Vefsna – Giganten i Nordland

Vefsna er hovedvassdraget gjennom innlands-kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Elva har sitt utspring i Børgefjell og strekker seg over 160 km før den munner ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen.

Arter

  • Laksefiske

Beliggenhet

Kontakt selger

Inatur

74 21 30 90

post@inatur.no

Video

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA er et samvirkeforetak og er en sammenslutning av fiskerettshaverne i hele den anadrome delen av Vefsnavassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

 

Fiskekort kan kjøpes hos den enkelte rettighetshaver.  Denne siden er en oversikt over tilbud av fiske som finnes på Inatur i Vefsnavassdraget.

 

For detaljert informasjon kontakt den enkelte utleier/selger.

Fiskekvoter

Kvoter på landing, avlivning og gjenutsetting:

Døgnkvoten er maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret. Som landet regnes fisk der fiskeren etter å ha trettet ut fisken, frigjør kroken ved bruk av hånd, tang eller slakking av snøret mens fisken befinner seg i håven, holdes i halegrep eller kunne vært håndtert på denne måten.

Av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret. Døgnkvoten er absolutt og gjelder uavhengig av om fiskeren kjøper flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker. Fisk av feil art, størrelse eller kjønn skal gjenutsettes (se Mattilsynets retningslinjer for gjenutsetting: www.mattilsynet.no)  Fiskekortet kan bestemme en lavere kvote enn fiskereglenes døgnkvote på den strekningen og fisketiden kortet gjelder for (for eksempel halvdøgnskort).  Hver fisker kan maksimalt avlive 4 laks og 4 sjøørret pr. sesong (årskvoten). Alle kvotene (døgnkvoten, kortkvoten og årskvoten) gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Når en fisk er landet, skal fiskeren rapportere fangsten innen kl. 2400 samme dag. Dette gjelder selv om fisken gjenutsettes.  Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fisken fortsatt har ledig kvote på sjøørret.

Mer detaljert beskrivelse

Vefsna er en seriøs elv med enorme fosser, stor vannføring og stor fisk. Laks og sjøørret går igjen opp til gytegrunnene innover i dalførene i Vefsn takket en omfattende redningsoperasjon i 2011 – da hele regionen ble behandlet for lakseparasitten Gyrodactylus salaris.  Vassdraget har en lakseførende strekning på 126 km, og ligger i et område med flere spennende fiskemuligheter innen rekkevidde.
 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fisketider

Laks: fra 15. juni til 31. august
Ørret: fra 15. juni til 31. august

 

Følgende fiskeregler er vedtatt av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA:

 

§ 1 Fisketid og arter:
Det er tillatt å fiske etter laks og sjøørret i perioden f.o.m. 15.06 t.o.m. 31.08. Alt fiske, både laks og sjøørret, vil bli stengt når totalkvoten for laks (1000 stk.) er nådd selv om sjøørretkvoten (800 stk.) ikke er fylt. Om sjøørretkvoten tas først, stanses fiske etter sjøørret mens laksefiske tillates inntil laksekvoten er nådd.


§ 2 Redskapsbruk:
Kun stangfiske er tillatt. Som agn er det bare tillatt å bruke flue, sluk, spinner og wobbler med maks én trippelkrok. Alt fiske med naturlig agn er forbudt. Likt med naturlig agn regnes Gulp og andre agn med lukt, smak og konsistens som naturlig agn.

Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal for trippelkrok ikke være større enn 13 mm og for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk sannsynligvis vil krøkes.

Alle fiskere skal innrette fisket slik at gjenutsetting kan skje uten å skade fisken. Fiskerne skal medbringe knutefri håv og tang/krokløser. Alle kroker skal være uten mothake eller ha denne klemt inn eller filt bort.

 

§ 3 Kvoter på landing, avlivning og gjenutsetting:

Døgnkvoten er maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret. Som landet regnes fisk der fiskeren etter å ha trettet ut fisken, frigjør kroken ved bruk av hånd, tang eller slakking av snøret mens fisken befinner seg i håven, holdes i halegrep eller kunne vært håndtert på denne måten.

Av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret. Døgnkvoten er absolutt og gjelder uavhengig av om fiskeren kjøper flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker. Fisk av feil art, størrelse eller kjønn skal gjenutsettes (se Mattilsynets retningslinjer for gjenutsetting: www.mattilsynet.no)  Fiskekortet kan bestemme en lavere kvote enn fiskereglenes døgnkvote på den strekningen og fisketiden kortet gjelder for (for eksempel halvdøgnskort).  Hver fisker kan maksimalt avlive 4 laks og 4 sjøørret pr. sesong (årskvoten). Alle kvotene (døgnkvoten, kortkvoten og årskvoten) gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Når en fisk er landet, skal fiskeren rapportere fangsten innen kl. 2400 samme dag. Dette gjelder selv om fisken gjenutsettes.  Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fisken fortsatt har ledig kvote på sjøørret.


§ 4 Maksmål, minstemål og gjenutsetting:
All hunnlaks over 65 cm (ca. 3kg), all sjørøye og all sjøørret over 65 cm (ca. 3 kg) skal settes levende ut. Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut.  VeFi oppfordrer til å sette ut laks over 100 cm (ca. 10 kg). Minstemål for laks, sjøørret og sjørøye i Vefsnavassdraget er 45 cm.

Er det tvil om en fisk vil overleve gjenutsetting, skal fisken avlives. Er det en fisk som fiskeren har rett til å avlive i henhold til fiskerens kvote, rapporteres fisken på kvoten på vanlig måte. Om fisken som må avlives er av en art, størrelse eller kjønn som gjør at fiskeren ikke har kvote på avlivning, skal hendelsen umiddelbart rapporteres med merknad om at fisken ikke kunne gjenutsettes. Fisken regnes med på kvoten av landet fisk, men regnes ikke med i kvoten for avlivet fisk (årskvoten) når den er dokumentert innlevert. Fiskeren får ikke beholde fisk som må avlives utenfor kvoten, men plikter å levere den til et av mottakene:

 

  • Msjøen,  Fru Haugans Hotel,  75 11 41 00, Kl. 07-22
  • Laksfors, Inger Laksfors, 41 54 40 93,  Kl. 09-21
  • Hattfjelldal,  Kjøkkenet på sykehjemmet, 75 18 48 57

 

Det utgjør et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvote som ikke er rapportert.

Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives og regnes ikke på kvoten.

 

§ 5 Særregler for Svenningdalselva og Austervefsna:

Ved Trofors deler Vefsna seg i de to elveløpene Svenningdalselva og Austervefsna. Det er kun tillatt å avlive små laks under 65 cm og sjøørret på disse strekningene. All anadrom fisk fanget ovenfor Storforsen i Svenningdalselva og ovenfor Mikkeljordforsen i Austervefsna skal gjenutsettes.

 

§ 6 Fiskekort og fangstrapportering:
Alle fiskere skal løse personlig fiskekort eller rapporteringskort for den aktuelle sonen og medbringe dette under fisket. Dette gjelder også for rettighetshavernes eget fiske og for fiskere som leier privat fiskerett. Alle fiskere skal rapportere sin fangst, også gjenutsatt fisk, gjennom www.inatur.no innen kl. 24 samme dag. Alle fangstopplysninger vil bli publisert offentlig. Fiske uten fangst skal også rapporteres innen kl. 24 samme dag som fisket avsluttes, men da uten fangstpåtegning. Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks.

Framleie av fiskerett er tillatt så lenge dette gjøres innenfor rammene av forskrift om framleie av fiskerett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-06-25-570


§ 7 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:
Alt fiske fra bruer er forbudt. Det er også forbudt å fiske innenfor fredningssoner merket med røde merker ved fisketrappene i vassdraget. Der det ikke er egne fredningssoner, gjelder lakse- og innlandsfiskelovens generelle forbud nedstrøms og oppstrøms fisketrapp.


§ 8 Desinfisering av fiskeredskap:
Alle fiskere må under fiske medbringe desinfeksjonsattest fra VeFi. Denne fås på VeFis desinfeksjonsstasjoner i Mosjøen, på Trofors og i Hattfjelldal, samt fra de av rettighetshaverne som har egen desinfeksjon på valdet.  All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Vefsna.


§ 9 Ekstraordinære tiltak:
Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt i sesongen dersom forholdene tilsier det.


§ 10 Ordensregler:

Gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Ved flere fiskere på samme strekning, skal det praktiseres bevegelig fiske der dette er mulig: et kast, et steg til siden, nytt kast, nytt steg til siden osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor tidligere ankomne fiskere på strekket. På steder der det ikke er mulig å fiske bevegelig, skal hver fisker maksimalt fiske tjue minutter på stedet før ny fisker slippes til.

 

§ 11 Fiskeravgift:

Alle fiskere over 18 år må ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må medbringes under fiske.

 

§ 12 Straffebestemmelser:
Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Alternativt vil brudd på reglene bli håndhevet privatrettslig av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr på inntil kr 6000,- avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad.

Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Vefsna gjenværende del av sesongen og påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Vefsnavassdraget før ilagt gebyr er betalt.

Rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort for strekningen og at fangsten er blitt rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.