Laksefiske i Lygna (fra munningen til Kvåsfossen)

Velkommen til laksefiske.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.05.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Lygna Elveeierlag SA

Arne Kristensen

94506080

knut.arne.kristensen@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Her kan du kjøpe fiskekort i Lygna. Fra munningen og opp til Kvåsfossen kjøper du kort fra Lygna Elveeierlag SA (Lygna 1 uten private soner), mens oppstrøms Kvåsfossen er det Lygna Elveeigarlag II som selger kort (Lygna II Kvåsfossen - Gysfossen). Du er velkommen til å kjøpe fiskekort hos begge lagene.  

Fiskekvoter

 • Døgnkvote: 1 laks og 1 sjøaure pr. fisker. Når laksekvoten er nådd skal fisket opphøre. 
 • Sesongkvote: 5 laks 
 • Andre regler: se lenger nede på nettsida

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Miljødirektoratet har innført ekstraordinære tiltak for 2024 på grunn av det svake innsiget av laks. Fisket ble først stengt 23. juni, men etter ny vurdering er fisket åpnet igjen i perioden 11. juli - 15. august.   

 

Regler som gjelder fra 11. juli:  

 • sesongen varer til og med 15. august
 • fiskeforbud mandag og tirsdag 
 • døgnkvote på 1 laks og 1 sjøaure (når laksekvota er oppnådd må du avslutte fisket)
 • sesongkvote på 5 laks
 • all laks > 70 cm skal settes ut igjen

 

Vi oppfordrer fiskerne til å klemme inn mothakene på alle krokene, dermed er det mindre sjans for skade på utsatt fisk. 

 

Sluk, flue eller mark er tillatt. Bruk av levende fisk som agn er ikke tillatt.

 

I slutten av juli gjør vi ei midtsesongsevaluering. Hvis forholdene tilsier det så kan det bli endringer i fiskereglene i løpet av sesongen, for eksempel hvis det har gått opp så lite fisk at det er fare for at gytebestandsmålet blir nådd. 

 

Fiskekort

Først må du huske å betale fiskeravgift til staten. Fiskekortet er ikke gyldig uten at fiskeravgiften er betalt. Denne betaler du på nett: fiskeravgift.miljodirektoratet.no.

 • Dagskort kr 250,-
 • Ukeskort kr 800,- (NB: på grunn av fredningsdagene varer ukeskortet i fem dager)
 • Sesongkort kr 2200,-

 

Prisene er inklusiv mva.

 

Fiskekortet gjelder fra elvemunning ved Lyngdalsfjorden til Kvåsfossen, utenom private soner og sona til Farsund og Lyngdal jeger og fiskerforening. Følg skiltingen. Fiskekortet gjelder ikke i sidevassdrag, bl.a. Skurvåna, Møska og Litleåna. Nord for Kvåsfossen gjelder eget fiskekort og egne fisketider. 

 

Alle fiskekort i Lygna er personlige og kan ikke benyttes av andre. Grunneierkortet kan benyttes av andre enn grunneier, men det gjelder kun for eget fiskeri. 

 

Ta vare på fiskekortnummeret til rapportering.

 

Salgssteder

 • www.inatur.no
 • Jaktbutikken Lyngdal Jakt og Fiskesenter, Agnefestveien 1, 4580 Lyngdal, tlf 38 34 65 40
 • Kvåsfossen Sørnosk Laksesenter, Kvåsveien 1500, 4588 Kvås, tlf 915 10 164

 

Fangstrapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende, også null fangst og gjenutsatt fisk. Gå til siden www.inatur.no/fangstrapportering og legg inn fiskekortnummeret. Fiskekortnummeret finner du på fiskekortet eller SMS du har fått tilsendt. 

 

Fredningssoner

Det er ikke lov å fiske i Kvellandsfossen og Kvåsfossen. Dette er fosser hvor det samler seg mye laks på visse vannføringer og vi ønsker å hindre unødig krøking og skade på fisk. Fredningssonene er merket med skilt.

 

Oppsyn

Oppsynet i Lygna er legitimert ved oppsynskort. Alle fiskere plikter på oppfordring å vise fiskekortet, kvittering for betalt fiskeravgift til staten eller annen legitimasjon for oppsynet.

 

Oppsynsmennene er
Sverre Foss 975 92 109, Petter Røren 454 77 466 og Espen Olsen 952 96 016.

 

Skjellprøver

Ta skjellprøver av fangsten. Konvolutter kan dere få på Lyngdal Jakt og Fiskesenter, Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter og fra oppsynsmennene. Skjellprøvene gir oss viktig kunnskap om laksebestanden. 

 

Husk på

 • All ferdsel i og langs vassdraget skjer på eget ansvar.
 • Ha alltid med dokumentasjon på at du har betalt fiskeravgift til staten.
 • Ha alltid med fiskekortet for Lygna Elveeierlag.
 • Ikke stå stille i lang tid på samme plass. Beveg deg nedover elva slik at andre også slipper til.
 • Vis naturvett, ikke kast søppel i naturen.
 • Ikke gå over dyrka mark. Gå i kanten hvis du må krysse et jorde.
 • Fiske fra båt forbudt for alle unntatt grunneierne.

 

Tiltak for å hindre spredning av sykdommer og parasitter

Du må desinfisere utstyr som du har brukt i andre vassdrag. Desinfeksjonskanner finnes på infotavlene ved E39 Presthølbrua, Kvelland og Kvåsfossen. For å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris er det forbudt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. All transport og spredning av levende fisk fra et vassdrag til et annet er forbudt! Ikke sløy fisken i andre vassdrag enn der du fanget den. Blod og fiskeslo kan inneholde smittestoffer og parasitter.