Laksefiske på statsgrunn i Målselva, Divielva og Rostaelva

Øverbygd Jeger- og fiskerforening tilbyr laksefiske på statsgrunn i øvre del av Målselv vassdraget - Målselva, Divielva og Rostaelva. Døgnkort på alle soner samt ukes- og sesongkort i Rostaelva.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Øverbygd Jeger- og fiskerforening er en lokalforening for jegere, fiskere og friluftsinteresserte. Foreningen er tilsluttet Troms fylkeslag av Norges Jeger- og fiskerforbund.


Øverbygd JFF forvalter og tilretteleggger for almenheten, laksefisket på statsgrunn i øvre del av Målselvvassdraget (Målselva, Divielva og Rostaelva).

Beskrivelse av soner, se linker under "Mer detaljert beskrivelse"

Kontakt oss

Øverbygd Jeger- og fiskerforening, Fiskeutvalget

Arild Endal

454 88 818

arild.endal@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Døgnkvoten er 2 laks pr fiskedøgn pr kort/fisker.
Dersom man tar en hunnlaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. 

Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk pr fiskedøgn pr kort/fisker.

Kvoten følger fiskeren og gjelder innenfor angitt fisketid på kortet (kl 18:00 til neste døgn kl 17:59). 

 

Utsetting av fisk:

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes.
Vinterstøinger skal også tilbakesettes. 

Det er ikke påbud om utsetting av holaks. Gjenutsatt holaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskedøgn i ØJFF soner starter kl 18:00 til neste dag kl 17:59.

Innbetaling for ubenyttede fiskekort vil normalt ikke refunderes.

Fiskeoppsyn:

Kontakt Geir Maristad mob. 91195847

 

Fra sesongen 2017 vil NorQuest AS, v/ Odd Knut Thoresen (Tlf +47 97 66 92 84 / Mail: norquest@online.no), kunne tilby bla. ATV transport av telt og utstyr for fiskere på sone 4 Skjærhaugen-Sagbekken.

 

For nyheter og annen informasjon, se Målselvvassdragets informasjonsside Målselva.no
For løpende fangstrapporter, se SCANATURA fangsrapporter

 

Vedlagt

  • Beskrivelse av fiskesoner i MÅLSELVA (sone 2B tom sone 5)
  • Beskrivelse av sone 6 ROSTAELVA
  • Beskrivelse av fiskesoner i DIVIELVA (sone 7 tom 11) 
  • Oversikt over tilgjengelige desinfeksjonsstasjoner.

 

Alle soner er merket med "soneskilt" (hvit laks med sort tekst) samt "grensemarkeringer" (rød/gul)

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Fiskebestemmelser for Målselv-vassdraget 2019.      

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) har gjort slikt vedtak den 31. januar 2019.

For 2019 gjelder følgende fiskebestemmelser i vassdraget der det er anadrome laksefisk:

 

Fisketider:

Fisket starter den 15. juni kl.00.00.

Fra fossekulpen og ned vassdraget varer fisket etter laks til og med den 17.august.

Fra samløpet mellom Bardu- og Målselva og ned vassdraget kan det fiskes etter sjøørret fram til og med 14.september. Andre anadrome fiskearter tilbakesettes.

Ovenfor fossen varer fiskesesongen fra 15. juni til og med 26. august.

Det kan fiskes etter innlandsfisk ovenfor fossen fra 1. juni, men eventuell fangst av anadrome fiskearter tilbakesettes i perioden 1.-15. juni.

 

Redskaper:

Generelt forbud mot fiske med reke eller agnfisk. Det er ikke lov å benytte søkker som er tyngre enn 30 gram. Ellers gjelder de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr.Lakseloven.

 

Utstyr:

Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks.

 

Kvoter:

Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker.

 

Utsettingspåbud:

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes. Vinterstøinger skal også tilbakesettes. 

Det er ikke påbud om utsetting av holaks. Gjenutsatt holaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

 

Desinfisering:

Alle som kommer fra utlandet eller andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det flere betjente stasjoner som er åpen på dagtid.

 

Annet:

1)     Det enkelte elveierlag eller den enkelte rettighetshaver kan i tillegg innføre egne og strengere bestemmelser for sine områder.

2)     Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Derfor kan det innføres andre bestemmelser for siste del av fiskesesongen (etter 25. juli).

3)     Skjellprøver: Det SKAL tas skjellprøver av all laks og sjøørret i 2019 grunnet forskning

 

Fiskebestemmelsene og etterfølging av disse:

Den enkelte fisker må sette seg inn i fiskereglene som gjelder i vassdraget.
Brudd på fiskereglene eller de bestemmelsene som Lakseloven med forskrifter fastsetter, kan av SUM straffes med gebyr på 2000,- kr for hver overtredelse.
Lakseloven sier at all fangst skal rapporteres. Dette gjelder både avlivet og gjenutsatt fangst. Målselvvassdraget rapporteres fangst (også 0 fangst) innen 10 dager etter endt fiskesesong.

 

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget

Odd-Helge Utby, tlf  91535921

Leder SUM

Andre aktuelle tilbud