Utlysning av hjortejakt for medeiere i Sameiet Brya Utmarkslag, Tynset

Søknad for hjortejakt, medeiere har førsterett. Ikke medeiere oppfordres til å søke, for evt. ubenyttet jakt.

Arter

  • Hjort

Beliggenhet

Viktige datoer


15.06.2023 kl. 09:00

27.06.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Brya Utmarkslag

OT Storrøsten

99167500 eller 90931123

oltsto@online.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Sameiet BRYA utmarkslag organiserer alle grunneiere i Brydalen, Tynset. Sameiet ivaretar organsiering av jakt, fiske og utvalgte veier.

Priser

PRISER

Hjort     

Det betales en grunnavgift på kr. 2140,- pr. lag.

Kilopris: Voksen hjort: kr. 67,- inkl. mva. Kalv: kr 59,- inkl mva. 

Grunnavgift avregnes mot oppgjør for kilospris i etterkant.  Ved ingen felte dyr refunderes grunnavgift ikke.  

 1 dyr pr kort.

ANDRE KOSTNADER

Veiavgifter. Informasjon BRYA utmarkslag.

Mer detaljert beskrivelse

SØKBART FELT

Utgangspunkt er østgrensen for Tynset kommunes eiendom i åmotet Rausjøåa/Svartspeka, deretter vestover langs Speka til åmotet Speka/Brya, deretter Brya nordover til Østerliveien og følger deretter Østerliveien nordvest til Østerlia på det sted der veien krysser Storbekken. Deretter Storbekken til fjelds inntil grense mellom Østerlia setersameie i sør og Knøsen seterlag i nord, følger denne grensa mot vest inntil bruksordningen BRYA utmarkslags yttergrense, følger deretter denne sørover til Hulderheimen, deretter Aumdalsveien østover til fylkesveien, følger denne nordover til Øyveien, deretter over Brya til Mærrabekken og følger denne østover til stien fra søndre Bete, følger stien fra Mærrabekken opp til setervangene, seterveien vestover til merket punkt i veikanten, derfra rett linje til toppen av Veslehøa, videre til grenselinje mot 53/1 over toppen av Langhøa til utgangspunkt Rausjøåa/Svartspeka.

Det er innlagt en jaktfri sone.

 

 

Jaktregler

HVEM KAN SØKE

Jaktlag der en eller flere av jaktlaget utgjøres av utøvende jegere som er medeiere med jaktandeler storvilt i BRYA utmarkslag. Ikke benyttet jaktkort er åpent for andre interesserte som oppfordres til å søke. 

Ansvarlig jaktleder og navngitte jegere må fremgå av søknaden.

HJORT

Kort for hjort med jakttid 01.09.2023 - 24.09.2023. Inntil 2 jaktlag (2 kort) selges til medeiere før dato 30.06.2023. Ikke solgte kort kan selges deretter fortløpende for alle interessenter. Rett til hjortejakt etter 25.09.2023 blir lagt til jaktlag med rett til elg med de begrensninger for jaktfelt og jakttid som gjelder for de enkelte utlyste jaktfelt.

Det jaktes på Tynset utmarksråds felles hjortekvote på 50 dyr. Innenfor denne kvota er følgende tilgjengelige ved starten av jaktperiode: 1 stor bukk (maksimalt 1 stor bukk kan felles innenfor hele BRYA), 12 bukker til og med 8 takker, 18 hind og 14 kalver. Oppdatering om tilgjengelig kvote til enhver tid må skjer før jakt startes. Det vil bli utarbeidet en egen rapporteringsordning for avskyting og info om tilgjengelig kvote på felleskvota, hjort på www.tynsetutmarksrad.no. Rapportering må skje så snart som mulig.

All rapportering forøvrig skjer gjennom Hjorteviltregisteret (sett og skutt). Det vises til info fra Tynset Utmarksråd www.tynsetutmarksrad.no. Jaktleder er ansvarlig for at dette gjøres. Daglig rapportering der dette er mulig.

Når dyret er felt skal BRYAs kontrollør varsles snarest, senest samme dag.

Informasjon fra Tynset Utmarksråd til jegere gjelder for BRYA: https://tynsetutmarksrad.no/viktig-informasjon-til-jegere/

Varsling og kontrollrutiner for BRYA og Tynset kommune: Særskilt informasjon gis til alle jaktlag som tildeles jakt.

SIKKERHET.

Det legges sterk vekt på særskilt oppmerksomhet og hensyn fra jegerne i forhold til sikkerhet, i særdeleshet i bebygde områder og områder med mye ferdsel. Jakta må ikke være til sjenanse eller risiko for bosetning, alminnelig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen utevirksomhet. For supplerende info vises til www.jegerprøvekurset.no

Jaktutvalget kan iverksette ytterligere særskilte begrensinger ved behov.

Jakt på innmark er i utgangspunktet ikke tillatt. Grunneier kan imidlertid gi tillatelse til jakt på innmark.

Jaktfri sone er definert med kart (vedlegg). Den er absolutt – i den forstand at jakt ikke skal finne sted innenfor denne sonen.

 

FØLGENDE BETINGELSER GJELDER:

ENDRING I SETT ELG INSTRUKS (vedlegg)

Jaktkontrakt (vedlegg)

 

TILDELING

Rangering av fortrinnsrett mellom søkere for inneværende jaktsesong gjøres på bakgrunn av den samlede størrelsen av andelene for storviltjakt som disponeres av de utøvende jaktende grunneiere i jaktlaget.

Andre aktuelle tilbud