Villreinjakt på Ullensvang statsallmenning for utanbygdsbuande 2023

Søknadsside for utanbygdsbuande. Sida gjelde villreinjakt på heile Ullensvang statsallmenning på Hardangervidda, HA281 og HA282

Arter

  • Villrein

Beliggenhet

Viktige datoer


11.04.2023 kl. 09:00

02.05.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Ullensvang Fjellstyre

482 70 778

ullensvang@fjellstyrene.no

Video

Kjøp/søk jakt her

Om selger

Oppdatert info om reinsjakta på Ullensvang statsallmenning på Hardangervidda hausten 2023: http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/info-om-reinsjakta-pa-ullensvang-statsallmenning-2023

 

Jaktstatistikk for valdet:

Korta gjeld på valda HA 281 og HA 282. Du finn felllingsstatistikk for valda på www.hjorteviltregisteret.no/statistikk/villrein

 

Ullensvang statsallmenning ligg midt inne på Hardangervidda og det er langt å gå. Dette gjeld sama kva rute du vel. https://ut.no/kart gir ei grei oversikt over avstandar.

Det er to hovudruter inn i Ullensvang statsallmenning:

Alt: 1: Du kan ta Rv. 7 over Hardangervidda til Tråastølen, (Eidfjord statsallmenning),  køyr Tinnhølvegen (bomveg) til parkeringsplass ved Tinnhølen. Derfrå ta beina fatt på turstien innover mot Sandhaug og vidare i retning t.d. Litlos.

Alt: 2: Køyr E-134 til Røldal, ta av innover Valldalsvegen, 14 km til parkering. Så er det beina fatt opp Vivassdalen, gå turvegen i retning Litlos. Her går du over Røldal statsallmenning før du kjem inn i Ullensvang statsallmenning.

Eit tredje alternativ er å gå frå Haukelisæter (på E-134 over Haukelifjell) innover mot/over Røldal statsallmenning og vidare til Ullensvang statsallmenning. Dette alternativet er kanskje det lengste og tyngste, men ein flott tur.

 

Kartbladet "Hardangervidda Vest" i M1:100 000 viser det meste av området med vegar og turstiar.

 

Merk at det meste av Ullensvang statsallmenning ligg i Hardangervidda nasjonalpark. Det er blant anna bandtvang for hund heile året i nasjonalparken, og det er ikkje lovleg å bruke sykkel utanom på traktorslepene (elsykkel er ikkje lov). Verneforskrifta: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1981-04-10-4830

 

Motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark:

Motorferdsel er i utgangspunktet forbode i Hardangervidda nasjonalpark. Det er mogleg å søke om landingsløyve for helikopter/sjøfly i samband med blant anna storviltjakt og garnfiske. Det er ikkje opning for å få løyve til motorferdsel i samband med stongfiske og småviltjakt. Søknad om løyve til motorferdsel i nasjonalparken skal sendast til Tilsynsutvalet i Vestlandet for Hardangervidda nasjonalpark. For meir info om motorferdsel, kontakt Tilsynsutvalet: https://ullensvang.kommune.no/artikkel/tilsynsutvalet-i-vestland-for-hardangervidda-nasjonalpark/  

 

I villreinjakta kan jegerar med fellingstillatelse på Ullensvang statsallmenning nytte helikopter til fastsette landingsplassar utan særskilt løyve. Info om dette blir sendt ut til dei som er tildelt jakt.

Priser

Mer detaljert beskrivelse

Informasjon om reinsjakta på Ullensvang statsallmenning 2023

Jaktkort på statsallmenning vert tildelt etter reglane i Fjellova §§ 23, 24 og 25. Fjellstyret kan kun tildele jakt til personar busett i Noreg. Søknadar frå søkarar som ikkje er busett i Noreg blir sletta utan forvarsel. Applications from persons not living in Norway will be deleted without warning.

 Det kan bli endringar i info til jegerane før jakta. Endeleg info blir sendt ut i lag med korta.

Fellingsstatistikk tidlegare år: Vald HA 281 og HA 282 i Hjorteviltregisteret: https://hjorteviltregisteret.no/Statistikk/Villrein/Jaktstatistikk/TildelteOgFelte?Gruppering=0

Oppdatert info om reinsjakta på Ullensvang statsallmenning hausten 2023: Lenke nettside

Kort på statsallmenning er personleg og kan ikkje overdragast eller seljast til andre. Dette betyr at ingen andre enn den som kjøper korta kan jakte på dei. Dei kan ikkje delast med andre. Unntaket er jaktlagsordninga - men i eit jaktlag må alle deltakarar ha jaktkort tildelt frå Ullensvang fjellstyre. 

Dersom du blir tildelt kort må du ta i mot begge korta - du kan ikkje kjøpe berre eit kort.

Selde kort blir ikkje refundert.

 

Jakttid og reglar:

·         Jakttida er 20. august til og med 20. september.

·         Det er nattefreding på Ullensvang statsallmenning mellom kl. 1900 og 0700.

·         Jegerar som er tildelt kort frå Ullensvang fjellstyre kan overføre kort til andre jegerar som har fått tildelt kort frå Ullensvang fjellstyre. Kort kan berre overførast ein gong. Jeger som har overført kort har ansvar for innlevering av korta til fjellstyret etter jakta.

Ut over dette er kort på statsallmenning personleg, og kan ikkje overdragast eller seljast til andre.

·         Jegerar må elles forhalda seg til alle offentlegrettslege reglar med omsyn til krav for å gå på storviltjakt. Du skal ha med deg:

o   Jaktkort

o   Våpenkort

o   Dokumentasjon på betalt jegeravgift og avlagt skyteprøve

o   Eventuell avtale om jaktlag

 

ALL RELEVANT OG ENDELEG INFORMASJON VERT SENDT PÅ EPOST TIL ALLE SOM VERT TILDELT KORT!!

 

Hugs at du MÅ levere inn brukte og ubrukte kort til Ullensvang fjellstyre seinast fem dagar etter siste jaktdag.

 

Det er jegeren sitt ansvar å halde seg oppdatert på gjeldande reglar og retningslinjer for jakta. Informasjon blir lagt ut på heimesida til fjellstyret etterkvart som jakttider, samjaktsavtalar osv. blir klart. 

 

NB!! Det er etablert fredningssoner på Ullensvang statsallmenning. Dette avgrensar jaktområdet ift. grensa til Ullensvang statsallmenning. Info om fredingssoner for jakta 2023 blir lagt ut på heimesida og sendt ut på e-post til dei som er tildelt kort før jakta.

 

Innsamling av cwd-prøve og underkjeve:

Jegerane på Hardangervidda skal levere underkjeve og ta hjerne- og lymfeprøve av alle felte dyr som er 1,5 år eller eldre. Prøvetakingsutstyr blir levert ut med korta. Info om cwd og prøvetaking: https://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/kartleggingsprogrammet-for-skrantesjuke/

NB: Fjellstyret eller oppsynet skal ikkje ha tilsendt/levert cwd-prøvar. Dette kan berre leverast gjennom ferdigfrankert konvolutt som følgjer med prøvetakingsutstyret. Ubrukte prøvesett kan leverast til fjellstyret, eller du kan ta vare på settet til neste år.

Jaktlag:

Info om oppretting av jaktlag blir sendt ut på e-post til jegerane før jakta.

Jegerar som har fått tildelt fellingsløyve på villrein i Ullensvang statsallmenning kan organisere seg i jaktlag på inntil fem personar. Det kan berre dannast jaktlag med kort stempla HA-281 eller HA-282. Alle på jaktlaget må vera tildelt slike fellingsløyve. Ein person kan berre vera medlem i eit jaktlag. Kort som gir fellingsløyve på Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågen kan nyttast i jaktlag, men jaktlagsmedlemmene kan berre nytta desse korta på Ullensvang statsallmenning (ikkje Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågen). Alle medlemmene i jaktlaget skal ha ein kopi av jaktlagsskjemaet med seg under jakta.

 

Fredingssoner:

På Ullensvang statsallmenning er det etablert to fredingssoner («fredingssone nord» og «fredingssone sør») der det ikkje er lovleg å drive reinsjakt. Fredingssonene er vist i kart som blir delt ut i lag med korta. Fredingssonene gjeld heile jakta – eventuelle endringar vil bli opplyst om.

 

Kortreturordning:

Ullensvang fjellstyre har ikkje kortreturordning i 2023.

 

Innlevering av reinskorta etter jakta:

Alle jaktkorta skal sendast til Ullensvang fjellstyre, Sandvikevegen 11, 5780 Kinsarvik (eventuelt leverast på heradshuset) seinast fem dagar etter jaktslutt. Dette gjeld uavhengig av om korta er brukt eller ikkje.

 

Transport:

Villreinjegerar med gyldig fellingsløyve kan nytte fly eller helikopter til inn- og uttransport frå og med tre dagar før reinsjakta til og med tre dagar etter reinsjakta. Kontakinfo til flyselskapa står under kontaktinformasjon på neste side. Det er fastsett eigne vatn det kan landast på til dette føremålet, her kan helikopter lande innanfor ein avstand på 100 meter frå vatna. Vatna det kan landast ved på Ullensvang statsallmenning er:

·         Litlosvatn

·         Kvennsjøen

·         Øvsta Krokavatnet

·         Nedsta Krokavatnet

·         Øvsta Bjørnavatnet

·         Nedsta Bjørnavatnet

·         Midtra Grøndalsvatn

·         Vetle Valgardsvatn

·         Store Valgardsvatn

·         Holmavatnet

 

Det blir sett opp nokre turar med traktor for uttransport av kjøt på strekninga Hansbu-Tinnhølen. Når det er ledig kapasitet kan ein sende inn utstyr med traktorane. Liste over traktorsjåførar som har løyve blir lagt ut på heimesida http://hardangervidda-fjellstyra.no/jakt-ullensvang før jakta. Det er opp til kvar enkelt jeger å ta kontakt med traktorsjåfør for å avtale transport.

 

Telting:

Det er fastsett eigne teltplassar for villreinjegerar, med eventuelle hjelpemannskap. Ein dag før og under villreinjakta kan ein kun telte eller slå leir på fyljande stadar:

Teltplass

UTM sone 32 v

Hansbu før bekken

412220, 6661760

Hansbu v/naustet (Nedsta Krokavatnet)

411220, 6661190

Litlos

396440, 6662870

Belebotn

397420, 6658690

Nybu v/Håvardsvatn

383780, 6664470

Øvsta Krokavasshadlet

405120, 6662790

Holmavatnet

393120, 6657790

Hovlandsstølen

408405, 6657790

Ysteinsbu

401797, 6661894

Raudåna

399689, 6659247

Belebu

399268, 6659218

Bjørnavassbu

408839, 6657269

Kortmark

405231, 6656510

Persbu

404101, 6655663

Nordsida av Midtra Grøndalsvatn

396586, 6668683

Torehytta

391124, 6676543

Tyssevassbu

380210, 6670728

Langavatnet ved Ullensvang fjellstyre si hytte

376310, 6663716

 

Lenke til kart med oversikt over teltplassane.

 

Forskrift om telt- og leirslåing innen Eidfjord, Ullensvang og Røldal statsallmenningar: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1987-11-06-897

Vedtak gjort av Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning i sak FUS 27/18 i møte 15.5.2018: http://hardangervidda-fjellstyra.no/index.php?pagePreview=1&p=1_118

Jaktregler

  • Jakttida er fom. 20. august tom. 20. september (kan bli endra etter fastsetting av endeleg jakttidsramme).
  • Nattefreding 1900-0700.
  • Frå det kalenderåret ein fyller 16 år og fram til fylte 18 år kan ein delta i opplæring på storviltjakt med våpen. Jegerar i denne aldersgruppa blir tildelt kort på lik linje med andre. Reglar for opplæringsjakt ligg på heimesida: http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/info-om-reinsjakta-pa-ullensvang-statsallmenning-2023 
  • Du må ha med deg jaktkort, våpenkort, jegeravgiftskort og evt, jaktlagsavtalar på jakt.
  • Alle reglar for jakta blir lagt ut på heimesida til fjellstyret før jakta: www.hardangervidda-fjellstyra.no. Det blir i tillegg sendt ut på epost til alle som er tildelt kort.

Andre aktuelle tilbud