Utlysning elgjakt for medeiere i Brya Utmarkslag, Tynset

Søknad for elgjakt, medeiere har førsterett. Ikke medeiere oppfordres til å søke, for evt. ubenyttet jakt. Flere felt kan søkes - prioriteres av søker.

Arter

  • Elg
  • Hjort

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


15.07.2021 kl. 09:00

15.08.2021 kl. 23:59

Kontakt oss

Brya Utmarkslag

OT Storrøsten

99167500 eller 90931123

oltsto@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

JAKTPRISER

              

Elg         

Okse:     kr 14 700,-

Ku:         kr 11 200,-

Kalv:      kr   4 000,-

Betales forskuddsvis og er uavhengig av fellingsresultat. Ingen kilopris. Inkluderer alle avgifter unntatt veiavgifter.

 

Hjort      Kilopris: Voksen hjort: kr. 62,50 inkl. mva. Kalv: kr 55,- inkl mva. I tillegg kommer eventuelle fellings og oppsynsavgifter.

 

Rådyr     kr. 400,- pr voksen dyr, kr 200 for kalv.

 

 

ANDRE KOSTNADER

Veiavgifter. Informasjon BRYA utmarkslag.

 

AVREGNING

               Elg betales før jaktstart.

               Hjort og rådyr faktureres etterskuddsvis.

Mer detaljert beskrivelse

SØKBART FELT

Hjorteviltjakt

Utgangspunkt er østgrensen for Tynset kommunes eiendom i åmotet Rausjøåa/Svartspeka, deretter vestover langs Speka til åmotet Speka/Brya, deretter Brya nordover til Østerliveien og følger deretter Østerliveien nordvest til Østerlia på det sted der veien krysser Storbekken. Deretter Storbekken til fjelds inntil grense mellom Østerlia setersameie i sør og Knøsen seterlag i nord, følger denne grensa mot vest inntil bruksordningen BRYA utmarkslags yttergrense, følger deretter denne sørover til Hulderheimen, deretter Aumdalsveien østover til fylkesveien, følger denne nordover til Øyveien, deretter over Brya til Mærrabekken og følger denne østover til stien fra søndre Bete, følger stien fra Mærrabekken opp til setervangene, seterveien vestover til merket punkt i veikanten, derfra rett linje til toppen av Veslehøa, videre til grenselinje mot 53/1 over toppen av Langhøa til utgangspunkt Rausjøåa/Svartspeka.

Det er innlagt en jaktfri sone (bebyggelse og innmark som er trukket ut fra kartmaterialet).

 

SØKBART FELT VEST

                                    Den delen av feltet som ligger vestenfor Brya elv. Jaktlag 1.

SØKBART FELT ØST

                                    Den delen av feltet som ligger østenfor Brya elv. Jaktlag 2.

Jaktregler

HVEM KAN SØKE

Jaktlag der en eller flere av jaktlaget utgjøres av utøvende jegere som er medeiere med jaktandeler storvilt i BRYA utmarkslag. Unntak for det enkelte kort fremgår av dette. Medeiere i BRYA utmarkslag med rettigheter innenfor Finstadsjøen spesielle grunneierfelt og Storrøsten spesielle grunneierfelt kan ikke søke. Ikke benyttet jaktfelt er åpent for andre interesserte som oppfordres til å søke. 

 

Ansvarlig jaktleder og navngitte jegere må fremgå av søknaden.

 

HJORT

Rett til hjortejakt etter 25.09.2021 blir lagt til jaktlag med rett til elg med de begrensninger for jaktfelt og jakttid som gjelder for de enkelte utlyste jaktfelt.

Det jaktes på Tynset Utmarksråds felles hjortekvote. Jakt på hjort administreres via viltrapporten som viser tilgjengelig kvote til enhver tid. Det kan kun felles inntil 1 stor bukk pr jaktfelt dersom tilgjengelig på felleskvote. Hjortejakten gir rettigheter og forpliktelser som fremgår av jaktkontrakt «Felles jaktkontrakt hjort Tynset Utmarksråd revidert 13/8-20» tilpasset BRYA utmarkslag 13.09.2020.

 

RÅDYR

Rett til rådyrjakt fom 25.09.2021 (bukk, killinger og geit) tildeles jaktlaget med de begrensninger for jaktfelt og jakttid som gjelder for de enkelte utlyste jaktfelt. Kvoteinformasjon om resterende kvote gis ved utløpet av 24. sept. 2021. 

 

FRIVILLIG BYTTE AV JAKTFELT

Kan avtales mellom JAKTLAG 1 og JAKTLAG 2. Begge lag må være enige og BRYA utmarkslag skal være informert i forkant før byttet skjer.

 

FØLGENDE BETINGELSER GJELDER:

SIKKERHET.

Det legges sterk vekt på særskilt oppmerksomhet og hensyn fra jegerne i forhold til sikkerhet, i særdeleshet i bebygde områder og områder med mye ferdsel. Jakta må ikke være til sjenanse eller risiko for bosetning, alminnelig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen utevirksomhet. For supplerende info vises til www.jegerprøvekurset.no

Jaktutvalget kan iverksette ytterligere særskilte begrensinger ved behov.

Jakt på innmark er i utgangspunktet ikke tillatt. Grunneier kan imidlertid gi tillatelse til jakt på innmark.

Jaktfri sone er definert med kart (vedlegg). Den er absolutt – i den forstand at jakt ikke skal finne sted innenfor denne sonen.

 

«INSTRUKS FOR ELG/HJORTEJEGERE I TYNSET ELGVALD 2020» (vedlegg)

ENDRING I SETT ELG INSTRUKS (vedlegg)

JAKTKONTRAKT. Vedlagt kontrakt er generell og kan tilpasses den enkelte utlysning. 

 

TILDELING

Rangering av fortrinnsrett mellom søkere for inneværende jaktsesong gjøres på bakgrunn av den samlede størrelsen av andelene for storviltjakt som disponeres av de utøvende jaktende grunneiere i jaktlaget.

 

ANNET

Eksterne jaktlag tilbys ikke solgt jakt.

Andre aktuelle tilbud