Laksefiske i Vefsna - Vald 16 Trofors Elveeierlag / Statsskog

Laksefiske i Vefsna

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Trofors Elveierlag - Der elvene møtes. Svenningelva møter Vefsna på tettstedet Trofors. Trofors Elveierlag har fem soner hvor vi kan tilby det ypperste av fiske. Sone 5 - en klar og liten elv som skapt for enhånds fluefiske. Denne er delt eierskap mellom Trofors Elveierlag og Statsskog, men kortet selges her.

Sone 1 til og med 4 større elv med mange muligheter. 

Kontakt oss

Trofors Elveeierlag

Kjell Erik Gunnarsen

90160565

helge.valrygg@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Se § 3 , §4 og §5 for utfyllende informasjon

Døgnkvote 1 laks og 1sjøørret

Årskvote 3 laks og 3 sjøørret

Svenningelva og Austervefsna er det kun lov å avlive sjøørret og laks under 65cm

Mer detaljert beskrivelse

Trofors Elveierlag selger kort i området Trofors. Vi har også et godt samarbeid med Stasskog som eier noen av områdene over Troforsbrua.

NB: ENDELIG har vi fått ny laksetrapp i Fellingforsen og det sikrer kontinuerlig oppgang av laks og sjøørret!! Tidligere år har den da eksisterende laksetrappen vært delvis stengt, det har gjort at tilgangen til fisk oppstrøms Fellingfors har vært veldig usikker. Det vil si at nå er det ingen hindring for laks og sjøørret å komme seg til vald 16 på Trofors.

Kom og opplev et spennende laksefiske.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Det må leveres fangstrapport så snart fisket er avsluttet.

Det må leveres fangstrapport for å kjøpe et nytt fiskekort.

Hvis kvoten for vassdraget er fylt, stoppes fisket umiddelbart selv om fiskeren har flere døgn igjen å fiske.

 

Regler for fiske etter anadrom laksefisk i Vefsnavassdraget 2019
Følgende fiskeregler er vedtatt av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA:

§ 1 Fisketid og arter:
Det er tillatt å fiske etter laks og sjøørret i perioden f.o.m. 15.06 t.o.m. 31.08. Alt fiske, både laks og sjøørret, vil bli stengt når totalkvoten for laks (1000 stk.) er nådd selv om sjøørretkvoten (800 stk.) ikke er fylt. Om sjøørretkvoten tas først, stanses fiske etter sjøørret mens laksefiske tillates inntil laksekvoten er nådd.


§ 2 Redskapsbruk:
Kun stangfiske er tillatt. Som agn er det bare tillatt å bruke flue, sluk, spinner og wobbler med maks én trippelkrok. Alt fiske med naturlig agn er
forbudt. Likt med naturlig agn regnes Gulp og andre agn med lukt, smak og konsistens som naturlig agn. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal for trippelkrok ikke være større enn 13 mm og for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk sannsynligvis vil krøkes. Alle fiskere skal innrette fisket slik at gjenutsetting kan skje uten å skade fisken. Fiskerne skal medbringe knutefri håv og  ang/krokløser. Alle kroker skal være uten mothake eller ha denne klemt inn eller filt bort.


§ 3 Kvoter på landing, avlivning og gjenutsetting:
Døgnkvoten er maksimalt 3 landede laks og 3 landede sjøørret. Som landet regnes fisk der fiskeren etter å ha trettet ut fisken, frigjør kroken ved bruk av hånd, tang eller slakking av snøret mens fisken befinner seg i håven, holdes i halegrep eller kunne vært håndtert på denne måten. Av døgnkvoten har fiskeren rett til å avlive 1 laks og 1 sjøørret. Døgnkvoten er absolutt og gjelder uavhengig av om fiskeren kjøper flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker. Fisk av feil art, størrelse eller kjønn skal gjenutsettes.

Fiskekortet kan bestemme en lavere kvote enn fiskereglenes døgnkvote på den strekningen og fisketiden kortet gjelder for (kortkvoten).


Hver fisker kan maksimalt avlive 3 laks og 3 sjøørret pr. sesong (årskvoten). Alle kvotene (døgnkvoten, kortkvoten og årskvoten) gjelder
for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Når en fisk er landet, skal fiskeren rapportere fangsten innen kl. 2400 samme dag. Dette
gjelder også om fisken gjenutsettes. Når laksekvoten er nådd (én avlivet eller tre gjenutsatt pr. dag og maksimalt tre avlivet pr. år) skal alt fiske avsluttes umiddelbart, uavhengig av om fiskeren fortsatt har ledig kvote på sjøørret.


§ 4 Maksmål, minstemål og gjenutsetting:
All hunnlaks over 65 cm (ca. 3 kg), all sjøørret over 65 cm (ca. 3 kg) og all sjørøye skal settes levende ut. Minstemål for laks, sjøørret og sjørøye i Vefsnavassdraget er 45 cm. VeFi oppfordrer til å sette ut laks over 100 cm (ca. 10 kg). Er det tvil om en fisk vil overleve gjenutsetting, skal fisken avlives. Er det en fisk som fiskeren har rett til å avlive i henhold til fiskerens kvote, rapporteres fisken på kvoten på vanlig måte. Om fisken som må avlives er av en art, størrelse eller kjønn som gjør at fiskeren ikke har kvote på avliving, skal hendelsen umiddelbart rapporteres med merknad om at fisken ikke kunne gjenutsettes. Fisken regnes med på kvoten av landet fisk, men regnes ikke med i kvoten for avlivet fisk (årskvoten) når den er
dokumentert innlevert. Fiskeren får ikke beholde fisk som må avlives utenfor kvoten, men plikter å levere den til et av mottakene:

Mosjøen Fru Haugans hotell,
resepsjonen
75 11 41 00 Kl. 07-22


Laksfors

Inger Laksfors 41 54 40 93 kl. 09-21


Hattfjelldal Kjøkkenet på sykehjemmet
75 18 48 57, arbeidtid
75 18 48 61, kveldstid.

Det utgjør et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvote som ikke er rapportert. Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives og regnes ikke på kvoten.


§ 5 Særregler for Svenningdalselva og Austervefsna
Ved Trofors deler Vefsna seg i de to elveløpene Svenningdalselva og Austervefsna. Det er kun tillatt å avlive smålaks under 65 cm og sjøørret
på disse strekningene.


§ 6 Fiskekort og fangstrapportering:
Alle fiskere skal løse personlig fiskekort eller rapporteringskort for den aktuelle sonen og medbringe dette under fisket. Dette gjelder også for
rettighetshavernes eget fiske og for fiskere som leier privat fiskerett. Alle fiskere skal rapportere sin fangst, også gjenutsatt fisk, gjennom www.inatur.no  innen kl. 24 samme dag. Alle fangstopplysninger vil bli publisert offentlig. Fiske uten fangst skal også rapporteres innen kl. 24 samme dag som fisket avsluttes, men da uten fangstpåtegning. Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks. Framleie av fiskerett er tillatt så lenge dette gjøres innenfor rammene av forskrift om framleie av fiskerett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-06-25-570


§ 7 Regulering av fiske ved fisketrapper og bruer:
Alt fiske fra bruer er forbudt. Det er også forbudt å fiske innenfor fredningssoner merket med røde merker ved fisketrappene i vassdraget.
Der det ikke er egne fredningssoner, gjelder lakse- og innlandsfisklovens generelle forbud om fiske 50 meter nedstrøms og oppstrøms fisketrapp.


§ 8 Desinfisering av fiskeredskap:
Alle fiskere må under fiske medbringe desinfeksjonsattest fra VeFi. Denne fås på VeFis desinfeksjonsstasjoner i Mosjøen, på Trofors  ( Grane Maskinlag SA Sør for Esso, rett over broen ) og i Hattfjelldal, samt fra de av rettighetshaverne som har egen desinfeksjon på valdet. All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Vefsna.


§ 9 Ekstraordinære tiltak:
Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på ethvert tidspunkt i sesongen dersom forholdene tilsier det.


§ 10 Ordensregler:
Gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Ved flere fiskere på samme strekning, skal
det praktiseres bevegelig fiske der dette er mulig: et kast, et steg, nytt kast, nytt steg osv. Nyankommet fisker går ut ovenfor tidligere ankomne
fiskere på strekket. På steder der det ikke er mulig å fiske bevegelig, skal hver fisker maksimalt fiske tjue minutter på stedet før ny fisker slippes til.


§ 11 Fiskeravgift:
Alle fiskere over 18 år må ha betalt den statlige fiskeravgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må medbringes
under fiske.


§ 12 Straffebestemmelser:
Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Alternativt vil brudd på reglene vil bli håndhevet privatrettslig av Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Ved privatrettslig
håndhevelse vil brudd på fiskereglene medføre overtredelsesgebyr på inntil kr 6000,- avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad. Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Vefsna gjenværende del av sesongen og påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Vefsnavassdraget før ilagt gebyr er betalt.
Rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kan be fiskere dokumentere at de har løst fiskekort for strekningen og at fangsten er blitt
rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.