Sjøørretfiske i Nedre Målselv

En av norges beste Sjøørrett soner med mulighet for alle typer stangfiske. Mange fine fiskeplasser tilrettelagt med gapahuker, bord og benker.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


15.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Trond Jarle Lunde

90039321

drift@maalselva.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

5 stk sjøørret pr.fisker pr.døgn

Maks 2 lakser totalt pr. fisker pr. døgn. 

Utsatt holaks teller ikke på kvota

Mer detaljert beskrivelse

OBS: Det er innført en egen sone for den nederste delen av elva, "Hollendernes" Her er det innført Nattefredning mellom 0100-0700.

Sonen er fra Brua nedenfor Grundnes og ut til grense elv/sjø på Østsiden av elva.

På vestsiden er grensa 100m nedenfor båtutsett/gapahuk/ på Kjerresnes, og ut til grense elv/sjø.

Det er spesielt viktig at de som fisker i nedre del av elva tidlig på sesongen tar hensyn til at det er en del laks og sjøørret som er på tur ut av elva.

Denne fisken er gjerne ekstra tynn men ser stort sett lik ut som fisk som er på tur opp i elva.

Slik fisk skal settes ut igjen så fremt den ikke er skadet.

Vær derfor ekstra påpasselig ved landing av fisk før 01.Juli.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Ungdom mellom 16 og 18år kjøper fiskekort til kr. 200,- (sesongkort) og må rapportere fangst på dette kortet.

Ungdom under 16 fisker gratis.

Fisketider:
Fisket starter den 15. juni kl.07:00 for området "Hollendernes"

Det er innført Nattefredning i denne sonen mellom 0100-0700

Sør for denne sonen er det ikke nattefredning og fisket kan starte 2401 den. 15.Juni.
Fra fossekulpen og ned vassdraget varer fisket etter laks til og med den 17.august.
Fra samløpet mellom Bardu- og Målselva og ned vassdraget kan det fiskes etter sjøørret fram til og med 14.september. Andre anadrome fiskearter tilbakesettes.
Ovenfor fossen varer fiskesesongen fra 15. juni til og med 26. august.
Det kan fiskes etter innlandsfisk ovenfor fossen fra 1. juni, men eventuell fangst av anadrome fiskearter tilbakesettes i perioden 1.-15. juni.

Redskaper:
Generelt forbud mot fiske med reke eller agnfisk.

Det er tillatt å fiske med sluk, flue, sjeer med mark og søkker inntil 30 gram.
All sjøørret som er under 30 cm skal settes ut så fremst den ikke er skadet !
Fiskere skal ha med seg krokløsertang.
Det ikke tillatt å bruke huk/klepp til landing av laks.
Det kan kun fiskes med en stang pr. fiskekort

Utstyr:
Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks. 

Kvoter:
Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Utsatt holaks teller ikke på døgnkvote.
Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker.

Utsetting av holaks og andre utsettingspåbud:
Utsatt holaks teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes.

Fangstrapportering skal gjøres hver dag man har fisket, null fangst skal også rapporteres.

Det er ikke lov å kjøpe nytt kort før man har levert fangstrapport på det gamle(døgnkort)

Desinfisering:
Alle som kommer fra utlandet eller andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det flere betjente stasjoner som er åpen på dagtid.
Oversikt over desinfiseringssteder

Bruk av Båt:
Fiske fra båt må foregå i god avstand fra andre som fisker, enten fra land eller fra båt. Fra båt kan det fiskes med 1 stang pr. kort og maks 2 stenger pr. båt. Fra land kan det fiskes med en stang pr. kort.

For sonen "Hollendernes" er det ikke tillatt å Ankre opp med båt.

Gode fisketips

Kjerresnes: Båtutsett, gapahuk m/grillplass, bord/benker, vannpost og WC. Fint å fiske fra land. Holmen: Holmen elvesenter: Gapahuk m/bord og benker og WC. Karlstad: Elvestøa med bord, benker, grillplass og NY Gapahuk 2018. Her kan også båt settes ut. Fint å fiske fra land. Gullhavøra: Bord, benker m/grillplass. Her kan også båt settes ut. Fint å fiske fra land. Hollendernes: Fiskeplass for funksjonshemmede (flytebrygge som er eid av Kommunen), gapahuk, bord , benker og WC. Fint å fiske fra land.  Husk å holde områdene fritt for søppel og fiskeslog.

Elveeierlaget har egne fiske/miljø kontrollører med Gule/oransje vester.  

Desinfisering kan gjøres på Kjerresnes(sjølinstruerende) og Hollendernes v/handikap brygga(sjølinstruerende)