Breivikelva

Breivikeidet ligger ca 4 mil fra Tromsø i Tromsø Kommune. LES INFOEN FØR KORTKJØP. Fra 15.AUGUST KL 18 skal all holaks uansett str. settes ut igjen.

Arter

 • Laks
 • Sjøørret
 • Sjørøye

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Laksebørs

Se fangststatistikk

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Breivikeidet & Omegn Grunneierlag er en sammensluttning av de fleste grunneierene i området.  Grunneierlaget disponerer og administrerer fisket i Breivikelva.

Kontakt oss

Breivikelva (Breivikeidet)

47807902

post@breivikeidet.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter


INFORMASJON OM FISKE I BREIVIKELVA. 

Følgende er bestemt med virkning fra SØNDAG 15. AUGUST KL 18.

 • ALL HOLAKS UANSETT STR. SKAL SETTES TILBAKE I ELVA.
 • UNNTAK ER HVIS LAKSEN BLØR ELLER ER SKADET,  AVGJØRELSEN TAS AV HVER ENKELT FISKER.
 • DET ER FORBUDT MED HØTT/KLEPP
 • KUN HOV SKAL BRUKES. 

 

GJENNUTSATT ELLER AVLIVET FISK SKAL REGISTRERES SOM NORMALT PÅ INatur SIN SIDE. 

 

Gjør også oppmerksom på at fiske etter ørret opphører 15.august kl 23.59

 

All fisk uansett slag biter på kroken selv om den er fredet. 

SKULLE NOEN FÅ ØRRET ELLER RØYA SÅ BER VI DERE OM Å RAPPORTERE INN FANGSTEN SOM GJENNUTSATT PÅ INatur. 

DETTE KAN GJØRES ANONYMT OM ØNSKELIG. 

 

 • Fangstkvote:

  Døgnkvote: 1 laks.pr. kortholder  -  Sesongkvote pr. fisker: 6 laks.

     Det anmodes om å gjenutsette stor holaks for å sikre mest mulig gyting i elva.

 • Døgnkvote: 2 sjøørret pr. kortholder - Sesongkvote pr. fisker: 10 sjøørret.
 • Døgnkvote: 1 sjørøye pr. kortholder - Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.

 

      Skjellprøver:

  • Skjellprøve skal innleveres fra all fanget laks og pukkellaks.                                                                                                                                                  
  • Konvolutt for skjellprøver finnes i egne kasser på infotavlene som står langs fylkesveien, og i postkasse på kiosken ved Fagernes.       Konvolutt med skjellprøver legges i postkasse m/lås ved Isaksen kiosk, helst innen samme døgn som fisken er fanget.    Dette gjelder også skjellprøver for pukkellaks. POSTKASSEN TØMMES 4-5 GANGER I UKA.                                           
  • KONVOLUTTEN MÅ IKKE PAKKES INN I PLAST, DA SKJELLA MUGLER OG IKKE BRUKBAR I FORSKINGEN.

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 • Breivikeidet ligger ca 4 mil fra Tromsø i Tromsø Kommune  
 • Breivikelva er det største lakseførende vassdrag i Tromsø kommune med forekomster av både sjøørret og sjørøye.


FISKESESONGEN 2021 I BREIVIKELVA STARTER TORSDAG 01.07 KL 1800  OG AVSLUTTES TIRSDAG 31.08 KL 2359

 • Elva er delt inn i tre soner.  
 • Det selges inntil 8 døgnkort i hver sone.
 • Døgnkortet gjelder kun i den sonen det er utstedt for. Fisker er forpliktet til selv å orientere seg om hvor sonegrensene går.
 • FISKERE MED SESONGKORT GRUNNEIERE ELLER FULLMAKT FRA GRUNNEIERE - TOMTEEIERE OG SESONGKORT UTENBYGDS      HAR FISKERETT  I ALLE SONENE GJENNOM HELE SESONGEN.
 • Grensene er tegnet inn på kart og skal være merket av grunneier med skilt i terrenget. 
 • Områder som ikke disponeres av grunneierlaget er skraverte på kartet og merket privat.

 

Desinfisering av fiskeutstyr:

 • På grunn av faren for Gyro kortkjøper desinfisere fiskeutstyret før fiske starter.
 • Dette må gjøres hver gang utstyret har vært brukt i andre vassdrag.
 • Desinfisering gjøres i stampen som står utafor kiosken på FAGERNES.

 

Betaling for desinfiseringen skjer til Isaksen’s kiosk som også utsteder bevis på desinfiseringen i åpningstiden.

Uten om åpningstider vippses betaling kr 75,-  til 97091182  (Heidi Isaksen) mrk: desifisering BOG

Husk bilde av vasking med utstyr i stampen.

 

 Korttyper:

 • Alle kan kjøpe døgnkort i Breivikelva.
 • Sesongkort er forbeholdt Grunneiere - fastboende tomteeiere og begrenset antall kort utenbygds

     Sesongkort for grunneiere og tomteeiere:

 • Kan kjøpes av grunneier eller etter grunneiers fullmakt og fastboende tomteeiere.
 • Barn av grunneiere / fastboende tomteeiere.
 • Kan benyttes av grunneier / tomteeiers ektefelle/samboer
 • Søsken av grunneier / tomteeier samt deres ektefeller / samboere
 • Svigerbarn, nieser og nevøer, samt foreldre av grunneier / tomteeier.
 • Det tillates ikke økonomisk utbytte ved utlån.

 

Viktig ved kjøp av grunneierkort som skal brukes av andre:

 • Navn på GRUNNEIEREN og NAVN på bruker/kjøper skrives i navnefeltet
 • Bruker av kortet sitt tlf.nr
 • Bruker av kortet sin mailadresse
 • Bruker av kortet sitt postnr.

 

 • Ungdom mellom 12 - 15 år kan kjøpe sesongkort.  Innenbygds ungdom har rabatt.
 • Det går en melding til Grunneierlaget for alle kjøp av fiskekort.                                                                                                                                     
 • KORT KJØPT URETTMESSIG SLETTES UTEN REFUNDERING AV BETALT BELØP.  

 

Ved lav vannføring – lite registrert fisk i elva, vil kunne føre til at soner kan stenges for fiske i perioder.

Gytekulper med lite vann kan også bli stengt i perioder.

Det gis ikke refusjon/tilbakebetalig på kortet ved stenging av elva.

 

For mer info se gjerne vår hjemmeside: http://www.breivikeidetgrunneierlag.no/ 

 

Fiskeavgift til staten: https://fiskeravgift.miljodirektoratet.no

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

     

NYTT FOR FISKESESONGEN 2021  -  FISKE PÅ LAKS KAN GJØRES UT AUGUST.    

Nye fisketidsreguleringer er vedtatt

 

Departementet har vedtatt Miljødirektoratets utkast til fisketider for anadrom laksefisk i sjø og elv.

 • Laks kan fiskes i perioden 01.07 -  31.08
 • Ørret kan fiskes i perioden 01.07 - 15.08
 • Røya kan fiskes i perioden 01.07 - 31.07

 

 • Tillatte fiskeredskaper:

      01.07 - 31.07 - Sluk, mark og flue

      01.08 - 31.08 - Sluk og flue

Fangstkvote:

 • Døgnkvote pr. fisker: 1 laks. Sesongkvote pr. fisker: 6 laks.
 • Døgnkvote pr. fisker: 2 sjøørret. Sesongkvote pr. fisker: 10 sjøørret.
 • Døgnkvote pr. fisker: 1 sjørøye. Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.

 

Fiskedøgnet starter kl 18.00 og varer til kl 18.00 neste dag.

 

Fredningsdøgn fra onsdag kl.18.00 til torsdag kl. 18.00  😀

 

Innrapportering av fangst:                                           

 • All fangst av LAKS - RØYE - SJØØRRET - OPPDRETTSLAKS OG PUKKELLAKS rapporteres fortløpende,

     senest innen et døgn etter avsluttet fiske.

 • Sesongkortkjøpere får påminnelse på SMS eller mail inntil 1 gang pr uke om rapportering.

     Alle og enhver bør være flinke til å rapportere inn når påminnelse kommer. 


Pukkellaks i Troms og Finnmark - informasjon fra Statsforvalteren

Slik rapporterer du fangst av pukkellaks

Pukkellaks inngår i offisiell fangststatistikk.

Fangst av pukkellaks  i elv skal rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye, som i laksebørser og andre rapporteringssystemer på nett. 

Fangst av pukkellaks i sjøen skal registreres på Miljødirektoratets nettsider for stangfiske i sjø.

Har du spørsmål så kontakt: pukkellaks@nina.no 

                                                                                                                                             

 • Fangst rapporteres elektroninsk inn til Inatur, Rapporter fangst.    
 • Manglende rapportering kan føre til at en ikke vil få kjøpt nye fiskekort.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre

 

FISKE ER KUN TILLATT OG GYLDIG NÅR FISKER KAN FRAMVISE FLG. DOKUMENTASJON I PAPIRFORM ELLER DIGITALT PÅ MOBILTELEFON VED EN EVENTUELL KONTROLL:

 • Betalt fiskeavgift til staten.            
 • Fiskekort kjøpt på Inatur.
 • Dokumentasjon på desinfisering må kunne forevises med bilde på telefon eller på fysisk papir ved kontroll under fisket.                              

     Er desinfisering gjort utenom kioskens åpningstider er bilder på mobil som viser utstyret i stampen godkjent.

 • Ved overdragelse av sesongkort / grunneierkort, skal fullmakt kunne framvises digitalt eller i papirform.        
 • Fullmakt utstedes av grunneier i.h.t til regler i vedtektene.

 

    

Uregelmessigheter kan rapporteres til Arild Sørensen Tlf 47807902