Laksefiske Prestegården Lygna

Laksefiske i Lygna sone 8, Prestegårdsfiske

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Farsund og Lyngdal JFF

Thomas Ytterdahl

91161542

thomas@ytterdahlas.no

Kjøp laksefiske her

Fiskekvoter

 

 • Døgnkvote for Lygna en laks og en sjøaure pr. fisker
 • Sesongkvote: fem laks over 80 cm

 

Mer detaljert beskrivelse

Vi gjør oppmerksom på at fisket gjelder Østsiden av elva. På Prestneset er sonen oppdelt 2 steder, følg skilting.

 

Sesongkort er begrenset til 40, Bindende påmelding til Lyngdal Jakt og Fiskesenter innen 20. Mai

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

 

Sesongen er fra og med 1. juni til og med 31. august.

For å sikre gytebestanden har vi innført noen begrensninger:

 • fiskeforbud mandag og tirsdag 
 • døgnkvote på 1 laks og 1 sjøaure
 • Sesongkvote på maksimalt 5 laks > 80 cm

Når kvota er tatt må du avslutte fisket. 

Vi oppfordrer fiskerne til å slippe ut fisk over 90 cm.

Sluk, flue eller mark er tillatt. Bruk av levende fisk som agn er ikke tillatt.

I slutten av juli gjør vi ei midtsesongsevaluering. Hvis forholdene tilsier det så kan det bli endringer i fiskereglene i løpet av sesongen, for eksempel hvis det har gått opp så lite fisk at det er fare for at gytebestandsmålet blir nådd. 

 

Fiskekort

Først må du huske å betale fiskeravgift til staten. Fiskekortet er ikke gyldig uten at fiskeravgiften er betalt. Denne betaler du på nett: fiskeravgift.miljodirektoratet.no.

 • Dagskort kr 100,-
 • Ukeskort kr 250,- (NB: på grunn av fredningsdagene varer ukeskortet i fem dager)
 • Sesongkort kr 500,-

 

Fiskekortet gjelder østsiden av elva fra utløp Litleåna opp til Svogershølen. Unntatt merkede soner på Prestneset  Følg øvre grense er skiltet. 

Alle fiskekort i Lygna er personlige og kan ikke benyttes av andre. 

Ta vare på fiskekortnummeret til rapportering.

 

Salgssteder

 • www.inatur.no
 • Lyngdal Jakt og Fiskesenter, Agnefestveien 1, 4580 Lyngdal, tlf 38 34 65 40

 

Fangsrapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende, også null fangst og gjenutsatt fisk. Gå til siden www.inatur.no/fangstrapportering og legg inn fiskekortnummeret. Fiskekortnummeret finner du på fiskekortet eller SMS du har fått tilsendt. 

 

Oppsyn

Oppsynet i Lygna er legitimert ved oppsynskort. Alle fiskere plikter på oppfordring å vise fiskekortet, kvittering for betalt fiskeravgift til staten eller annen legitimasjon for oppsynet. Oppsynsmennene er
Thomas Ytterdahl 91161542

Patrik Kvist 90254184

Skjellprøver

Ta skjellprøver av fangsten. Konvolutter kan dere få på Lyngdal Jakt og Fiskesenter, Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter og fra oppsynsmennene. Skjellprøvene gir oss viktig kunnskap om laksebestanden. 

Husk på

 • All ferdsel i og langs vassdraget skjer på eget ansvar.
 • Ha alltid med dokumentasjon på at du har betalt fiskeravgift til staten.
 • Ha alltid med fiskekortet.
 • Ikke stå stille i lang tid på samme plass. Beveg deg nedover elva slik at andre også slipper til.
 • Vis naturvett, ikke kast søppel i naturen.
 • Ikke gå over dyrka mark. Gå i kanten hvis du må krysse et jorde.
 • Fiske fra båt forbudt for alle unntatt grunneierne.

 

Tiltak for å hindre spredning av sykdommer og parasitter

Du må desinfisere utstyr som du har brukt i andre vassdrag. Desinfeksjonskanner finnes på infotavlene ved E39 Presthølbrua, Kvelland og Kvåsfossen. For å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris er det forbudt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. All transport og spredning av levende fisk fra et vassdrag til et annet er forbudt! Ikke sløy fisken i andre vassdrag enn der du fanget den. Blod og fiskeslo kan inneholde smittestoffer og parasitter.