Ullaelva

Medlemmer kan kjøpe 5 kort 3/5 kl. 9-22 og 5 kort 4/5 kl. 9-22. Alle kan kjøpe kort fra og med 5/5 kl 9. Max 15 kort pr. sesong. Mer info under regler for kortkjøp, reglene MÅ leses før du handler.

Arter

 • Laks

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


05.05.2021 kl. 09:00

19.03.2021 kl. 09:00

15.04.2021 kl. 23:59

Om oss

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening er en interesseorganisasjon for alle med jakt og fiske som hobby.
Foreningen arbeider for at alle som ønsker skal få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning og ved at foreningen formidler leie av jakt- og fisketerreng. Foreningen arrangerer også jegerprøvekurs og en del andre arrangementer som er beskrevet sammen med de forskjellige utvalgene. Vi er over 2000 medlemmer, men vil gjerne bli flere.

 

Kontakt oss

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening

90785876

andor.hjellbakk@lyse.net

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Fangstkvote: 3 laks pr. døgn, 15 pr sesong. Sjøørrett er fredet og skal gjenutsettes ved fangst. All feilkroket fisk hvor kroken ikke sitter på fremsiden av gjellelokkene skal gjenutsettes uansett tilstand.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

INFORMASJON OG REGLER FOR KJØP AV FISKEKORT I ULLAELVA

 

For medlemmer av SRJFF vil det bli forhåndstrekning av fiskekort for åpningsuken, uke 24. De heldige vil få tildelt ett kort ut fra prioritert rekkefølge i søknad. Dersom det er ledige kort etter første trekningsrunde trekkes det en gang til slik at det er teoretisk mulig å få tildelt flere enn ett kort. Det blir ikke salg av fiskekort i butikk for åpningsuken.

 

Pris pr. kort for medlemmer kr. 200

Pris pr. kort for ikke-medlemmer kr. 300.

I tillegg påløper et faktureringsgebyr pr. transaksjon.

   

     TREKNING AV KORT FØRSTE UKE - KUN FOR MEDLEMMER

 • Medlemmer av Stavanger og Rogaland JFF kan søke om å være med i trekningen av kort for den første uka.
 • For å være med i trekningen må medlemskontingent være betalt innen mandag 12.04.  Personer som ikke har betalt medlemsavgift innen 12.04 kan bli fjernet fra lista før trekning. - dette fordi det tar noen dager fra innbetaling til registrering i våre databaser.
 • Det vil bli trukket ut et døgnkort per søker. 
 • Søk på alle dagene i prioritert rekkefølge.
 • For hjelp til innsending av søknad ta gjerne kontakt om nødvendig: post@inatur.no , telefon 74 21 30 90  
 • Søknadsfrist: Søknad må være mottatt innen torsdag 15.04. kl.23.59.
 • Tildeling innen 25.4. 

 

De resterende fiskekortene selges på Inatur samt at systemet med salg av to kort i butikk videreføres. De to første salgsdagene begrenses kortsalget til 5 kort pr. dag pr. medlem. Ikke medlemmer må vente til tredje salgsdag.

 

Det ligger ingen fysisk sperre inne i systemet til Inatur angående kjøp av antall kort pr. dag/seong. Systemet skiller heller ikke mellom medlemmer og ikke medlemmer. Hver enkelt fisker må sørge for at regler for antall fiskekort som kan kjøpes blir fulgt, og at kun medlemmer benytter seg av medlemsfordelene. Dette vil bli sjekket manuelt, og brudd på disse reglene vil/kan føre til sletting av alle kjøpte kort samt utestengelse for fremtidige kortkjøp.

 

     

     KORTSALG 1 OG 2 SALGSDAG

     Kun medlemmer av SRJFF kan kjøpe kort 1 og 2 salgsdag. 

 • Nettsalget for medlemmer starter mandag 3. mai kl. 09.00.
 • Medlemskontingent må være betalt på kjøpstidspunktet.
 • Medlemmer kan kjøpe 5 fiskekort første salgsdag (09.00 - 22.00). Kl. 22 stenges systemet for manuell kontroll/oppdatering.
 • Medlemmer kan kjøpe 5 fiskekort andre salgsdag (tirsdag 4 mai kl. 09.00 - 22.00). De som ikke kjøpte kort første salgsdag kan kjøpe disse kortene i tillegg på 2. salgsdag. Kl. 22 stenges systemet for manuell kontroll/oppdatering.
 • Det ligger ingen fysisk sperre inne i systemet til Inatur. Hver enkelt må sørge for at regler for antall fiskekort som kan kjøpes blir fulgt. Personer som ikke overholder reglene over (som kjøper flere enn 5  kort pr. dag eller som handler uten å være medlem) kan risikere å få slettet alle sine kort og kan bli utesteng for fremtidig kjøp av fiskekort.
 • Det går automatisk melding til Inatur og SRJFF med navn og kjøpstidspunkt ved hvert kjøp. 

 

     Salgsstart for IKKE MEDLEMMER er  ONSDAG DEN 5. MAI kl. 9.00

 

 • Det er fritt salg fra onsdag den 5. mai kl. 9.00 men det er en sesongbegrensning på maksimalt 15 kort per person. 
 • Personer som kjøper kort urettmessig (flere enn 15 pr. sesong og kjøp til rabattert pris uten medlemskort) kan få slettet alle sine kort og kan bli utesteng for fremtidig kjøp av fiskekort.

 

     I sesongen kan det skje at elven stenges eller at det blir innført andre restriksjoner. I slike tilfeller vil kjøpte kort ikke bli refundert. Den som kjøper       fiskekort på forhånd må derfor være klar over denne risken.

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

FISKEREGLER ULLA

 

GENERELLE REGLER

 

 • Fiskekortet er kun gyldig sammen med kvittering for betalt fisketrygdavgift, evt. medlemskort, og kun dersom det er kjøpt i henhold til gjeldende salgsregler.
 • Gyldig fiskekort, kvittering for betalt fisketrygdavgift og evt. medlemskort skal medbringes og forevises ved oppsyn. Fiskekort som er kjøpt med medlemsfordeler er kun gyldig sammen med kvittering for betalt medlemsavgift. 
 • Fiskemetode som fører til gjentatte feilkrokinger skal opphøre.   
 • Fiskekortet kan kun benyttes av den personen de er utstedt til og generellt sett kan de ikke byttes/omskrives. 
 • Husk bevegelig fiske, kun 30 min på en plass.Ikke start fiske rett nedenfor en annen som fisker.
 • I fossehølen skal fiskeplassen forlates i minst en time etter 30 min. fiske. Dett gjelder uansett om det kommer andre fiskere eller ikke. 
 • Hver fisker er ansvarlig for å sette seg inn i de detaljerte fiskereglene for elva, inkludert info om fredningssoner og fangstkvoter.

 

FANGSTRAPPORTERING OG SKJELLPRØVER: 

All fangst skal rapporteres på Inatur umiddelbart etter at fisket avsluttes. Dette gjelder alle fiskeslag og både avlivet og gjenutsatt fisk. Det skal tas skjellprøver fra alle fisker som avlives. Skjellprøvene returneres  i egen pose og denne posen legges i postkassen sammen med fiskekortet.

 

FANGSTKVOTER

Det er lov å avlive tre laks pr. fiskedøgn. Etter at fisk nr. 3 er avlivet skalfisket opphøre. Det settes en maxkvote på15 laks i året. Etter at kvoten er fisket kan evt. ubrukte fiskekort ikke brukes.

 

BROER OG PARKERING:

Det er forbudt å fiske fra broer eller brokar. Det finnes dessverre ikke noen regulerte parkeringsplasser langs elva. Det er ikke lov å parkere langs veien uten at bilen parkeres helt utenfor veibanen. Ikke parker slik at det er til sjenanse for tungtrafikken, særlig i området rundt Hauge bro.

 

REDSKAPSBEGRENSNINGER/RESTRIKJSONER VED LAV VANNSTAND:

Ved lav vannstand kan hele eller deler av elva bli stengt, evt. vil det bli innført redskapsbegrensninger i deler av eller i hele elva.

Redskapsbegrensningene vil kun gjelde fra og med fossehølen og til toppen av elven. Ved lavvannstand vil det i dette området kun bli tillatt med tradisjonelt fluefiskeutstyr samt med flue og dupp. Kastevekten skal kun utgjøres av snøre, flue og evt. dupp. Kunstig fortyngede fluer tillates ikke. Fra laksetrappen og ned til sjøen innføres det foreløpig ingen restriksjoner.  Restriksjoner kan likevel innføres på kort varsel dersom dette skulle vise   seg nødvendig. I de sonene hvor det tidligere har blitt innført fredning vil det fremdeles være fiskeforbud.

NB!  Pga stort fisketrykk i fosshølen, skal fiskerne her forlate hølen etter 30 min og være bort minst 1 time.NB! Husk beveglig fiske!

 

FREDNINGSSONER OG RESTRIKSJSONER VED LAV VANNSTAND

- Det er ikke lov å fiske fra berget i hengebruhølen, kun fra veisiden.

- Det kan kun fiskes fra nedre del av fossehølen, se merking med skilt

- Det er innført fredning i området rundt "Hekkanshola" øverst i den fiskbare strekningen i elva og så langt man kan gå ned og oppover langs elva fra stien i dette området. Dette vil si at om man går ned stien til den øvre delen av elva kan det ikke fiskes noe sted langs elva.

 

Ved svært lav vannstand kan hele eller deler av elva bli stengt, evt. vil det bli innført redskapsbegrensninger.

Ved evt. innføring av redskapsbegrensninger vil begrensningene gjelde fra og med Fossehølen og til toppen av elven. 

Ved innføring av redskapsbegrensninger vil det kun bli tillatt med tradisjonelt fluefiskeutstyr samt med flue og dupp. Kastevekten skal kun utgjøres av snøre, flue og evt. dupp. Kunstig fortyngede fluer tillates ikke. Fra utløpet av Fossehølen og ned til sjøen planlegges det ingen restriksjoner, men restriksjoner kan likevel innføres på kort varsel dersom dette skulle vise  seg nødvendig. 

 

Stengning av elv eller redskapsbegrensninger er en risiko som alle må ta hensyn til ved kjøp av fiskekort.  Kvoten kan endre seg, det kan bli innført redskapsbegrensninger, enkelte fiskeplasser kan bli stengt og i ekstreme tilfeller, f.eks. ved lav vannstand eller ved manglende oppgang av fisk vil elva kunne bli helt stengt. Dersom elven stenges helt vil tilbakebetaling av fiskekort bli vurdert, men det er ikke noen automatikk i at tilbakebetaling vil skje.  Evt. Kunngjøringer vil skje på SRJF ́s facebookside og SRJF's webside og informasjon vil også bli gitt til salgsstedet for fiskekort i Vadla.  Oppsynet kan også kontaktes dersom det er tvil om hva som er de gjeldende fiskeregler.

 

FISKEREGLER OG OPPFØRSEL LANGS ELVA

Vi ønsker et godt og sportslig miljø langs elvene våre. Dette forutsetter at alle retter seg etter de reglene som gjelder uansett om man er uenig i disse. Våre oppsynsmenn forutsetter også at fiskerne viser en normal og høflig framferd vedkontroll eller tilsnakk. Sjikanering, dårlig oppførsel og/eller trusler ovenfor oppsynet vil bli slått hardt ned på.  Vi vil også senke terskelen for å anmelde fiskere for ulovlig fiske, også ved mistanke om ulovlig fiske.  Ulovlig fiske eller mistanke om ulovlig fiske vil også kunne resultere i utestengelse fra elva i kortere eller lengreperioder.  Fiskere som oppholder seg langs elva med utstyr som ikke er lovlig på det gjeldende tidspunkt vil kunne bli sett på som brukere av ulovlig utstyr. 

 

 

DET ER FISKERS ANSVAR Å SØRGE FOR AT HUN/HAN TIL ENHVER TID ER OPPDATERT MED GJELDENDE FISKEREGLER. 

 

Fiskebrojyren 2021

Andre aktuelle tilbud