Laksefiske i Lygna fra Kvåsfossen til Lygne

Fiske etter laks og aure i øvre deler av Lygna

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Lygna Elveeigarlag II

Rune Eikeland

90032852

rueike@online.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Oppstrøms Kvåsfossen til utløpet av innsjøen Lygne er det Lygna Elveeigarlag II som selger kort.

Fra munningen og opp til Kvåsfossen kjøper du kort fra Lygna Elveeierlag SA (Lygna 1 uten private soner).

Du er velkommen til å kjøpe fiskekort hos begge lagene.  

Fiskekvoter

 • Døgnkvote: 1 laks og 1 sjøaure pr. fisker
 • Sesongkvote: 5 laks over 80 cm.  Når laksekvoten er oppnådd skal fiske opphøre.

 

Kvoten gjelder for hele Lygnavassdraget. Det betyr at du f.eks. ikke kan fiske kvoten på Lygna II og deretter fiske samme kvote i Lygna I.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

Sesongen er fra og med 1. juni til og med 31. august.

For å sikre gytebestanden har vi innført noen begrensninger:

 • fiskeforbud mandag og tirsdag 
 • døgnkvote på 1 laks og 1 sjøaure
 • Sesongkvote på maksimalt 5 laks > 80 cm

Når laksekvota er oppnådd må du avslutte fisket. 

Vi oppfordrer fiskerne til å slippe ut fisk over 90 cm.

Sluk, flue eller mark er tillatt. Bruk av levende fisk som agn er ikke tillatt.

I slutten av juli gjør vi ei midtsesongsevaluering. Hvis forholdene tilsier det så kan det bli endringer i fiskereglene i løpet av sesongen, for eksempel hvis det har gått opp så lite fisk at det er fare for at gytebestandsmålet blir nådd. 

Fiskekort

Først må du huske å betale fiskeravgift til staten. Fiskekortet er ikke gyldig uten at fiskeravgiften er betalt. Denne betaler du på nett: fiskeravgift.miljodirektoratet.no.

 • Ukeskort kr 50,- (NB: på grunn av fredningsdagene varer ukeskortet i fem dager)
 • Sesongkort kr 200,-

Prisene er inklusiv mva.

Fiskekortet gjelder fra Kvåsfossen til utløpet av innsjøen Lygne. Følg skiltingen. 

Alle fiskekort i Lygna er personlige og kan ikke benyttes av andre. 

Ta vare på fiskekortnummeret til rapportering.

Salgssteder

 • www.inatur.no
 • Jaktbutikken Lyngdal Jakt og Fiskesenter, Agnefestveien 1, 4580 Lyngdal, tlf 38 34 65 40
 • Kvåsfossen Sørnosk Laksesenter, Kvåsveien 1500, 4588 Kvås, tlf 915 10 164

  Joker Tingvatn, Lygnaveien 979,4595 Tingvatn, tlf. 38 34 87 55

   

  Fangsrapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende, også null fangst og gjenutsatt fisk. Gå til siden www.inatur.no/fangstrapportering og legg inn fiskekortnummeret. Fiskekortnummeret finner du på fiskekortet eller SMS du har fått tilsendt. 

Fredningssoner

Det er ikke lov å fiske i Kvellandsfossen, Kvåsfossen og Gysfossen. Dette er fosser hvor det samler seg mye laks på visse vannføringer og vi ønsker å hindre unødig krøking og skade på fisk. Fredningssonene er merket med skilt.

Oppsyn

Oppsynet i Lygna II er legitimert ved oppsynskort. Alle fiskere plikter på oppfordring å vise fiskekortet, kvittering for betalt fiskeravgift til staten eller annen legitimasjon for oppsynet. Oppsynsmennene er

Tore Johny Eikeland 958 44 103, Arnulv Helle 950 59 155

Skjellprøver

Ta skjellprøver av fangsten. Konvolutter kan dere få på Lyngdal Jakt og Fiskesenter, Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter og fra oppsynsmennene. Skjellprøvene gir oss viktig kunnskap om laksebestanden. 

Husk på

 • All ferdsel i og langs vassdraget skjer på eget ansvar.
 • Ha alltid med dokumentasjon på at du har betalt fiskeravgift til staten.
 • Ha alltid med fiskekortet for Lygna Elveeierlag II.
 • Ikke stå stille i lang tid på samme plass. Beveg deg nedover elva slik at andre også slipper til.
 • Vis naturvett, ikke kast søppel i naturen.
 • Ikke gå over dyrka mark. Gå i kanten hvis du må krysse et jorde.
 • Fiske fra båt forbudt for alle unntatt grunneierne.

 

Tiltak for å hindre spredning av sykdommer og parasitter

Du må desinfisere utstyr som du har brukt i andre vassdrag. Desinfeksjonskanner finnes på infotavlene ved E39 Presthølbrua, Kvelland, Kvåsfossen, v/gapahuk på Birkeland i Kvås og v/Kvitbrua på Snartemo.. For å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris er det forbudt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. All transport og spredning av levende fisk fra et vassdrag til et annet er forbudt! Ikke sløy fisken i andre vassdrag enn der du fanget den. Blod og fiskeslo kan inneholde smittestoffer og parasitter.