Øverbygd JFF - Laksefiske i Målselva, Divielva og Rostadelva

Øverbygd JFF tilbyr laksefiske i øvre del av Målselv vassdraget - Målselva, Divielva og Rostaelva. Døgnkort (18.00-17.59) på alle soner samt Helgekort (Fre 18.00-Søn 17.59) på de fleste

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Øverbygd Jeger- og fiskerforening, Fiskeutvalget

Anne-Berit Simonsen

476 46 864

annebella@live.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Øverbygd Jeger- og fiskerforening er en lokalforening for jegere, fiskere og friluftsinteresserte. Foreningen er tilsluttet Troms fylkeslag av Norges Jeger- og fiskerforbund.


Øverbygd JFF forvalter og tilrettelegger for almenheten, laksefisket på statsgrunn i øvre del av Målselvvassdraget (Målselva, Divielva og Rostaelva).

Beskrivelse av soner, se linker under "Mer detaljert beskrivelse"

Fiskekvoter

MIDTSESONGEVALUERING 

Kvotebestemmelsene kan bli endret i løpet av sesongen, og midtsesongevalueringen vil være grunnlag for eventuelle endringer.

_______________________________________________________________________________________

KVOTEBESTEMMELSER

Laks: Døgnkvoten er 2 (to) laks pr fisker pr. Kortdøgn (kl.18:00-17:59).
Dersom man tar en stor HUNNLAKS over 7 kg, er fiskedøgn kvoten tatt uavhengig av kvote.
Gjenutsatt hunnlaks og vinterstøinger teller ikke på fiskedøgn kvoten (men skal fangstrapporteres). Annen gjenutsatt laks teller på kvoten
Sjøørret: Døgnkvoten
for sjøørret er 5 fisk per fisker.

Døgnkvoten følger fiskeren, og gjelder Kortdøgnet. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller fiskekort innenfor samme kortdøgn dersom døgnkvoten er fylt.

UTSETTINGSPÅBUD:

All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer (se www.lakseelver.no og Mattilsynet).

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbake settes. Skal også fangstrapporters som gjenutsatt

Vinterstøinger skal tilbake settes, og fangstrapporters som gjenutsatt. 

Laks og sjøørret under minstemål (henholdsvis 35cm og 30 cm), skal gjennutsettes.
Det anbefales sterkt at fisk som viser begynnende gytedrakt gjennutsettes

Det er ikke påbud om utsetting av HUNNLAKS. Gjenutsatt HUNNLAKS og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten, men skal likevel registreres/rapporteres. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Døgnkvoten følger samme periode som Kortdøgnet (kl.18:00 til neste dag kl.17:59)

Fiskedøgn (gjeldende for døgnkvoter) følger samme periode som Kortdøgnet (kl.18:00 til neste dag kl.17:59)

Kortdøgn for Øverbygd JFF soner starter kl.18.00 til neste dag kl.17.59.

Kortperiode for Øverbygd JFF soner er angitt på fiskekortet (Fra dato / Til dato)

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras andre. Ved kontroll skal kortet fremvises sammen med gyldig betalt fiskeravgift (gjelder alle over 18 år) og ID.

Det tillates IKKE kjøp av flere fiskekort pålydende samme navn i samme sone evt. i flere ulike soner gjeldende for samme kortdøgn.
Fiskekort ervervet ved omgåelse av en tidsbegrensning for kjøp av kort (24 t sperre), vil måtte påregnes bli slettet uten varsel.

Fiskekort

På iNatur tilbys ulike kort på de forskjellige soner, men felles er DØGNKORT, HELGEKORT (ikke sone 2B og 7A og B), samt UNGDOMSKORT for ungdom under 18 år.
I sone 6 ROSTAELVA tilbys i tillegg SESONGKORT, som er tilgjengelig etter trekning, samt UKESKORT som kan kjøpes fra utsalgssted Vårheim Jern- og motor AS i Øverbygd

Fiskeoppsyn
Kontakt Geir Maristad mob. 91195847
Fiskeoppsyn er "uniformert" - gule evt orange vester med tydelig merking med Øverbygd JFF navn og logo, samt ID-kort.
Fiskere plikter å fremvise gyldig dokumentasjon (ID-kort, kvittering betalt Fiskeravgift og gyldig Fiskekort pålydende samme personalia som ID).
Brudd på disse vil kunne medføre reaksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. Ikke betalt Fiskeravgift blir anmeldt Politi, ikke gyldig Fiskekort kan medføre alt fra bortvisning, bot inntil kr. 2.000 og/eller at fiskekort gjeldende for senere i sesongen, blir slettet.

Soneinndeling
Alle soner er merket med "soneskilt" (hvit laks med sort tekst) samt "grensemarkeringer" RØD/GUL hvor GUL peker inn i sonen og RØD ut av sonen.

For nyheter og annen informasjon 
Øverbygd JFF Facebook side
Målselvvassdragets informasjonsside Målselva

For løpende fangstrapporter, se SCANATURA fangsrapporter

Rapportering:

All fangst skal rapporteres fortløpende (også 0 fangst) umiddelbart, og senest 5 dager etter endt fiske. Rapporteringsplikten gjelder også gjenutsatt anadrom fisk, også under sjøørretfiske i nedre del i perioden 18.aug-14.sept.

Vedlagt

  • Beskrivelse av fiskesoner i MÅLSELVA (sone 2B tom sone 5)
  • Beskrivelse av sone 6 ROSTAELVA
  • Beskrivelse av fiskesoner i DIVIELVA (sone 7 tom 11) 
  • Oversikt over tilgjengelige desinfeksjonsstasjoner.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskebestemmelser for Øverbygd JFF soner i Målselv-vassdraget 2022

Fiskebestemmelsene baseres på Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget vedtak den 12. april 2023 med tilføyelser vedtatt i Øverbygd JFF styremøte den 22. mars 2022.

Fiskedøgn og Kortdøgn

Døgnkvoten følger samme periode som Kortdøgnet (kl.18:00 til neste dag kl.17:59)

Fiskedøgn (gjeldende for døgnkvoter) følger samme periode som Kortdøgnet (kl.18:00 til neste dag kl.17:59)

Kortdøgn for Øverbygd JFF soner starter kl.18.00 til neste dag kl.17.59.

Kortperiode for Øverbygd JFF soner er angitt på fiskekortet (Fra dato / Til dato)

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras andre. Ved kontroll skal kortet fremvises sammen med gyldig betalt fiskeravgift (gjelder alle over 18 år) og ID.

Det tillates IKKE kjøp av flere fiskekort pålydende samme navn i samme sone evt. i flere ulike soner gjeldende for samme kortdøgn.
Fiskekort ervervet ved omgåelse av en tidsbegrensning for kjøp av kort (24 t sperre), vil måtte påregnes bli slettet uten varsel.

§1 Fisketider:

Fisket starter den 15. juni kl.00.00 i hele vassdraget.

Fra fossekulpen og ned vassdraget varer fisket etter laks til og med den 17.august.
Fra samløpet mellom Bardu- og Målselva og ned vassdraget kan det fiskes etter sjøørret fram til og med 14.september. Andre anadrome fiskearter SKAL tilbakesettes.
Ovenfor fossen varer fiskesesongen til og med 26. august.

§2 Fredningsområder og fiskefredning:

Sjørøyefredning

Sjørøye er fredet i Målselvvassdraget gjennom hele sesongen, og skal tilbake settes på en skånsom måte.

§3 Midtsesong evaluering:

Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Det kan bli gjort en eller flere evalueringer i løpet av sesongen, og med grunnlag i disse kan det innføres andre bestemmelser/kvoter for deler av fiskesesongen dersom fellesforvaltningen (SUM) bestemmer det. Disse tiltakene vil normalt bli satt i verk fra 25. juli.

§4 Kvotebestemmelser:

Laks: Døgnkvoten er 2 (to) laks pr fisker pr. Kortdøgn (kl.18:00-17:59).
Dersom man tar en stor HUNNLAKS over 7 kg, er fiskedøgn kvoten tatt uavhengig av kvote.
Gjenutsatt hunnlaks og vinterstøinger teller ikke på fiskedøgn kvoten (men skal fangstrapporteres). Annen gjenutsatt laks teller på kvoten
Sjøørret: Døgnkvoten
for sjøørret er 5 fisk per fisker.

Døgnkvoten følger fiskeren, og gjelder Kortdøgnet. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller fiskekort innenfor samme kortdøgn dersom døgnkvoten er fylt.

Kvotebestemmelsene kan bli endret i løpet av sesongen, og midtsesongevalueringen vil være grunnlag for eventuelle endringer.

§4.1 Utsettingspåbud:

All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer (se www.lakseelver.no og Mattilsynet).

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbake settes. Skal også fangstrapporters som gjenutsatt

Vinterstøinger skal tilbake settes, og fangstrapporters som gjenutsatt. 

Laks og sjøørret under minstemål (henholdsvis 35cm og 30 cm), skal gjennutsettes.
Det anbefales sterkt at fisk som viser begynnende gytedrakt gjennutsettes

Det er ikke påbud om utsetting av HUNNLAKS. Gjenutsatt HUNNLAKS og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten, men skal likevel registreres/rapporteres. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Ved fiske etter sjøørret nedstrøms utløpet av Barduelva i perioden 18.aug – 14.sept skal alle andre anadrome fiskearter gjennutsettes.

§5 Redskaper og utstyr:

Forbud mot fiske med reke eller agnfisk, og oter. Ellers gjelder de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr. Lakseloven. Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks.

§6 Rapportering:

All fangst skal rapporteres fortløpende (også 0 fangst) umiddelbart, og senest 5 dager etter endt fiske.

Rapporteringsplikten gjelder også gjenutsatt anadrom fisk, også under sjøørretfiske i nedre del i perioden 18.aug-14.sept

Oppdrettslaks, regnbueørret og pukkellaks, som alle skal avlives, skal dokumenteres med bilde og fangstrapporters.

Rapporteringsplikt for fiskere som har kjøpt fiskekort via «Inatur» påhviler fiskeren. Manglende eller for sen rapportering kan medføre at fiskeren ikke får anledning til å kjøpe ytterligere fiskekort.
Rapporteringsplikt der fiskere har kjøpt fiskerettigheter direkte fra rettighetshaver uten registrering på nett påhviler rettighetshaver.

Det skal tas skjellprøver av ALL laks og sjøørret i 2023 (Prøvekonvolutter er lagt ut i desinfeksjonskassene)

§7 Desinfisering:

Alle som kommer fra andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpen på dagtid.
Oversikt over desinfeksjonsstasjoner finnes på nettstedet www.målselva.no

§8 Unntaksregler ved spesielle forhold

SUM kan vedta å stenge elva for alt fiske dersom ekstreme forhold oppstår i forhold til dyrevelferd, eksempelvis lav vannstand, høy temperatur eller andre kritiske forhold.

§9 Oppførsel i elva

•      Det skal praktiseres bevegelig fiske i de soner/vald der det selges fiskekort. Begynn ditt fiske oppstrøms fiskere som allerede aktivt fisker i elva.

•      Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjennutsettes.

•      Vis hensyn til andre fiskere.

•      Rapporter ulovligheter til oppsynet eller elveeierlaget du fisker i.

•      Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den.

•      All ferdsel er på eget ansvar

•      Ønskelig at fiskere bruker vest.

§10 Fiskebestemmelsene og etter følging av disse:

Ved kjøp av fiskekort aksepteres fiskeregler samt reaksjoner ved brudd.

Den enkelte fisker skal, før fisket starter, sette seg inn i fiskereglene som gjelder i vassdraget.

Alle brudd på fiskereglene eller de bestemmelsene som Lakseloven med forskrifter fastsetter, kan av SUM ilegges gebyr på kr. 2.000,- for hver overtredelse. Bortvisning og utestengning kan også være aktuelle reaksjoner, avhengig av regelbruddets alvorlighetsgrad.

Alle fiskere SKAL følge de anvisninger og pålegg som fiskeoppsynet gir.
Det innebære bl.a. plikt til å fremlegge gyldig ID, betalt fiskeravgift og fiskekort for oppsynspersonellet.
Øverbygd JFF fiskeoppsyn kan være uniformert, og vil identifisere seg ved fremvisning av ID-kort.                                            

Alle brudd på offentlige bestemmelser vil i tillegg bli politianmeldt.

 

Øverbygd JFF

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Fishing regulations for Øverbygd JFF zones in the Målselv watercourse 2023

The fishing regulations are based on the Collaboration Committee for Målselv watercourse on 12 April 2023 with additions adopted at the Øverbygd JFF board meeting on 22 March 2022.

Fishing license, fishing day and daily quota

The daily quota follows the fishing license period (18:00 to the next day at 17:59).

Fishing license day in Øverbygd JFF zones runs from 18.00 to the next day at. 17.59

Fishing license period for Øverbygd JFF zones is stated on the fishing license (From date / To date)

The fishing license is personal and cannot be transferred to others. Upon inspection, the card must be presented together with a valid fishing fee and ID.

It is NOT permitted to purchase several fishing licenses with the same fisher’s name in the same zone or in several different zones valid for the same fishing day.

Fishing licenses acquired by circumventing a time limit for the purchase of licenses (24 h block), will have to be expected to be deleted without notice.

§1 Fishing times:

Fishing starts on 15. June at 00:00 AM in the entire watercourse.

From the waterfall pool down the watercourse, fishing for salmon lasts until August 17th.
From the confluence between Barduelva and Målselva and down the watercourse, sea trout can be fished for up to and including 14 September. Other migrating fish species are to be released.

Above the waterfall, the fishing season for salmon lasts from 15. June to 26. August.

§2 Conservation areas and fish conservation:

Sea char conservations
Sea char is protected throughout the whole season and must be immediately released in a gentle manner.
 If there is any doubt about the species of the fish, the fish must be immediately released alive in a gentle manner and must be registered/reported as re-released.

§3 Mid-season evaluation

The Målselv waterway is a national salmon river. One or more evaluations may be made during the season, and based on these, other regulations / quotas may be introduced for parts of the fishing season if the joint administration (SUM) so decides. These regulations/quotas will normally start 25. july.

§4 Quota regulations:

Salmon: The daily quota for each fishing day is 2 (two) salmon per fisherman and follows the fishing license from (18:00-17:59).
If you take a large FEMALE SALMON over 7 kg, the daily quota is taken regardless of quota.
Re-released female salmon and winter noise do not count towards the daily quota (but must be registered/reported as re-released). Other released salmon count towards the quota.

Sea trout: The daily quota for sea trout is 5 (five) fish per fisherman.

The daily quota follows the fisherman and applies to the fishing license (18:00 to 17:59). This means that it is not permitted for fishermen to fish their quota on one zone (property), and then continue fishing on other zones/properties or fishing licenses within the same day if the daily quota is filled.

The quota provisions may be changed during the season, and the mid-season evaluation will be the basis for any changes.

§4.1 Compulsory release:

All reintroduction of fish must be done gently and according to current guidelines (see www.lakseelver.no and the Norwegian Food Safety Authority).

Sea char is protected throughout the season and shall be released. Kelts (salmon that have already spawned) shall also be released. Must be registered/reported as re-released

Winter noise shall be released and must be registered/reported.

Salmon and sea trout below the minimum size (35cm and 30cm respectively) must be released.
It is strongly recommended that fish showing incipient spawning suit be released.

It is not compulsory to release female salmon. Released female salmon and kelts do not count towards the daily quota but must be registered. Other released salmon count towards the quota. It is recommended that fish showing signs of spawning should be released.

When fishing for sea trout downstream of the outlet of the Barduelva in the period 18 August - 14 September, all other anadromous fish species must be released.

§5 Tools and equipment:

Fishing with shrimp, bait fish, or multiple spinner lines are not allowed. Otherwise, the general regulations for fishing gear apply as set out in The Salmon Act. It is not permitted to use a gaff when landing salmon.

§6 Reporting:

All catches must be reported continuously (including 0 catches) immediately, and no later than 5 days after the end of fishing.
The reporting obligation also applies to re-released anadromous fish, also during sea trout fishing in the lower part in the period 18 August-14 September.

Farmed salmon, rainbow trout, and humpback salmon must be killed, registered and documented with a photo.

The fishing obligation for fishermen who have bought a fishing license via "Inatur" is the responsibility of the fisherman. Failure or late reporting may result in the fisherman not being given the opportunity to purchase additional fishing licenses.

The reporting obligation where fishermen have bought fishing rights directly from the landowner/licensee without registration online is the responsibility of the landowner/licensee.

Shell samples must be taken of ALL salmon and sea trout in 2023

§7 Disinfection:

Everyone coming from other waterways must disinfect their fishing gear (rods, wading pants, utensils, nets, and other equipment). This shall be done at the disinfection stations before they start fishing. There are self-service disinfection stations available 24 hours a day and in addition, there are some serviced stations that are open during the day.

§8 Exception rules in special circumstances

SUM may decide to close the river to all fishing if extreme conditions arise in relation to animal welfare, such as low water levels, high temperatures or other critical conditions.

§9 Behaviour in the river

·       Mobile fishing must be practised. Start above the fishermen who are on the ramparts.

·       Handle all fish bearing in mind that they may need to be restocked.

·       Show consideration for other fishermen.

·       Report rule violations to the fishery inspectors or the river owner group

·       Leave the fishing spot the way you want to find it.

·       All travel at your own risk.

·       It is desirable that fishermen wear life vest.

§10 Fishing regulations and following up of these:

When buying a fishing license, fishing rules and reactions in the event of a breach are accepted.

The owner/landlord/permit seller is obliged to inform fishermen about the current regulations in the river. The individual fisherman must get to know the fishing rules that apply in the waterway.

All violation of the fishing rules or the regulations stipulated by the Salmon Act, may be fined a fee of
NOK 2.000 for each violation. Expulsion and exclusion can also be relevant reactions, depending on the severity of the violation.

All fishermen MUST follow the instructions and orders given by the Fisheries Inspectorate.
This includes obligation to provide valid ID, paid government fishing fee and fishing license to the supervisory staff.

Øverbygd JFF fish supervision can be uniformed and will be able to identify themselves by presenting an ID card.

All violations of public regulations will also be reported to the police.

Andre aktuelle tilbud