Laksefiske i Storelva i Arna (Arnaelva)Øvre del.

Storelva i Indre Arna er det eneste lakseførende vassdraget i Bergen Kommune. Elva er forholdsvis liten, 4,8 km lang, smal og kupert og har en god bestand av mellomlaks.

Arter

  • Laksefiske

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


19.06.2017 kl. 09:00

Om oss

Arna Sportsfiskarlag ble stiftet i 1985 av entusiaster som ønsket å reetablere laksestammen i Storelva i Arna. Laget driver med kultivering og tilrettelegging for fiske langs hele den lakseførende strekningen i elva som nå er blitt 4,8 km etter at vi fikk etablert laksetrapp i 2009. Storelva er det eneste lakseførende vassdrag i Bergen kommune. 

Arna Sportsfiskarlag har eget klekkeri og setter hvert år ut over 75000 yngel i vassdraget. Arna Sportsfiskarlag har i dag ca. 150 medlemmer og er tilsluttet Norges Jeger og Fiskeforbund.

 

Vår sammarbeidspartner på fiske og jakt utstyr er www.bergenaktiv.no

Kontakt oss

Arna Sportsfiskarlag

Roald Meyer

+47 917 93886

arna.sportsfiskarlag@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Døgnkvote.

Døgnkvote er 2 fisk pr.døgn. Gjelder også ved fang & slipp (C&R)

Fredet fisk og fisk under minstemålet inngår ikke i døgnkvote.

All holaks er fredet etter 15. august.

Det skal tas skjellprøver av all fisk. Skjellkonvolutter hentes og leveres i lagets postkasse ved Øyrane fiskebu.

Sjøørret er fredet.

På lav vannstand kan hele eller deler av elva bli stengt, uten at kjøpt fiskekort blir refundert.

 

For oppdatering på: fiskeregler, registrering/ fredning av fangst, eventuell stenging ved lav vannføring og annen informasjon, gå inn på vår nettsidewww.arnasportsfiskarlag.com eller Facebook side Arna sportsfiskarlag

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

 

Siden 1985 har Arna Sportsfiskarlag disponert og kultivert den 1,8 km lakseførende delen av Storelva i Indre Arna. Elva er smal og fiskes stort sett fra en side, og elvebredden er svært godt opparbeidet og tilrettelagt.

I 2009 ble der anlagt laksetrapp ved Lilandsfossen, og Sportsfiskerlaget disponerer det meste av den nye 3 km lakseførende delen som åpner for fiske i 2013. Over 500 fisk gikk gjennom trappen i 2012.

Øvre elvestrekning er enda ikke så godt opparbeidet og tilrettelagt som nedre del, men der er rikelig med gode og fine fiskeplasser. 

I 2012 ble det totalt landet 2400 kg laks og tert. Største laks var på 15 kg.

 

Fangst 2010- 2015 se:  www.arnasportsfiskarlag.com

 

Gjenutsetting av laks (C&R) er mye praktisert.

Arna Sportsfiskarlag med ca. 150 medlemmer er tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund.

 

Det er mulig for barn og ungdom under 16 år å fiske på samme kort som voksen

når innehaver av kortet tar pause og rettleder de unge. 

 

For oppdatering på fiskereglene, registrering av fangst og annen informasjon, gå

inn på vår hjemmeside på : www.arnasportsfiskarlag.com

 

Storelva har for tiden en god bestand av mellomlaks 3-7 kg.

Sjøørretbestanden har dessverre gått kraftig tilbake de siste årene og er nå fredet.

 

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

REGLER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I STORELVA I ARNA.        

 

§ 1 Omfatter

Reglene gjelder for den laksførende delen av Storelva,  Øvre og Nedre del( skille v/ Laksetrapp på Liland)

§ 2 Fisketid.

Det er tillat å fiske etter anadrom laksefisk i perioden:

Nedre del: f.o.m. 01.07.xx t.o.m. 15.09.xx - Øvre del: f.o.m. 15.07.xx t.o.m. 15.09.xx 

§ 3 Redskapsbruk

Til fangst av anadrom laksefisk er det kun tillat å bruke stang.

Det kan bare brukes ett redskap pr person, et snøre pr redskap og et agn pr snøre.

Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillat å bruke mark (kan også være kunstig mark/gulp), sluk, spinner, flue med maks en trippelkrok.

På wobbler / sluk er det tillat med en stk. trippelkrok.

For følgende høler / fiskeplasser er det kun tilatt og fiske med flue eller mark:

Nedre del: Kulverten, Trollhølen og Store Kvernhushøl. - Øvre del: Storehølen.

(Se skilt anvisning på nevnte høler / fiskeplasser)

Fiske med reke er forbudt.

Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en enkeltkrok ikke større enn 15 millimeter.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret.

Bruk av søkke er bare tillat ved fiske med mark.

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

Klepp er forbudt. 

§4 Minstemål, kvoter og gjenutsetting.

All anadrom laksefisk med lengde under 35 cm skal settes ut igjen.

Vi anmoder om at gytefarget laks settes levende ut igjen.

Døgnkvote er 2 fisk pr. døgn. Gjelder også ved fang & slipp (C&R) 

Oppdrettslaks og Vossolaks teller også på kvoten.

Fredet fisk og fisk under minstemålet teller ikke på døgnkvote.

Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på dagskort og datodøgn på sesongkort.

 Når døgnkvoten for laks er nådd skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.

Skadet fisk skal avlives.

All fisk skal innrapporteres, også gjenutsatt fisk.

Gjenutsetting skal skje skånsomt og forsiktig. Anslå vekt ved øyemål, unngå veging.

All krøket villfisk, også fettfinneklippet, skal gjenutsettes. (med unntak av svært skadet fisk som skal avlives).

Sjøørret er fredet.

All holaks er fredet etter 15. august.

 § 5 Rullerende fiske

Enkelte fiskeplasser er mer populære enn andreog det skal praktiserers rullerende fiiske.

Hver enkelt fisker kan maks stå en halvtime (30min) på en fiskeplass etter at en annen fisker har vist interesse for å overta.

Fiskeren skal da vike plass for neste fisker. Forøvrig vises det til skilting langs elven.  

 § 6 Desinfisering av fiskeredskap.

Hver enkelt fisker er selv ansvarlig for at alt fiskeutstyr, snører, vadere, håver etc. som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal være desinfisert og rengjort før bruk i Storelva.

Desinfisering stasjon finnes ved klubbhuset på Liland. For Info/kode kontakt: Stein Sivertsen 901 93 016  eller Terje Holm 469 84 731

§ 7 Straffebestemmelser

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfiskm.v.§49.

Overtredelse kan medføre Politianmeldelse.

Styret har rett til å inndra fiskekort for resten av sesongen eller døgnet ved overtredelser. 

§ 8 Ikrafttreden.

De nye reglene trer i kraft 01.07.2017.

 Arna Sprotsfiskralag v/ Styret