Båtfiske og fiske fra land i Vefsna Vald 1 og Vald 2

Vald 1 egner seg for båt- og landfiske etter laks og sjøørret. Her står ofte fisken og venter på bedre forhold for å kunne fortsette oppover i elven. Denne laksen ble tatt like ovenfor gamle øybrua

Arter

  • Laksefiske

Beliggenhet

Viktige datoer


27.05.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Vefsna vald 1

Sverre Stokka

47855576

stokka.sverre@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

Antall fisk pr. fisker:

Døgnkvoten pr. fisker er maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret. Av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret. Fisket i det enkelte døgn skal avsluttes når  2 laks er avlivet eller landingskvoten er fylt. Sesongkvote pr. fisker er 4 avlivede laks og 4 sjøørret. Når laksekvoten er nådd (2 avlivet eller 5 gjenutsatt pr. dag og maksimalt 4 avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart.

 

All avlivet og gjenutsatt fisk skal rapporteres dagelig innen kl 24.00

Mer detaljert beskrivelse

Beliggenhet/beskrivelse av vald 1

Valdet er det første(nederste) valdet i Vefsna. Det går fra grense sjø - elv (fastsatt av Vefsn kommune) utenfor Marsøra og vel 3 km oppover (sørover) Vefsna til Øyosen, se kart. På den nedre delen renner elva forbi bebyggelse/Sjøgata i Mosjøen sentrum. Det er foretatt elveforbygging på deler av begge sidene, mest på den østre.

Hele valdet berøres av flo og fjære som påvirker strømforhold, vanndybde, elvebredde og fiskemuligheter. I den nedre delen er det ingen klar djupåre. Fra ca. Fru Haugans hotell og oppover til Øyosen ligger djupåren i østre del av Vefsna. På flo sjø varierer bredden fra ca 130 meter ved sentrum i Mosjøen til ca 220 meter ved Øyosen. Ved fjære sjø bli det enkelte steder på vestsiden store fjærer og vannbredden blir tilsvarende smalere.

Fiskekortet gjelder på begge sidene i hele valdets utstrekning med unntak av flytebryggen utenfor Fru Haugans hotell som er forbeholdt hotellets gjester, samt utenfor aluminiumsverket der industriområdet er gjerdet inn slik at det ikke er mulig å kommet til for fiske fra land. Båtfiske er imidlertid tillatt utenfor industriområdet.. Fiskekortet gjelder også utenfor bebyggelsen i Sjøgata. Mange av de gamle naustene er i dag tatt i bruk som boliger, og man kommer tett på vinduene til folk om man fisker seg bortover langs stranden utenfor naustene. Vis hensyn.

 

Slik fisker du i vald 1

Når det er høy vannstand (flom) i Vefsna, er det markert strøm nedover elva og man kan la redskapen gå i strømmen slik det er vanlig under elvefiske. Når det er lav vannstand, vil virkningen av tidevannet bli mer merkbar og medføre at elva oppleves som bortimot stillestående på høyvann og at "elvea renner feil vei" når det flør. Det er nærmere tre meters tidvannsforskjell i Mosjøen.

Det beste fisket er gjerne på stigende vannstand(flør) fra midtveis mellom lavvann og høyvann og fram til vannstanden slutter å stige. Stimer med laks og sjøørret vil da følge tidevannet innover og kan være bitevillig hvis du treffer fisken. Det har tradisjonelt vært fisket med sluk fra land og med båt for å dekke mest mulig område på jakt etter den vandrende fisken. Fiske med flue og dupp kan også være effektivt.

På lavvann blir det partier med fin strøm i øvre del av valdet oppstrøms gamle Øybrua der det også er mulig å drive tradisjonelt nedstrøms fluefiske. Ved vading må man være oppmerksom på at vannstanden øker raskt når tidevannet kommer. 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Regler for fiske etter anadrom laksefisk i Vefsnavassdraget i perioden: 2021 til 2025

Revidert 10.03.2021

Følgende fiskeregler er vedtatt av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA:

§ 1 Fisketid og arter:

Det er tillatt å fiske etter laks og sjøørret i perioden f.o.m. 15.06 t.o.m. 31.08. Alt fiske, både laks og sjøørret, vil bli stengt når totalkvoten for laks (1000 stk.) er nådd selv om sjøørretkvoten (800 stk.) ikke er fylt. Om sjøørretkvoten tas først, stanses fiske etter sjøørret mens laksefiske tillates inntil laksekvoten er nådd.

§ 2 Redskapsbruk:

Kun stangfiske er tillatt. Som agn er det bare tillatt å bruke flue, sluk, spinner og wobbler med maks én trippelkrok. Alt fiske med naturlig agn er forbudt. Likt med naturlig agn regnes Gulp og andre agn med lukt, smak og konsistens som naturlig agn.

Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal for trippelkrok ikke være større enn 13 mm og for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk sannsynligvis vil krøkes.

Alle fiskere skal innrette fisket slik at gjenutsetting kan skje uten å skade fisken. Fiskerne skal medbringe knutefri håv og tang/krokløser. Alle kroker skal være uten mothake eller ha denne klemt inn eller filt bort.

§ 3 Kvoter på landing, avlivning og gjenutsetting:

Døgnkvoten er maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret. Som landet regnes fisk der fiskeren etter å ha trettet ut fisken, frigjør kroken ved bruk av hånd, tang eller slakking av snøret mens fisken befinner seg i håven, holdes i halegrep eller kunne vært håndtert på denne måten.

Av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret. Døgnkvoten er absolutt og gjelder uavhengig av om fiskeren kjøper flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker. Fisk av feil art, størrelse eller kjønn skal gjenutsettes (se Mattilsynets retningslinjer for gjenutsetting: www.mattilsynet.no)

Fiskekortet kan bestemme en lavere kvote enn fiskereglenes døgnkvote på den strekningen og fisketiden kortet gjelder for (for eksempel halvdøgnskort).

Hver fisker kan maksimalt avlive 4 laks og 4 sjøørret pr. sesong (årskvoten). Alle kvotene (døgnkvoten, kortkvoten og årskvoten) gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Når en fisk er landet, skal fiskeren rapportere fangsten innen kl. 2400 samme dag. Dette gjelder selv om fisken gjenutsettes.

Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fisken fortsatt har ledig kvote på sjøørret.

§ 4 Maksmål, minstemål og gjenutsetting:

All hunnlaks over 65 cm (ca. 3kg), all sjørøye og all sjøørret over 65 cm (ca. 3 kg) skal settes levende ut. Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut.

VeFi oppfordrer til å sette ut laks over 100 cm (ca. 10 kg). Minstemål for laks, sjøørret og sjørøye i Vefsnavassdraget er 45 cm.

Er det tvil om en fisk vil overleve gjenutsetting, skal fisken avlives. Er det en fisk som fiskeren har rett til å avlive i henhold til fiskerens kvote, rapporteres fisken på kvoten på vanlig måte. Om fisken som må avlives er av en art, størrelse eller kjønn som gjør at fiskeren ikke har kvote på avlivning, skal hendelsen umiddelbart rapporteres med merknad om at fisken ikke kunne gjenutsettes. Fisken regnes med på kvoten av landet fisk, men regnes ikke med i kvoten for avlivet fisk (årskvoten) når den er dokumentert innlevert. Fiskeren får ikke beholde fisk som må avlives utenfor kvoten, men plikter å levere den til et av mottakene:

Sted

Mottak

Tlf.

Tidspunkt

Mosjøen

Fru Haugans Hotel

75 11 41 00

Kl. 07-22

Laksfors

Inger Laksfors

41 54 40 93

Kl. 09-21

Hattfjelldal

Kjøkkenet på sykehjemmet

75 18 48 57 75 18 48 61

Arbeidstid Kveldstid

Det utgjør et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvote som ikke er rapportert.

Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives og regnes ikke på kvoten.

§ 5 Særregler for Svenningdalselva og Austervefsna

Ved Troforsdeler Vefsna seg i de to elveløpene Svenningdalselva og Austervefsna. Det er kun tillatt å avlive små laks under 65 cm og sjøørret på disse strekningene. All anadrom fisk fanget ovenfor Storforsen i Svenningdalselva og ovenfor Mikkeljordforsen i Austervefsna skal gjenutsettes.

§ 6 Fiskekort og fangstrapportering:

Alle fiskere skal løse personlig fiskekort eller rapporteringskort for den aktuelle sonen og medbringe dette under fisket. Dette gjelder også for rettighetshavernes eget fiske og for fiskere som leier privat fiskerett. Alle fiskere skal rapportere sin fangst, også gjenutsatt fisk, gjennomwww.inatur.no innen kl. 24 samme dag. Alle fangstopplysninger vil bli publisert offentlig. Fiske uten fangst skal også rapporteres innen kl. 24 samme dag som fisket avsluttes, men da uten fangstpåtegning. Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks.

Framleie av fiskerett er tillatt så lenge dette gjøres innenfor rammene av forskrift om framleie av fiskerett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-06-25-570

§ 7 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:

Alt fiske fra bruer er forbudt. Det er også forbudt å fiske innenfor fredningssoner merket med røde merker ved fisketrappene i vassdraget. Der det ikke er egne fredningssoner, gjelder lakse- og innlandsfiskelovens generelle forbud nedstrøms og oppstrøms fisketrapp.

§ 8 Desinfisering av fiskeredskap:

Alle fiskere må under fiske medbringe desinfeksjonsattest fra VeFi. Denne fås på VeFis desinfeksjonsstasjoner i Mosjøen, på Trofors og i Hattfjelldal, samt fra de av rettighetshaverne som har egen desinfeksjon på valdet. All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Vefsna.

§ 9 Ekstraordinære tiltak:

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt i sesongen dersom forholdene tilsier det.

§ 10 Ordensregler:

Gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Ved flere fiskere på samme strekning, skal det praktiseres bevegelig fiske der dette er mulig: et kast, et steg til siden, nytt kast, nytt steg til siden osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor tidligere ankomne fiskere på strekket. På steder der det ikke er mulig å fiske bevegelig, skal hver fisker maksimalt fiske tjue minutter på stedet før ny fisker slippes til.

§ 11 Fiskeravgift:

Alle fiskere over 18 år må ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må medbringes under fiske.

§ 12 Straffebestemmelser:

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Alternativt vil brudd på reglene bli håndhevet privatrettslig av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr på inntil kr 6000,- avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad.

Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Vefsna gjenværende del av sesongen og påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Vefsnavassdraget før ilagt gebyr er betalt.

Rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort for strekningen og at fangsten er blitt rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.

 

Rules for fishing for anadromous salmon in the Vefsn River Basin for the years 2021 to 2025

Revised 10.03.2021

The following fishing rules have been adopted by Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (Vefsn Waterways Fishing Management Company), or VeFi:

§1 Fishing times and species:

Fishing for salmon and sea trout is permitted in the period from June 15 to August 31. All fishing, both salmon and sea trout, will be closed when the total quota for salmon (1,000 pcs) has been reached even if the sea trout quota (800 pcs) has not been met. If the sea trout quota is reached first, fishing for sea trout is stopped but salmon fishing is allowed up until the salmon quota is reached.

§2 Equipment use:

Only rod fishing is allowed. It is only permitted to use fly, lures, spins and wobblers with a maximum of one triple hook as bait. All natural bait is forbidden. Gulp and other bait with the smell, taste and consistency of natural bait is considered to be the equivalent of natural bait.

The distance between the hook stem and hook tip for triple hooks should not be any greater than 13 mms and for single hooks not more than
15 mms. It is forbidden to fish in a way that makes it likely that the fish will be hooked.

All fishermen must fish in a manner so that the fish can be released without being injured. Fishermen must use knot-free nets and pliers/hook detachers so that fish can be released without being injured. All hooks must be barbless or the barbs must be crushed flat or filed away.

§3 Quotes for landing, killing and releasing fish:

Daily quota is five (5) landed salmon and three (3) landed sea trout. Fish are considered to be landed if the fisherman, after having tired out the fish, release the hook by hand, a pliers or by slackening the line while the

fish is in the net, is held in a tail grip or could have been handled in this way.

In the daily quota, the fisherman has the right to kill two (2) salmon and one (1) sea trout. The daily quota is absolute and applies independently of whether the fisherman buys several fishing licences which together provide the right to kill several fish. Fish of the wrong type, size or gender must be put back (see Mattilsynets/The Norwegian Food Safety Authority’s guidelines for catch and release: www.mattilsynet.no).

The fishing licence can determine a lower quota than the fishing regulations’ daily quota for the stretch and the fishing period to which the licence applies (licence quota).

Every fisherman can, as a maximum, kill four (4) salmon and four (4) sea trout per season (annual quota). All the quotas (daily quota, licence quota and annual quota) apply to the individual fisherman and may not be transferred to others. When a fish is landed, the fisherman will report a catch by midnight on the same day. This also applies if the fish is released.

When the salmon quota has been reached (two killed or five released per day and a maximum of four killed per year) all fishing will cease immediately, regardless of whether the fisherman has some unused quota for sea trout.

§4 Maximum size, minimum size and releasing:

All female salmon over 65 cm (approx. 3 kg), all sea trout over 65 cm (approx. 3 kg) and all char should be set out alive. If you are unsure if the fish meets this criteria, the fish should be set out alive.

VeFi encourages that you release salmon over 100 cm (approx. 10 kg). The minimum size for salmon, sea trout and sea char in the Vefsna River Basin is 45 cm.

If there is any doubt that a salmon will survive release, the fish must be killed. If it is a fish that the fisherman has the right to kill in relation to the fisherman’s quota, the fish is reported on the quota in the usual way. If the fish that must be killed is a type, size or gender which means that the fisherman does not have a quota for it being killed, the incident must be reported immediately with a comment about the fact that the fish could not be released. The fish is accounted for as part of the quota for landed fish but is not accounted for in the quota for killed fish (annual quota)

when it is documented and submitted. The fisherman is not allowed to keep fish that must be killed outside the quota, but is obliged to deliver it to one of the depots:

Place

Mosjøen Laksfors

Depot

Fru Haugans Hotel, reception

Inger Laksfors

Tel.

75 11 41 00 41 54 40 93

Time

7 am – 10 pm 9 am – 9 pm

Hattfjelldal

The nursing home kitchen

75 18 48 57 75 18 48 61

Working hours Evening hours

It is a serious breach of the fishing rules if the inspectorate finds a fisherman with a dead fish outside of the quota which has not been reported.

Pink salmon, rainbow trout and farmed salmon which are killed are not accounted for in the quota.

§5 Special rules for the Svenningdalselva and Austervefsna rivers

At Trofors, the Vefsna splits into two river courses, the Svenningdalselva and Austervefsna rivers. It is only permitted to kill small salmon under 65 cm and sea trout on these stretches. All anadromous fishing above Storforsen in Svenningdalselva and above Mikkeljordforsen in Austervefsna shall be catch and release.

§6 Fishing licences and reporting of catches:

All fishermen will take out personal fishing licences or reporting licences for the relevant zone and have it with them when fishing. This also applies to the owners of fishing rights’ personal fishing and for fishermen who rent out private fishing rights. All fishermen must report their catches, also fish that had been released, through www.inatur.no by midnight (24.00) on the same day. All catch information will be published publicly. Fishing without a catch will also be reported by midnight on the same day on which the fishing finishes, but without a catch declaration. Tests of scales must always be taken and submitted for all salmon killed.

Subletting of fishing rights is permitted as long as this is done within the frameworks of the regulations about the subletting of fishing rights https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-06-25-570

§7 Regulation of fishing with fishing stairs and bridges:

All fishing from bridges is forbidden. It is also forbidden to fish within preservation zones marked with red marks at fish stairs in the waterway. Where there are no preservation zones, the Salmon and Inland Fisheries Act’s general ban on fishing downstream and upstream of fish stairs applies.

§8 Disinfection of fishing equipment:

All fishermen must have with them a disinfection certification from VeFi when they are fishing. These are available at VeFi’s disinfection stations in Mosjøen, at Trofors and in Hattfjelldal, as well as those from rightsowners who have their own disinfection at the location. All fishing equipment, nets, waders, wader trousers, boats and so on which are used in other waterways in the current season, must be disinfected before use in Vefsna.

§9 Extraordinary measures:

Preservation or changing of the fishing regulations may be implemented with immediate effect at any time of the season if conditions dictate it.

§10 Rules of order:

Do not walk over cultivated fields, close all gates, and do not park on private farms or in driveways into farms. If there are several fishermen on the same stretch, movable fishing will be practised where possible: a cast, a step, a new cast out, a new step etc. Newly arrived fishermen go out beyond previously arrived fishermen on the stretch. At places where it is not possible to fish in a movable manner, each fisherman will fish for a maximum of 20 minutes at the spot before new fishermen are allowed to start fishing.

§11 Fishing fee:

All fishermen above 18 years old must pay the state fishing fee for fishing for salmon, sea trout and sea char. A valid receipt for the paid fee must be brought along when fishing.

§12 Penalty regulations:

Breach of the rules is a criminal offence that can lead to being reported to the police, cf. the Salmon and Inland Fisheries Act. Alternatively, breach of the regulations will be legally enforced privately by Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, cf. fisherman’s acceptance of fishing regulations with the purchase of a fishing licence. In the case of private legal enforcement, breach of fishing regulations may incur a violation fee of up to NOK 6,000, dependent on the seriousness of the violation.

Fishermen reported to the police for breach of fishing regulations, are refused access to fishing in Vefsna for the rest of the season and the following season. Fishermen, who are fined on a private legal basis, do not have the right to resume fishing in Vefsna before the imposed fine has been paid.

Owners/licence sellers and anybody who has taken out a fishing licence, may ask fishermen to document that they have taken out a fishing licence for the stretch and that the catch has been reported, as well as notifying the inspectorate regarding possible breaches of the fishing regulations.