velkommen til laksefiske i Ognaelva

Lakseførende elv i Hå kommune, på Jæren, i Rogaland. Flott landskap og lett tilgjengelig.Husk desinfisering av utstyr dersom du kommer fra andre elver

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Sigbjørn Skjørestad

SIgbjørn

99091242

sigbjorns@hotmail.com

Kjøp laksefiske her

Om selger

Fiskekvoter

3 laks pr fisker pr døgn.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Elven strekker seg fra Bjerkreim til Ogna, og er i denne delen av elva relativt rolig og lett tilgjengelig. Den responderer raskt på nedbør, og går fort ned til normal vannmende etter endt nedbør. Normalt sett en ren elv, der mesteparten av laksen som fanges er "svidder" men det fanges mye storlaks også hver sesong. Det aller meste av terrenget i Ogna Gard valdet er lett tilgjengelig, og vi har alt fra litt raskere stryk til større høler, samt osen ut mot sjøen. Her er noe for en hver smak. Skal du sette opp telt, husk på regler for dette. Alt område ovenfor fylkesveg 44 er definert som innmark, og dermed ingen mulighet for camping. 

 

The river extends from Bjerkreim to Ogna, and is in this part of the river is relatively quiet and easily accessible. It responds quickly to rainfall, and goes fast down to normal after seased rainfall. Normally a clean River, where most of the salmon that is caught is "svidder" but a sufficient ammount of large salmon is also caught every season. Most of the terrain in Ogna Gard is easily accessible and we have everything from a little faster strokes to the wider parts, as well as river ending towards the sea. Here is something for every taste

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Alt utstyr brukt i andre elver skal desinfiseres før bruk. Desinfiseringsstasjon på Ogna Gard - Ognavegen 46

Fiskeregler Ogna Elva – Ogna Gard valdet

- Følg FHI's retningslinjer i forbindelse med corona pandemien. Hold avstand, ikke bruk felles utstyr, og ha god hånd hygiene. 

-Sesongen varer fra 01.06. tom 09.09 

- Gyldig fiskekort skal forevises ved oppsyn. Fiskekortet er personlig og kan ikke deles med annen fisker. Husk fangstrapportering innen 3 døgn etter endt fiske, selv med ingen fangst. Årskort innehavere rapporterer ukentlig.

- Fiske kun tillat ved betalt statlig fiskeavgift.

- Det er en døgnkvote på 3 laks pr døgn. Fisket skal opphøre når kvoten er nådd. Kvoten er personlig, og kan ikke "nullstilles" ved å kjøpe nytt fiskekort. 

- Lovlig redskap er flue, mark og sluk/wobbler/spinner. Reke er ikke tillatt.

- Bevegelig fiske, max 30 minutter på hver plass.

- Reservering av fiskeplass ved bruk av fiskesekk eller andre personlige eiendeler gjøres ikke gjeldene. Alle har samme rett på fiskesteder.

- Ikke still deg opp rett ved en annen fisker.

- Feilkroket fisk skal gjenutsettes. Rykkfiske er strengt forbudt.

- Eierene står for oppsyn, og skal kunne fremlegge ID om forespurt.

- Vis respekt for dyr på beite. Lukk grinder og gjerder etter deg.

- Er vegetasjon til sjenanse ta kontakt med grunneier for eventuell tillatelse til å fjerne. Det er ikke tillatt å sage ned tre og greiner uten grunneiers tillatelse. 

- Ta med søppel når du forlater elva, eller bruk søppeldunkene ved elva.

- Parkering kun på angitte steder(se infokart på salgsside).

- Konvolutt for skjellprøver kan fås hos grunneigere .

- Vi oppfordrer til å ta skjellprøve ved mistanke om oppdrettsfisk eller pukkellaks. Husk lengde/vekt.

- Oppsyn har myndighet til bortvising fra elv dersom regler brytes

- Fiskere har varslingsplikt til grunneigere ved observering av regelbrudd

 

 

All fishingequipment used in other rivers before fishing in the Ogna River must be sanitised. Sanitation station is located at Ogna Gard, Ognavegen 46 ,4364 Sirevåg

Rules for fishing in Ogna River

 

-Season lasts from 01.jun. until 09.sept.

-Valid fishing license is to presented upon supervision. The fishing license is personal and cannot be shared with other fishermen. Remember, reporting the catch. Within 3 days after ended fishing, season license holders report everey week.

-Fishing only allowed when State fishing fee is paid .

 -There is a quota of 3 salmon per 24 hours. The fishing should stop when the quota is reached.

 -Legally equipment is fly, worm,maggot and lures/wobblers/spins. Schrimp is prohibited.

-Rotaing fishing, max 30 minutes at each place. Can be waived if no demand.

-Reservation of fishing spot by use of fishing bag or other personal assets are not made current. 

-Do not stand up right below another fisherman.

-Fish caugth unintentionally by «hooking» is to be put back in river. «Hooking» the fishing is strictly prohibited.

-The owners stands for the supervision, and should be able to provide ID if requested.

-Show respect for animals to graze. Close the fences when you pass any.

-Bring with your rubbish when you leave the river, or use the litter trays by the river. –

Parking in the marked places.

-Envelope for shell testing can be obtained from the owners.  -We encourage you to take the shell test if fish is suspected to be unnatural or a different species of salmon.

-The supervisors have the authority to ban fisher from fishing if rules are broken.

- Fishermen have the notification duty of to the river owners by observation of the rule violation

 

 

Eiere:

Sigmund Olsen                                       Kyrkjeberget 3                                       4364 Sirevåg                          905 60 619

 

Sigbjørn Skjørestad                                Nordsjøvegen 4370                               4364 Sirevåg                          990 91 242

 

Norunn Irene Hegrestad                        Lindtjørn                                                 4364 Sirevåg                          982 41 850

Veibeskrivelse

Sørover på Jæren , ligger langs FV44. Parkering ved Nordsjøvegen 4401, ved gatekjøkken Svingen Grill

Gode fisketips

Mest brukt i elva er flue og dupp, men det fanges mye fisk på sluk, spinner og markfiske, spesielt ved litt vannføring

Andre aktuelle tilbud