Villreinjakt for INNANBYGDS i statsallmenningane i Lom og Vågå

Søknadar sendt på denne sida gjeld jegerar som er innanbygds i Finndalen, Vårdalen og Nordherad statsallmenningar. Utanbygds søkjer på eige side her på Inatur.

Arter

  • Villrein

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


05.03.2019 kl. 09:00

10.05.2019 kl. 23:59

Om oss

Finndalen fjellstyre forvaltar Finndalen statsallmenning som ligg i Lom og Vågå kommuner i Oppland. Totalareal: 267.200 daa, der ca 256.700 daa er høgfjell.

SMÅVILTJAKT: Rype, hare, skogsfugl og andre jaktbare arter . Fritt kortsalg for jakt u/hund 15.09 - ut februar. Fuglejakt m/hund 15.09-29.09 (18 kort a 5 dager fordelt på tre 5-døgns perioder), harejakt m/hund 11.-20/10 (5 kort a 7 dager), søknadsfrist 1/4. Kortsalg: YX i Vågåmo, Esso i Lom, og på Inatur. VILLREINJAKT: Egen kvote til utanbygdsbuande (ca. 20 kort). Søknad på Inatur for alle, både innan og utanbygds. ELGJAKT: Eitt felt som går på omgang mellom innanbygds lag i Lom, Skjåk og Vågå. Søknadsfrist 30. april, blir lyst ut på Inatur dei åra det er ledig.

INNLANDSFISKE: 10 vatn og 26 km elv med aure. Stangfiske. Oter- og garnfiske på Honnsjøen for utanbygds. Kortsalg same plassar som jaktkort,  i tillegg er det fiskekortkortsalg på Inatur.

Hytte ved Råkåvatnet som fjellstyret leiger ut i samband med fiske og småviltjakt, ta kontakt med fjellstyrekontoret for opplysningar om søknadsfrist, pris mm. Hytta ligg på sørsida av Råkåvatnet, det er difor best å gå opp på vestsida av Råkåelva (Det er IKKJE den hytta som er innteikna på kartet). I tillegg ei nyrestaurert lita bu ved Honnsjoen som blir opna for utleige i løpet av sommaren.

Kontakt oss

Finndalen fjellstyre

61 29 37 37

finndalen@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

Prisar 2018 :

Fritt dyr                        kr. 3.100,-

Bukk u/ 50 kg.             kr. 2.350,-

Simle/ bukk u/ 40 kg.  kr. 1.650,-

 Kalv                            kr. 750,-

 (Prisane er fjorårets prisar, det kan bli mindre justeringar i løpet av våren.)

Mer detaljert beskrivelse

Finndalen statsallmenning på nordsida av Ottadalen,  er ein del av Reinheimen-Breheimen villreinområde. I tillegg er det to mindre statsallmenningar: Vårdalen, og Nordherad, desse er forvalta av Lom og Vågå fjellstyre, men er ein del av eit felles søknads, og tildelingsopplegg for innanbygds i statsallmenningane i Lom og Vågå. Finndalen fjellstyre administrerer søknads, og tildelingsprosessen for alle tre statsallmenningane. 75 % av kvota i Finndalen blir tildelt innanbygds (Dei siste åra har kvota til innanbygds liggje på 53-70 dyr, i tillegg kjem det 4-6 dyr på kvar av dei små statsallmenningane som blir tildelt innanbygds). Fellingsprosenten i 2018 var på 69%. Normalt ligg fellingsprosenten mellom 50 og 70%. 

Kvoter for Finndalen statsallmenning i 2018 var:

Fritt dyr 18 stk.

Bukk u/ 50 kg 4 stk.

Simle/ bukk u 40 kg. 21 stk.

Kalv 27 stk.

(I tillegg var det 6 kort i Vårdalen statsallmenning, og 7 kort i Nordherad statsallmenning). Kvotene i 2018 var større en normalt, og vi kan rekne med ein nedgang i kvotene i 2019. Endelege kvoter blir lagt ut når dei er vedteke i april/ mai. Da blir og den endelege jakttida bestemt, og det blir bestemt om det blir fellesjakt med Lesja/ Skjåk, og evt. kva for dagar det blir.

Villreinbestanden i Nord-Ottadalen er normalt i bra kondisjon, og forhaldsvis lite sky og grei å jakte på. 

Jaktregler

Søknad: Utanbygds søker på INATUR (www.inatur.no) på side for utanbygds.  Søknadsfrist 2. mai.

 

Innanbygds søkjer på Inatur på side for innanbygds, søknadsfrist 10. mai.

 

Innanbygds er personar som siste året har vore og framleis er fast busette i området der allmenningen ligg –  eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen.

Det er felles bruk av jaktområde i Lom og Vågå heile jakta. Felles jaktområde i sentrale delar av villreinområdet (Finndalen fellesområde/ Lesja/ Skjåk) nokre dagar i jakta, fellesdagane er ikkje fastsett enno. På Villreinutvalget si nettside (sjå link under) blir det under jakta kvar kveld gjeve oppdatert informasjon om kvar reinen befinn seg i området.  Villreinutvalgets infoside har frå 2017 kun lagt ut grovdetaljert info om kvar flokkane oppheld seg. Vidare er det bestemt å vidareføre opplegget med at oppsynskorpset ikkje får gje info om kvar flokkane held til over mobil på dagtid! 

Dette for å unngå konsentrasjon av jegere rundt villreinflokkane, med stressa og til dels inhuman jakt.

http://reinheimen-breheimen.no/