Stordalsvannet i Åfjord, 15. mai til 15. august

Fiske etter ørret, røye, sjøørret og laks i Stordalsvannet.

Arter

  • Laksefiske

Beliggenhet

Viktige datoer


02.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

SNL/Åfjord JFF (Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning)

Per Ivar Markanes / Ernst Hårstad

41401266 / 41512832

pim@trondelagsparebank.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

SNL har besluttet følgende endringer/restriksjoner i hele Nordddalselva, og hele Stordalselva, gjeldende fra 08. juli kl 1700 

  1. En laks pr. fisker pr. fiskedøgn, pr vassdrag.
  2. Laks over 65 cm skal gjenutsettes.
  3. Fiskekortsalget i begge elvene er redusert med 40 %.
  4. Laks over 65 cm skal gjenutsettes, men hvis laksen er for skadet til å gjenutsettes, skal den leveres inn på kjøkkenet til Åfjord Helsesenter, mellom kl 0700-1500. Der får du kvittering på innlevert laks. Ta bilde av kvitteringen og send bilde på sms til 48011521.
  5. Utviklingen følges tett gjennom juli, og det kan eventuelt bli innført nye restriksjoner.

 

 

 

KORT SELGES KUN VIA INATUR.NO

 

Fiskesesong (Laks) 

Norddalselva: 01. juni - 31. august

Stordalselva:  15. mai - 15. august

 

Fisketider

Fiskekortet gjelder fra kl 17 til kl. 17 dagen etter 

For detaljerte fiskeregler se den enkelte salgsside:

 

Desinfisering av fiskeutstyr

Dette kan etter avtale utføres på Langnesodden Camping

Kontakt Gunnar Gylstrøm for mere informasjon:

mobil 413 12 531

e-post: gunnargylstrom@gmail.com

Fiskekvoter

  • For laks gjelder en døgnkvote på 2 laks. Når kvoten for laks er nådd skal fiske opphøre, også fiske etter sjøørret, inntil nytt fiskedøgn starter.
  • Det er ikke tillatt å fange anadrom laksefisk under 35 cm. Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (24 timer).
  • Når døgnkvoten er nådd, skal fisket i det aktuelle vassdraget, også fiske etter sjøørret, avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.
  • Et fiskedøgn er 24 timer. Fiskedøgnet defineres fra kl. 1700 til kl. 1700 neste dag.

Mer detaljert beskrivelse

Stordalsvatnet er en innsjø som er ca 7 km lang og er 4,2 km². Stordalselva renner både inn og ut av vannet.  Her kan du fiske både fra land og fra båt. Det er mulig å leie båt både med og uten motor. Det er bygd gapahuker på begge sider av vannet og tilrettelagt for bevegelseshemmede på flere steder.

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

FISKEREGLER FOR STORDALSVANNET 2023


1. All fiskeredskap, håver, vadere, støvler, båter og annet utstyr som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Stordalselva og Norddalselva. Attest på at dette er utført skal kunne vises fram ved kjøp av fiskekort.  I praksis vil dette si at alt eller deler av utstyret ikke trenger desinfiseres hvis:  - det er nytt, ikke brukt siden i fjor eller ble sist benyttet i Stordalselva eller Norddalselva.


2. Solgte kort skal lyde på navn, gjeldende for denne person, og kan ikke overdras.


3. For laks gjelder en døgnkvote på 2 laks. Når kvoten for laks er nådd skal fiske opphøre, også fiske etter sjøørret, inntil nytt fiskedøgn starter. Det er ikke tillatt å fange anadrom laksefisk under 35 cm. Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (24 timer). Når døgnkvoten er nådd, skal fisket i det aktuelle vassdraget, også fiske etter sjøørret, avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.
Et fiskedøgn er 24 timer. Fiskedøgnet defineres fra kl. 1700 til kl. 1700 neste dag.


4. Fisker med lovlig kort har rett til å kontrollere andres kort. Han/hun plikter også på forlangende å vise fram egne kort. Alle fiskere plikter å forevise kort for politi eller oppsynsmann. Fiskere og andre ved elva plikter å rette seg etter pålegg fra politi eller oppsynsmann.


5. Alle fiskere eller andre som ferdes ved eller på vannet, må utvise absolutt renslighet. Ingen må kaste avfall i vannet eller legge igjen avfall på land.  For øvrig må bestemmelsene i friluftsloven etterkommes. Overtredelse av denne bestemmelse kan medføre bortvising.

 

6. Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Krøkt fisk skal straks settes ut igjen. Er fisken død eller skadd som følge av krøking, skal den innleveres til oppsynsmann eller politi.

 

7. Ved overtredelse av disse fiskeregler kan vedkommende vises bort fra vassdraget av politi eller oppsynsmann. Fiskere som blir tatt uten gyldig fiskekort eller fiskeavgiftskort, bortvises fra vassdraget. Fangsten inndras og fisket avsluttes.

 

8. Alle plikter å respektere lakselovens bestemmelser. Videre plikter alle å levere fangstrapport.

 

9. Alle fiskere plikter å sette seg inn i disse bestemmelsene.

 

10. Grunneiere og rettighetshavere fraskriver seg et hvert ansvar for mulige ulykker eller skader som måtte oppstå under fiske eller ved ferdsel på fiskevaldene.  Vurdering av lakseoppgang i forhold til gytebestandsmåloppnåelse midtveis i fiskesesongen.  Lakseoppgangen i nasjonale vassdrag skal vurderes midt i fiskesesongen med sikte på å sette inn ekstraordinære reguleringstiltak dersom det er fare for at gytebestandsnivået ikke nås.

 

For å få et godt grunnlag for å følge opp dette pålegget, oppfordres fiskerne til å levere inn fangstrapportene straks etter endt fiske.

 

Stordalsvannet grunneierlag