Nedre Fusta

FUSAM forvaltning SA forvalter denne vakre elva som nå er åpnet for fiske igjen på de nederste seks kilometerne.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.03.2021 kl. 09:00

Om oss

FUSAM forvaltning SA forvalter denne vakre elva som nå er åpnet for fiske igjen på de nederste seks kilometerne.  

 

Les mer om Fusam Forvaltning SA

Kontakt oss

FUSAM forvaltningslag SA

41617517

eileha@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er tillatt å fange og avlive inntil 300 laks av størrelseskategoriene smålaks og mellomlaks i perioden 15.06. – 31.08.2021. Nås dette antallet før, vil fisket bli stengt.

 

All hunnlaks og sjøørret som landes, skal settes levende ut. Dette gjelder også hannlaks over 85 cm (ca. 6,5 kg). Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut. Minstemålet for laks er 45 cm.

 

Feilfanget fisk som på grunn av skade må avlives, leveres etter avtale i resepsjonen på Fru Haugans Hotell. Fangsten skal rapporteres, og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens årskvote, når den er dokumentert innlevert til hotellet.

Det vurderes som et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvoten som ikke er rapportert. Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives, og regnes ikke med i kvotene.

 

Mer detaljert beskrivelse

Fustavassdraget ligger i Vefsn kommune i Nordland fylke. Hovedløpet strekker seg fra utløpet i Vefsnfjorden, Fustrota, mellom Veset og Skaland, og følger en øst-nordøstlig retning gjennom innsjøene Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet til Luktvatnet som avgrenses av Korgfjellet mot nord. Fra østre del av Fustvatnet danner Herringelva en sørøstlig arm til vassdraget mot fjellområdene rundt Brurskanken. Nedbørområdet rundt Fustavassdraget er beregnet til 526 km2. Middelvannføringen for perioden 1981 – 2010 ved utløpet fra Fustvatnet til den nedre delen av vassdraget, varierte i fiskesesongene (mai-september) fra ca. 60 til ca. 40 m3/sek. En har regnet ut at vanninntaket fra Straumen fra Mjåvatnet til Fustvatnet utgjør 42% av middelvannføringen, mens Herringelva står for 38%. 

 

Laksetrappa i den om lag 10 m høye Forsmoforsen 6 km fra utløpet i Vefsnfjorden, sto ferdig i 1887 og utvidet den anadrome strekningen fra 6 til 54 km, når en regner med vandringsveiene gjennom innsjøene. I et forsøk på å begrense utbredelsen av Gyrodactylus Salaris som da var påvist på laksestammenme i Vefsnfjorden, ble trappa stengt i 1992. Den opprinnelig anadrome strekningen av vassdraget er anslått til 54 km, inkludert vandringsveiene gjennom innsjøene. Elvestrekningene utgjør til sammen 43 km. Av dette utgjør de anadrome strekningene i Herringelva ca 10 km og i Baåga ca 8 km. I årene 1992 til 2000 ble det manuelt flyttet opp om lag 20 000 sjøørreter forbi Forsmoforsen. Etter rotenonbehandlingen i 2012 har det hvert år vært flyttet noen hundre sjøørreter forbi fossen og opp til Fustvatnet.

 

I 2011 og 2012 ble hele den anadrome delen av Fustavassdraget rotenonbehandlet. Dette som et tiltak for å bekjempe gyroangrepet på laks og på innlandsrøye, som det viste seg også var angrepet av parasitten. Denne rotenonaksjonen er senere blitt beskrevet som den mest omfattende som er blitt gjennomført noe sted, noensinne. På grunn av at gyrosmitten ble påvist innlandsøya, har Mattilsynet foreløpig heller ikke funnet det forsvarlig å friskmelde Fustavassdraget. Dermed er heller ikke laksetrappa åpnet, noe som også betyr at den anadrome delen av Fusta foreløpig er begrenset til den 6 km lange elvestrekningen nedenfor Forsmoforsen. Dermed er fisket etter laks og sjøørre begrenset til denne delen, og foregår pågrunnlag av dispensasjon som må fornyes årlig.

 

Til tross for at det tidligere har forekommet at det er blitt fanget både sjøørret og laks i Luktvatnet, regnes Håkaliforsen 4 – 500 meter nedenfor utløpet til Luktvasselva/Hattelva, og som bare har en fallhøyde på 2 – 3 meter, som et effektivt vandringshinder for anadrom fisk på de fleste vannstander.

Fusta er vernet i henhold til Verneplan II for vassdrag.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

1. Fiskesesong og samlet sesongkvote

I perioden 15.06. - 31.08.2021 kan FUSAM forvaltningslag SA gi fiskere tillatelse til å ta opp og avlive inntil 300 hannlaks og inntil 200* sjøørreter. Fisket blir stengt hvis totalkvoten nås før.

 

2. Fiskekort dokumenterer gyldig fisketillatelse

Fiskekort kjøpes på www.inatur.no. Fiskekortet gjelder mellom kl. 00.00 - 24.00. For at fiskekortet skal være gyldig må fiskere ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. 

Fangster av laks og sjøørret rapporteres inn på Inatur: https://www.inatur.no/fangstrapportering.

www.inatur.no finnes kart over Nedre Fusta som viser inndelingen i fiskesoner og mulighet til sonevalg ved kjøp av kort. På kartet visses også plasseringen av desinfeksjonsstasjoner.

 

3. Tillatt redskap

Fisketillatelsen gjelder stangfiske, og er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn pr person. Tillatt agn er flue, sluk, spinner og wobbler med maksimalt en trippelkrok. Fiske med naturlig agn (reke, mark, småfisk mv.) er forbudt. Bruk av kunstig agn med lukt, form eller smak som imiterer naturlig agn, er heller ikke tillatt.

 

Fisket skal innrettes slik at gjenutsetting kan skje uten skade på fisken. Kroker som brukes, skal ikke ha mothaker. På redskap der slike finnes, skal disse fjernes med fil eller tang. Ved håndtering av fangst skal fiskerne bruke knutefri håv og tang/krokløser.

 

4. Landing og avliving av fisk, døgnkvote og årskvote

På fiskekortet finnes opplysninger om antall, kjønn og størrelse på laksen som fiskeren har rett til å avlive i løpet av kortets gyldighetstid.

 

Døgnkvoten er maksimalt 2 landede laks. Fisken regnes som landet når fiskeren etter å ha trettet den ut, frigjort den fra kroken mens den befinner seg i håven eller holdes i halegrep.

Dersom den første landede laksen avlives, skal fisket avsluttes. Om den settes ut, kan det landes en laks til innenfor døgnet. Fisket skal avsluttes etter landing av neste laks, uavhengig av om denne settes ut eller avlives. Fisk av feil art, størrelse eller kjønn, skal gjennutsettes. Døgnkvoten er ufravikelig, og gjelder selv om fiskeren har kjøpt flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker.

Hver fisker kan maksimalt lande 5 laks i løpet av sesongen. Alle kvotene (døgnkvoten, kortkvoten, årskvoten) gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når fisk er landet, skal fiskeren rapportere fangsten innen kl. 24.00, samme dag. Dette gjelder uavhengig av om fisken er gjenutsatt eller er avlivet.

 

5. Krav om gjenutsetting

All hunnlaks og sjøørret som landes, skal settes levende ut. Dette gjelder også hannlaks over 85 cm (ca. 6,5 kg). Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut. Minstemålet for laks er 45 cm.

Feilfanget fisk som på grunn av skade må avlives, leveres etter avtale i resepsjonen på Fru Haugans Hotell. Fangsten skal rapporteres, og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens årskvote, når den er dokumentert innlevert til hotellet.

Det vurderes som et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvoten som ikke er rapportert. Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives, og regnes ikke med i kvotene.

 

6. Krav om bruk av smittefritt utstyr

Fiskeutstyret og annet utstyr som brukes i forbindelse med fisket (håv, vadere, vadebukser, båter ol.), skal være smittefritt. Før fisket i Fusta starter, skal utstyr som har vært brukt i annet vassdrag være desinfisert med godkjent desinfiseringsmiddel, Virkon S.

 

Desinfiseringsstasjoner finnes på Veset, ved Moheim og på Jomfruremma, se kart på salgssidene på www.inatur der desinfiseringsstasjonene er merket med "F". Blankett for egenerklæring om  utført desinfisering skal fylles ut, tas med til fisket og vises fram ved kontroll.

 

Etter bruk i Fustavassdraget, skal utstyret behandles på samme måte før det brukes i et annet vassdrag.

 

I desinfiseringsstasjonene finnes også konvolutter for å samle skjellprøver fra fanget fisk. Konvolutter med skjellprøver skal fylles ut med tekst og legges igjen i desinfiseringsstasjonene.

 

7. Ekstraordinære tiltak

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt i sesongen, dersom det oppstår situasjoner som tilsier dette. Det kan for eksempel iverksettes for å unngå overfiske av de samlede sesongkvotene, i tørkeperioder ved lav vannføring og høy vanntemperatur, ved sykdomsutbrudd eller lignende.

 

8. Fiskeravgift

Alle fiskere må ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må medbringes under fisket.

 

9. Reaksjoner på regelbrudd

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf bestemmelser i Lov om laksefisk og innlandsfisk og i Lov om matproduksjon og mattrygghet. Brudd på reglene vil i første omgang bli håndhevet privatrettslig av FUSAM forvaltningslag SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Alvorlige brudd på fiskereglene vil bli politianmeldt, noe som vil medføre et overtredelsesgebyr på minimum kr 4000,-. Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Fusta gjenværende del av sesongen og hele påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Fusta før ilagt gebyr er betalt.

 

Foruten oppsynsmann kan rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kreve at fiskere dokumenterer at de har løst fiskekort for strekningen og at fangster blir rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.

 

10. Om ferdsel og parkering

Vis hensyn til andre, gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Bruk parkeringsplasser der slike er merket (se kart på www.inatur.no) 

 

* Reglene om fangstkvoter for sjøørret vil tre i kraft før fiskesesongen, forutsatt at Miljødirektoratets innstilling til fangstkvoter i de nye forskriftene om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag blir stadfestet av Klima- og miljødepartementet. 

 

Tillegg: Mattilsynets regler for håndtering av fisk som skal leveres til mottak:

- Ilandført fisk som avlives og skal brukes til mat, skal bløgges så tidlig som mulig.

- Fisken må ikke bli liggende på bakken.

- Direkte håndtering av fisken må skje med god håndhygiene.

- Fisken skal legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og skal umiddelbart transporteres opg leveres til mottaksstasjon.

- Dersom umiddelbar transport ikke er mulig, må fisken bringes midlertidig til kjøling/innfrysing.

- Temperaturen i kjølelageret skal være maksimalt 4 grader C.

- Fryselagring skal foregå ved - 18 grader C eller kaldere.

 

 

Andre aktuelle tilbud