Hjortejakt Skakland-Vestsiden Utmarkslag SA

Hjortejakt i Skakland - Vestsiden Utmarkslag SA. NB! Fredningsområder/ikke jaktbare områder er skravert på Utmarklagets sitt tur- og jaktkart under "lenker på denne siden"

Arter

 • Hjort

Beliggenhet

Viktige datoer


30.05.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Skakland-Vestsiden Utmarkslag SA

977 19 840

arve.bones@gmail.com

Video

Kjøp/søk jakt her

Priser

Ved felling betales kr 80,- pr kilo minus kr 2.500,- + avgifter til kommunen.

For hjort er det tillatt med inntil 5 jegere med Medjakterkort per fellingsrett i tillegg til jeger med fellingsrett. Hver av medjakterne må løse medjakterkort til kr. 500,- per jakter.

 

LAST NED/SE KART HER

 

For mere info se vår hjemmeside

Mer detaljert beskrivelse

Skakland –Vestsiden Utmarkslag jobber for å legge forholdene til rette slik at flest mulig av brukerne til utmarka skal føle seg velkommen. Dette gjelder så vel bæreplukkere og turfolk som jeger. Årsaker til konflikter kan være forskjellig, så vi oppfordrer derfor alle til å respektere hverandre og vise god jaktmoral.
 
Tildelte jaktkort angir hva du kan jakte og hvilke soner eller områder hvor det er tillatt å drive jakt. Det er ikke tillatt å låne andres fellingsrett. 
Ikke jaktbare områder
Området mellom Setersetervegen og kraftlinja på A-terrenget, er fredet fra og med 2018 og inntil videre.
Fredningsområder/ikke jaktbare områder er skravert på Utmarklagets sitt jaktkart på vår hjemmeside.
 
Utmarkslaget ønsker også tilbakemelding på hva du mener om bestandens størrelse for den viltarten du har jaktet på. (Dette er frivillig.)
Gi oss en tilbakemelding her 


For å prøve å holde rovviltet på et akseptabelt nivå, har vi laget et poengsystem for å oppmuntre til litt predatorbekjempelse.
Den som etter årets jaktsesong har flest poeng, får gratis småviltkort neste år.
For registrering / kontroll av felt vilt, kontakt Per Gunnar Gjølstad Tlf. nr 90 57 98 40.
Høyre vinge ev. forlabb eller hele dyret godtas som bevis.
Poengskalaen er som følger:
 Mår 50 poeng - Mink 30 poeng - Rev  30 poeng - Røyskatt 20 poeng - Grevling 10 poeng - Ravn 5 poeng - Kråke 2 poeng - Nøtteskrike 2 poeng    - Skjære 2 poeng

Jaktregler

 • Hjortejakta starter 1. september med ei kvote på 23 dyr.
 • Veiledende aldersfordeling er 30 % spissbukk og 10 % hunndyr 1 ½ år, 30 % hanndyr 2 ½ år og eldre og 10 % hunndyr 2 ½ år og eldre.
 • På innmark er all ferdsel forbudt uten grunneiers tillatelse, unntatt når marka er frossen eller snødekt i henhold til Friluftsloven.
  Jakten skal utøves minst 100 m fra dyrka mark. Jakt på, langs eller over veg er forbudt.
 • Bruk av skogsbilveier er normalt tillatt på utmarkslagets areal. Kjøring skjer på eget ansvar og slik at det ikke er til ulempe for annen skogsdrift eller sjenanse for andre brukere. Eventuelle bomavgifter må betales.

  Grunneier eller rettighetshaver kan stenge veien for motorferdsel i perioder av forskjellige årsaker. (F.eks. ved mye nedbør.) Skilt eller bom som forbyr slik ferdsel skal respekteres. 

 • Utmarkslaget har avtale med Kongsvinger Ettersøksring. Ved behov for ettersøk av rådyr eller hjort kan alle som har gyldig jaktkort få slik hjelp. Dette er inkludert i jaktkortet

  Vakttelefon for ettersøk er  47 64 96 07. Bakvakt 40 10 69 72. 

 • Godkjent skyteprøve skal være avlagt.
 • Alle jegere plikter å holde seg orientert om hva som er gjenstående kvote, og sørge for å lese SMS og E-post meldinger som blir sendt ut.
 • Sett hjort skal rapporteres daglig  i Hjorteviltregisteret.
 • Jeger skal etter å felling, gi tilbakemelding om dette pr. SMS/telefon til en oppsynsmann, Kjetil Hagen tlf.478 40 351 eller Lennart Høgberg tlf. 916 40 454, umiddelbart etter felling, og før dyret fraktes fra fellingsstedet. Kontroll av felte dyr kan påregnes.
 • Kopi av jaktkort skal festes godt synlig på innsiden av frontruten på bil dersom bil er benyttet som framkomstmiddel under jakta. 
  Dersom man har tillatelse fra grunneier til å ferdes på dennes innmark, skal det legges lapp med navn på grunneier på innsiden av frontruten, dersom bil benyttes som framkomstmiddel under jakta.
 • Dersom det er flere med fellingsrett innen samme område vil den som har fellingsrett bli informert om hvem dette er. Da skal det avtales mellom de med fellingsrett hvor den enkelte skal jakte. Dersom kvoten for kommunen er felt før starten på ny tidsperiode , får de som da ikke får starte å jakte pengene tilbake.
 • Jegere som ikke jakter i henhold til våre regler og bestemmelser kan bli ilagt straffegebyr eller nektet kjøp av jaktkort for senere år.

 

LAST NED/SE KART HER