LAKSEFISKE I VERDALSELVA

Velkommen til spennende dager og netter i Innherreds mest intime og vakre lakseelv. Kanskje storlaksen venter på akkurat deg.

Arter

  • Laks

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Alle vald er merket med skilt fra VJFF. Vald som ligger på sørsiden av elva er merket adkomst fra RV 72 mens vald på nordsiden av elva er merket langs fylkesvei 757. Det er lett adkomst til de fleste vald med bilvei frem til elva.

Om oss

Elveutvalget i Verdal jeger og Fiskerforening består av 9 ildsjeler i alle aldre. Vi tilbyr mange gode vald i verdalselva og har i en årrekke hatt ett meget godt samarbeide med våre grunneiere.

Kontakt oss

Verdal Jeger og Fiskerforening Elveutvalget

Harald Martinussen

+4790020967

xxxxx@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

 

 Døgnkvote er 1 laks og sesongkvote er 4 laks.
Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett
døgn (fiskedøgnet). Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når
døgnkvoten på laks er nådd, skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.

 

Personlig sesongkvote pr. fisker er 4 laks. 2 av disse må være under 65cm og 2 valgfrie størrelser. Hvis man fanger og avliver 2 laks over 65cm først kan fisket likevel fortsette. Da er det innført tvungen fang og slipp på den 3. og 4. fisk over 65cm. Hvis fisken skal og må avlives pga skade eller blødning teller denne som 3. fisk over 65cm ,og kvoten er nådd for sesongen. Det kan da ikke fiskes etter den 4. laksen under 65cm..

 

All fisk under 35 cm. samt gytefarget fisk skal settes ut igjen.

NB: Fra og med 1. august skal all hunnfisk settes ut da den er fredet etter denne datoen.

Er det tvil om det er hanlaks eller hunlaks skal denne utsettes.

Fang og slipp før kvoten er fylt er frivillig. Slippes en laks etter at den er forsvarlig kjørt og ikke skadet kan fiske fortsette.

Er fisken skadet skal den avlives og regnes på kvoten.

Sesongkvote for hele Verdalsvassdraget er 320 avlivet laks. Av disse er 40 laks forbeholdt elva ovenfor Granfossen. Når 280 laks er fanget og avlivet nedenfor Granfossen stenges fisket i denne delen av elva. Når 40 laks er avlivet ovenfor Granfossen stenges denne delen av elva.

Sjøørrett er fredet og skal settes ut hvis uskadet ved bifangst.

Mer detaljert beskrivelse

 

Velkommen til spennende dager og netter i Innherreds mest intime og vakre lakseelv. Her kan Verdal Jeger og Fiskerforening by på en variert elv med tilgang til ca.30 vald fra Stiklestad og opp til Granfossen 25 km oppe i dalføret.

 

VJFF disponerer ca. 30 vald i Verdalselva hvor fiskesesongen varer fra og med 1. juni og t.o.m. 15 august...(Sesongen blir evaluert først på juli og kan bli innkortet hvis fangsten tilsier det.) Fra Vera kommer elva Helgåa som renner sammen med Inna i Vuku og danner Verdalselva. VJFF disponerer vald helt oppe fra Granfossen i Helgåa og fra Dillfossen i Inna samt flere vald i Verdalselva fra Vuku og nedover. Her kan fiskes med flue, mark og sluk. Tidlig på sesongen tas det mye fisk på mark/sluk mens utover sommeren når elva blir mindre og varmere kan det være spennende å ta med fluestanga. Flere vald er utmerket til fluefiske. For nærmere info angående fiskeregler se vår hjemmeside www.vjff.no.

HUSK: DESINFISERING AV ALT FISKEUTSTYR! Dette får du utført flere steder, blant annet ved Vuku Bilservice, Stiklestad Camping,Landfald Fiskecamp.

 

Fiskebestand 
I 2019 ble det tatt 1700 kg. laks og 300 kg. sjøørret i Verdalselva. Største laks i 2019 var 16 kg.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Vald som VJFF disponerer er i deler av  Helgåa  og deler av Inna samt vald i Verdalselva. Alle vald som vi disponerer er tydelig merket med VJFF samt valdnummer. Det er stor variasjon på valdene både når det gjelder dybde, strøm og kulper/stryk. Noen vald har flotte steinstrender,andre dype kulper mens noen kan ha vegetasjon hengende helt ned til elvkanten.

Her er linker til kart valdoversikt

Nedre del av elva :https://www.njff.no/fylkeslag/nord-trondelag/lokallag/verdal/Sider/Oversikt-alle-vald.aspx?menuid=9

Midtre og øvre deler av elva :https://www.njff.no/fylkeslag/nord-trondelag/lokallag/verdal/Sider/VALD-%C3%98VRE-DEL.aspx?menuid=9

Lenker:

 

Søppel: Jeg oppfordrer alle som er glad i elva  om å ta med seg søpla heim, og ikke la det ligge igjen på elvekanten.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Husk å medbringe kvittering for betalt fisketrygd, medlemsbevis, desinfiseringsbevis og fiskekort under fiske.

Fiskekortet er kun gyldig når desinfiseringsbevis medbringes.

All avlivet fisk skal det tas skjellprøve av. Disse leveres i utsatte postkasser ved Grunnfossen,Breding fiskevald ,Landfald Fiskecamp eller avkjøring til Stiklestad camping.

Ved vannføring under 10m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte - flueline som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).

 

Fiske innenfor en 70m grense til fosshølene Granfoss, Grunnfoss, Dillfoss, Kvernfossen, Voldenfossen, Skjækerfossen, Kløftåsfossen og Østnesfoss er forbudt. Merker settes av fylkesmannen i Nord Trøndelag i samarbeid med Statens naturoppsyn.

 

For fullstendige fiskeregler se vår hjemmeside:www.vjff.no

 

 

 

 

All fangst skal innrapporteres på fiskebørsen(www.verdalselva.no) (Navn,dato,art,vekt,vald,redskap og evt. bilde.) innen 12 timer.

Du kan også melde inn fangst på appen "Laksebørsen"

Her må du først registrere deg som bruker.

Overtredelse av dette medfører straffereaksjoner.

 

For vald 28 og 29 gjelder følgende fisketider: Uke 24+25+27+28+30+31+33

Det er tillatt med mark, sluk og fluefiske.
For Helgåa:se regler på skilt langs elva.

Medlemmer NJFF - se egen rabatt på fiskekortene.

Sesongkort ungdom fom 16 år tom 23 år, alle soner medlem NJFF - se rabatt på kortet.

Pensjonister (f.o.m. 67 år) og uføre,se rabatt på sesongkort.