Tydal - løypeavgift skuter

Tydalskortet dekker alle løypene, unntatt isfiskeløypen inn til Esand. Sjekk Tydal kommune for oppdatert åpning av løyper

Kontakt selger

Tydal grunneierlag

48132516

tydal.grunneierlag@neafisk.no

Produkter

Om selger

Tydal grunneierlag administrerer fiske og jaktkortsalg i Tydal kommune, og snøskuterløyper som omfatter løype fra Ås til Selbu grense, Stugudalsrunden samt de tre isfiskeløypene for snøskuter som finnes i Tydal.

 

For kjøring på isfiskeløypekort kreves det også fiskekort. 

Tydalskortet gjelder for alle løyper unntatt Isfiskeløypen Østby-Esandsjøen.

 

Du for også kjøpt kortene på utvalgte utsalgssteder i Tydal.

 

NB! Løypene kan stenges på kort varsel pga. føre eller i perioder for reindrift.

 

For mer info og oppdateringer om åpninger/stenginger, føre og tilbud følg oss på facebook.com/jaktogfiskeitydal

 

Mer detaljert beskrivelse

Isfiskeløype 1 Stugudalen - Nesjøen

Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Stugudalen til Nesjøen. Løypetraseen

starter fra merket parkeringsplass i Stugudalen, går parallelt med Sylsjøvegen etter gammel

vintervegled til Storbekken og følger Sylsjøvegen til Spaklarslia, videre over Geitbekkvika og

over Nesjøen til Nedre Brokksjøen.

Isfiskeløype 2 Østby - Esandsjøen

Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Nebjørga til Esandsjøen. Løypetraseen

starter fra merket parkeringsplass ved Nebjørgveien i østby, går derfra i nordvestlig retning

forbi Rødalstjønna, videre nordøstover parallelt med skitraseen over Hammerslettet,

Finnsbrekka, Nøsterdalen og Nøsteråa og videre til Mulen.

Isfiskeløype 3 Moen - Nesjøen

Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Moen til Nesjøen. Løypetraseen går fra

merket parkeringsplass ved Moen, følger Nesjøvegen fra Moen til Nesjø dam og videre ut på

Nesjøen.

 

Tydalskortet

Dette kortet gjelder løypene Ås til Græslia, Stugudalsrunden som omfatter løype fra Nesjø demning - Mobrua - Grønsjøen - Øvlingen- Stugudal - Nesjøen, samt isfiskeløyper som går opp til Nesjøen( Løype 1 og 3)

For kjøring på Nesjøen lengre enn 30 meter fra merking, samt inn til Nedre Brokksjøen kreves det i tillegg at man har løst fiskekort.

 

Stugudalsrunden

Stugudalsrunden som omfatter løype fra Nesjø demning - Mobrua - Grønsjøen - Øvlingen- Stugudal - Nesjøen

 

Ås til Græsli (Sandmælen)

Løypen går fra Ås sentrum, nordover vest for Gammelvollsjøen og vest mot grensen til Selbu. Det er to tilførselsløyper fra parkering ved Tydal museum og fra parkering ved Sandmælen. 

Regler

For bruk av isfiskeløypene er det satt følgende vilkår:

a.

Bruk av løypene er kun tillatt i forbindelse med isfiske på Nesjøen og Essandsjøen og nødvendig transportbehov i forbindelse med fisket. På vannet skal korteste vei til fiskeplass brukes. Kjøring på land, utenom fastlagt trasé, er forbudt. Det er tillatt å kjøre inn til land for rasting.

 b.

Dokumentasjon for betalt fiskekort må kunne forevises for oppsyn/kontroll.

 c.

Kjøring utenfor de godkjente og merkede løypetraseene er ikke tillatt.

 d.

Det er ikke tillatt med kjøring i isfiskeløypene mellom kl. 23.00 –06.00. For ørige løyper er det åpnet for kjøring mellom 07.00-23.00

 e.

All kjøring skjer på eget ansvar og skal foregå etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel.

 f.

Før løypa kan tas i bruk det enkelte år, skal parkeringsplass og løypetrase være merket.

 g.

Kjøring etter 5. mai er ikke tillatt. Tydal kommune kan dispensere fra denne bestemmelsen til og med 20. mai det enkelte år, forutsatt at reindrifta ikke har avgjørende innvendinger til tidsutvidelsen.

 h.

Tydal kommune kan under flytting av tamrein stenge løypene i kortere perioder etter anmodning fra Essand reinbeitedistrikt.

 i.

Personer som skal på isfiske kan bruke godkjente leiekjørere i Tydal kommune til å foreta transporten med snøscooter innenfor de rammer som framgår av denne forskrifts kap. I og vilkårene satt i punktene a-h i kap. II.

Andre aktuelle tilbud