Laksefiske i Gaula

Horg JFL tilbyr laksefiske på 6 vald i Gaula. Døgnkortene selges på inatur.no.

Arter

  • Laksefiske

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Horg jakt og fiskelags historie kan spores tilbake til 1951 da Arbeidernes Jæger og Fiskeforening ble stiftet.

Kontakt oss

Horg Jakt og Fiskelag

Torbjørn Dyrseth, leder fiskeutvalg

40412934

Torbjrndyrseth@yahoo.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Mer detaljert beskrivelse

Horg Jakt og Fiskelag selger laksekort på følgende vald:

 

Gylløien. Dette er et vald som er oppdelt i tre soner.
Ligger på E6-sida mellom Hovin og Støren og er det er det sørligste valdet HJFL distribuerer.
Det innbefatter bl.a. hølen ved rasteplassen ved Gylland, kalt dasshølen.
Til sammen så er det ca. 500 meter med fiskbart land og plassene innbyr både til stor og liten elv.

Fosslandet ligger på E6-sida rett oppafor Gaulfossen.

Har ca. 300 meter å fiske på der og passer best på vannstand under 120 kubikk.
Typisk sommerelv-plass.

Ivervaldet. Typisk tidligfiskeplass på stor elv.
Ligger på vestsida og noen hundre meter nedenfor Gaulfossen.
Her er det fiskbart ca. 150 meter og best nederst.

 

Megarden/Haugen. Dette valdet ligger på vestsida ca. 2 km nedenfor Valdum-brua.
Nederste delen er best på stor elv og øverste på litt mindre.

Ca. 300 meter som er fiskbart her.

 

Feragen. Dette er et vald som ligger på E6-sida på Ler, oppstrøms Borten/Losen.
Feragen tåler godt 350 kubikk og flott for tidligfiske.
Ca 400 meter.
Det bes utøves forsiktighet ved passering av toglinja på tur til valdet.

Løkås vald. Valdet ligger ca 700 meter ovenfor Valdum bru på E6-sida.
Fin på stor og lita elv, ikke så bra på mellomelv.
Her er det ca.250-300 meter å fiske på.
Ankomst over jernbanelinjeovergang der det må utøves forsiktighet.
Mulighet for overnatting i hytte som grunneier disponerer, ring Bente Løkås (995 19127) for avtale.
Det bes utøves forsiktighet ved passering av toglinja på tur til valdet.

Foss vald. Valdet går fra nederste grense Fosslandet og ned til fossen på E6-sida.
Fin plass på sommerelv.
Parkering på Fosslandet.På inatur.no selges det døgnkort for alle valdene. 

 

Gratis fiske for alle under 16 år med følge av foresatt med gyldig fiskekort.


 For spørsmål om kjøp av sesongkort, medlemmer HJFL, juniorkort eller pensjonister 

kontaktes fiskeutvalget ved
Torbjørn Dyrseth tlf. 404 12934 
Kjell Ivar Folstadli tlf. 958 94204 eller
Kjell J. Gylland tlf.  997 03304

 

Følg Horg JFL på Facebook

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaula

Gaula Elveierlag har for 2022 fastsatt følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaula med sideelver. 

§ 1 Fisketid: Laks f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. augustSjøørreten er fredet.

 

§ 2 Redskapsbruk: Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok (unntak Sokna). Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. 
Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. 
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

I sidevassdraget Sokna er det kun tillatt med mark med søkke og flue.

I Gaula med sidevassdrag blir det automatisk innført lett fiske***) ved lav vannføring. Gaulfossen er referansepunkt. Ved 20m3 og lavere inntrer lett fiske. Dette opphører igjen ved 25m3 . Fiskerne er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på dette. Lett fiske kan også bli innført i deler av vassdraget på kort varsel. Dette blir i så fall kunngjort på gaula.no.
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark ,

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp 
***) Lett fiske er fiske med: 
a) flue hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt


§ 3 Fangstkvoter: Kvote for avlivet laks er maks 1 stk pr døgn, 2 stk pr uke og 4 stk pr sesong. Man kan maks avlive 1 laks over 80 cm. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres. Det er personen som kroker fisken som må ta den på kvoten.
Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Ukeskvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av en uke (fiskeuke). Fiskeuken følger ukesangivelsen på fiskekortet. For sesongkort følges ukesnummeret. Når ukeskvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny fiskeuke starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

 

§ 4 Maksmål, Minstemål og gjenutsetting: All laks under 35 cm skal settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. All sjøørret skal settes levende ut. All hunnlaks skal fra og med 1. juli til og med 31. august settes levende ut igjen. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut. Er man i tvil om fisken vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres før fisket gjenopptas. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og i tråd med Gaula Fiskeforvaltnings retningslinjer.


§ 5 Fangstrapportering: All laks og sjøørrett skal innrapporteres kontinuerlig til Gaula Fiskeforvaltning(senest innen tre døgn) i gjennom hele sesongen, også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde; dato, vald, art, vekt, fiskerens fulle navn, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Alle fangstopplysninger vil bli publisert på www.gaula.no.  Fiskeren har ansvaret for å ta og innlevere skjellprøver av all avlivet laks.


§ 6 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:

I Storhølen nedenfor Gaulfossen er det i tiden fra 1-30 juni kun tillatt med mark uten søkke og flue. 
Fra Eggafossen og ned til utløpet av hølen ca 100 meter nedenfor er det kun lett fiske i perioden 1. juni-31. August. 

Lett fiske er fiske med: 
a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt. 
Det er forbudt å fiske i fisketrapper, fiskerenner og konstruksjoner som har til hensikt å lette fiskegangen. Dette gjelder Fløyfossen og Gammelbrufossen i Bua.

§ 7 Desinfisering av fiskeredskap: All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Gaula. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller. Desinfisering er gratis for alle under 18 år.

§ 8 Gytebestandsmål og forsesongevaluering

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd. Det vil på samme grunnlag også bli foretatt en forsesongevaluering i juni.

 

§ 9 Straffebestemmelser: Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3000,-. Gebyr for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. I tillegg til gebyr blir vedkommende som blir tatt for kvotebrudd bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula. Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 500,-.  Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

 

§ 10 Ikrafttreden: Reglene trer i kraft 15. mai 2022.