Nordalselva i Åfjord

Her kan du kjøpe fiskekort i Nordalselva i sone 1, sone 2, sone 5, Sone 6 og Sone 8.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

SNL/Åfjord JFF (Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning)

Per Ivar Markanes / Ernst Hårstad

41401266 / 41512832

per.ivar.markanes@afjord-sparebank.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning (SNL) selger kort for laksefiske i Åfjord.

Fiskekvoter

  • For laks gjelder en døgnkvote på 2 fisker. Når kvoten for laks er nådd skal fiske opphøre, også fiske etter sjøørret, inntil nytt fiskedøgn starter.
  • For sjøørret gjelder en døgnkvote på 1 fisk. Denne døgnkvoten vil gjelde for hele vassdraget uavhengig om hvor mange kort som kjøpes. Det er ikke tillatt å fange anadrom laksefisk under 35 cm.
  • Et fiskedøgn er 24 timer. Fiskedøgnet defineres fra kl. 1700 til kl. 1700 neste dag.

Mer detaljert beskrivelse

I Nordalselva kan dufå kjøpt fiskekort i sone 1, sone 2, sone 5, Sone 6 og Sone 8.

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiske i soner hvor Norddalen Elveierlag og ÅJFF disponerer fiskeretten.


1. Sesong for Norddalselva 2021: 1. juni – 31. august. Kortene skal lyde på navn, gjeldende for denne personen, og kan ikke overdras.


2. For laks gjelder en døgnkvote på 2 fisker. Når kvoten for laks er nådd skal fiske opphøre, også fiske etter sjøørret, inntil nytt fiskedøgn starter. For sjøørret gjelder en døgnkvote på 1 fisk. Denne døgnkvoten vil gjelde for hele vassdraget uavhengig om hvor mange kort som kjøpes. Det er ikke tillatt å fange anadrom laksefisk under 35 cm. Et fiskedøgn er 24 timer. Fiskedøgnet defineres fra kl. 1700 til kl. 1700 neste dag.


3. Fisker med lovlig kort har rett til å kontrollere andres kort. Han plikter også på forlangende å vise fram egne kort. Alle fiskere plikter å forevise kort for politi eller oppsynsmann, som i tilfelle han er ukjent for fiskeren, må legitimere seg. Fiskere og andre ved elva plikter å rette seg etter pålegg fra politi eller oppsynsmann.


4. Alle skal levere fangstrapport og kan bli nektet å kjøpe fiskekort i elva senere hvis dette ikke er utført.  Dette er uavhengig av om man har fått fangst eller ikke.


5. Alle fiskere eller andre som ferdes ved elva må utvise absolutt renslighet. Ingen må kaste avfall i elvene eller legge igjen avfall på land.
Telting er forbudt ved elvebredden. For øvrig må bestemmelsene i friluftsloven etterkommes.


6. All fiskeredskap, håver, vadere, støvler, båter og annet utstyr som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Stordalselva og Norddalselva. Attest på at dette er utført skal kunne vises fram ved kontroll av fiskekort. Se Stordalselva.com for nærmeste desinfeksjonsstasjon.  I praksis vil dette si at alt eller deler av utstyr som er nytt, ikke brukt siden i fjor eller sist brukt i Norddalselva eller Stordalselva ikke trenger desinfiseres.


7. Fiskerne plikter å ta hensyn til hverandre. Videre må de ikke sjenere fisket på nabovaldet eller grunneierne. Det er forbudt å trafikkere over dyrket mark, og grunneierne tillater ikke graving av mark på sine områder.  Fisket skal være bevegelig, det skal skiftes om fiskeplassen hvert 20. minutt.


8. Fisket kan bare utøves med stang, og som redskap kan bare brukes flue og mark i sone 1 (kommunevaldet). I øvrige soner er slukfiske tillatt. Bruk av dupp er i utgangspunktet forbudt, men barn fra 0-16 år får bruke dupp ved markfiske i sone 1. Fluefiske kan bare utøves med fluestang og fluesnøre uten bruk av dupp. Ved fiske med flue skal snøret utgjøre kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken (nedtynget), i tuben (metalltube eller av annet tungt materiale) eller i annen del av utstyret. Fiske med reke er forbudt. Bruk av båt er ikke tillatt.
Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske. Dette skal festes i eget oppheng, og med tynnere snøre, slik at fortrinnsvis bare søkke mistes ved fast snøre. Det er kun tillatt å bruke ett agn pr. stang. Ved ekstrem lav vannstand kan begrensning av redskapsbruk bli innført.


9. Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Krøkt laks skal innleveres til oppsynsmann eller politi.


10. Skulle noen overtrede disse fiskeregler, kan vedkommende vises bort fra elva av to eller flere fiskere som fisker samtidig, eller av politi eller av oppsynsmann. Dertil kan han utelukkes fra fisket for minimum ett år. Fiskere som blir tatt uten gyldig fiskekort eller fiskeravgiftskort, bortvises fra elva i minimum ett år. Fangsten inndras og fisket avsluttes.


11. Alle plikter å respektere lakselovens bestemmelser.


12. Norddalen Elveierlag fraskriver seg ethvert ansvar for mulige ulykker eller skader som måtte oppstå under fiske eller ved ferdsel på fiskevaldene.


13. Disse bestemmelsene trer i kraft fra og med 2022 og gjelder så lenge intet annet blir bestemt.

 

 

Andre aktuelle tilbud