Øverbygd JFF - Laksefiske i Målselva, Divielva og Rostaelva

Øverbygd Jeger- og fiskerforening tilbyr laksefiske på flere soner i øvre del av Målselv vassdraget - Målselva, Divielva og Rostaelva. Døgnkort (kl. 18.00-17.59) på alle soner.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Øverbygd Jeger- og fiskerforening er en lokalforening for jegere, fiskere og friluftsinteresserte. Foreningen er tilsluttet Troms fylkeslag av Norges Jeger- og fiskerforbund.


Øverbygd JFF forvalter og tilretteleggger for almenheten, laksefisket på statsgrunn i øvre del av Målselvvassdraget (Målselva, Divielva og Rostaelva).

Beskrivelse av soner, se linker under "Mer detaljert beskrivelse"

Kontakt oss

Øverbygd Jeger- og fiskerforening, Fiskeutvalget

Anne-Berit Simonsen

476 46 864

annebella@live.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Døgnkvoten er 2 laks pr fiskedøgn pr kort/fisker.
Dersom man tar en hunnlaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. 

Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk pr fiskedøgn pr kort/fisker.

Kvoten følger fiskeren og gjelder innenfor angitt fisketid på kortet (kl 18:00 til neste døgn kl 17:59). 

 

Utsetting av fisk:

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes.
Vinterstøinger skal også tilbakesettes. 

Det er ikke påbud om utsetting av holaks. Gjenutsatt holaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskedøgn i Øverbygd JFF soner starter kl 18:00 til neste dag kl 17:59.

Innbetaling for ubenyttede fiskekort vil normalt ikke refunderes.

Fiskeoppsyn:

Kontakt Geir Maristad mob. 91195847

 

NorQuest AS, v/ Odd Knut Thoresen (Tlf +47 976 69 284 / Mail: oddknut@gmail.com), kunne tilby Innkvartering,
ATV transport av telt og utstyr
 for fiskere på sone 4 Skjærhaugen-Sagbekken.

 For nyheter og annen informasjon, se Målselvvassdragets informasjonsside Målselva

For løpende fangstrapporter, se SCANATURA fangsrapporter

 

Vedlagt

  • Beskrivelse av fiskesoner i MÅLSELVA (sone 2B tom sone 5)
  • Beskrivelse av sone 6 ROSTAELVA
  • Beskrivelse av fiskesoner i DIVIELVA (sone 7 tom 11) 
  • Oversikt over tilgjengelige desinfeksjonsstasjoner.

 

Alle soner er merket med "soneskilt" (hvit laks med sort tekst) samt "grensemarkeringer" (rød/gul)

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskebestemmelser for Målselv-vassdraget 2020

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) har gjort slikt vedtak den 29. januar 2020.

For 2020 gjelder følgende fiskebestemmelser i vassdraget der det er anadrom laksefisk:

 

Fisketider:

Fisket starter den 15. juni kl.00.00.

Fra fossekulpen og ned vassdraget varer fisket etter laks til og med den 17.august.

Fra samløpet mellom Bardu- og Målselva og ned vassdraget kan det fiskes etter sjøørret fram til og med 14.september. Andre anadrome fiskearter tilbakesettes.

Ovenfor fossen varer fiskesesongen fra 15. juni til og med 26. august.

Det kan fiskes etter innlandsfisk ovenfor fossen fra 1. juni, men eventuell fangst av anadrom fiske tilbakesettes i perioden 1.-15. juni.

 

Redskaper og utstyr:

Forbud mot fiske med reke eller agnfisk, og oter. Ellers gjelder de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr. Lakseloven. Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks.

 

Kvotebestemmelser:

Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks. kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald der fiskeperioden strekker seg over lengre tid gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller fiskekort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker.

 

Utsettingspåbud:

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes. Vinterstøinger skal også tilbakesettes. 

Det er ikke påbud om utsetting av holaks. Gjenutsatt holaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten. Det anbefales at fisk i begynnende gytedrakt tilbakesettes.

 

Desinfisering:

Alle som kommer fra andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpen på dagtid.

 

Annet:

1)     Det enkelte elveierlag eller den enkelte rettighetshaver kan i tillegg innføre egne og strengere bestemmelser for sine områder.

2)     Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Det kan derfor innføres andre bestemmelser for siste del av fiskesesongen (etter 25. juli) dersom fellesforvaltningen bestemmer det. Fisket kan også stenges dersom ekstreme forhold oppstår i forhold til dyrevelferd (lav vannstand, høy temperatur).

3)     SKJELLPRØVER. Det skal tas skjellprøver av flest mulig laks og sjøørret i 2020.  

 

Fiskebestemmelsene og etterfølging av disse:

Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere fiskere om det gjeldende regelverket i elva. Den enkelte fisker må sette seg inn i fiskereglene som gjelder i vassdraget. Brudd på fiskereglene eller de bestemmelsene som Lakseloven med forskrifter fastsetter, kan av SUM ilegges gebyr på 2000,- kr for hver overtredelse. Lakseloven sier at all fangst skal rapporteres. Det gjelder både avlivet og gjenutsatt fangst.

I Målselvvassdraget rapporteres fangst (også 0 fangst) innen 10 dager etter endt fiskesesong.

 

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget

Odd-Helge Utby, tlf  91535921

Leder SUM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fishing regulations for Målselv-waterways 2020

For 2020, the following fishing regulations apply in all waterways that contain migrating salmon:

 

Fishing times:

Fishing starts on 15. June at 00:00 AM.

From the waterfall pool down the watercourse, fishing for salmon lasts until August 17th.

From the confluence between Barduelva and Målselva and down the watercourse, sea trout can be fished for up to and including 14 September. Other migrating fish species are to be released.

Above the waterfall, the fishing season for salmon lasts from 15. June to 26. August.

Fishing for inland fish (none migratory) above the waterfall is allowed from 1 June, but any migratory fish caught shall be released in the period 1-15 June.

 

Tools and equipment:

Fishing with shrimp, bait fish, or multiple spinner lines are not allowed. Otherwise, the general regulations for fishing gear apply as set out in The Salmon Act. It is not permitted to use a gaff when landing salmon.

 

Quota regulations:

The 24-hour quota per fisherman is 2 salmon. If you take a large female salmon over 7 kg, the fishing period is over. The quota follows the fisherman, and basically applies to the calendar day. If you fish in a zone where the fishing permit says fishing time e.g. 8:00 PM to 7:59 PM, the quota applies within the fishing time indicated on the card. If you fish in a zone where the fishing period extends for a longer time, the quota applies to calendar days, unless other fishing times are indicated. This means that it is not allowed for fishermen to fish their quota in one zone, and then continue fishing in other zones or with other fishing licenses/permits within the same 24 hours/fishing time if the daily allowance is filled.

The 24-hour quota for sea trout is 5 fish per fisherman.

 

Compulsory release:

Sea char is protected throughout the season and shall be released. Kelts (salmon that have already spawned) shall also be released.

It is not compulsory to release female salmon. Released female salmon and kelts do not count towards the daily quota. Other released salmon count towards the quota. It is recommended that fish showing signs of spawning should be released.

 

Disinfection:

Everyone coming from other waterways must disinfect their fishing gear (rods, wading pants, utensils, nets, and other equipment). This shall be done at the disinfection stations before they start fishing. There are self-service disinfection stations available 24 hours a day and in addition, there are some serviced stations that are open during the day.

 

Other:

1) The individual river owner or his representatives may introduce separate and stricter regulations for their areas.

2) The Målselv waterway is a national salmon river. Other regulations may therefore be introduced for the last part of the fishing season (after 25 July) if the joint administration decides.

 

3) FISH SCALE SAMPLES. There are to be taken fish scale samples of as many salmon and sea trout as possible in 2020.  

 

Fishing regulations and following up of these:

The owner/landlord/permit seller is obliged to inform fishermen about the current regulations in the river. The individual fisherman must get to know the fishing rules that apply in the waterway. Violation of the fishing rules or the regulations stipulated by the Salmon Act may be fined a fee of NOK 2.000 for each violation. The Salmon Act states that all catches shall be reported. This applies to both the killed and the released catch.

In the Målselv waterway, catches (also NO catches) shall be reported within 10 days of the end of the fishing season.

 

The Collaboration Committee for Målselv watercourse

Odd-Helge Utby, tel.  +47 91535921

Head SUM

Andre aktuelle tilbud