Breivikelva i Tromsø Kommune

Breivikelva er det største lakseførende vassdraget i Tromsø kommune. Den ligger 4 mil øst for Tromsø sentrum. Flere gapahuker langs elva. Elva forvaltes på en god og bærekraftig måte. SKITT FISKE.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret
 • Sjørøye

Beliggenhet

Viktige datoer


22.06.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Breivikelva (Breivikeidet)

+ 47 47807902

fiske@breivikelva.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Breivikelva ligger på Breivikeidet ca 4 mil fra Tromsø. Elva er det største lakseførende vassdrag i Tromsø kommune med store muligheter for å få  både sjøørret og sjørøye.

Breivikelva forvaltes og administreres av Breivikelva Grunneierlag.

Besøk gjerne Breivikeidet Grunneierlag sin side på Facebook.

Fiskekvoter

 • Døgnkvote laks: 1 laks.pr. kortholder - Sesongkvote pr. fisker: 6 laks.
 • Døgnkvote sjøørret: 2 sjøørret pr. kortholder - Sesongkvote pr. fisker: 10 sjøørret.
 • Døgnkvote sjørøye: 1 sjørøye pr. kortholder - Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

FISKESESONGEN 2023 I BREIVIKELVA OG SANDBUKTA STARTER LØRDAG 01.07 KL 00.00  OG AVSLUTTES TORSDAG 31.08 KL 23.59

 • Elva er delt inn i 4 soner INKL SANDBUKTA  
 • Det selges inntil 8 døgnkort i hver sone.
 • Døgnkortet gjelder kun i den sonen det er utstedt for. Fisker er forpliktet til selv å orientere seg om hvor sonegrensene går.
 • FISKERE MED SESONGKORT GRUNNEIERE ELLER FULLMAKT FRA GRUNNEIERE - FASTBOENDE TOMTEEIERE OG SESONGKORT UTENBYGDS HAR FISKERETT  I ALLE SONENE GJENNOM HELE SESONGEN.
 • Områder som ikke disponeres av grunneierlaget er skraverte på kartet og merket privat.
 • Grensene er tegnet inn på kart og skal være merket av grunneier med skilt i terrenget. 

 

Korttyper:

Sesongkort er forbeholdt Grunneiere - fastboende tomteeiere og et begrenset antall sesongkort for utenbygds.

 • Kan kjøpes av grunneier eller etter grunneiers fullmakt og fastboende tomteeiere.
 • Kan benyttes av grunneier / tomteeiers ektefelle/samboer
 • Barn av grunneiere / fastboende tomteeiere.
 • Barnebarn av grunneiere / fastboende tomteeiere.
 • Svigerbarn, nieser og nevøer, samt foreldre av grunneier / tomteeier.
 • Søsken av grunneier / tomteeier samt deres ektefeller / samboere
 • Det tillates ikke økonomisk utbytte ved utlån.

 

VED KJØP AV GRUNNEIERKORT TIL ANDRE ENN RETTIGHETSHAVER SKAL KORTET INNEHOLDE FLG:

 • Navn på GRUNNEIEREN og NAVN på BRUKER skrives på samme linje i navnefeltet 
 • BRUKER av kortet sitt tlf.nr
 • BRUKER av kortet sin mailadresse
 • BRUKER av kortet sitt postnr.
 • Fullmakt skal alltid medbringes under fiske.

 

 • Ungdom mellom 12 - 15 år kan kjøpe sesongkort.  Innenbygds ungdom har rabatt.
 • Det går en melding til Grunneierlaget for alle kjøp av fiskekort.                                                                                                                                     
 • KORT KJØPT URETTMESSIG SLETTES UTEN REFUNDERING AV BETALT BELØP.  

 

DØGNKORT KAN KJØPES AV ALLE

 

Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap

 • All fiskeutrustning og annet utstyr (håver - vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, SKAL desinfiseres før bruk i Breivikelva. UTSTYRET SKAL LIGGE MINIMUM 15 MINUTTER I STAMP OG ETTERSKYLLES I REINT VANN.                                                      Desinfiseringsattest skal forevises ved kontroller fra grunneierlagets oppsyn.
 • Godkjent bevis for utført desinfisering er bilde med alt utstyr i stamp tatt med mobiltelefon.
 • Desinfisering gjøres i stampen som står: Breivikeidvegen 253 - FV 91 - 2,53 km fra Fagernes Veikryss.
 • DESINFISERING ER GRATIS og det utstedes ikke skriftlig bevis.

     Husk bilde av vasking med utstyr i stampen.

     

ANNEN INFO:

 • Ved lav vannføring – lite registrert fisk i elva, vil kunne føre til at soner kan stenges for fiske i perioder.
 • Gytekulper med lite vann kan også bli stengt i perioder.
 • Det gis ikke refusjon/tilbakebetalig på kortet ved stenging av elva.

 

Fiskeavgift til staten: https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 Fiskeregler for Breivikelva og Sandbukta

Det er fiskerettshavers og kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene.  Det er fiskers plikt å sette seg inn gjeldende fiskereglene i vassdraget slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Breivikeidet Grunneierlag SA har et fiskeoppsyn i vassdraget som på vegne av laget påser at fiskereglene og opplysningsplikten blir fulgt. Fiskeoppsynet har myndighet til å utøve reaksjoner og rapportere brudd på fiskebestemmelsene i henhold til disse fiskereglene.

Dette dokumentet består av både offentlige og private fiskeregler. Fiskereglene gjelder fra Storfossen i NV og Bjørnskardalen i SØ. Reglene gjelder også for alle sideelver til Breivikelva og til vedtatte grenser i elveutløpet i sone 3 og i sjøsone 4 i perioden 01.07 – 31.08. Det er i dette området Grunneierlagets fiskeregler gjelder, og hvor fiskeoppsyn og grunneiere har ansvaret. I utløp sone 3 i Breivikelva og sone 4 Sandbukta utenom sesong, er det Statens Naturoppsyn som har ansvar for oppsyn. Det er ikke tillatt å fiske etter anadrom laksefisk fra båt – kano – gummibåt – packcraft etc. i grunneierlagets forvaltningsområde. Dette gjelder hele vassdraget og vedtatt grense elv/sjø.

 

FISKESESONGEN 2023 I BREIVIKELVA SONE 1 - 2 - 3 OG SJØSONE 4 I SANDBUKTA     

Departementet har vedtatt Miljødirektoratets fisketider i Breivikelva for anadrom laksefisk i elv og sjø.

 • Laks kan fiskes i perioden 01.07 -  31.08
 • Ørret kan fiskes i perioden 01.07 - 15.08
 • Røya kan fiskes i perioden 01.07 - 31.07

 

Fangstkvote:

 • Døgnkvote pr. fisker: 1 laks. Sesongkvote pr. fisker: 6 laks.
 • Døgnkvote pr. fisker: 2 sjøørret. Sesongkvote pr. fisker: 10 sjøørret.
 • Døgnkvote pr. fisker: 1 sjørøye. Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.

 

HUNNLAKSFREDNING:

ALL LAKS OVER 3 KG - CA 70 CM ER FREDET OG SKAL SETTES UT PÅ EN SKÅNSOM MÅTE.

Fiskedøgnet starter kl 18.00 og varer til kl 18.00 neste dag.

Fredningsdøgn fra onsdag kl.18.00 til torsdag kl. 18.00 

 

FISKE ER KUN TILLATT OG GYLDIG NÅR FISKER KAN FRAMVISE DOKUMENTASJON DIGITALT PÅ MOBILTELEFON VED EN EVENTUELL KONTROLL:

 • Betalt fiskeavgift til staten.            
 • Fiskekort kjøpt på Inatur.
 • Dokumentasjon på desinfisering må kunne forevises med bilde på mobiltelefon ved kontroll under fisket.                              
 • Ved overdragelse av sesongkort / grunneierkort, skal fullmakt kunne framvises digitalt eller i papirform.        
 • Fullmakt utstedes av grunneier i.h.t til regler i vedtektene.

 

Skjellprøver:

Skjellprøve SKAL innleveres fra all fanget villaks, oppdrett og pukkellaks. 

Fyll inn nødvendig informasjon på posene. HUSK NAVNET PÅ FISKER.

NYE Konvolutter for skjellprøver finnes i svarte kasser på infotavlene som står langs FV 91.                          

Konvolutt med skjellprøver FRA LAKS legges i hvit postkasse m / lås plassert på info tavle ved desinfiseringstasjonen

og i grå postkasse på Høgsandmelen 32 i sone 3, helst innen samme døgn som fisken er fanget.

Dette gjelder også skjellprøver for pukkellaks.

POSTKASSENE TØMMES 3 - 4 GANGER I UKA.

KONVOLUTTEN MÅ IKKE PAKKES INN I PLAST, SKJELLA MUGLER OG ER IKKE BRUKBAR I FORSKNINGEN.

Grunneierlaget videresender skjellprøver til Veterinærinstitutet.

 • Fangst rapporteres elektroninsk inn til Inatur, Rapporter fangst.    
 • Manglende rapportering kan føre til at en ikke vil få kjøpt nye fiskekort.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre

 

Pukkellaks i Troms og Finnmark - informasjon fra Statsforvalteren

Slik rapporterer du fangst av pukkellaks

Pukkellaks inngår i offisiell fangststatistikk.

Fangst av pukkellaks  i elv skal rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye, som i laksebørser og andre rapporteringssystemer på nett. 

                                                                                                                                         
Uregelmessigheter rapporteres til Arild Sørensen Tlf 47807902 eller Mail: fiske@breivikelva.no

FOR MERE INFORMASJON SE HJEMMESIDEN:  http://www.breivikelva.no

 

 • Fangstrapportering
  All fangst av LAKS - RØYE - SJØØRRET - OPPDRETTSLAKS OG PUKKELLAKS rapporteres fortløpende, senest innen et døgn etter avsluttet fiske, DETTE GJELDER OGSÅ SESONGKORT
 • Alle som har kjøpt kort vil få påminnelse på SMS eller mail inntil rapportering er gjennomført.
 • Fangst rapporteres elektroninsk inn til Inatur OGSÅ 0 - fangst. Breivikeidet grunneierlag SA ønsker å få en oversikt over antall fiskedøgn som er i Breivikelva. Fangst eller ikke.  Her oppfordre vi alle til å være sitt ansvar bevist.  MANGLENDE RAPPORTERING KAN MEDFØRE AT DET IKKE FÅES KJØPT NYTT FISKEKORT.
 • Informasjon fra Statsforvalteren:
  Slik rapporterer du fangst av pukkellaks
  Pukkellaks inngår i offisiell fangststatistikk.  Fangst av pukkellaks i elv skal rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye, som i laksebørser og andre rapporteringssystemer på nett.