6-dagerskort på elg, vinterjakt 2018, Finnbølslia-Stygglia i Fron

6-dagerskort, tirsdag til søndag, til salgs. Periode 16.01-21.01 og 30.01-04.02 er for både innen- og utenbygds. 23.01 - 28.01 er forbeholdt innenbygds lag. 30 km2 stort jaktterreng.

Arter

  • Elg

Kjøp/søk jakt her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


15.01.2018 kl. 09:00

Kontakt oss

Fron Fjellstyre

61292915

fron@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Priser

I tillegg til kortprisen kommer pris på felt elg, kr 60,- pr kilo + kommunal fellingsavgift: Voksen elg (1,5 år og eldre) kr 537,-, elgkalv kr 316,-.

Mer detaljert beskrivelse

Trekkelgjakta er et forvaltningstiltak for å redusere elgbestanden på vinterbeiteområdene i Murudalen og områdene rundt. Det er store beiteskader  og vanskelig å få tilfredstillende gjenvekst på ungskogen. Det er ønskelig at de som  deltar i trekkelgjakta er innstilt på å felle flere elg når elgtrekket pågår. Jaktkvota justeres opp straks det dokumenteres bra elgtrekk, og det vil da kunne være  fri kategori, men for okser max 4 tagger.  

Med streng kulde som er vanlig i jaktområdet vinterstid så må det være et opplegg for at elgen blir transportert raskt ut for ivaretakelse. Kjøring med snøskuter kan eventuelt skje først etter felling og da bare for utkjøring av viltet. Jaktlaget er selv ansvarlig for uttransport, og eventuell avtale med andre om utkjøring. Jaktlaget må selv ordne med egnet sted for flåing av dyr og oppbevaring.  

Det kan muligens gjøres avtale med viltmottak for å få levert dyr men hvike viltmottak som tar imot vinterstid må jaktlag selv sjekke ut. Elgen skal ved levering til viltmottak være flådd og kvartet. 5 organer innmat skal medfølge. Eller at det er egen godkjent feltkontrollør på jaktlaget. Viltmottak tar  hjerneprøver av alle elghoder (CWD), så viktig å ta med elghode. Frossent kjøtt godtas ikke. Pris avtales med viltmottak direkte, og det må avtales på forhånd om forespeila leveranse. 

Veieseddel fra viltmottak godtas som oppgjørsgrunnlag, ellers så skal alle dyr veies av fjelloppsyn.

 

 

 Vinterjakt er en krevende tid for storviltjakt, både med tanke på snø, kulde og korte dager og god ivaretakelse av slaktet. Jaktutøvelsen vil skje både til fots, på ski og på truger. 

 

Vedrørende jaktkort, periode 23 - 28. januar 2017, som er forbeholdt innenbygdsboende:

 Jaktlag er å betrakte som innenbygds dersom flere enn halvparten av jaktlagets medlemmer, inklusive jaktleder, er bosatt i kommunen jaktfeltet ligger. Dvs jegere i Nord-Fron og Sør-fron kommune er å betrakte som innenbygdsboende. 

 

 

 Fjellstyret kontakter kjøper for kontraktskriving før jakta igangsettes, samt for å gi utfyllende informasjon til jaktlaget.

 

Det skal  være minst 3 jegere på laget. Jaktlaget kan sies opp dersom ikke 3 jegere er registrert på Inatur før jaktstart. For øvrig følges de generelle bestemmelsene til elgjakt i statsalmenning. Nedenunder er vedlagt filer med kart over jaktområdet og generelle bestemmelser for elgjakt i statsalmenning.

 

Tlf. nr. til fjellstyret ved fjelloppsyn er 99275114. 

 

Overnatting

Slangen seter tilbyr overnatting med god komfort, og ligger  rett ved jaktterrenget.

 

Beliggenhet

Jaktfeltet ligger ved Skåbu i Nord-Fron kommune, nærmere bestemt ved Slangen og Sikkilsdalsveien hvor det jevnlig i desember og januar krysser mye trekkelg som er på vei mot Murudalen. Ved mye trekkelg kan det påregnes å få tildelt jakt på flere dyr.

Jaktregler

Kontrakten gir ingen rett til å begrense andres aktivitet på jaktfeltet som ferdsel i henhold til allemannsretten, annen jakt, næringsutøvelse og lignende.

For all jakt hos fjellstyrene gjelder forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. Orienter deg om innholdet før du søker eller drar på jakt.

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning