Felleskort Skienselva, Porsgrunnselva, Meierelva, Hjellevannet og Falkumelva (sone 1,2,5)

Det er ikke så mange steder i landet ei lakseførende elv renner gjennom sentrum av to byer. Innbyggerne i Grenland har uante fiskemuligheter rett utenfor husveggen.

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


03.03.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Skienselva Elveeierlag

Eigil Movik

99691083

eigil.movik@skien.kommune.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Skienselva Elveeierlag består av alle de ca 450 grunneiere som forvalter fiske og fiskeoppsyn i nedre del av Skiensvassdraget.

Fiskekvoter

I perioden 1.6.-31.8: Maks 2 anadrome fisk pr fisker pr døgn.

I periooden 1.1.31.5: All laks og sjøørett er fredet og skal gjenutsettes.

Mer detaljert beskrivelse

 

 

Det er ikke så mange steder i landet ei lakseførende elv renner gjennom sentrum av to byer. Innbyggerne i Grenland har uante fiskemuligheter rett utenfor husveggen. Vanligvis ligger årlig laksefangst i elva mellom 1,5 og 2 tonn, med snittvekt på drøyt 3 kg. Den lakseførende delen av Skiensvassdraget strekker seg helt fra Omnesfossen i Heddøla, Oterholtfossen i Bøelva og Røyvannet i Bliva til Frierfjorden. Nedslagsfeltet til Skiensvassdraget starter på Hardangervidda og omfatter den østre delen av Telemark. Elva har meget god vannkvalitet. Elveeierlaget oppfordrer Grenlands befolkning til å prøve fiskelykka i ”ælva”.

 

Nærmere om sonene:

Sone 5 Porsgrunnselva/Skienselva: På denne sonen er laksefiske bra hele sesongen fra sesongstart 1. juni. Vanlig redskap er sluk, spinner og wobbler. Fiske kan foregå både fra land og båt. Båtfiske er mest effektiv, men det finnes også områder fra land som er bra ved riktig vannføring. Særlig området ved gråten og opp mot Klosterfossen kan være bra fra båt. Når det går vann i Damfoss er området helt opp mot Damfoss og fredningssonen ved Langbrygga interessant (NB! vær klar over soneinndeling ved Klosterfossen - sone 4a - hvor båtfiske ikke er tillatt). Porsgrunnselva/Skienselva er sakteflytende uten markerte standplasser for laksen. I kartet er noen fiskeplasser fra landsiden og på elva markert, men du oppfordres til å gjøre deg kjent på egenhånd. Men husk at du ikke kan fiske fra private hager, industriområder og innmark uten grunneiers tillatelse. I tillegg til laks kan det være mulighet både for sjøørret, abbor, gjedde og brunørret.

 

Sone 1 Hjellevannet/Meierelva: På denne sonen kommer normalt laksen i midten/slutten av juni, men hovedtyngden går opp fra juli og utover til sesongslutt. Vanlig redskap er mark, sluk, spinner og wobbler. Fiske kan foregå både fra land og båt. Båtfiske er mest effektiv, men det finnes også områder fra land som er bra ved riktig vannføring. Meierelva er sakteflytende uten markerte standplasser for laksen. I kartet er noen fiskeplasser fra landsiden og på elva markert, men du oppfordres til å gjøre deg kjent på egenhånd. Men husk at du ikke kan fiske fra private hager, industriområder og innmark uten grunneiers tillatelse. I tillegg til laks kan det være mulighet både for sjøørret, abbor, gjedde og brunørret. Det tas både stor brunørret og gjedde på denne sona. Særlig vårfiske etter gjedda kan være spennende.

 

Sone 2 Falkumelva: Falkumelva renner ut i Hjellevannet og ved Fossum, der sone 3 - Bliva starter, deler elva seg i to løp (Bliva og Hoppestadelva). Falkumelva er for en stor del sakteflytende, med unntak av øvre del hvor det er stryk/kulp. I forhold til laksefiske er elva avhengig av flom/stor vannføring for at fisken skal gå på elva og det tas ikke mange laks på denne sona. Som regel foregår fiske mot slutten av sesongen på denne sonen, men når det kommer større nedbørsmengder sommerstid kan fiske være bra. Elva er egnet både for sluk, spinner, mark og fluefiske. I tillegg til laks kan det være mulighet både for sjøørret, abbor, gjedde og brunørret. Det tas stor gjedde på denne sona. Særlig vårfiske etter gjedda kan være spennende.

 

Fiskebestand

Det som gjør elva så spennende er mulighetene til å fiske sjøfisk, ørret, gjedde, abbor, sik og andre ferskvannsfisker i tillegg til laks og sjøørret.

 

Gyrodactylus salaris - Gyro

Gyro er en lakseparasitt som er tilnærmet 100 % dødelig for laksen (smolten). Vassdraget vårt er ikke smittet og alle fiskere og andre brukere av vassdraget har et selvstendig ansvar for å forhindre spredning av gyro. Vi har derfor etablert tre desinfeksjonsstasjoner i Porsgrunn/Skien. Alt fiskeutstyr, båter osv. som skal benyttes under fiske skal desinfiseres før fiske. For ytterligere informasjon se lenker nedenfor. Av større vassdrag som er smittet her på Østlandet nevens Drammenselva, Lierelva og Sandvikelva.  

 

Fangsrapportering:

Ved endt fiske er kortinnehaver forpliktet til å sende inn fangstrapport. Fangstrapport skal leveres selv om du ikke har fått fisk. For de som har sesongkort og ukekort skal det rapporteres fortløpende for hver dag det fiskes. For rapporteringsside, se lenke under.

 

Anbefalte lenker

 

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

Vi har kun tatt med de viktigste fiskereglene på denne siden. For mer detaljer kan du se www.skienselva.no eller spørre etter utfyllende fiskeregler på utsalgsstedet. Fiskeoppsyn påser at reglene overholdes. Det er ikke tillatt å fiske fra innmark (jorder, hager etc), private brygger eller inngjerdet industritomt.

 

Fisketider:

 • 1. juni til 31. august: Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter laks, sjøørret og innlandsfisk fra 1. juni til 31. august i alle soner. Fredningssoner er unntatt. Det er nattfredning mellom kl. 24 og 05.
 • 1. september til 31. desember: Alt fiske er forbudt i gyteperioden fra 1. september til 31. desember i hele vassdraget.
 • 1. januar til 31. mai: Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk i Porsgrunnselva/Skienselva - sone 5, Hjellevannet/Meierelva - sone 1, Falkumelva - sone 2, fra 1. januar til 31. mai. Laks og sjøørret som fiskes i denne perioden skal settes ut igjen. 
 • Bliva -sone 3, Klosterfossen sone 4a og Skotfoss sone 4b: Alt fiske er forbudt utenfor perioden 1. juni til 31. august.

Kvote: 

 • Døgnkvote pr. fisker er total 2 laks/sjøørret fra 1. juni til 31. august. 
 • Fiske etter Ål er totalforbudt hele året! Ål skal gjennutsettes så skånsomt som mulig.

 

Fiskeredskap:

 • Det er ikke tillatt å bruke redskap som kan fylles med vann av hensyn til smittefare (gyro - gyrodactulus salaris).
 • Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang pr. person.
 • Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to stenger pr. båt.

 

Fredningssoner: Det er forbudt å fiske både nedstrøms og oppstrøms laksetrappene i Klosterfossen og på Skotfoss samt ved Langbryggene/Mølla i Skien. Videre er Gromstulhølen i Bliva (Bøelva) fredet (merket på fjell). Det er ikke tillatt å fiske innenfor fredningssonene. Fredningssoner er inntegnet på kartet og gjelder hele året. 

 

Nærmere opplysninger og fiskeregler:  se http://www.skienselva.no/index.php/hvordan-fiske/fiskeregler .

 

Veibeskrivelse

Fr Oslo: Kjør E-18 sørover i ca 67km, ta deretter av til Rv32 ved "By the way" og følg skilting Skien ca 70 km.