Laksefiske i Aureelva i Sykkylven

Velkommen til Aureelva. Elveeierlaget organiserer kortsalg for rettighetshavere

Arter

  • Laks

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


25.05.2021 kl. 09:00

Om oss

Aureelva Elveeigarlag Sa forvalter den lakseførende strekning av Aureelva på Sykkylven på egne av rettighetshavere

 

Kontakt oss

Aureelva Elveeigarlag Sa

Hans Jakob Hatlestad

99736260

hans.jakob@live.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er maksimalt tillate å fiske 2 pjakkar / laksar pr. tidsperiode.
Dagskvote: 2 fiskar. Årskvote 10 fiskar.. All sjøaure skal setjast ut igjen. Sjøaure er totalfreda..

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

FISKEREGLAR – 2021.


1. Aureelva er open for fiske i perioden 01.06. – 31.08.2020. Styret kan likevel endre fiskereglane undervegs i sesongen viss behov for dette melder seg, herunder opningstidene

 

2. Eit fiskekort gjeld i ein tidsperiode på 6 timar:
1. tidsperiode: kl. 05.00 - 11.00
2. tidsperiode: kl. 11.00 - 17.00
3. tidsperiode: kl. 17.00 - 23.00

 

Elva er freda i seks timar frå kl. 23.00 til 05.00.

 

3.  Alle som fiskar skal ha fiskekortet tilgjengeleg på mobil eller papir.
Ein må pårekne at kortkontroll også skjer i etterkant av fisket, opp mot selde kort.

 

4. Det skal vere bevegeleg fiske med inntil 30 minutt på ein fiskeplass, ved kø.

 

5. Det er maksimalt tillate å fiske 2 pjakkar / laksar pr. tidsperiode.
Dagskvote: 2 fiskar. Årskvote 10 fiskar.  All sjøaure skal setjast ut igjen. Sjøaure er totalfreda.

 

6. Heile elva er ei sone. Det vert selt maksimum 10 kort pr. tidsperiode + 3 ungdomskort. Frå Aure gamle bru og til sjøen, berre flugefiske. Korta kostar kr 200.- uten depositum. Ungdomskort under 18 år, kr 50.-Skjellprøve skal leverast inn dersom fiskaren har fått fisk. Fiskarane finn dette i postkasser langs elva. Kort blir selde på www.inatur.no

 

7. Innehavarar av fiskerettskort kan ikkje leige, eller låne dette bort til andre enn den heilt nære slekt, som er rett opp og rett nedadstigende slekt inkl ektefelle/samboer, samt søsken til grunneigar. Felleseige må utnemne ein person som skal disponere retten. Alle fiskerettshavarar skal levere fangstrapport (+ evt. skjellprøve) til ein styremedlem i laget, seinast 14 dagar etter at fisket i elva er slutt.

 

8. Det er forbode å fiske i Storhølen jmf i § 15 i Lakselova. Forbodssona skal skiltast med skilt frå Statens naturoppsyn.
Brot på denne regelen (punkt 8) medfører bortvisning i frå elva i 1 (eit) år.

 

9. Kvar fiskar pliktar å løyse fiskeravgift til staten.

 

10. Den som brukar elva er forplikta til å ta hensyn til miljøet. Unødig ferdsel på dyrka mark,
skade på gjerde og opning av grinder må ikkje skje. Eventuelt avfall skal takast med, eller leggast på tilvist plass.

 

11. Utanom desse reglane har elveeigarlaget rett til å fange stamfisk til bruk i klekkeriet etter løyver gitt av offentlege myndigheiter.

 

Vi viser ellers til Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

 

Sykkylven, januar 2021 -  Aureelva Elveeigarlag SA

 

Gode fisketips

Hele elva byr på et godt fiske under rette forhold. Aureelva er en typisk flaumelv og vd god vannføring kan en forvente fisk i de fleste høler. Elva har mange småhøler, og det er kort avstand mellom hølene.