Røttesmo/Glømmen laksefiske i Bjøra

Eksklusivt fiske i Bjøra. Blant fiskere kalles det Røttesmovaldet eller Gløymem, i media omtales det som "kongevaldet". Valdet er godt egnet for sportsfiske/fluefiske

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Laksevaldet Røttesmo/Glømmen ligger i Overhalla komune i Nord-Trøndelag, mellom Namsos og Høylandet. Med bil kjører du fylkesveg 17 (kystriksvegen), 10km fra Overhalla sentrum, 17km fra Høylandet eller 35km fra Namsos. Kjører du E6 tar du av på Grong (Fv 760) 20km. Deretter 5km på fv17 i retning Høylandet.

Fra Fv 17 tar du av ved skiltet Gløymem og over brua, gjennom Gløymem Gård til parkering ved Røttesmo/Glømmen.

Viktige datoer


15.04.2018 kl. 09:00

Om oss

Velkommen til Gløymem!

Her disponerer du valdet (sonen) fritt og alene til deg og dine fiskekamerater. Vi har båt, benker, gapahuker og bålpanne som du kan bruke fritt. Det ligger tilrette for at du får en hyggelig og fredfull stund ved elva. "Terapi for det moderne mennesket".

Ta med deg familie/venner og få en hyggelig stund med grilling, mat og bålkos, mens du ser laksen "velte" seg i Røttesmohøla. 

 

Røttesmo/Glømmen er delt i to soner, vi har øvre og nedre annenhver døgn, med bytte kl 12.00 på formiddagen.

 

Kortet gjelder landfiske, men er det god vannføring er det en båt tilgjengelig til harlingfiske. Du kan også bruke båten til å ro over elva for å fiske på den andre sida.

 

Røttesmo/Glømmen er kjent blandt sportsfiskere og mange drømmer om å få en skikkelig "Bjøralaks". 

 

Skitt fiske!

 

Kontakt oss

Gløymem Laksefiske

Magnus Glømmen

97731936

laks@gloymem.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Villaks:
Døgnkvoten i Namsenvassdraget er 2 laks per fisker per døgn. Ingen vektbegrensing. Straks fiskeren har tatt opp 2 laks, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter.
Smålaks under 1,5 kilo belaster ikke kvoten, men skal behandles og innrapporteres til laksebørsen på vanlig måte.
Oppdrettslaks belaster ikke kvoten, men skal innrapporteres til laksebørsen på vanlig måte.

Sjøørret:
Kvoten for sjøørret er 2 sjøørret per fisker per døgn i elvene. I innsjøene er kvoten 5 sjøørett per fisker per døgn. Minstemålet er 35 cm.
Døgnkvotene er strengt personlig og kan ikke overdras/selges til andre. Det er ingen sesongkvote i Namsenvassdraget.

 

I perioden 16.-31. august gjelder følgende begrensninger:

-Vannføringa må være mer enn 5m3/s, målt ved Grongstadvatn.
-Redskapsbegrensninger: kun overflatefiske (mark uten søkke og flue uten synkesnøre). 

Mer detaljert beskrivelse

Hjemmeside www.gloymem.no

Facebook  www.facebook.com/gloymem

Instagram #gløymem @gloymem

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Du disponerer sonen eksklusivt og kan fiske med intill 4 stenger. 

Kortet gjelder landfiske, men er det god vannføring er det båt tilgjengelig til harlingfiske. Du kan også bruke båten til å ro over elva for å fiske på den andre sida.

 

Fangstrapportering

Fangsten meldes inn så fort som mulig inn på laksebørsen.

Fisken melder du inn på  www.lakseboersen.no eller til laks@gloymem.no

 

Grense 

Grenser er merket med skilt: Røttesmo/Glømmen, øvre/nedre og Tackle Shop

 

Desinfisering

Har du fisket i et annet vassdrag, skal alt utstyr desinfiseres. Nærmeste desinfiseringsstasjon er Bjøra Camping.

Takk for at du hjelper oss å holde elva frisk.

 

 

Lokale fiskeregler 2017

Representantskapet i Namsenvassdraget Elveierlag har vedtatt følgende lokale fiskeregler for 2017

 

§ 1 Fisketid laks og sjøørret
Namsen nedenfor nedre Fiskumfoss: 1.juni-31.aug. Ovenfor Nedre Fiskumfoss: 1.juli-15.sept.
Høylandsvassdraget og Bjøra: 15.mai-15.aug.
Sanddøla: 1.juni-31.aug. Ovenfor Møllefoss til og med Øvre Formofoss: 15.juni-15.sept.

 

§ 2 Kvotebestemmelser 

Døgnkvote laks: 2 stk. avlivet laks per døgn. Ingen vektbegrensning. Laks under 1,5 kilo belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen på vanlig måte.
Døgnkvote sjøørret: I elvene: 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.
I innsjøene: 5 stk. avlivet sjøørret per døgn.

Når fiskeren har oppfylt døgnkvoten på laks, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter. Oppdrettsfisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen –merket oppdrett. Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt.
Døgnkvotene er personlige og kan ikke overdras/selges til andre.
Definisjon døgnkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av ett døgn. Fiskedøgnet følger datoangivelsen på fiskekortet. Ukes- og sesongkort følger datodøgnet.

 

§ 3 Leid/ansatt roers kvote
Roer som er ansatt av fiskerettshaver(e) i Namsenvassdraget og/eller leies mot godtgjørelse av kunde, har ingen egen fiskekvote.

 

§ 4 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap
All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere, redningsvester med mer) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Namsenvassdraget. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra elveierlagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag.

 

§ 5 Gjenutsetting og minstemål
All laks og sjøørret under 35 cm. skal levende settes ut igjen.
All vinterstøing skal levende settes ut igjen.
Det anmodes om at fisk som er kommet i gytedrakt settes levende ut igjen.
Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives.
Levende, gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten.
Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter retningslinjene i Norske Lakseelver og NJFFs veileder: Gjenutsetting av laksefisk –fang og slipp!

 

§6 Redskapsbruk
Som agn er det kun tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Fiskeredskap skal ikke forlates under fiske.

Landfiske: Det er tiltatt å bruke kun 1 stang/håndsnøre per person. Man kan bruke inntil 2 agn per stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

Båtfiske: Det er tillatt å bruke inntil 3 stenger per båt, og kun ett agn per stang/håndsnøre.

 

§ 7 Rapportering av fangst
Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret kontinuerlig til Namsenvassdraget Elveierlag www.lakseboersen.no innen 5 døgn.

 

§ 8 Overtredelse av fiskereglene
Brudd på de lokale fiskereglene kan medføre gebyr, fiskenekt, og/eller politianmeldelse. Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket. Vedkommende som er tatt for kvotebrudd nektes fiske i Namsenvassdraget i inneværende sesong.

Følgende gebyrsatser gjelder for Namsenvassdraget:
Kvotebrudd: 3000 kr.
Manglede fangstrapportering: 2000 kr
Manglende desinfisering: 1500 kr

 

§ 9 Fiskereglenes ikrafttreden
Reglene trer i kraft 15.mai 2017.
Ved midtsesongevaluering 15.juli kan de gjeldende fiskereglene blir endret.
Det er eiers/leiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest.

 

Fiskeren plikter å skaffe seg oversikt over til enhver tid gjeldende regelverk.

 

 Se www.namsenvassdraget.no