Utlysning av hjortejakt for medeiere i Brya Utmarkslag, Tynset

Søknad for hjortejakt, medeiere har førsterett. Ikke medeiere oppfordres til å søke, for evt. ubenyttet jakt.

Arter

  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


15.07.2021 kl. 09:00

15.08.2021 kl. 23:59

Kontakt oss

Brya Utmarkslag

OT Storrøsten

99167500 eller 90931123

oltsto@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

PRISER

 

Hjort     

Det betales en grunnavgift på kr. 2000,- pr. lag.

Kilopris: Voksen hjort: kr. 62,50 inkl. mva. Kalv: kr 55,- inkl mva. 

Grunnavgift avregnes mot oppgjør for kilospris i etterkant.  Ved ingen felte dyr refunderes grunnavgift ikke.  

 

ANDRE KOSTNADER

Veiavgifter. Informasjon BRYA utmarkslag.

Mer detaljert beskrivelse

SØKBART FELT

Utgangspunkt er østgrensen for Tynset kommunes eiendom i åmotet Rausjøåa/Svartspeka, deretter vestover langs Speka til åmotet Speka/Brya, deretter Brya nordover til Østerliveien og følger deretter Østerliveien nordvest til Østerlia på det sted der veien krysser Storbekken. Deretter Storbekken til fjelds inntil grense mellom Østerlia setersameie i sør og Knøsen seterlag i nord, følger denne grensa mot vest inntil bruksordningen BRYA utmarkslags yttergrense, følger deretter denne sørover til Hulderheimen, deretter Aumdalsveien østover til fylkesveien, følger denne nordover til Øyveien, deretter over Brya til Mærrabekken og følger denne østover til stien fra søndre Bete, følger stien fra Mærrabekken opp til setervangene, seterveien vestover til merket punkt i veikanten, derfra rett linje til toppen av Veslehøa, videre til grenselinje mot 53/1 over toppen av Langhøa til utgangspunkt Rausjøåa/Svartspeka.

Det er innlagt en jaktfri sone.

 

 

Jaktregler

HVEM KAN SØKE

Jaktlag der en eller flere av jaktlaget utgjøres av utøvende jegere som er medeiere med jaktandeler storvilt i BRYA utmarkslag. Unntak for det enkelte kort fremgår av dette. Medeiere i BRYA utmarkslag med rettigheter innenfor Finstadsjøen spesielle grunneierfelt og Storrøsten spesielle grunneierfelt kan ikke søke. Ikke benyttet jaktfelt er åpent for andre interesserte som oppfordres til å søke. 

 

Ansvarlig jaktleder og navngitte jegere må fremgå av søknaden.

 

HJORT

Kort for hjort med jakttid 01.09.2021 - 24.09.2021. Inntil 2 jaktlag (2 kort) selges til medeiere før dato 10.08.2021. Ikke solgte kort selges deretter fortløpende for alle interessenter. Rett til hjortejakt etter 25.09.2021 blir lagt til jaktlag med rett til elg med de begrensninger for jaktfelt og jakttid som gjelder for de enkelte utlyste jaktfelt.

 

Det jaktes på Tynset Utmarksråds felles hjortekvote. Jakt på hjort administreres via viltrapporten som viser tilgjengelig kvote til enhver tid. Det kan kun felles inntil 1 stor bukk pr jaktfelt dersom tilgjengelig på felleskvote. Hjortejakten gir rettigheter og forpliktelser som fremgår av jaktkontrakt «Felles jaktkontrakt hjort Tynset Utmarksråd revidert 13/8-20» tilpasset BRYA utmarkslag 13.09.2020.

 

SIKKERHET.

Det legges sterk vekt på særskilt oppmerksomhet og hensyn fra jegerne i forhold til sikkerhet, i særdeleshet i bebygde områder og områder med mye ferdsel. Jakta må ikke være til sjenanse eller risiko for bosetning, alminnelig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen utevirksomhet. For supplerende info vises til www.jegerprøvekurset.no

Jaktutvalget kan iverksette ytterligere særskilte begrensinger ved behov.

Jakt på innmark er i utgangspunktet ikke tillatt. Grunneier kan imidlertid gi tillatelse til jakt på innmark.

Jaktfri sone er definert med kart (vedlegg). Den er absolutt – i den forstand at jakt ikke skal finne sted innenfor denne sonen.

 

FØLGENDE BETINGELSER GJELDER:

«INSTRUKS FOR ELG/HJORTEJEGERE I TYNSET ELGVALD 2020» (vedlegg)

ENDRING I SETT ELG INSTRUKS (vedlegg)

Jaktkontrakt.

 

TILDELING

Rangering av fortrinnsrett mellom søkere for inneværende jaktsesong gjøres på bakgrunn av den samlede størrelsen av andelene for storviltjakt som disponeres av de utøvende jaktende grunneiere i jaktlaget.