Glømmen/Røttesmo laksefiske i Bjøra

Eksklusivt fiske i Bjøra. Valdet er godt egnet for sportsfiske og spesielt fluefiske.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Laksevaldet Glømmen/Røttesmo ligger i Overhalla komune i Nord-Trøndelag, mellom Namsos og Høylandet. Med bil kjører du fylkesveg 17 (kystriksvegen), 10km fra Overhalla sentrum, 17km fra Høylandet eller 35km fra Namsos. Kjører du E6 tar du av på Grong (Fv 760) 20km. Deretter 5km på fv17 i retning Høylandet.

Fra Fv 17 tar du av ved skiltet Gløymem og over brua, gjennom Gløymem Gård til parkering ved Glømmen/Røttesmo.

Viktige datoer


04.05.2020 kl. 09:00

Om oss

Velkommen til Gløymem!

Her disponerer du valdet (sonen) fritt og alene til deg og dine fiskekamerater. Vi har båt, benker, gapahuker og bålpanne som du kan bruke fritt. Det ligger tilrette for at du får en hyggelig og fredfull stund ved elva. "Terapi for det moderne mennesket".

Ta med deg familie/venner og få en hyggelig stund med grilling, mat og bålkos, mens du ser laksen "velte" seg i Røttesmohøla. 

 

Glømmen/Røttesmo er delt i to soner, vi har øvre og nedre annenhver døgn, med bytte kl 12.00 på formiddagen.

 

Kortet gjelder landfiske, men er det god vannføring er det en båt tilgjengelig til harlingfiske. Du kan også bruke båten til å ro over elva for å fiske på den andre sida.

 

Glømmen/Røttesmo er kjent blandt sportsfiskere og mange drømmer om å få en skikkelig "Bjøralaks". 

 

Skitt fiske!

 

Kontakt oss

Gløymem Laksefiske

Magnus Glømmen

97731936

laks@gloymem.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Villaks:
Døgnkvoten i Namsenvassdraget er 2 laks per fisker per døgn. Ingen vektbegrensing. Straks fiskeren har tatt opp 2 laks, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter.
Smålaks under 1,5 kilo belaster ikke kvoten, men skal behandles og innrapporteres til laksebørsen på vanlig måte.
Oppdrettslaks belaster ikke kvoten, men skal innrapporteres til laksebørsen på vanlig måte.

Sjøørret:
Kvoten for sjøørret er 2 sjøørret per fisker per døgn i elvene. I innsjøene er kvoten 5 sjøørett per fisker per døgn. Minstemålet er 35 cm.
Døgnkvotene er strengt personlig og kan ikke overdras/selges til andre. Det er ingen sesongkvote i Namsenvassdraget.

 

I perioden 16.-31. august gjelder følgende begrensninger:

-Vannføringa må være mer enn 5m3/s, målt ved Grongstadvatn.
-Redskapsbegrensninger: kun overflatefiske (mark uten søkke og flue uten synkesnøre). 

Mer detaljert beskrivelse

Hjemmeside www.gloymem.no

Facebook  www.facebook.com/gloymem

Instagram #gløymem @gloymem

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Du disponerer sonen eksklusivt og kan fiske med intill 4 stenger. 

Kortet gjelder landfiske, men er det god vannføring er det båt tilgjengelig til harlingfiske. Du kan også bruke båten til å ro over elva for å fiske på den andre sida.

 

Fangstrapportering

Fangsten meldes inn så fort som mulig inn på laksebørsen.

Fisken melder du inn på  www.lakseboersen.no eller til laks@gloymem.no

 

Grense 

Grenser er merket med skilt: Glømmen/Røttesmo, øvre/nedre og Tackle Shop. 

NB! Lysberghølen er ikke med

 

Desinfisering

Har du fisket i et annet vassdrag, skal alt utstyr desinfiseres. Nærmeste desinfiseringsstasjon er Bjøra Camping.

Takk for at du hjelper oss å holde elva frisk.

 

 

LOKALE FISKEREGLER 2019                                                                                                                                                                                                      

”Det er utleiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse.”

§1 Fisketid laks og sjøørret
Namsen nedenfor nedre Fiskumfoss: 1.juni-31.aug. Ovenfor Nedre Fiskumfoss: 1.juli-15.sept.
Høylandsvassdraget og Bjøra: 15.mai-15.august.*
Sanddøla: 1.juni-31.aug. Ovenfor Møllefoss til og med Bergfoss: 15.juni-15.sept.

*I elvene i Høylandsvassdraget og Bjøra vil det i perioder med vannføring <10 m3/s målt ved utløpet av Grongstadvatnet, innføres lett fiske (se §6 Redskapsbruk/Lett fiske).

§2 Kvotebestemmelser
Døgnkvote laks: 4 avlivet laks per døgn hvorav 2 laks uten vektbegrensning samt 2  under 1,5 kg.

Døgnkvote sjøørret: I elvene: 2 stk. avlivet sjøørret per døgn. I innsjøene: 5 stk. avlivet sjøørret per døgn.

Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks eller først avliver 2 laks over 1,5 kg, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter. Gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som gjenutsatt. Oppdrettsfisk belaster ikke kvoten, men skal registreres på laksebørsen -som oppdrett. Brunørret belaster ikke kvoten, men det oppfordres til at den registreres på laksebørsen -som brunørret.

Definisjon døgnkvote: samlet antall laks/sjøørret en person kan avlive i løpet av ett døgn. Kvotene følger datodøgnet. Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget.

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag kan endre kvoter for avlivet fisk og innføre lett fiske (se §6) dersom midtsesongevaluering eller andre forvaltningsmessige forhold ligger til grunn.

§3 Leid/ansatt roers kvote
Roer som er ansatt av fiskerettshaver(e) i Namsenvassdraget og/eller leies mot godtgjørelse av kunde, har ingen egen fiskekvote.

 §4 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap
All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Namsenvassdraget. Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra elveierlagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag.

§5 Gjenutsetting og minstemål
All laks og sjøørret under 35 cm. skal settes levende ut igjen.
Vinterstøing skal levende settes levende ut igjen.
Fisk som tydelig er kommet i gytedrakt skal settes levende ut igjen. Levende, gjenutsatt fisk belaster ikke kvoten.                                                                                                             Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår da i kvoten. Ved vanntemperatur over 20 grader er det forbud mot gjenutsetting av fisk.                                                                                                                                                                     All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer (www.mattilsynet.no).

§6 Redskapsbruk
Som agn er det kun tillatt å bruke levende mark*, sluk, spinner, wobbler og flue. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Fiskeredskap skal ikke forlates under fiske.

Landfiske: Det er tiltatt å bruke kun 1 stang/håndsnøre per person. Man kan bruke inntil 2 agn per stang.  Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
Båtfiske: Det er tillatt å bruke inntil 3 stenger per båt, og kun ett agn per stang/håndsnøre.

Lett fiske: I perioder hvor det innføres lett fiske, er det kun lov med overflatefiske med ufortynget flue med flytende dupp eller fluesnøre som kastevekt og levende mark uten søkke.

*Kunstige agn som f. eks. Gulp regnes ikke som lovlig redskap. For innførsel av levende mark fra andre land, skal dette skje i henhold til nasjonale bestemmelser (www.lovdata.no).

§7 Fredningsoner                                                                                                                                                                     Det er ikke tillatt å fiske ved eller nærmere enn 50 meter fra vandringshinder.

§8 Rapportering av fangst
Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks og sjøørret til Namsenvassdraget Elveierlag via www.laksebørsen.no snarest og senest innen 2 døgn. Dette gjelder også gjenutsatt fisk.

§9 Oppsyn                                                                                                                                                                            Fiskeren oppfordres å fremvise gyldig legitimasjon og dokumentasjon på betalt fiskeavgift, samt følge pålegg gitt av oppsyn utnevnt av Namsenvassdraget Elveierlag.

§10 Overtredelse av fiskereglene
Brudd på de lokale fiskereglene kan medføre gebyr, fiskenekt, og/eller politianmeldelse. Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket. Vedkommende som er tatt for kvotebrudd nektes fiske i Namsenvassdraget i inneværende og påfølgende fiskesesong.

Følgende gebyrsatser gjelder for Namsenvassdraget:
Kvotebrudd: 3000 kr.
Manglede fangstrapportering: 2000 kr
Manglende desinfisering: 1500 kr

§11 Fiskereglenes ikrafttreden
Reglene trer i kraft 15.mai 2019.
Det er utleiers / kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere om fiskeavgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge retningslinjer for utøvelse av fang og slipp gitt av Mattilsynet.

 

Fiskeren plikter å skaffe seg oversikt over til enhver tid gjeldende regelverk.

 

 Se www.namsenvassdraget.no