Breivikelva i Tromsø Kommune

Breivikelva er det største lakseførende vassdraget i Tromsø kommune. Den ligger 4 mil øst for Tromsø sentrum. Flere gapahuker langs elva. Elva forvaltes på en god og bærekraftig måte. SKITT FISKE.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret
 • Sjørøye

Beliggenhet

Viktige datoer


24.06.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Breivikeidet Grunneierlag SA

+ 47 47807902

fiske@breivikelva.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Breivikelva ligger på Breivikeidet ca 4 mil fra Tromsø. Elva er det største lakseførende vassdrag i Tromsø kommune med store muligheter for å få  både sjøørret og sjørøye.

Breivikelva forvaltes og administreres av       Breivikeidet Grunneierlag SA

 

Fiskekvoter

 • Døgnkvote laks: 1 laks.pr. kortholder - Sesongkvote pr. fisker: 6 laks.
 • Døgnkvote sjøørret: 2 sjøørret pr. kortholder - Sesongkvote pr. fisker: 10 sjøørret.
 • Døgnkvote sjørøye: 1 sjørøye pr. kortholder - Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

FISKESESONGEN 2024 I BREIVIKELVA SONE 1 - 2 - 3 OG SJØSONE 4 I SANDBUKTA     

Departementet har vedtatt Miljødirektoratets fisketider i Breivikelva for anadrom laksefisk i elv og sjø.

 • Laks kan fiskes i perioden 01.07 -  31.08
 • Ørret kan fiskes i perioden 01.07 - 15.08
 • Røya kan fiskes i perioden 01.07 - 31.07

 

HUNNLAKSFREDNING:

ALL LAKS OVER 3 KG - CA 70 CM ER FREDET OG SKAL SETTES UT PÅ EN SKÅNSOM MÅTE.

Fiskedøgnet starter kl 18.00 og varer til kl 18.00 neste dag.

Fredningsdøgn fra onsdag kl.18.00 til torsdag kl. 18.00 

 

FISKE ER KUN TILLATT OG GYLDIG NÅR FISKER KAN FRAMVISE DOKUMENTASJON DIGITALT PÅ MOBILTELEFON VED EN EVENTUELL KONTROLL:

 • Betalt fiskeavgift til staten.            
 • Fiskekort kjøpt på Inatur.
 • Dokumentasjon på desinfisering må kunne forevises med bilde på mobiltelefon ved kontroll under fisket.                              
 • Ved overdragelse av sesongkort / grunneierkort, skal fullmakt kunne framvises digitalt eller i papirform.        
 • Fullmakt utstedes av grunneier i.h.t til regler i vedtektene.

 

Skjellprøver:

Skjellprøve SKAL innleveres fra all fanget villaks, oppdrett og pukkellaks. 

Fyll inn nødvendig informasjon på posene.
HUSK NAVNET PÅ FISKER.

NYE Konvolutter for skjellprøver finnes i svarte kasser på infotavlene som står langs FV 91.                          

Konvolutt med skjellprøver FRA LAKS legges i hvit postkasse m / lås plassert på info tavle ved desinfiseringstasjonen og i grå postkasse på Høgsandmelen 32 i sone 3, helst innen samme døgn som fisken er fanget.

POSTKASSENE TØMMES 3 - 4 GANGER I UKA.

KONVOLUTTEN MÅ IKKE PAKKES INN I PLAST, SKJELLA MUGLER OG ER IKKE BRUKBAR I FORSKNINGEN.

Grunneierlaget videresender skjellprøver til Veterinærinstitutet.

 • Fangst rapporteres elektroninsk inn til Inatur, Rapporter fangst.    
 • Manglende rapportering kan føre til at en ikke vil få kjøpt nye fiskekort.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre

 

Pukkellaks i Troms og Finnmark              Informasjon fra Statsforvalter 

Pukkellaks inngår i offisiell fangststatistikk.

Fangst av pukkellaks  i elv skal rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye, som i laksebørser og andre rapporteringssystemer på nett. 

                                                                                                                                         
Uregelmessigheter rapporteres til Arild Sørensen Tlf 47807902 eller Mail: fiske@breivikelva.no

 

 • Fangstrapportering
  All fangst av LAKS - RØYE - SJØØRRET - OPPDRETTSLAKS OG PUKKELLAKS rapporteres fortløpende, senest innen et døgn etter avsluttet fiske, DETTE GJELDER OGSÅ SESONGKORT
 • Alle som har kjøpt kort vil få påminnelse på SMS eller mail inntil rapportering er gjennomført.
 • Fangst rapporteres elektroninsk inn til Inatur    OGSÅ 0 - fangst. Breivikeidet grunneierlag SA ønsker å få en oversikt over antall fiskedøgn som er i Breivikelva. Fangst eller ikke.  Her oppfordre vi alle til å være sitt ansvar bevist. 
  MANGLENDE RAPPORTERING KAN MEDFØRE AT DET IKKE FÅES KJØPT NYTT FISKEKORT.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler for Breivikelva og Sjøsonen

Vedtatt av Breivikeidet Grunneierlag 16.06.2022

Det er fiskerettshavers og kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene. Det er fiskers plikt å sette seg inn gjeldende fiskereglene i vassdraget slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse.

Breivikeidet Grunneierlag har et fiskeoppsyn i vassdraget som på vegne av laget påser at fiskereglene og opplysningsplikten blir fulgt. Fiskeoppsynet har myndighet til å utøve reaksjoner og rapportere brudd på fiskebestemmelsene i henhold til disse fiskereglene.

Dette dokumentet består av både offentlige og private fiskeregler.                                                                

Fiskereglene gjelder fra Storfossen i NV og Bjørnskardalen i SØ.                                                                             

Reglene gjelder også for alle sideelver til Breivikelva og til vedtatte grenser i elveutløpet i sone 3 og i sjøsone 4 i perioden 01.07 – 31.08.  Det er i dette område lagets fiskeregler gjelder, og hvor fiskeoppsyn og grunneiere har ansvaret.

I utløp sone 3 i Breivikelva og sone 4 Sandbukta, samt utenom sesong, er det Statens Naturoppsyn som har ansvar for oppsyn.

Fiske fra båt er ikke tillatt innafor elveutløpet sone 3 og sjøsonen.

Vi minner om at all ferdsel i og ved Breivikelva, samt stranden ved sjøsonen er på eget ansvar.

 

§1 FISKETIDER FOR LAKS - SJØRØYE OG SJØØRRET

                                                                                                         

DISSE FISKETIDENE GJELDER BREIVIKELVA SONENE 1 - 2 - 3 og SJØSONE 4

 

Fisketid etter laks i Breivikelva og Sjøsone:                                                                                                                                                                 01.07.2024 - 31.08.2024

Fisketid etter sjøørret i Breivikelva og Sjøsone:                                                                                                                                                      01.07.2024 - 15.08.2024                                                         

Fisketid etter sjørøye i Breivikelva og Sjøsone:                                                                                                                                                        01.07.2024 - 31.07.2024

 

§2 FREDNINGSOMRÅDER OG FISKEFREDNING

Fredningssoner

Styret har anledning til å frede områder i Breivikelva.

Ved andre uforutsette hendelser som kan ha stor påvirkning på bestanden kan laget velge å stenge for fiske.

Ved endringer av regler vil dette bli opplyst på sosiale medier.

Hunnlaksfredning

All hunnlaks over 3 kg er fredet og skal settes ut på en skånsom måte.

Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken settes ut på en skånsom måte.

Sjøørretfredning

Fra 15.08 er sjøørret fredet og skal settes ut på en skånsom måte.

Sjørøyefredning

Fra 31.07 er sjørøye fredet og skal settes ut på en skånsom måte.

 

§3 KVOTEBESTEMMELSER OG GJENUTSETTING

Fiskekort og fiskeavgift

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Alle ha betalt fisketrygdavgift for å fiske i Breivikelva

Kvoter

Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. 

Kvotene gjelder for hele elva og sjøsonen.

Døgnkvote følger datodøgnet med mindre annet er oppgitt på fiskekortet.

Sesongkvote følger kalenderåret. 

Når døgnkvote for Laks – Sjøørret og Sjørøye er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn. 

Døgnkvote

Laks:                  1 stk. avlivet laks pr kortholder i døgnet.
Sjøørret:            2 stk. avlivet sjøørret pr kortholder i døgnet.                                                                                                                                          Sjørøye:             2 stk. avlivet sjøørret pr kortholder i døgnet.                                                                                                                                 

Sesongkvote

Laks:                6 stk. avlivet laks pr. kortholder i sesongen.
Sjøørret:        10 stk. avlivet sjøørret pr. kortholder i sesongen.                                                                                                                                        Sjørøye:         10 stk. avlivet sjørøye pr kortholder i sesongen.

Gjenutsetting

All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer.

Gjenutsatt fisk belaster ikke kvote, men skal registreres/rapporteres som gjenutsatt. 

Skadet fisk, skal avlives og inngår i kvoten.

All oppdrettslaks skal avlives og dokumenteres / vises til fiskeoppsynet. 

All pukkellaks skal avlives og dokumenteres / varsles fiskeoppsyn.

Husk å registrere / rapportere.

DET SKAL TAS SKJELLPRØVER AV AVLIVET LAKS.

 

§4 REDSKAPSBRUK OG FISKEMETODER                                                                                                                                                                                Dette kan du fiske med i Breivikelva og i sjøsonen kan det fiskes med flg: sluk - spinner – flue og makk

KLEPP ER FORBUDT

Fisket langs Breivikelva skal rulleres

Ved fangst SKAL HOV BRUKES

Alt som ikke er nevnt her er forbudt.

 

§5 FANGSTRAPPORTERING

Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks, sjøørret, sjørøye, oppdrettslaks og pukkellaks til                                                                                Breivikeidet Grunneierlag via INatur snarest og senest innen 24 timer.                                                                                                                                  Dette gjelder også gjenutsatt fisk.

Fangstrapporten skal minimum inneholde dato – sone – type – kjønn – vekt - fiskerens fulle navn - redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt.             All oppdrettslaks skal registreres som oppdrett. 

All pukkellaks skal registreres som pukkellaks.

 

§6 DESINFISERING AV FISKEUTSTYR OG ANNET FISKEUTSTYR

All fiskeutrustning og annet utstyr ( håver - vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Breivikelva. Godkjent bevis for utført desinfisering er bilde med alt utstyr i stamp tatt med mobil eller kamera. Desinfiseringsattest skal forevises ved kontroller fra grunneierlagets oppsyn.

En oversikt over desinfiseringsstasjoner finnes «legge inn hvor man finner det»

 

§7 OPPFØRSEL I ELVA                                                                                                                                                                                                                 Det skal praktiseres bevegelig fiske. Start ovenfor fiskere som er på valdet.                                                                                                                          Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjennutsettes.                                                                                                                                                          Vis hensyn til andre fiskere.

Rapporter ulovligheter til oppsynet eller Breivikeidet Grunneierlag tlf .... ?

Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den.

All ferdsel på eget ansvar

 

§8 BRUDD PÅ FISKEREGLER                                                                                                                                                                                                    Brudd på fiskereglene kan medføre bortvisning - utestengelse - eller politianmeldelse.                                                                                                      Brudd på offentlige fiskeregler blir politianmeldt.

 

§9 AKSEPT FRA FISKER                                                                                                                                                                                                              Ved utøvelse av fiske aksepteres regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd.                                                                                                                Ved utøvelse av fiske aksepteres det at brudd på fiskeregler blir behandlet av styret i Breivikeidet Grunneierlag SA og ved behov kan relevant informasjon om brudd på fiskeregler videreformidles til aktuelle rettighetshavere og fiskekortselger.                                                                                                              Ved grove brudd kan informasjonen også videreformidles til politiet og SNO.