Nedre Fusta

FUSAM forvaltning SA forvalter denne vakre elva som nå er åpnet for fiske igjen på de nederste seks kilometerne.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


20.02.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

FUSAM forvaltningslag SA

99602681

lorentzini@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

FUSAM forvaltning SA forvalter denne vakre elva som nå er åpnet for fiske igjen på de nederste seks kilometerne.  

 

Les mer om Fusam Forvaltning SA

Fiskekvoter

Det er tillatt å fange og avlive inntil 300 laks av størrelseskategoriene smålaks og mellomlaks  og 200 sjøørret i perioden 15.06. – 31.08.2024. Nås dette antallet før, vil fisket bli stengt.

 

All hunnlaks som landes, skal settes levende ut. Dette gjelder også hannlaks over 85 cm (ca. 6,5 kg). Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut. Minstemålet for laks er 45 cm.

 

Feilfanget fisk som på grunn av skade må avlives, leveres etter avtale til FUSAM forvaltningslag. Kontakt Erlend Lorentzen på tel; 99 60 26 81/eller mail Lorentzini@gmail.com. Fangsten skal rapporteres, og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens årskvote, når den er dokumentert innlevert til hotellet.

Det vurderes som et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvoten som ikke er rapportert. Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives, og regnes ikke med i kvotene.

Mer detaljert beskrivelse

Fustavassdraget ligger i Vefsn kommune i Nordland fylke. Hovedløpet strekker seg fra utløpet i Vefsnfjorden, Fustrota, mellom Veset og Skaland, og følger en øst-nordøstlig retning gjennom innsjøene Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet til Luktvatnet som avgrenses av Korgfjellet mot nord. Fra østre del av Fustvatnet danner Herringelva en sørøstlig arm til vassdraget mot fjellområdene rundt Brurskanken. Nedbørområdet rundt Fustavassdraget er beregnet til 526 km2. Middelvannføringen for perioden 1981 – 2010 ved utløpet fra Fustvatnet til den nedre delen av vassdraget, varierte i fiskesesongene (mai-september) fra ca. 60 til ca. 40 m3/sek. En har regnet ut at vanninntaket fra Straumen fra Mjåvatnet til Fustvatnet utgjør 42% av middelvannføringen, mens Herringelva står for 38%. 

 

Laksetrappa i den om lag 10 m høye Forsmoforsen 6 km fra utløpet i Vefsnfjorden, sto ferdig i 1884 og utvidet den anadrome strekningen fra 6 til 54 km, når en regner med vandringsveiene gjennom innsjøene. I et forsøk på å begrense utbredelsen av Gyrodactylus Salaris som da var påvist på laksestammenme i Vefsnfjorden, ble trappa stengt i 1992. Den opprinnelig anadrome strekningen av vassdraget er anslått til 54 km, inkludert vandringsveiene gjennom innsjøene. Elvestrekningene utgjør til sammen 43 km. Av dette utgjør de anadrome strekningene i Herringelva ca 10 km og i Baåga ca 8 km. 

 

I 2011 og 2012 ble hele den anadrome delen av Fustavassdraget rotenonbehandlet. Dette som et tiltak for å bekjempe gyroangrepet på laks og på innlandsrøye, som det viste seg også var angrepet av parasitten. Denne rotenonaksjonen er senere blitt beskrevet som den mest omfattende som er blitt gjennomført noe sted, noensinne. På grunn av at gyrosmitten ble påvist på innlandsøya, har Mattilsynet foreløpig heller ikke funnet det forsvarlig å friskmelde Fustavassdraget. Dermed er heller ikke laksetrappa åpnet, noe som også betyr at den anadrome delen av Fusta foreløpig er begrenset til den 6 km lange elvestrekningen nedenfor Forsmoforsen. Dermed er fisket etter laks og sjøørre begrenset til denne delen, og foregår pågrunnlag av dispensasjon som må fornyes årlig. Et friskmeldingsprogram basert på analyser av prøver på innlandsrøya ble startet opp i 2021.

 

Til tross for at det tidligere har forekommet at det er blitt fanget både sjøørret og laks i Luktvatnet, regnes Håkaliforsen 4 – 500 meter nedenfor utløpet til Luktvasselva/Hattelva, og som bare har en fallhøyde på 2 – 3 meter, som et effektivt vandringshinder for anadrom fisk på de fleste vannstander.

 

Fusta er vernet i henhold til Verneplan II for vassdrag.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler for Fusta anadrom strekning, 2024

 

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

Regler for fiske etter anadrom laksefisk i Fusta 2024

 

·       Før kjøp av fiskekort, skal fiskeren ha satt seg inn i fiskereglene og akseptert dem.

 

·       Fiskesesong og samlet sesongkvote

I perioden 15.06. – 31.08.2024 har FUSAM forvaltningslag SA tillatelse til å ta opp og avlive inntil 300 hannlaks og inntil 200 sjøørreter. Fisket blir stengt hvis totalkvoten nås før.

 

·       Fiskekort og kvittering for betalt fiskeravgift

Fiskekort for i Fusta kjøpes på www.inatur.no . Fiskekort gjelder for døgnet, mellom kl. 00.00 – 24.00. Fiskere skal ha betalt den nasjonale avgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye før fiskekort i Fusta er gyldig. Fangster av laks og sjøørret rapporteres på Inatur: https://www.inatur.no/fangstrapportering. På inatur.no finnes kart over Nedre Fusta som viser inndelingen i fiskesoner og mulighet til sonevalg ved kjøp av kort. På kartet vises også plasseringen av desinfiseringsstasjoner.

 

·       Tillatt redskap

Fisketillatelsen gjelder stangfiske, og er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn pr person. Tillatt agn er flue, sluk, spinner og wobbler med maksimalt en trippelkrok. Kroker som brukes, skal ikke ha mothaker. Fiske med naturlig agn (reke, mark, småfisk mv.) er forbudt. Bruk av kunstig agn med lukt, form eller smak som imiterer naturlig agn, er heller ikke tillatt. Fisket skal innrettes slik at gjenutsetting kan skje uten skade på fisken. På redskap der det finnes kroker med mothaker, skal disse fjernes med fil eller tang. Ved håndtering av fangst skal fiskerne bruke knutefri håv og tang/krokløser.

 

·       Landing og avliving av fisk, døgnkvote og årskvote

Døgnkvoten er maksimalt 2 landede laks og 2 landede sjøørreter. Fisken regnes som landet når fiskeren etter å ha trettet den ut, kan frigjøre den fra kroken mens den befinner seg i håven eller holdes i halegrep. På døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 1 laks på inntil 6,5 kg (85 cm) og 1 sjøørret. Dersom den første landede laksen avlives, skal fisket avsluttes. Dette gjelder også om fiskeren ikke har fylt døgnkvoten av sjøørret. Om den første laksen settes ut, kan det landes en laks og inntil en sjøørret innenfor døgnet. Fisket skal avsluttes etter landing av neste laks, uavhengig av om denne settes ut eller avlives. Døgnkvoten er ufravikelig, og gjelder selv om fiskeren har kjøpt flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker.

 

Hver fisker kan avlive inntil 5 laks og 5 sjøørret i løpet av sesongen. Både døgnkvoten og årskvoten gjelder for den enkelte fisker. Kvoten kan ikke overføres til andre. Fisk som er landet, skal rapporteres i fiskerens fangstrapport senest kl. 24.00 samme døgn, uavhengig av om den er gjenutsatt eller er avlivet.

 

·       Krav om gjenutsetting

All hunnlaks som landes, skal settes levende ut. Dette gjelder også hannlaks over 85 cm (ca. 6,5 kg). Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut. Minstemålet for laks er 45 cm. Feilfanget fisk som på grunn av skade må avlives, skal sløyes og ellers håndteres i samsvar med Mattilsynets regler (se tillegg) før den leves inn til FUSAM forvaltningslag SA ved Erlend Lorentzene, mobil; 99 60 26 81, eller mail; lorentzini@gmail.com.

Det vurderes som et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvoten som ikke er rapportert. Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives, og regnes ikke med i kvotene.

 

·       Krav om bruk av smittefritt utstyr og skjellprøver

Fiskeutstyret og annet utstyr som brukes i forbindelse med fisket (håv, vadere, vadebukser, båter ol.), skal være smittefritt. Før fisket i Fusta starter, skal utstyr som har vært brukt i annet vassdrag være desinfisert med godkjent desinfiseringsmiddel, Virkon S. Ved Nedre Fusta finnes desinfiseringsstasjoner på Veset, Moheim og Jomfruremma, se kart på www.inatur.no. Der er desinfiseringsstasjonene markert med «D». Kode for åpning av desinfiseringsstasjon finnes på vedlegg til fiskekort og på www.facebook.com/FUSAMFISK. Blankett for egenerklæring om utført desinfisering skal fylles ut, tas med til fisket og vises fram ved kontroll.

Etter bruk i Fustavassdraget, skal utstyret behandles på samme måte før det brukes i et annet vassdrag.

Desinfisering av fiskeutstyr kan også foretas på en felles desinfiseringsstasjon for Vefsna, Fusta og Drevja på Mosjøen Camping. Her er koden på låsen 2018

I desinfiseringsstasjonene finnes også konvolutter for å samle skjellprøver av fanget fisk. Konvolutter med skjellprøver skal fylles ut med tekst, og legges igjen i desinfiseringsstasjonen.

 

·       Ekstraordinære tiltak

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt i sesongen, dersom det oppstår situasjoner som tilsier dette. Det kan f.eks. iverksettes for å unngå overfiske av den samlete sesongkvoten eller i tørkeperioder ved lav vannføring og høy vanntemperatur i vassdraget.

Ekstraordinære tiltak vil bli varslet på nettstedet til Fustavassdraget på lakseelver.no og inatur.no. Fiskere har ansvar for å holde seg oppdatert om endringer i fiskereglene.

 

·       Straffebestemmelser ved regelbrudd

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. bestemmelser i Lov om laksefisk og innlandsfisk og i Lov om matproduksjon og mattrygghet. Overtredelser vil i første omgang bli håndhevet privatrettslig av FUSAM forvaltningslag SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Brudd på fiskeregler som er lovhjemlet, vil bli politianmeldt. Alvorlige regelbrudd som behandles privatrettslig, vil medføre et overtredelsesgebyr på minst kr 4 000 .

Helgeland tingrett er verneting for sivilrettslige tvister knyttet til fisket. Fisker som blir tatt i  brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Fusta i gjenværende del av sesongen og i hele påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Fusta før gebyret er betalt. Godtas ikke gebyr vil FUSAM alltid politianmelde forhold. Alvorlige brudd på fiskereglene vil kunne medføre politianmeldelse uavhengig av om boten aksepteres.

Foruten oppsynsmann kan rettighetshaver/kortselger og andre som har løst fiskekort, kreve at fiskere dokumenterer at de har løst fiskekort for strekningen og at fangster blir rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.

 

·       Grunneierfiske.

Bestemmelse vedrørende grunneierkort; Hvert bruksnummer/fiskerett, uavhengig av størrelse, har rett til en (1) stang per bruksnummer/fiskerett, en (1) gjestestang, og en stang for mindreårig til fiske samtidig. I vann har hver eiendom rett til to gjestestenger, og det er ingen begrensning på antall stenger for mindreårige. Med mindreårige mens barn som er under 18 år.

Selges det kort i elvesone kan ikke grunneierkort benyttes. Hver elvesone må definere dager de ønsker grunneierfiske og dager de ønsker salg av kort. 

All fangst skal registreres på inatur og grunneierkortet det fiskes på.

 

·       Om ferdsel og parkering

Vis hensyn til andre, gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Bruk parkeringsplasser (se kart på Inatur).

 

·       Tillegg: Mattilsynets regler for håndtering av fisk som skal leveres til mottak:

•        Ilandført fisk som avlives og skal brukes til mat, skal bløgges så tidlig som mulig.

•        Fisken må ikke bli liggende på bakken. Direkte kontakt med jord må unngås.

•        Direkte håndtering av fisken skal skje med god håndhygiene.

•        Fisken skal legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og skal umiddelbart transporteres og leveres til mottaksstasjon.

•        Dersom umiddelbar transport ikke er mulig, må fisken bringes til midlertidig kjøling/innfrysing.

•        Temperaturen i kjølelageret skal være maksimalt 4 grader C.

•        Fryselagring skal foregå ved –18 grader C eller kaldere.

Andre aktuelle tilbud