Øverbygd JFF - Laksefiske i Målselva, Divielva og Rostadelva

Øverbygd JFF tilbyr laksefiske i øvre del av Målselv vassdraget - Målselva, Divielva og Rostaelva. Døgnkort (18.00-17.59) på alle soner samt Helgekort (Fre 18.00-Søn 17.59) på de fleste

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Øverbygd Jeger- og fiskerforening, Fiskeutvalget

Anne-Berit Simonsen

476 46 864

annebella@live.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Øverbygd Jeger- og fiskerforening er en lokalforening for jegere, fiskere og friluftsinteresserte. Foreningen er tilsluttet Troms fylkeslag av Norges Jeger- og fiskerforbund.


Øverbygd JFF forvalter og tilrettelegger for almenheten, laksefisket på statsgrunn i øvre del av Målselvvassdraget (Målselva, Divielva og Rostaelva).

Beskrivelse av soner, se linker under "Mer detaljert beskrivelse"

Fiskekvoter

MIDTSESONGEVALUERING / MID-SEASON EVALUATION

Kvotebestemmelsene kan bli endret i løpet av sesongen, og midtsesongevalueringen vil være grunnlag for eventuelle endringer.
Disse tiltakene vil normalt bli satt i verk fra 25. juli. Dette gjøres for å sikre at det er nok gytefisk til å nå gytebestandsmålet når sesongen er over


The quota regulations may be changed during the season, and the mid-season evaluation will be the basis for any changes. These measures will normally be implemented from 25 July. This is done to ensure that there are enough spawning fish to reach the spawning stock target when the season is over

_______________________________________________________________________________________

KVOTEBESTEMMELSER / DAILY  QUOTA

Laks/Salmon: Døgnkvoten er 2 (to) laks pr fisker pr. Kortdøgn (kl.18:00-17:59) / Daily quota is 2 (two) salmons per Fishing licence day (18:00-17:59). 
Fangst av hunnlaks over 7 kg betyr at fiskedøgn kvoten tatt uavhengig av kvote / Catching female salmon over 7 kg means that the fishing day has come to an end.
Gjenutsatt hunnlaks og vinterstøinger teller ikke på fiskedøgn kvoten (men skal fangstrapporteres). Annen gjenutsatt laks teller på kvoten
Sjøørret: Døgnkvoten
for sjøørret er 5 fisk per fisker / Daily quota is 5 sea trout per fisherman.

Når døgnkvote for en av artene er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn / When the daily quota for one of the species has been reached, fishing must end for the current fishing day

Døgnkvoten følger fiskeren, og gjelder Kortdøgnet (kl.18:00-17:59) som fremgår av fiskekortet / The daily quota follows the fisherman, and applies to the Fishing license day (18:00-17:59) as shown on the fishing license.

UTSETTINGSPÅBUD / FISH RELEASE ORDER:

All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer / All reintroduction of fish must be done gently and according to current guidelines

 • Gjenutsatt hunnlaks belaster ikke kvote, men skal registreres/rapporteres som gjenutsatt / Re-exposed female salmon do not charge quotas but must be registered/reported as re-exposed. 
 • Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten / Injured fish, which are in doubt will survive a restocking, must be killed and included in the quota.
 • Sjørøye er fredet og skal settes levende ut igjen / Sea char is protected and must be released alive again
 • All vinterstøing skal settes levende ut igjen.
 • All oppdrettslaks skal avlives, dokumenteres med bilde og rapporteres som oppdrett. Teller ikke på kvoten / All farmed salmon must be killed, documented with a photo and reported as farmed salmon. Not counting on the quota
 • All pukkellaks skal avlives og registreres/rapporteres / All pink salmon must be killed and recorded/reported

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Døgnkvoten følger samme periode som Kortdøgnet (kl.18:00 til neste dag kl.17:59)
Fiskedøgn (gjeldende for døgnkvoter) følger samme periode som Kortdøgnet (kl.18:00 til neste dag kl.17:59)
Kortdøgn for Øverbygd JFF soner starter kl.18.00 til neste dag kl.17.59.
Kortperiode for Øverbygd JFF soner er angitt på fiskekortet (Fra dato / Til dato)

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras andre. Ved kontroll skal kortet fremvises sammen med gyldig betalt fiskeravgift (gjelder alle over 18 år) og ID.

Det tillates IKKE kjøp av flere fiskekort pålydende samme navn i samme sone evt. i flere ulike soner gjeldende for samme kortdøgn. Ved brudd vil siste kjøpte kort påregnes bli slettet uten varsel.
Fiskekort ervervet ved omgåelse av en tidsbegrensning for kjøp av kort (24 t sperre), vil måtte påregnes bli slettet uten varsel.

Fiskekort

På iNatur tilbys ulike kort på de forskjellige soner, men felles er DØGNKORT, HELGEKORT (ikke sone 2B og 7A og B), samt UNGDOMSKORT for ungdom under 18 år.
I sone 6 ROSTAELVA tilbys i tillegg SESONGKORT, som er tilgjengelig etter trekning, samt UKESKORT som kan kjøpes fra utsalgssted Vårheim Jern- og motor AS i Øverbygd

Fiskeoppsyn
Kontakt Geir Maristad mob. 91195847
Fiskeoppsyn er "uniformert" - gule evt orange vester med tydelig merking med Øverbygd JFF og logo, samt ID-kort. 
Fiskere plikter å fremvise gyldig dokumentasjon (ID-kort, kvittering betalt Fiskeravgift og gyldig Fiskekort pålydende samme personalia som ID).
Brudd på disse vil kunne medføre reaksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. Ikke betalt Fiskeravgift blir anmeldt Politi, ikke gyldig Fiskekort kan medføre alt fra bortvisning, gebyr inntil kr. 3.000 og/eller at fiskekort gjeldende for senere i sesongen, blir slettet.

Soneinndeling
Alle soner er merket med "soneskilt" (hvit laks med sort tekst) samt "grensemarkeringer" RØD/GUL hvor GUL peker inn i sonen og RØD ut av sonen.

For nyheter og annen informasjon 
Øverbygd JFF Facebook side
Målselvvassdragets informasjonsside Målselva

For løpende fangstrapporter, se SCANATURA fangsrapporter

Rapportering:

All fangst skal rapporteres fortløpende (også 0 fangst) umiddelbart, og senest 5 dager etter endt fiske. Rapporteringsplikten gjelder også gjenutsatt anadrom fisk, også under sjøørretfiske i nedre del i perioden 18.aug-14.sept.

Vedlagt

 • Beskrivelse av fiskesoner i MÅLSELVA (sone 2B tom sone 5)
 • Beskrivelse av sone 6 ROSTAELVA
 • Beskrivelse av fiskesoner i DIVIELVA (sone 7 tom 11) 
 • Oversikt over tilgjengelige desinfeksjonsstasjoner.
 • Fiskeregler gjeldende for Øverbygd JFF fiskesoner 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskebestemmelser for Øverbygd JFF soner i Målselv-vassdraget 2024
Basert på SUM fiskeregler vedtatt av Årsmøtet i Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) 8. april 2024

Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge de lokale fiskereglene.

SUM har et fiskeoppsyn i vassdraget. Fiskeoppsynet har myndighet til å reagere og rapportere brudd på fiskebestemmelsene i henhold til disse fiskereglene.

Fiskereglene består av fiskeregler vedtatt av SUM med Øverbygd JFF lokale tilføyelser.
Fiskereglene gjelder for alle fiskesoner i Målselvvassdraget som forvaltes av Øverbygd JFF.

Vi minner om at all ferdsel i og ved elva, er på eget ansvar. Husk å ferdes skånsomt i naturen og ikke legg igjen søppel.

Fiskedøgn og Kortdøgn
Døgnkvoten følger samme periode som Kortdøgnet (kl.18:00 til neste dag kl.17:59)
Fiskedøgn (gjeldende for døgnkvoter) følger samme periode som Kortdøgnet (kl.18:00 til neste dag kl.17:59)
Kortdøgn for Øverbygd JFF soner starter kl.18.00 til neste dag kl.17.59.
Kortperiode for Øverbygd JFF soner er angitt på fiskekortet (Fra dato / Til dato)

§1Fisketid laks, sjøørret og sjørøye
Fiskeperioden ovenfor Målselvfossen er fra og med 15. juni (kl. 00.00) til og med 26. august (kl. 23.59).

§2 Fredningsområder og fiskefredning
Sjørøye er fredet i Målselvvassdraget gjennom hele sesongen, og skal tilbakesettes på en skånsom måte.

§3Midtsesongsevaluering
SUM kan, dersom påkrevd, iverksette tiltak for å sikre nok gytefisk til å nå gytebestandsmålet når sesongen er over. Denne Midtsesongevalueringen vil normalt bli satt i verk fra 25. juli.

§4Kvotebestemmelser, minstemål og gjenutsetting
Fiskekort og fiskeavgift
Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Det tillates IKKE kjøp av flere fiskekort pålydende samme navn i samme sone evt. i flere ulike soner gjeldende for samme kortdøgn.

Fiskekort ervervet ved omgåelse av en tidsbegrensning for kjøp av kort (24 t sperre), vil måtte påregnes bli slettet uten varsel.

Som ledd i opplæring av nye fiskere er det åpnet for at fiskekortinnehaver kan ta med barn/ungdom under fylte 16 år som medfisker. Det kan kun fiskes med en fiskestang av gangen pr. fiskekort. Medfisker fisker på kortinnehavers kvote.

Alle fra 18 år må ha betalt fiskeravgift for å fiske i vassdrag med anadrom fisk.

Kvoter

 • Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget.
 • Døgnkvote følger datodøgnet med mindre annet er oppgitt på fiskekortet.
 • Når døgnkvote for en av artene er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn.

Døgnkvote
Laks: 2 laks per fisker og fiskedøgn. Fangst av hunnlaks over 7 kg betyr at fiskedøgnet er slutt.
Sjøørret: 5 sjøørret per fisker og døgn.

 Minstemål
All laks under 35 cm og sjøørret under 30 cm skal settes levende ut igjen. Sjørøye er fredet i Målselvvassdraget, og skal settes levende ut igjen.

Fiske fra båt
Det er kun tillatt med 2 stenger per båt og 1 agn per stang.

Fiske fra land
Det er tillatt 1 stang eller håndsnøre med inntil 2 agn.

Gjenutsetting

 • All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer. Se lakseelver.no og Mattilsynet.
 • Gjenutsatt hunnlaks belaster ikke kvote, men skal registreres/rapporteres som gjenutsatt. 
 • Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten.
 • All vinterstøing skal settes levende ut igjen.
 • All oppdrettslaks skal avlives, dokumenteres med bilde og rapporteres som oppdrett. Teller ikke på kvoten.
 • All pukkellaks skal avlives og registreres/rapporteres.


§5 Redskapsbruk og fiskemetoder

Dette kan du fiske med Målselvvassdraget
Sluk, flue, mark, wobbler og spinner. Alle andre fiskeredskaper er forbudt (reke, agnfisk, oter).

Andre bestemmelser:
Det er ikke lov å benytte huk/klepp ved landing av fisk. Alt annet som ikke er nevnt her er forbudt.

§6 Fangstrapportering
Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks, sjøørret, sjørøye, oppdrettslaks og pukkellaks.
Registrering gjøres via inatur/scanatura snarest og helst innen 48 timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk (på http://www.målselva.no/ finner du hvordan du rapporterer under menyen «Fangstrapportering»).

Manglende eller for sen rapportering kan medføre at fiskeren ikke får anledning til å kjøpe ytterligere fiskekort.

Det skal tas skjellprøver av ALL laks og sjøørret (Prøvekonvolutter er lagt ut i desinfeksjonskassene)

§7Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap
Alle som kommer fra andre vassdrag skal desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov og annet utstyr). Dette skal gjøres før fisket starter. Det er utplassert sjølinstruerende desinfiseringsstasjoner som er tilgjengelige hele døgnet. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpen på dagtid. Den enkelte fisker har ansvar for å gjøre seg kjent med hvor disse stasjonene finnes, samt sørge for at alt utstyr blir desinfisert. En oversikt over desinfiseringsstasjoner finnes på nettstedet http://www.målselva.no

§8Unntaksregler ved spesielle forhold
Ved uforutsette hendelser som kan ha stor påvirkning på bestanden kan laget velge å stenge for fiske. Ved endringer av regler vil det blir opplyst gjennom nettsted målselva.no og lokalaviser.  

§9 Oppførsel i elva

 • Det skal praktiseres bevegelig fiske i de soner/vald der det selges fiskekort. Start ovenfor fiskere som er på valdet.
 • Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.
 • Vis hensyn til andre fiskere.
 • Rapporter ulovligheter til oppsynet eller elveeierlaget du fisker i.
 • Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den.
 • All ferdsel er på eget ansvar
 • Ønskelig at fiskere bruker flytevest.


§10 Brudd på fiskereglene

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr, bortvisning, utestengelse og/eller politianmeldelse.
Ved spesielle hendelser og grove regelbrudd kan Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget ilegge strengere reaksjoner enn det som nevnes her.

Følgende gebyrsatser gjelder for Målselvvassdraget (gebyrene gjelder per hendelse og per fisker):

 • Fiske uten fiskerettshaver tillatelse: 3000 kr.
 • Kvotebrudd: 3000 kr.
 • Manglede fangstrapportering: 3000 kr.
 • Brudd på reglene om redskapsbruk: 3000 kr.
 • Manglende desinfisering: 3000 kr.
 • Alle brudd på offentlige bestemmelser vil i tillegg bli politianmeldt. Ilagt gebyr må være betalt til SUM før man kan gjenoppta fisket.


§11 Aksept fra fisker

Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd. Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres det at brudd på fiskeregler blir behandlet av styret i Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, og ved behov kan relevant informasjon om brudd på fiskeregler videreformidles til aktuelle rettighetshavere og/eller fiskekortselgere.

Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Nord-Troms og Senja tingrett, Finnsnes.

Øverbygd JFF

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Fishing regulations

Fishing licenses are only valid together with proof of paid Fishing fees.

The map on the sales page is for guidance only. Markings in the river, and/or local fishing regulations, always apply to a valid fishing area.

Fishing regulations for Øverbygd JFF zones in the Målselv-watercourse 2024

Based on SUM fishing rules adopted by the Annual Meeting of the Cooperation Committee for the Målselvvassdraget (SUM) 8 April 2024

 

It is the fisherman's duty to familiarise themselves with and follow the local fishing rules.

SUM has a fish supervision in the watercourse. The Fish Inspectorate has the authority to react and report violations of fishing regulations in accordance with these fishing regulations.

The fishing regulations consist of fishing rules adopted by SUM with Øverbygd JFF local additions.
The fishing rules apply to all fishing zones in the Målselvvassdraget managed by Øverbygd JFF.

We remind you that all traffic in and by the river is at your own risk. Remember to travel gently in nature and do not leave rubbish behind.

Fishing license, fishing day 
The daily quota follows the same period as the Fishing license day (18:00 to the next day at 17:59)
Fishing days (applicable for daily quotas) follow the same period as the Fishing license day (18:00 until the next day at 17:59)
Fishing license days for Øverbygd JFF zones start at 18.00 to the next day at 17.59.
Fishing license period for Øverbygd JFF zones is indicated on the fishing license (From date / To date)

§1 Fishing season salmon, sea trout and sea char

The fishing period above Målselvfossen waterfall is from 15 June (00:00) through 26 August (23:59).

§2 Protected areas and fish conservation

Sea char is protected in the Målselvvassdraget throughout the season and must be carefully restored.

§3 Mid-season evaluation
SUM may, if required, take steps to secure enough spawning fish to reach the spawning population target at the end of the season. This Midseason Evaluation will normally be implemented from July 25.

§4 Quota provisions, minimum targets and fish release
Fishing licences and fishing fees

The fishing licence is personal and cannot be transferred to others.

It is NOT allowed to purchase multiple fishing licenses with the same name in the same zone, or in several different zones applicable to the same fishing license period.

Fishing licenses acquired by circumventing a time limit for the purchase of cards (24 hours block), will have to be expected to be deleted without notice.

As part of the training of new fishermen, it is possible for fishing licence holders to bring children/youth under the age of 16 as co-fishermen. It can only be fished with one fishing rod at a time per fishing license. Co-fisherman fishes on the cardholder's quota.

Everyone from the age of 18 must have paid a fishing license and Fishing fee to fish in watercourses with anadromous fish.

Quotas

 • The quotas are personal and cannot be transferred to others. The quotas apply to the entire watercourse.
 • The daily quota follows the date day unless otherwise stated on the fishing license.
 • When the daily quota for one of the species has been reached, fishing must end for the current fishing day.

Daily quota

Salmon: 2 salmon per fisherman and fishing day. Catching female salmon over 7 kg means that the fishing day has come to an end.
Sea trout: 5 sea trout per fisherman per day.

Minimum length

All salmon under 35 cm and sea trout under 30 cm must be released alive.

Fishing from a boat

Only 2 rods per boat and 1 bait per rod are allowed.

Fishing from land

It is allowed 1 rod or hand line with up to 2 baits.

Fish release

·        All re-release of fish must take place gently and in accordance with applicable guidelines. See lakseelver.no and the Norwegian Food Safety Authority.

·        Re-exposed female salmon do not charge quotas but must be registered/reported as re-exposed.

·        Injured fish, which are in doubt will survive a restocking, must be killed and included in the quota.

·        All winter casting must be put out alive again.

·        Sea char is protected in the Målselvvassdraget and will be released alive again.

·        All farmed salmon must be killed, documented with a photo and reported as farmed salmon. Not counting on the quota.

·        All pink salmon must be killed and recorded/reported.

§5 Use of gear and fishing methods
This You can use as bait in Målselvvassdraget

Lures, fly, worms, wobblers and spinners.
All other fishing gear is prohibited (shrimp, baitfish, otter).

Other provisions
It is not allowed to use fish clap when landing fish. Anything else not mentioned here is prohibited.

§6 Catch reporting

The fisherman is obliged to report all catches of salmon, sea trout, sea char, farmed salmon and pink salmon.
Registration is done via inatur/scanatura as soon as possible and preferably within 48 hours. This also applies to re-exposed fish (on the http://www.målselva.no/ you will find how to report under the menu "Catch reporting").

Lack of or late reporting may mean that the fisherman will not be able to purchase additional fishing licenses.

Shell samples must be taken of ALL salmon and sea trout (Sample envelopes are placed in the disinfection boxes)

§7 Disinfection of fishing equipment and other fishing gear

Everyone who comes from other watercourses must disinfect the fishing equipment (rods, waders, gear, hoofs and other equipment). This must be done before fishing starts. Self-instructing disinfection stations have been deployed that are available around the clock. In addition, there are some serviced stations that are open during the day. The individual fisherman is responsible for familiarizing themselves with where these stations are located, as well as ensuring that all equipment is disinfected. An overview of disinfection stations can be found on the website http://www.målselva.no

§8 Exemption rules in the event of unforeseen events

With unforeseen events that may have a major impact on the stock, the team may choose to close to fishing. In the event of changes to the rules, it will be announced through the website målselva.no and local newspapers.

§9 Behaviour in the river

 • Moving fishing shall be practised in the zones/vald where fishing licenses are sold. Start above the fishermen who are on the roll.
 • Handle all fish with a view to the fact that they may need to be re-released.
 • Show consideration for other fishermen.
 • Report illegalities to the supervisory or river-owning association you are fishing in.
 • Leave the fishing spot as you want to find it.
 • All traffic is at your own risk
 • It is desirable that fishermen wear a life jacket.


§10 Violation of the fishing rules

Violation of the fishing rules may result in a fine, rejection, exclusion and/or reporting to the police.
In the event of special incidents and serious violations of the rules, the Cooperation Committee for the Målselvvassdraget may impose stricter sanctions than those mentioned here.

The following fee rates apply to Målselvvassdraget (fees apply per incident and per fisherman):

 • Fishing without fishing licensee permit: NOK 3.000 kr.
 • Quota violation: NOK 3.000 kr.
 • Missing catch reporting: NOK 3.000 kr.
 • Violation of the rules on tool use: NOK 3.000 kr.
 • Lack of disinfection: NOK 3.000 kr.
 • All violations of public regulations will also be reported to the police. The fee must be paid to SUM before fishing can resume.


§11 Acceptance from fisherman
When purchasing a fishing license or renting fishing, regulations and subsequent reaction to rule violations are accepted. When purchasing a fishing license or renting fishing, it is accepted that violations of fishing rules will be dealt with by the board of the Cooperation Committee for the Målselvvassdraget, and if necessary, relevant information about violations of fishing rules can be passed on to relevant licensees and/or fishing license sellers.

In the event of a dispute, the case will be brought before Nord-Troms and Senja District Court, Finnsnes.

Øverbygd JFF

Andre aktuelle tilbud