Målselvfossen

Kanskje Norges beste fiskeplass for laksefiske. Mulighet for overnatting i hytte og med egen vogn. Ordinær salgsåpning 15.05 kl. 09:00

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


15.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Jørn Uleberg

93085498

drift@maalselva.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Målselvfossens Elveierlag

 

Velkommen til Målselvfossen

Målselvfossen ligger omtrent midtveis opp i vassdraget. Området rundt fossen må betraktes som svært naturskjønt og fra alders tid har området vært en meget god fiskeplass. De første oppsitterne, som kom sørfra, oppdaget fort Målselvfossen som ressurs for matauke. Det var mye fisk, og utlendinger kom tidlig, de første som kom var engelske sportsfiskere. I dag er kulpen under Målselvfossen bortleid i juli, i til sammen 4 uker, til Bjørn Rune Gjelsten. Resten av området er regulert for kortfiske med fiskekortsalg via Internett. For mer informasjon om kortkjøp, klikk her.

Målselvfossen er en turistmagnet, med ca. 90.000 besøkende hvert år. Det er et stort innslag av turistbusser fra Europa. Målselvfossen ble i 2003 kåret til Norges nasjonalfoss av 9-timens lyttere på NRK.

Målselvfossens elveierlags ansvarsområde begrenser seg til rettighetshaveres rettigheter ifm fisket. På land begrenses disse rettighetene geografisk til elvas øvre flommål. Målselvfossens elveierlag er organisert i et sameie som ledes av et valgt styre. Sameiet har i dag 17 rettighetshavere som disponerer 1,8 km elvestrekning medregnet fiskeplassene under Målselvfossen.

 

Målselvfossen – et sted for rekreasjon.

Fra alders tid har det kommet fiskere til dette området. De første var engelskmenn som besøkte vår vakre dal. De kom fort til Målselvfossen, som den gang het Malangsfossen. Stedet må ha framstått som et eldorado for ihuga sportsfiskere. Etter andre verdenskrig startet en så smått med litt utleie av kulpen og senere kortsalg for landfiske. Etterhvert ble Målselvfossen et sted som fiskere ble tiltrukket av, men det er først i de senere årene at antall fiskere som kommer har skutt fart. Det er fiskere som har kommet til Målselvfossen hvert år i opptil 40-50 år!

At 80-90 000 årlig besøker Målselvfossen viser at å se laksefiske på nært hold oppleves som spennende. Det er ikke så mange plasser der laksefiske forgår en kan komme til med buss slik som ved Målselvfossen. At Målselvfossen ikke ligger mer en 15 minutters kjøring fra Bardufoss lufthavn, og bare en liten sving utenom E6 gjør det lett å legge inn et besøk.

 

Nettside:

www.maalselva.no 

Laksetrappa i Målselvfossen:

Fiskekvoter

Kvotebestemmelser:

Kvoten er 2 (to) laks pr fisker pr fiskedøgn (00.00-24.00).

Fangst av hunnlaks over 7 kg betyr at fiskedøgnet er slutt, uavhengig av gjeldende kvote.
Gjenutsatt hunnlaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker.

Kvotebestemmelsene kan bli endret i løpet av sesongen, og midtsesongevalueringen vil være grunnlag for eventuelle endringer

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

REGLER FOR FISKE I MÅLSELVFOSSEN

1.1         Parkering og ferdsel

Fiskere og andre kan fritt benytte egne parkeringsplasser på begge sider av Målselvfossen, uten parkeringsavgift. Det er tilrettelagt en parkeringsplass for fiskerne på ØSTSIDA av elva (Foshaugsiden), ved den vanligste nedgangen mot elva fra denne siden. Parkering utenom denne parkeringsplassen må avtales med grunneiere.

Parkering på VESTSIDA kan skje på en egen parkeringsplass i området like nedenfor resturantområdet ved fossen. Denne parkeringsplassen er merket med egne skilt og er forbeholdt kortfiskere og elveierlagets egne medlemmer. Det gjøres oppmerksom på at parkering utenfor selve restauranten ved fossen er uønsket fra eierens side. Elveierlaget tar ikke ansvar for eventuelle konfliker som måtte oppstå ved parkering på denne parkeringsplassen, og oppfordrer kortfiskerne til å benytte seg av vår egen parkeringsplass, alternativt på annen parkering gjennom private avtaler (f.eks. ved leie av hytte eller plass for camping).

 

”Holmen” er delvis ryddet for vegetasjon og deler av denne er en fin fiskeplass. Ved stor vannføring kan det være problematisk å ferdes langs elvebredden til Målselva.

1.2         Båtutsett

Det er kun lov å nytte båt til å krysse elva på 3 steder. Det ene stedet er kryssing fra VESTRE elvebredd til HOLMEN, det andre stedet er nedenfor Holmen ved STORSTEINEN og det tredje er nedenfor Nedre Målselvfossen Feriesenter (campingen) til Gressholmen. Det skal utvises særlig aktsomhet når elva krysses for å ikke forstyrre fisk eller fiskere. De som ønsker å lagre båt ved elva må avtale dette med grunneier. Annen bruk av båt eller flåtelignende farkoster er ikke tillatt. Båter skal være desinfisert!

1.3         Informasjon, oppslag m.m

Øvre og nedre grense for kortsonen er merket med skilt på begge sider av elva. I tillegg er dette avmerket i informasjon på fiskekortet (se kart/fotoskisse). Informasjon om fiskeregler er også gitt på fiskekortet.

1.4         Øvrig ferdsel

Ferdsel langs elva skal skje uten ulempe for andre. Det må utvises forsiktighet enkelte steder, slik som ved leirfallet, og når elva er i storflom.

1.5         Båt for fiskere

Ved den såkalte Gressholmen ligger det båt som er Målselvfossens elveierlags eiendom. Denne er i hovedsak til bruk for at fiskere skal komme seg ut på Gressholmen. Det presiseres at fisket skal rullere der også. Båten kan også brukes til ferging over elva, men skal returneres umiddelbart etter bruk, båten skal IKKE ligge på vestsida av elva.

1.6         Kortsalg

Kortsalg foregår gjennom nettsiden inatur.no.

1.7         Annet

Det tilligger den enkelte fisker å opptre sømmelig og hensynsfullt. Oppsynsmannen skal uten videre bortvise berusede personer fra elva for resten av fiskedøgnet, om nødvendig med politiets bistand. Brudd på bestemmelsene gitt i disse regler vil medføre bortvisning fra elva for en kortere eller lengre periode, samt eventuell politianmeldelse.

REGLER FOR FISKET I KORTSONEN UNDER MÅLSELVFOSSEN

2.1         Fiskeperioder og fredning

Kortfiskesonen omfatter begge sider av Målselva fra skilt merket ”Øvre grense kortfiskesone” nedenfor fossekulpen til skilt merket ”Nedre grense kortfiskesone” i området samløpet med Barduelva, en strekning på ca 1,8 km. Det selges kort for perioden 15. juni til og med 17. august. Det selges halvdøgnskort slik:

– Formiddagskort 20 stk. fra kl 0600 til kl 1400.

– Ettermiddagskort 20 stk. fra kl 1600 til kl 2400.

Fiskedøgnet er således oppdelt i to perioder, en fra fra kl 0600 til 1400 og en fra kl. 16.00 til kl. 24.00. Fiskesonene er fredet hver dag i tidsrommet fra kl 2400 til kl 0600 og fra 1400 til kl 1600. Hvert fiskekort tillater kun bruk av 1 stang og kan bare benyttes av den person som fiskekortet er utstedt til.

2.2         Kvoteregulering av fisket under Målselvfossen

Kvotebestemmelsene i kortsonen følger de overordnede kvotebestemmelsene utgitt av det høyeste forvaltningsorganet i Målselva (Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget «SUM»)

Kvotebestemmelser:

Kvoten er 2 (to) laks pr fisker pr fiskedøgn (00.00-24.00).

Fangst av hunnlaks over 7 kg betyr at fiskedøgnet er slutt, uavhengig av gjeldende kvote.
Gjenutsatt hunnlaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker.

Kvotebestemmelsene kan bli endret i løpet av sesongen, og midtsesongevalueringen vil være grunnlag for eventuelle endringer

Utsettingspåbud:

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes. Vinterstøinger skal også tilbakesettes.

Det er ikke påbud om utsetting av holaks. Gjenutsatt holaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

2.3         Fangstregistrering

Alle som har kjøpt fiskekort skal registrere fiske, også om man ikke har fått fangst.

2.4         Rullering av fiskeplass

Det skal være rullering av fiskeplasser av hensyn til alle fiskere. Dvs at fiskerne beveger seg langsomt nedover. Når nederste fisker er ved enden av kortsonen, starter vedkommende øverst på strekningen. Avstanden mellom hver fisker bør av praktiske grunner være minimum 30 m. Det er bare tillatt å fiske fra land. Bruk av båt til annet enn overfart er derfor forbudt. Se punkt 1.2 Båtutsett.

2.5         Krav til redskaper og redskapsbruk

Snøret skal ha en bruddstyrke på minimum 15 kg for sluk og skjefiske, og minimum 6 kg for fluefiske. Snelle skal romme minimum 100m snøre. Stangen skal være minimum 9 fot.

Redskaper tillatt brukt:

Flue – enkel, dobbelkrok og treblekrok, Sluk – kun EN treblekrok maks str 2. Søkke(spiral) maks 24 gram, er tillatt i kombinasjon med sluk.

Redskaper som er forbudt:

Levende agn, herunder mark m/søkke, samt reke-/rekeimitasjoner. Søkke tillates ikke brukt i kombinasjon med flue/tubeflue. Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av fisk.

 

2.6         Desinfeksjon

Smittefaren vedrørende parasitten Gyrodactylus Salaris er overhengende i Målselvvassdraget. Alle plikter derfor å desinfisere utstyr slik som vadere, vadebukser, redskaper og ikke minst båter. Gyldig bevis for desinfeksjon vil bli avkrevd ved tilfeldige kontroller i vassdraget. Desinfeksjon skjer ved en rekke steder i kommunen, og ved selvbetjening i stasjoner utplassert på begge sider av elva. Målselvfossens Elveierlagets desinfeksjonsstasjoner er plassert ved Nedre Målselvfossen Feriesenter og på parkeringsplassen ved nedgangen til elva på østsiden (Foshaugsiden).

2.7         Ungdomsfiske

Barn og ungdommer under 16 år kan fiske sammen med en pårørende. Det kan fortsatt ikke fiskes med mer en stang pr kort. Det vil si at mens barnet/ ungdommen fisker, kan ikke den pårørende fiske.

2.8         Kontroll av fisket

Alle som oppholder seg ved elvebredden med fiskeutstyr plikter å forevise gyldig fiskekort, fisketrygdavgift, desinfeksjon bevis og legitimasjon på forlangende av tilsynsmann/rettighetshaver. Fiskere skal uten videre rette seg etter påbud og anvisninger fra tilsynsmann. Hvis noen får mistanke om ureglementert fiske, kan en ringe tilsynet. Mobilnummeret er trykt på fiskekortet