Laksefiske i Frøysetelva - Frøyset grunneigarlags område.

Døgnkort gjeld frå kl.18.00 dagen det er kjøpt og til kl.17.00 neste dag. Førstedøgnkortet gjelder fra kl. 00.00 til kl. 17.00 den 15.06. Førstedøgnskortet er en egen korttype.

Arter

  • Laksefiske
  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


01.03.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Sameiget Frøyset Grunneigarlag

Tom Rune Daae

90196565

paratom@hotmail.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Storparten av Frøysetvassdraget ligg i Masfjorden kommune, Hordaland fylke. Dei øverste delane strekkjer seg inn i Gulen kommune, Sogn og Fjordane fylke. Strekninga som fører laksefisk høyrer til i Hordaland. Vassdraget ligg om lag 2 timars biltur frå Bergen og Førde, der Frøyset, Hosteland og Brekke er viktige innfallsportar til vassdraget.

Tverrelva er den viktigaste sidegreina til Frøysetelva. Den fører sjøaure opp forbi ”Brudalsfossen” der det er bygd laksetrapp, og opp i Tangedalsvatn. Tverrelva har gode gyte- og oppvekstområde med stort potensiale for produksjon av sjøauresmolt.
Frøysetelva, øverste del (EGET FISKEKORT) - som administreres av Frøyset Elveeigarlag - strekkjer seg frå Sleirevatnet, ca 200 meter frå utløp og på nordsida av vatnet og videre på nordøstsida av Langvatnet og Lauveidvatnet til Hinnefossen.
Fiskesona ligger langs Fylkesveg 540 frå Frøyset til Lauveide og strekkjer seg over innmark og utmark.

 

Varierande bestand av laks og sjøaure.
Avhengig av middels til god vassføring.
Se forøvrig vår heimeside for fangststatistikk.

 

Nyttige lenkjer :

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

MIDLERTIDIG ENDRING AV FISKE I FRØYSETELVA BLIR OPPHEVA FRÅ FREDAG 14. JULI KLOKKA 1800.

Frøysetelva blir opna for normalt fiske uten restriksjoner  

OBS! Ettersom det er fanga og observert pukkellaks i området så ber me om å vere ekstra oppmerksom på dette. Eventuell fangst eller observasjon må rapporterast.

 

Nytt f.o.m. 2023 er alders-regel for fiske. Det blir gratis for personer under 18 år å fiske i vassdraget. Den statlige fiskar-avgifta er heller ikkje påkrevd for personar under 18 år, fastsatt av Miljø-direktoratet. I utgangspunktet vil dette gjelde i følge med fiskar med gyldig fiskekort ettersom all fangst skal rapporterast.

Bevegelig stangfiske.
Tilatt redskap er flue, sluk, spinnar og mark. 

Sterk oppmodning om å ikkje fiske med sluk ved lav vannføring!

 

NB: Hugs minstemål for androme fiskeslag er 35 cm. (Ca 0,4 kg). Dersom fisken ikkje er skada skal den settes ut att.
Hugs skjellprøvar.
Sjå skriv på infotavle ved Frøysetbrua.

Parkering kun på merka plassar, sjå kart. Bruk parkeringsvett og parkér på skrå eller tvers for å utnytte plassen best mulig. Større BOBILER bes parkere ved Frøyset bru på tvers. Parkering langs vegen ved busskuret før Osebruna fråviker og er selvfølgelig på langs.

Camping berre etter avtale med grunneigar.
Ver venleg og bruk oppmerka stiar og hald grinder lukka. Det er ikkje tillete å gå på dyrka mark.
Er det fleire som ynskjer å nytta same fiskeplassen, SKAL det byttast kvar halvtime.
Bruk naturvett! Me finn stadig tomme bokser og anna som ikke skal forlatast i naturen.
VIKTIG!
Fangsrapport skal leverast umiddelbart etter fiskekortets utløpsdato på www.inatur.no.
Klikk på knappen fangstrapport, og logg deg inn med fiskekortets nummer.

Rapportering er obligatorisk! Fiskere som har kjøpt nytt kort utan å ha levert fangstrapport for tidlegere kjøpte kort er uønska i elva og vil verte vist bort.

Registering av fisk er oppdelt i soner! Sjå vedlagt kart med sone-inndeling. Dette kartet referer videre til område-kartet.

Kjøpt kort vert ikkje refundert.

Veibeskrivelse

Vassdraget ligg om lag 2 timars biltur frå Bergen og Førde, der Frøyset, Hosteland og Brekke er viktige innfallsportar til vassdraget.

Gode fisketips

NB! Stenging av elva i tidsrommet 9. t.o.m. 11. august er oppheva grunna vær- og vass-forhold inntil vidare. Det er også lagt ut informasjon på Facebook - Frøyset grunneigarlag.