Utlysning elgjakt for medeiere i Sameiet Brya Utmarkslag, Tynset

Søknad for elgjakt. Medeiere har førsterett og kan selv velge mellom østre eller vestre felt. Dersom bare en søker tas det forbehold om utlysning av det ene felt på det åpne marked.

Arter

  • Elg
  • Hjort

Beliggenhet

Viktige datoer


14.06.2023 kl. 09:00

27.06.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Brya Utmarkslag

Olav Trond Storrøsten

+4799167500

oltsto@online.no

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Sameiet BRYA utmarkslag organiserer alle grunneiere i Brydalen, Tynset. Sameiet ivaretar organsiering av jakt, fiske og utvalgte veier.

Priser

JAKTPRISER

Elg         

Okse:     kr 21 079,-

Okse inntil 3 takker en side 15 729,-

Ku:         kr 11 984,-

Kalv:      kr   4 280,-

Betales forskuddsvis og er uavhengig av fellingsresultat. Ingen kilopris. Inkluderer alle avgifter unntatt veiavgifter.

 

Hjort      Kilopris: Voksen hjort: kr. 67 inkl. mva. Kalv: kr 59,- inkl mva. I tillegg kommer eventuelle fellings og oppsynsavgifter.

 

Rådyr     kr. 1200,- pr voksen dyr, kr 600 for kalv.

 

ANDRE KOSTNADER

Veiavgifter. Informasjon BRYA utmarkslag og veitavler.

AVREGNING

               Elg betales før jaktstart.

               Hjort og rådyr faktureres etterskuddsvis.

Mer detaljert beskrivelse

SØKBART FELT

Hjorteviltjakt

Utgangspunkt er østgrensen for Tynset kommunes eiendom i åmotet Rausjøåa/Svartspeka, deretter vestover langs Speka til åmotet Speka/Brya, deretter Brya nordover til Østerliveien og følger deretter Østerliveien nordvest til Østerlia på det sted der veien krysser Storbekken. Deretter Storbekken til fjelds inntil grense mellom Østerlia setersameie i sør og Knøsen seterlag i nord, følger denne grensa mot vest inntil bruksordningen BRYA utmarkslags yttergrense, følger deretter denne sørover til Hulderheimen, deretter Aumdalsveien østover til fylkesveien, følger denne nordover til Øyveien, deretter over Brya til Mærrabekken og følger denne østover til stien fra søndre Bete, følger stien fra Mærrabekken opp til setervangene, seterveien vestover til merket punkt i veikanten, derfra rett linje til toppen av Veslehøa, videre til grenselinje mot 53/1 over toppen av Langhøa til utgangspunkt Rausjøåa/Svartspeka.

Det er innlagt en jaktfri sone (bebyggelse og innmark som er trukket ut fra kartmaterialet).

 

SØKBART FELT VEST

                                    Den delen av feltet som ligger vestenfor Brya elv. Jaktlag 1.

SØKBART FELT ØST

                                    Den delen av feltet som ligger østenfor Brya elv. Jaktlag 2.

Jaktregler

HVEM KAN SØKE

Jaktlag der 2 eller flere av jaktlaget utgjøres av utøvende jegere som er medeiere med jaktandeler storvilt i BRYA utmarkslag kan søke enten vest eller øst. Ikke benyttet jaktfelt kan utlyses separat. 

Ansvarlig jaktleder og navngitte jegere må fremgå av søknaden.

HJORT

Rett til hjortejakt etter 25.09.2023 blir lagt til jaktlag med rett til elg med de begrensninger for jaktfelt og jakttid som gjelder for de enkelte utlyste jaktfelt.

Det jaktes på Tynset utmarksråds felles hjortekvote på 50 dyr. Innenfor denne kvota er følgende tilgjengelige ved starten av jaktperiode 01.09.2023: 1 stor bukk (maksimalt 1 stor bukk kan felles innenfor hele BRYA), 12 bukker til og med 8 takker, 18 hind og 14 kalver.

RÅDYR

Rett til rådyrjakt fom 25.09.2023 (bukk, killinger og geit) tildeles jaktlaget med de begrensninger for jaktfelt og jakttid som gjelder for de enkelte utlyste jaktfelt. Kvoteinformasjon om resterende kvote gis ved utløpet av 24. sept. 2023. 

INFORMASJON FRA TYNSET UTMARKSRÅD

Informasjon fra Tynset Utmarksråd til jegere gjelder for BRYA: https://tynsetutmarksrad.no/viktig-informasjon-til-jegere/

FRIVILLIG BYTTE AV JAKTFELT

Kan avtales mellom JAKTLAG 1 og JAKTLAG 2. Begge lag må være enige og BRYA utmarkslag skal være informert i forkant før byttet skjer.

FØLGENDE BETINGELSER GJELDER:

SIKKERHET.

Det legges sterk vekt på særskilt oppmerksomhet og hensyn fra jegerne i forhold til sikkerhet, i særdeleshet i bebygde områder og områder med mye ferdsel. Jakta må ikke være til sjenanse eller risiko for bosetning, alminnelig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen utevirksomhet. For supplerende info vises til www.jegerprøvekurset.no

Jaktutvalget kan iverksette ytterligere særskilte begrensinger ved behov.

Jakt på innmark er i utgangspunktet ikke tillatt. Grunneier kan imidlertid gi tillatelse til jakt på innmark.

Jaktfri sone er definert med kart (vedlegg). Den er absolutt – i den forstand at jakt ikke skal finne sted innenfor denne sonen.

VARSLING OG KONTROLLRUTINER FOR BRYA OG TYNSET KOMMUNE

Særskilt informasjon gis til alle jaktlag som tildeles jakt.

TILDELING

Rangering av fortrinnsrett mellom søkere for inneværende jaktsesong gjøres på bakgrunn av den samlede størrelsen av andelene for storviltjakt som disponeres av de utøvende jaktende grunneiere i jaktlaget og tidligere tildelinger.

ANNET

Eksterne jaktlag tilbys ikke solgt jakt.

Andre aktuelle tilbud