Øverbygd JFF - Laksefiske i Målselva, Divielva og Rostaelva

Øverbygd JFF tilbyr laksefiske i øvre del av Målselv vassdraget - Målselva, Divielva og Rostaelva. Døgnkort (18.00-17.59) på alle soner samt Helgekort (Fre 18.00-Søn 17.59) på de fleste

Arter

 • Laks
 • Sjøørret

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Øverbygd Jeger- og fiskerforening er en lokalforening for jegere, fiskere og friluftsinteresserte. Foreningen er tilsluttet Troms fylkeslag av Norges Jeger- og fiskerforbund.


Øverbygd JFF forvalter og tilrettelegger for almenheten, laksefisket på statsgrunn i øvre del av Målselvvassdraget (Målselva, Divielva og Rostaelva).

Beskrivelse av soner, se linker under "Mer detaljert beskrivelse"

Kontakt oss

Øverbygd Jeger- og fiskerforening, Fiskeutvalget

Anne-Berit Simonsen

476 46 864

annebella@live.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

MIDTSESONGEVALUERING 

Følgende vedtak er gjort av styret i SUM 22.juli med virkning fra og med 25.juli 2021

 1. Ny kvotebestemmelse blir 1 laks per fisker per døgn / kort
 2. Det blir utsettingspåbud for all holaks.

Videre betyr det at holaks som settes tilbake ikke teller på kvoten, men holaks som MÅ avlives gjør det.
Kvoten på hannlaks er fortsatt 1, og tilbakesetting av hanlaks teller på kvoten.

_______________________________________________________________________________________

 

Døgnkvoten (foreløpig satt ut av kraft mvf 25.juli 2021) er 2 laks pr fiskedøgn pr kort/fisker.
Dersom man tar en hunnlaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. 

Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk pr fiskedøgn pr kort/fisker.

Kvoten følger fiskeren og gjelder innenfor angitt fisketid på kortet (kl 18:00 til neste døgn kl 17:59). 

 

Utsetting av fisk:

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes.
Vinterstøinger skal også tilbakesettes. 

Det er ikke påbud om utsetting av hunnlaks. Gjenutsatt hunnlaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskedøgn 
I Øverbygd JFF soner starter et fiskedøgn kl. 18:00 til neste dag kl. 17:59.

Fiskekort
Innbetaling for ubenyttede fiskekort vil normalt ikke refunderes.
På iNatur tilbys ulike kort på de forskjellige soner, men felles er DØGNKORT, HELGEKORT (ikke sone 2B og 7A og B), samt UNGDOMSKORT for ungdom under 18 år.
I sone 6 ROSTAELVA tilbys i tillegg SESONGKORT, som er tilgjengelig etter trekning, samt UKESKORT som kan kjøpes fra utsalgssted Vårheim Jern- og motor AS i Øverbygd

Fiskeoppsyn
Kontakt Geir Maristad mob. 91195847
Fiskeoppsyn er "uniformert" med gule evt orange vester med tydelig merking med Øverbygd JFF navn og logo.
Fiskere plikter å fremvise gyldig dokumentasjon (ID-kort, kvittering betalt Fiskeravgift og gyldig Fiskekort pålydende samme personalia som ID).
Brudd på disse vil kunne medføre reaksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. Ikke betalt Fiskeravgift blir anmeldt Politi, ikke gyldig Fiskekort kan medføre alt fra bortvisning, bot inntil kr. 2.000 og/eller at fiskekort gjeldende for senere i sesongen, blir slettet.

Soneinndeling
Alle soner er merket med "soneskilt" (hvit laks med sort tekst) samt "grensemarkeringer" RØD/GUL hvor GUL peker inn i sonen og RØD ut av sonen.

Innkvartering
NorQuest AS, v/ Odd Knut Thoresen (Tlf +47 976 69 284 / Mail: oddknut@gmail.com), kunne tilby Innkvartering,
ATV transport av telt og utstyr
 for fiskere på sone 4 Skjærhaugen-Sagbekken.

For nyheter og annen informasjon 
Øverbygd JFF Facebook side
Målselvvassdragets informasjonsside Målselva

For løpende fangstrapporter, se SCANATURA fangsrapporter

Vedlagt

 • Beskrivelse av fiskesoner i MÅLSELVA (sone 2B tom sone 5)
 • Beskrivelse av sone 6 ROSTAELVA
 • Beskrivelse av fiskesoner i DIVIELVA (sone 7 tom 11) 
 • Oversikt over tilgjengelige desinfeksjonsstasjoner.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Fiskebestemmelser for Øverbygd JFF soner i Målselv-vassdraget 2021

Fiskebestemmelsene baseres på Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) vedtak den 9. desember 2020 med tilføyelser vedtatt i Øverbygd JFF styremøte den 13.april 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIDTSESONGEVALUERING

Følgende vedtak er gjort av styret i SUM 22.juli med virkning fra og med 25.juli 2021

 1. Ny kvotebestemmelse blir 1 laks per fisker per døgn / kort
 2. Det er utsettingspåbud for all holaks.

Videre betyr det at holaks som settes tilbake ikke teller på kvoten, men holaks som MÅ avlives gjør det. Kvoten på hannlaks er fortsatt 1, og tilbakesetting av hanlanks teller på kvoten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiskekort og fiskedøgn
Fiskedøgn i Øverbygd JFF soner løper fra kl.18.00 til neste dag kl. 17.59
Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras andre. Ved kontroll skal kortet fremvises sammen med gyldig fiskeravgift og ID.
Det tillates IKKE kjøp av fiskekort i flere ulike soner gjeldende for samme fiskedøgn, eller flere kort i samme sone for samme døgn.

Fiskekort ervervet ved omgåelse av en tidsbegrensning for kjøp av kort (24 t sperre), vil måtte påregnes bli slettet uten varsel

Fisketider:
Fisket starter den 15. juni kl.00.00.

Fra fossekulpen og ned vassdraget varer fisket etter laks til og med den 17.august.

Fra samløpet mellom Bardu- og Målselva og ned vassdraget kan det fiskes etter sjøørret fram til og med 14.september. Andre anadrome fiskearter tilbakesettes.

Ovenfor fossen varer fiskesesongen fra 15. juni til og med 26. august.

Det kan fiskes etter innlandsfisk ovenfor fossen fra 1. juni, men eventuell fangst av anadrom fiske tilbakesettes i perioden 1.-15. juni.

Redskaper og utstyr:
Forbud mot fiske med reke eller agnfisk, og oter. Ellers gjelder de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr. Lakseloven. Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks.

Kvotebestemmelser:

Døgnkvoten (midlertidig satt ut av kraft mvf 25.juli 2021) per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor HUNNLAKS over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks. kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald der fiskeperioden strekker seg over lengre tid gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller fiskekort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt. Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker.

Utsettingspåbud:
Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes.
Vinterstøinger skal også tilbakesettes
. 

Det er ikke påbud om utsetting av HUNNLAKS. Gjenutsatt HUNNLAKS og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten. Det anbefales at fisk i begynnende gytedrakt tilbakesettes.

Desinfisering:
Alle som kommer fra andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpen på dagtid.

Annet:
Det enkelte elveierlag eller den enkelte rettighetshaver kan i tillegg innføre egne og strengere bestemmelser for sine områder.

 • Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Det kan derfor innføres andre bestemmelser for siste del av fiskesesongen (etter 25. juli) dersom fellesforvaltningen bestemmer det. Fisket kan også stenges dersom ekstreme forhold oppstår i forhold til dyrevelferd (lav vannstand, høy temperatur).
 • SKJELLPRØVER. Det skal tas skjellprøver av flest mulig laks og sjøørret i 2021


Fiskebestemmelsene og etter følging av disse:

Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere fiskere om det gjeldende regelverket i elva.
Den enkelte fisker må sette seg inn i fiskereglene som gjelder i vassdraget. Brudd på fiskereglene eller de bestemmelsene som Lakseloven med forskrifter fastsetter, kan av SUM ilegges gebyr på
kr. 2.000,- for hver overtredelse. Lakseloven sier at all fangst skal rapporteres. Det gjelder både avlivet og gjenutsatt fangst.

I Målselvvassdraget rapporteres fangst FORTLØPENDE (også 0 fangst) og SENEST innen 10 dager etter endt fiskesesong

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Fishing regulations for Øverbygd JFF zones in the Målselv watercourse 2021

The fishing regulations are based on the Collaboration Committee for Målselv watercourse on 9 December 2020 with additions adopted at the Øverbygd JFF board meeting on 13 April 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MID-SEASON EVALUATION
The following decision was made by the board of SUM on 22 July with effect from 25 July 2021

 1. The new quota provision will be 1 salmon per fisherman per day / card
 2. There is a release order for all female salmon.

Furthermore, it means that female salmon that is returned does not count towards the quota, but emale salmo that MUST be killed does. The quota for male salmon is still 1, and resetting of male salmon counts on the quota.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fishing license and fishing day

Fishing day in Øverbygd JFF zones runs from 18.00 to the next day at. 17.59

The fishing license is personal and cannot be transferred to others. Upon inspection, the card must be presented together with a valid fishing fee and ID.

It is NOT permitted to purchase a fishing license in several different zones valid for the same fishing day.

Fishing licenses acquired by circumventing a time limit for the purchase of licenses (24 h block), will have to be expected to be deleted without notice.

 

Fishing times:

Fishing starts on 15. June at 00:00 AM.

From the waterfall pool down the watercourse, fishing for salmon lasts until August 17th.

From the confluence between Barduelva and Målselva and down the watercourse, sea trout can be fished for up to and including 14 September. Other migrating fish species are to be released.

Above the waterfall, the fishing season for salmon lasts from 15. June to 26. August.

Fishing for inland fish (nonmigratory) above the waterfall is allowed from 1 June, but any migratory fish caught shall be released in the period 1-15 June.

 

Tools and equipment:

Fishing with shrimp, bait fish, or multiple spinner lines are not allowed. Otherwise, the general regulations for fishing gear apply as set out in The Salmon Act. It is not permitted to use a gaff when landing salmon.

 

Quota regulations:

The 24-hour quota per fisherman is 2 salmon. If you take a large female salmon over 7 kg, the fishing period is over. The quota follows the fisherman, and basically applies to the calendar day. If you fish in a zone where the fishing permit says fishing time e.g. 8:00 PM to 7:59 PM, the quota applies within the fishing time indicated on the card. If you fish in a zone where the fishing period extends for a longer time, the quota applies to calendar days, unless other fishing times are indicated. This means that it is not allowed for fishermen to fish their quota in one zone, and then continue fishing in other zones or with other fishing licenses/permits within the same 24 hours/fishing time if the daily allowance is filled.

The 24-hour quota for sea trout is 5 fish per fisherman.

 

Compulsory release:

Sea char is protected throughout the season and shall be released. Kelts (salmon that have already spawned) shall also be released.

It is not compulsory to release female salmon. Released female salmon and kelts do not count towards the daily quota. Other released salmon count towards the quota. It is recommended that fish showing signs of spawning should be released.

 

Disinfection:

Everyone coming from other waterways must disinfect their fishing gear (rods, wading pants, utensils, nets, and other equipment). This shall be done at the disinfection stations before they start fishing. There are self-service disinfection stations available 24 hours a day and in addition, there are some serviced stations that are open during the day.

 

Other:

1) The individual river owner or his representatives may introduce separate and stricter regulations for their areas.

2) The Målselv waterway is a national salmon river. Other regulations may therefore be introduced for the last part of the fishing season (after 25 July) if the joint administration decides.

3) FISH SCALE SAMPLES. There are to be taken fish scale samples of as many salmon and sea trout as possible in 2021.  

 

Fishing regulations and following up of these:

The owner/landlord/permit seller is obliged to inform fishermen about the current regulations in the river. The individual fisherman must get to know the fishing rules that apply in the waterway. Violation of the fishing rules or the regulations stipulated by the Salmon Act may be fined a fee of NOK 2.000 for each violation. The Salmon Act states that all catches shall be reported. This applies to both the killed and the released catch.

In the Målselv waterway, catches are reported CONTINUOUSLY (also 0 catches) and NO LATER than 10 days after the end of the fishing season

Andre aktuelle tilbud