Klosterfoss, Skotfoss og Bliva i Skienselva(sone 3, 4a, 4b)

Det er ikke så mange steder i landet ei lakseførende elv renner gjennom sentrum av to byer. Innbyggerne i Grenland har uante fiskemuligheter rett utenfor husveggen.

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


03.03.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Skienselva Elveeierlag

Eigil Movik

99691083

eigil.movik@skien.kommune.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Skienselva Elveeierlag består av alle de ca 450 grunneiere som forvalter fiske og fiskeoppsyn i nedre del av Skiensvassdraget.

Fiskekvoter

Maks 2 anadrome fisk pr fisker pr døgn

Mer detaljert beskrivelse

 

 

Det er ikke så mange steder i landet ei lakseførende elv renner
gjennom sentrum av to byer. Innbyggerne i Grenland har uante fiskemuligheter rett utenfor husveggen. Vanligvis ligger årlig laksefangst i elva mellom 1,5 og 2 tonn, med snittvekt på drøyt 3 kg. Den lakseførende delen av Skiensvassdraget strekker seg helt fra Omnesfossen i Heddøla, Oterholtfossen i Bøelva og Røyvannet i Bliva til Frierfjorden. Nedslagsfeltet til Skiensvassdraget starter på Hardangervidda og omfatter den østre delen av Telemark. Elva har meget god vannkvalitet. Elveeierlaget oppfordrer Grenlands befolkning til å prøve fiskelykka i ”ælva”.

 

Nærmere om sonene:

Sone 4a  Klosterfossen: Klosterfossen er den sonen i elva hvor det tas desidert mest fisk i vassdraget og her er fiske bra hele sesongen fra  fiskestart 1. juni. Dette er første stedet laksen stopper før den vandrer videre opp i vassdraget. Vanlig redskap er mark og sluk, spinner, wobbler. For markfiske er det faste plasser. Fiske på de faste plassene foregår ved rullering hver hele time. På faste plassene benyttes store markstenger og fiske foregår ved å ankre opp redskapen ved bruk av tunge søkker. Dette skyldes at bunnforholdene er krevende i området. Utenom de faste plassene er det fine muligheter for slukfiske. Fiske fra båt er ikke tillatt på denne sonen. For øvrig vises til fiskereglene som er oppslått på sonen. Fredager: Fredager er forbeholdt medlemmer i Grenland Sportsfiskere med dugnadskort. På disse dagene må du fiske på en av de andre sonen (Bliva, Skotfoss).

Sone 4b Skotfoss: På denne sonen tas det tradisjonelt fisk fra begynnelsen av juli, men beste fiske er fra midten av juli og ut sesongen. Tidvis kan fiske være meget bra. Vanlig redskap er mark og sluk, spinner, wobbler. Mesteparten av fiske foregår fra Åfoss-siden. Her er det en parkering markert på kartet. Følg stien ned til elva. Midt på sonen foregår fiske fra et høyt berg hvor du kan fiske på fisk som du ser i strømmen på grunna. Fiske foregår her ved bruk av store markstenger og tunge søkker. Når det er flere fiskere på området foregår fiske ved rullering etter hvert kast. Det er også mulighet til å benytte sluk fra berget. Lenger opp på sonen kan du også fiske på synlig fisk, som ved rett vannføring kan stille seg nært land. Polaroidbriller er en stor fordel. Øverst på sonen foregår fiske hovedsakelig ved oppankring av redskapen og rullering hver hele time. Utenom de faste plassene er det fine muligheter for slukfiske. Fiske fra båt er ikke tillatt på denne sonen. For øvrig vises til fiskereglene som er oppslått på sonen. Mandager: Mandager er forbeholdt medlemmer i Grenland Sportsfiskere med dugnadskort. På disse dagene må du fiske på en av de andre sonene (Bliva, Klosterfossen).

Sone 3 Bliva: Bliva er en elv som er avhengig av flom/stor vannføring for at fisken skal gå på elva. Som regel foregår fiske mot slutten av sesongen på denne sonen, men når det kommer større nedbørsmengder sommerstid kan fiske være bra. Nederst på sonen er det et fint område som er egnet både for sluk, spinner, mark og fluefiske. Her er det etablert en egen parkeringsplass og handicapfiskeplass nedenfor brua ved Fossum. Elvestrekningen for øvrig har mindre og større kulper hvor fisken kan finne standplasser. Det oppfordres til å utforske elva på egen hånd! Nedenfor Gromsutlhølen, et stykke opp i elva, er det en fin kulp hvor det ved rett vannføring kan være bra fiske. NB! Gromstølhølen, på nedsiden av fossen er fredet (markert på fjellet). Onsdag: Onsdager er forbeholdt medlemmer i Grenland Sportsfiskere med dugnadskort. På disse dagene må du fiske på en av de andre sonene (Skotfoss, Klosterfossen).

 

Fiskebestand

Det som gjør elva så spennende er mulighetene til å fiske sjøfisk, ørret, gjedde, abbor, sik og andre ferskvannsfisker i tillegg til laks og sjøørret.

 

Gyrodactylus salaris - Gyro

Gyro er en lakseparasitt som er tilnærmet 100 % dødelig for laksen (smolten). Vassdraget vårt er ikke smittet og alle fiskere og andre brukere av vassdraget har et selvstendig ansvar for å forhindre spredning av gyro. Vi har derfor etablert tre desinfeksjonsstasjoner i Porsgrunn/Skien. Alt fiskeutstyr, båter osv. som skal benyttes under fiske skal desinfiseres før fiske. For ytterligere informasjon se lenker nedenfor. Av større vassdrag som er smittet her på Østlandet nevens Drammenselva, Lierelva og Sandvikelva.  

 

Fangsrapportering:

Ved endt fiske er kortinnehaver forpliktet til å sende inn fangstrapport. Fangstrapport skal leveres selv om du ikke har fått fisk. For de som har sesongkort og ukekort skal det rapporteres fortløpende for hver dag det fiskes. Se lenke under for rapportering.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Vi har kun tatt med de viktigste fiskereglene på denne siden. For mer detaljer kan du se www.skienselva.no eller spørre etter utfyllende fiskeregler på utsalgsstedet. Fiskeoppsyn påser at reglene overholdes. Det er ikke tillatt å fiske fra innmark (jorder, hager etc), private brygger eller inngjerdet industritomt.

Fiskeregler 

Fisketider:

 • 1. juni til 31. august: Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter laks, sjøørret og innlandsfisk fra 1. juni til 31. august i alle soner. Fredningssoner er unntatt. Det er nattfredning mellom kl. 24 og 05.
 • 1. september til 31. desember: Alt fiske er forbudt i gyteperioden fra 1. september til 31. desember i hele vassdraget.
 • 1. januar til 31. mai: Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk i Porsgrunnselva/Skienselva - sone 5, Hjellevannet/Meierelva - sone 1, Falkumelva - sone 2, fra 1. januar til 31. mai. Laks og sjøørret som fiskes i denne perioden skal settes ut igjen. 
 • Bliva -sone 3, Klosterfossen sone 4a og Skotfoss sone 4b: Alt fiske er forbudt utenfor perioden 1. juni til 31. august.

Kvote: 
•Døgnkvote pr. fisker er total 2 laks/sjøørret fra 1. juni til 31. august. 
* Fiske etter Ål er totalforbudt hele året! Ål skal gjennutsettes så skånsomt som mulig.

 

Fiskeredskap:

 • Det er ikke tillatt å bruke redskap som kan fylles med vann av hensyn til smittefare (gyro - gyrodactulus salaris).
 • Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang pr. person.
 • Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to stenger pr. båt.

 

Fredningssoner:
Det er forbudt å fiske både nedstrøms og oppstrøms laksetrappene i Klosterfossen og på Skotfoss samt ved Langbryggene/Mølla i Skien. Videre er Gromstulhølen i Bliva (Bøelva) fredet (merket på fjell). Det er ikke tillatt å fiske innenfor fredningssonene. Fredningssoner er inntegnet på kartet og gjelder hele året. 

 

For Skotfoss (sone4a), Klosterfoss (sone 4b) og Bliva (sone 3) selges egen kort. Halvdagskort for sone 3, 4a og 4b er ikke gyldig for følgende dager/soner:

 • Fredager= Klosterfossen - sone 4a
 • Mandager = Skotfoss - sone 4b 
 • Onsdager = Bliva - sone 3

 Du er på disse dagene henvist til å fiske på de andre sonene  

 

Nærmere opplysninger og fiskeregler:  se http://www.skienselva.no/index.php/hvordan-fiske/fiskeregler og www.skienselva.no/tillegg.

 

For øvrig gjelder særskilte regler for sone 3, 4a, 4b fastsatt av Grenland Sportsfiskere. Disse er oppslått på fiskeplassene  

 

 

Veibeskrivelse

Fr Oslo: Kjør E-18 sørover i ca 67km, ta deretter av til Rv32 ved "By the way" og følg skilting Skien ca 70 km.