Nedre Stordalselva i Åfjord

Nedre Stordalselva ligger mellom Frønes/Svalan og Stordalsvatnet. Valdet starter ved Mælan bru og går ca 2 km oppover og ender ca 500 meter nedenfor Stordalsvatnet.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


02.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

SNL/Åfjord JFF (Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning)

Per Ivar Markanes / Ernst Hårstad

41401266 / 41512832

pim@trondelagsparebank.no

Video

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Stordalselva og Nordalselva Lakseforvaltning (SNL) selger kort for laksefiske i Åfjord.

Fiskekvoter

  • For laks gjelder en døgnkvote på 2 fisk. Når kvoten for laks er nådd skal fiske opphøre, også fiske etter sjøørret, inntil nytt fiskedøgn starter.
  • Det er ikke tillatt å fange anadrome laksefisk under 35 cm.
  • Det er fri kvote på sjøørret.

 

Mer detaljert beskrivelse

Nedre Stordalselva ligger mellom Frønes / Svalan og Stordalsvatnet. Valdet starter ved Mælan bru og går ca 2 km oppover og ender ca 500 meter nedenfor Stordalsvatnet. De siste 500 meter opp til Stordalsvatnet er ”Privat sone” hvor det ikke selges fiskekort. På begge sider er det bygd fiskehytter i Støvelfossen og gapahuker andre steder i elva. Det er bygd vei langsetter elva på begge sider, men veien på søndre side er stengt ved bom.

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler for fiske i ”nedre” Stordalselva der Opplysningsvesenets Fond (OVF) og Mælan elveierlag disponerer fiskeretten.


1. Generelt:
Alle fiskere plikter å sette seg inn i disse bestemmelsene. All fiskeredskap, håver, vadere, støvler, båter og annet utstyr som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Stordalselva og Norddalselva.  Alle fiskere eller andre som ferdes ved elva, må utvise absolutt renslighet. Ingen må kaste avfall i elva eller legge igjen avfall på land.  Telting er forbudt ved elvebredden. For øvrig må bestemmelsene i friluftsloven etterkommes. Overtredelse av denne bestemmelse kan medføre bortvising fra elva. Fisket skal være bevegelig. Maks 20 minutter på hver plass.  Dette gjelder også skifte mellom nord- og sørsida på den såkalte ”kassen” i Støvelfossen.

 

2. Fiskeområde:
Fra Mælan bru og til oppsatt grense på begge sider. Fiske fra brua er forbudt. Strekningen for tillatt fiske er ca. 2 km. Det er en fredet sone i Støvelfossen. Kart for fiskesoner - Nedre Stordalselva.

 

3. Fisketid:
Sesongen er fra 15.mai til 15.august
Fiskedøgnet defineres fra kl. 1700 til 1700 neste dag.

 

4. Fiskekvoter:
For laks gjelder en døgnkvote på 2 fisk. Når kvoten for laks er nådd skal fiske opphøre, også fiske etter sjøørret, inntil nytt fiskedøgn starter.
Det er ikke tillatt å fange anadrome laksefisk under 35 cm.
Det er fri kvote på sjøørret.

 

5. Fang og slipp:
Fang og slipp er IKKE tillatt.

 

6. Fiskeredskap:
Fisket kan bare utøves med stang og som redskap kan bare brukes flue og mark.
Fluefiske kan bare utøves med fluestang og fluesnøre. Ved fiske med flue skal snøret utgjøre kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken (nedtynget), i tuben (metalltube eller av annet tungt materiale) eller i annen del av utstyret.  Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske. Dette skal festes i eget oppheng, og med tynnere snøre, slik at fortrinnsvis bare søkke mistes ved fast snøre.
Barn fra 0-16 år får bruke dupp.  Bruk av sluk og wobbler er tillatt i mai.  I Støvvelfossen er markfiske forbudt.  Det er kun tillatt med ett agn pr. stang.

 

7.  Ved overtredelse av disse fiskeregler kan vedkommende vises bort fra elva av politi eller oppsynsmann. Fiskere som blir tatt uten gyldig fiskekort eller fiskeavgiftskort, bortvises fra elva. Fangsten inndras og fisket avsluttes. Grunneier kan anmelde forholdet.

 

8. Grunneiere og rettighetshavere fraskriver seg et hvert ansvar for mulige ulykker eller skader som oppstår under fiske eller ved ferdsel på fiskevaldene.

 

9. Ved lav vannstand kan begrensning av redskapsbruk bli innført.
Det er i 2023 en totalkvote på 1200 kg laks i hele vassdraget.

 

NB!  Vurdering av lakseoppgang i forhold til gytebestandsmåloppnåelse midtveis i fiskesesongen  Lakseoppgangen i nasjonale vassdrag skal vurderes midt i fiskesesongen med sikte på å sette inn ekstraordinære reguleringstiltak dersom det er fare for at gytebestandsnivået ikke nås.
For å få et godt grunnlag for å følge opp dette pålegget, skal fiskerne til å levere inn fangstrapportene rett etter endt fiske.

 

 

Andre aktuelle tilbud