Laksefiske i Vefsna - Vald 16 Trofors Elveeierlag / Statsskog

Laksefiske i Vefsna

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Trofors Elveeierlag

Kjell Erik Gunnarsen

90160565

helge.valrygg@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Trofors Elveierlag - Der elvene møtes. Svenningelva møter Vefsna på tettstedet Trofors. Trofors Elveierlag har fem soner hvor vi kan tilby det ypperste av fiske. Sone 5 - en klar og liten elv som skapt for enhånds fluefiske. Denne er delt eierskap mellom Trofors Elveierlag og Statsskog, men kortet selges her.

Sone 1 til og med 4 større elv med mange muligheter. 

Fiskekvoter

Se § 3 , §4 og §5 for utfyllende informasjon

Døgnkvote 2 laks og 1Sjøørret  (5 landede Laks og 3 landede Sjøørret )

Årskvote 4 laks og 4 sjøørret

Svenningelva og Austervefsna er det kun lov å avlive sjøørret og laks under 65cm

Mer detaljert beskrivelse

Trofors Elveierlag selger kort i området Trofors. Vi har også et godt samarbeid med Stasskog som eier noen av områdene over Troforsbrua.

NB: ENDELIG er den gamle Laksetrappen i Fellingforsen åpnet og det sikrer kontinuerlig oppgang av laks og sjøørret!! Tidligere år har den den gamle laksetrappen vært stengt, det har gjort at tilgangen til fisk oppstrøms Fellingfors har vært veldig usikker. Det var laget ei ny laksetrapp på østsiden av elva, men den fungerte ikke somønsket.

Det vil si at nå er det ingen hindring for laks og sjøørret å komme seg til vald 16 på Trofors.

Kom og opplev et spennende laksefiske.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Regler for fiske etter anadrom laksefisk i Vefsnavassdraget i perioden: 2021 til 2025 Revidert 10.03.2021


Følgende fiskeregler er vedtatt av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA:
§ 1 Fisketid og arter:
Det er tillatt å fiske etter laks og sjøørret i perioden f.o.m. 15.06 t.o.m.
31.08. Alt fiske, både laks og sjøørret, vil bli stengt når totalkvoten for
laks (1000 stk.) er nådd selv om sjøørretkvoten (800 stk.) ikke er fylt. Om
sjøørretkvoten tas først, stanses fiske etter sjøørret mens laksefiske
tillates inntil laksekvoten er nådd.

§ 2 Redskapsbruk:
Kun stangfiske er tillatt. Som agn er det bare tillatt å bruke flue, sluk,
spinner og wobbler med maks én trippelkrok. Alt fiske med naturlig agn er
forbudt. Likt med naturlig agn regnes Gulp og andre agn med lukt, smak
og konsistens som naturlig agn.
Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal for trippelkrok ikke
være større enn 13 mm og for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det er
forbudt å fiske på en slik måte at fisk sannsynligvis vil krøkes.
Alle fiskere skal innrette fisket slik at gjenutsetting kan skje uten å skade
fisken. Fiskerne skal medbringe knutefri håv og tang/krokløser. Alle kroker
skal være uten mothake eller ha denne klemt inn eller filt bort.

§ 3 Kvoter på landing, avlivning og gjenutsetting:
Døgnkvoten er maksimalt 5 landede laks og 3 landede sjøørret. Som
landet regnes fisk der fiskeren etter å ha trettet ut fisken, frigjør kroken
ved bruk av hånd, tang eller slakking av snøret mens fisken befinner seg i
håven, holdes i halegrep eller kunne vært håndtert på denne måten.
Av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 2 laks og 1 sjøørret.
Døgnkvoten er absolutt og gjelder uavhengig av om fiskeren kjøper flere
fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker. Fisk av feil art,
størrelse eller kjønn skal gjenutsettes (se Mattilsynets retningslinjer for
gjenutsetting: www.mattilsynet.no)

Fiskekortet kan bestemme en lavere kvote enn fiskereglenes døgnkvote
på den strekningen og fisketiden kortet gjelder for (for eksempel
halvdøgnskort).
Hver fisker kan maksimalt avlive 4 laks og 4 sjøørret pr. sesong
(årskvoten). Alle kvotene (døgnkvoten, kortkvoten og årskvoten) gjelder
for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Når en fisk er
landet, skal fiskeren rapportere fangsten innen kl. 2400 samme dag.
Dette gjelder selv om fisken gjenutsettes.
Når laksekvoten er nådd (to avlivet eller fem gjenutsatt pr døgn og
maksimalt fire avlivet pr år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart,
uavhengig av om fisken fortsatt har ledig kvote på sjøørret.

§ 4 Maksmål, minstemål og gjenutsetting:
All hunnlaks over 65 cm (ca. 3kg), all sjørøye og all sjøørret over 65 cm
(ca. 3 kg) skal settes levende ut. Er man i tvil om fiskens kjønn, skal
fisken settes levende ut.
VeFi oppfordrer til å sette ut laks over 100 cm (ca. 10 kg). Minstemål for
laks, sjøørret og sjørøye i Vefsnavassdraget er 45 cm.
Er det tvil om en fisk vil overleve gjenutsetting, skal fisken avlives. Er det
en fisk som fiskeren har rett til å avlive i henhold til fiskerens kvote,
rapporteres fisken på kvoten på vanlig måte. Om fisken som må avlives er
av en art, størrelse eller kjønn som gjør at fiskeren ikke har kvote på
avlivning, skal hendelsen umiddelbart rapporteres med merknad om at
fisken ikke kunne gjenutsettes. Fisken regnes med på kvoten av landet
fisk, men regnes ikke med i kvoten for avlivet fisk (årskvoten) når den er
dokumentert innlevert. Fiskeren får ikke beholde fisk som må avlives
utenfor kvoten, men plikter å levere den til et av mottakene:
Sted Mottak Tlf. Tidspunkt
Mosjøen Fru Haugans

Hotel

75 11 41 00 Kl. 07-22
Laksfors Inger Laksfors 41 54 40 93 Kl. 09-21
Hattfjelldal Kjøkkenet på
sykehjemmet

75 18 48 57
75 18 48 61

Arbeidstid
Kveldstid

Det utgjør et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en
fisker med en avlivet fisk utenom kvote som ikke er rapportert.

Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives og regnes ikke på
kvoten.
§ 5 Særregler for Svenningdalselva og Austervefsna
Ved Troforsdeler Vefsna seg i de to elveløpene Svenningdalselva og
Austervefsna. Det er kun tillatt å avlive små laks under 65 cm og sjøørret
på disse strekningene. All anadrom fisk fanget ovenfor Storforsen i
Svenningdalselva og ovenfor Mikkeljordforsen i Austervefsna skal
gjenutsettes.
§ 6 Fiskekort og fangstrapportering:
Alle fiskere skal løse personlig fiskekort eller rapporteringskort for den
aktuelle sonen og medbringe dette under fisket. Dette gjelder også for
rettighetshavernes eget fiske og for fiskere som leier privat fiskerett. Alle
fiskere skal rapportere sin fangst, også gjenutsatt fisk, gjennom
www.inatur.no innen kl. 24 samme dag. Alle fangstopplysninger vil bli
publisert offentlig. Fiske uten fangst skal også rapporteres innen kl. 24
samme dag som fisket avsluttes, men da uten fangstpåtegning. Det skal
tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks.
Framleie av fiskerett er tillatt så lenge dette gjøres innenfor rammene av
forskrift om framleie av fiskerett
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-06-25-570

§ 7 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:
Alt fiske fra bruer er forbudt. Det er også forbudt å fiske innenfor
fredningssoner merket med røde merker ved fisketrappene i vassdraget.
Der det ikke er egne fredningssoner, gjelder lakse- og innlandsfiskelovens
generelle forbud nedstrøms og oppstrøms fisketrapp.

§ 8 Desinfisering av fiskeredskap:
Alle fiskere må under fiske medbringe desinfeksjonsattest fra VeFi. Denne
fås på VeFis desinfeksjonsstasjoner i Mosjøen, på Trofors og i Hattfjelldal,
samt fra de av rettighetshaverne som har egen desinfeksjon på valdet.
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er
brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i
Vefsna.

§ 9 Ekstraordinære tiltak:
Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar
virkning på et hvert tidspunkt i sesongen dersom forholdene tilsier det.

§ 10 Ordensregler:
Gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private
gårdstun eller i kjørebanen. Ved flere fiskere på samme strekning, skal
det praktiseres bevegelig fiske der dette er mulig: et kast, et steg til
siden, nytt kast, nytt steg til siden osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor
tidligere ankomne fiskere på strekket. På steder der det ikke er mulig å
fiske bevegelig, skal hver fisker maksimalt fiske tjue minutter på stedet
før ny fisker slippes til.

§ 11 Fiskeravgift:
Alle fiskere over 18 år må ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske
etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må
medbringes under fiske.

§ 12 Straffebestemmelser:
Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. Lov om
laksefisk og innlandsfisk. Alternativt vil brudd på reglene bli håndhevet
privatrettslig av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, jf. fiskernes
aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig
håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr på
inntil kr 6000,- avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad.
Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til
fiske i Vefsna gjenværende del av sesongen og påfølgende sesong. Fisker
som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å
gjenoppta fiske i Vefsnavassdraget før ilagt gebyr er betalt.
Rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kan be fiskere
dokumentere at de har løst fiskekort for strekningen og at fangsten er blitt
rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.