Laksefiske i Kvina

VIKTIG: INFORMASJON OM DE ENKELTE VALD, SE LENGER NEDE PÅ SIDEN OM OSS

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


20.05.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Roald Aamodt

91188556

roald.aamodt@me.com

Kjøp laksefiske her

Om selger

Klikk på lenken for å få informasjon om det enkelte vald:

 

 

 

Oversiktskart Kvina

 

 

Fiskekvoter

Døgnkvote: 1 laks og 1 sjøaure kan avlives.3 laks og 3 sjøaure kan gjenutsettes. Når 1 laks er
avlivet skal fiske opphøre.
Årskvote: 10 laks, kun 5 laks kan være over 5 kg (80cm) og 15 sjøaure kan avlives.
10 laks og 15 sjøaure kan gjenutsettes i løpet av sesongen.

Når 5 fanget laks over 5 kg (80cm) er oppnådd kan det fiskes videre inntil totalkvoten er
oppnådd, men laks over 5kg (80cm) skal da gjenutsettes. Dersom laksen ikke kan gjenutsettes
på grunn av skade skal denne avlives og valdansvarlig eller oppsynet skal kontaktes. Denne
fangsten skal da leveres godkjent mottak.
Når årskvote for laks er oppnådd, skal fisket for sesongen opphøre.

Mer detaljert beskrivelse

Hjemmeside Kvina Elveierlag Fellesforvaltning

 

Dersom du trenger å komme i kontakt med fiskeoppsyn bes dere ringe:

911 88 55 6

Roald Aamodt

 

 

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskeregler

FISKEREGLER

KVINA ELVEIERLAG FELLESFORVALTNING – FISKEREGLER KVINA/ LITLÅNA 

1. GENERELT 
Alle som fisker plikter å sette seg inn i og holde seg orientert om de nasjonale; regionale og lokale regler
som er gitt for laksefiske i vassdrag.
Fisketiden er fra 1.juni – 15.august.
NB! Fisketiden og fiskereglene kan bli endret i løpet av sesongen
avhengig av utviklingen. Kortkjøper plikter å følge med på nettsiden «kvinaelveierlag.no» eller
facebooksiden «Kvinesdal Laksefiske» hvor eventuelle endringer vil bli kunngjort.
Minstemål for anadrom fisk i Kvina m/Litlåna er 40 cm.
Der hvor elva er smal og midtlinjeprinsippet ikke kan brukes skal glidelåsprinsippet gjelde. Bruk sunn
fornuft. Gå inn eller ut av fiskestrekningen på merkede plasser der dette er innført.
Bevegelig fiske: I elva skal det praktiseres bevegelig fiske, og på de steder som dette ikke lar seg
gjennomføre i praksis, er det maks. ½ time pr. fiskeplass dersom det er andre fiskere i elva. Ved
motfiske skal midtlinjeprinsippet gjelde.

2. FISKERAVGIFT
Alle som har fylt 18 år skal ha betalt fiskeravgift til fiskefondet (statsfiskekortet). Kvittering for betalt
fiskeravgift skal forevises ved kjøp av fiskekort og under fisket på forlangende av politi eller
oppsynspersonell. Uten betalt fiskeravgift til fiskefondet er det lokale fiskekortet ugyldig.

3. REDSKAPSBRUK
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang og håndsnøre. Som agn er det bare tillatt
å bruke: – mark, sluk, spinner, flue og wobbler . Fiske med reke er forbudt. Det skal ikke brukes agn
med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og
krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke
skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark.
Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Bruk av undervannsdrone er ikke tillatt.
Fiske med redskap som kan fylles med vann (søkke, dupp eller lignende) er forbudt.
Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes (rykking av fisk), dersom kroken
ikke sitter i umiddelbar nærhet av kjeften skal fisken gjenutsettes..
Utstyr som har vært benyttet i annen elv enn Kvina skal være tørt, ellers må det
gjennomføres desinfisering.

4. DØGNKVOTE/ÅRSKVOTE/FISKEREGULERING
Døgnkvoten blir definert som det totale antall anadrom fisk som kan avlives/utsettes hvert
fiskedøgn.
Fiskedøgnet går fra kl 00.00 til kl. 24.00.
Årskvoten blir definert som det antall anadrom fisk som kan avlives/gjenutsettes i løpet av
sesongen.
Døgnkvote: 1 laks og 1 sjøaure kan avlives.3 laks og 3 sjøaure kan gjenutsettes. Når 1 laks er
avlivet skal fiske opphøre.
Årskvote: 10 laks, kun 5 laks kan være over 5 kg (80cm) og 15 sjøaure kan avlives.
10 laks og 15 sjøaure kan gjenutsettes i løpet av sesongen.

Når 5 fanget laks over 5 kg (80cm) er oppnådd kan det fiskes videre inntil totalkvoten er
oppnådd, men laks over 5kg (80cm) skal da gjenutsettes. Dersom laksen ikke kan gjenutsettes
på grunn av skade skal denne avlives og valdansvarlig eller oppsynet skal kontaktes. Denne
fangsten skal da leveres godkjent mottak.
Når årskvote for laks er oppnådd, skal fisket for sesongen opphøre.
Kvotene er personlige.

Gjenutsetting av fisk skal ikke foregå når temperaturen er over 20 grader. Gjenutsatt fisk skal
ikke løftes ut av vannet.
Oppdrettslaks inngår i kvoten til laks. Ved spesielle forhold som rømming etc. kan det gjøres endringer
og dette vil bli annonsert.

5. FANGSTRAPPORT
Myndighetene har strammet inn fangstrapportering for å holde kontroll med fiskebestand.
Fangstrapport for laks skal leveres senest 1 døgn etter fangsttidspunkt.
Hvert fiskekort har sin unike kode som skal benyttes til rapportering av fangst.
Rapportering skjer på internett.. Rapporten skal inneholde hvilke delsone fangsten er tatt.
Hver fisker med sesongkort skal ta skjellprøver av halvparten av laksefangstene. NB!
Sesongkortkjøpere plikter å ta skjellprøve av alle laksefangster ( ikke sjøaure ) grunnet undersøkelse av
innblanding av oppdrettslaks.
Nye regler fra myndighetene krever at det er obligatorisk for fiskere med sesongkort å rapportere hvor
mange døgn det er fisket på sesongkortet. Uansett hvor kort tid du har fisket på en dag skal dette
rapporteres som 1 fiskedøgn.
Manglende rapportering kan resultere i fiskeforbud for vedkommende.

6. FREDNINGSSONER
Det er ikke tillatt å fiske i fisketrapp/renne/utløp fra turbiner. Dette gjelder også en strekning på 50
meter ovenfor og nedenfor slike anlegg.
Fredningssoner i Kvina m/Litlåna er:
– fiskerenne ved Stadion.
– 50 m nedstrøms utløp av turbiner v/Trælandsfoss til masseterskel ovenfor inntaket .
– særlige oppgangshindre, 50 meter nedenfor Håfossen.
– fra Rafossen og 50 meter nedstrøms utløp av turbin/laksetrapp til Sira/Kvina

7. FISKE FRA BÅT
Det er tillatt å fiske fra båt med stang i følgende område:
– Øye Laksevald
-fra Bunesgrunnen til grense Øye Laksevald
Ved flere personer er det er kun tillatt med to stenger pr. båt.
Det er kun tillatt med ett agn pr. stang.
I alle andre områder gir fiskekortet ikke tillatelse til å fiske fra båt.
Som båt regnes også gummibåt, kano, flyte ring etc..

8. BARNS FISKE
Barn under 16 år fisker vederlagsfritt innen de fastsatte fisketider, og med de samme
redskapsbegrensinger som ellers gjelder for vassdraget. Disse bør sette seg inn i reglene som gjelder
for fiske i Kvina.

9. ANDRE BESTEMMELSER
Lokalt forvaltningsorgan kan med umiddelbar virkning fastsette strengere regler enn forskriftene for
fisketider, fiskeområder og redskaper dersom situasjonen skulle tilsi dette.

10. BRUDD PÅ REGLER
Brudd på kvoteregler skal føre til gebyr på inntil kr 6.000 og eventuelt utestengelse fra vassdraget i en
periode. Andre overtredelser av reglene ilegges gebyr eller utestengelse avhengig av alvorlighetsgrad.
Alvorlige brudd på lover og forskrifter vil bli anmeldt.