LAKSEFISKE I VERDALSELVA

Velkommen til spennende dager og netter i Innherreds mest intime og vakre lakseelv. Kanskje storlaksen venter på akkurat deg.

Arter

  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Verdal Jeger og Fiskerforening Elveutvalget

Harald Martinussen

+4790020967

xxxxx@online.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Elveutvalget i Verdal jeger og Fiskerforening består av en gjeng ildsjeler i alle aldre. Vi tilbyr mange gode vald i verdalselva og har i en årrekke hatt ett meget godt samarbeide med våre grunneiere.

Fiskekvoter

Se under avsnittet fiskeregler.

 

Mer detaljert beskrivelse

 

Velkommen til spennende dager og netter i Innherreds mest intime og vakre lakseelv. Her kan Verdal Jeger og Fiskerforening by på en variert elv med tilgang til 27 vald fra Stiklestad og opp til Granfossen 25 km oppe i dalføret.

 

VJFF disponerer 27 vald i Verdalselva hvor fiskesesongen varer fra og med 1. juni og t.o.m. 31 august...(Sesongen blir evaluert først på juli og kan bli innkortet hvis fangsten tilsier det.) Fra Vera kommer elva Helgåa som renner sammen med Inna i Vuku og danner Verdalselva. VJFF disponerer vald helt oppe fra Granfossen i Helgåa og fra Dillfossen i Inna samt flere vald i Verdalselva fra Vuku og nedover. Her kan fiskes med flue, mark og sluk. Tidlig på sesongen tas det mye fisk på mark/sluk mens utover sommeren når elva blir mindre og varmere kan det være spennende å ta med fluestanga. Flere vald er utmerket til fluefiske. For nærmere info angående fiskeregler se vår hjemmeside www.vjff.no.

HUSK: DESINFISERING AV ALT FISKEUTSTYR! Dette får du utført flere steder, blant annet ved Vuku Bilservice, Stiklestad Camping,Landfald Fiskecamp.

All fangst skal innrapporteres på fiskebørsen(www.lakseboersen.no)(Navn,dato,art,vekt,vald,redskap og evt. bilde.) innen 12 timer.

Her må du først registrere deg som bruker.

Overtredelse av dette medfører straffereaksjoner.

Firmakort.

Vi selger også firmakort som ansatte i bedriften kan disponere.

Fisker er ansvarlig for å ha betalt fisketrygden, samt desinfisert utstyr.

Firmakort koster kr. 6000,00

Ved kjøp av firmakort ta kontakt med  Harald Martinussen, Tlf. 90020967

 

For vald 28 og 29 gjelder følgende fisketider: Uke 22,24,25,27,28,30,31,33,34.

Det er tillatt med mark, sluk og fluefiske.

Medlemmer NJFF/VJFF - se egen rabatt på fiskekortene.

Sesongkort ungdom fom 16 år tom 23 år, alle soner medlem NJFF - se rabatt på kortet.

Pensjonister (f.o.m. 67 år) og uføre,se rabatt på sesongkort.

Fiskebestand 
I 2022 ble det tatt 3900 kg. laks i Verdalselva. Største laks i 2022 var 14,9 kg.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Vald som VJFF disponerer er i deler av  Helgåa  og deler av Inna samt vald i Verdalselva. Alle vald som vi disponerer er tydelig merket med VJFF samt valdnummer. Det er stor variasjon på valdene både når det gjelder dybde, strøm og kulper/stryk. Noen vald har flotte steinstrender,andre dype kulper mens noen kan ha vegetasjon hengende helt ned til elvkanten.

Lenker:

 

Søppel: Jeg oppfordrer alle som er glad i elva  om å ta med seg søpla heim, og ikke la det ligge igjen på elvekanten.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Verdalskortet

Verdalskortet er ett registreringskort som alle som skal fiske i Verdalselva må løse før fiske starter. En betaler dette kortet kun en gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. For alle under 19 år er dette gratis, men en må registrere seg allikevel.Fiske i Verdalselva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Inntektene fra dette kortet går til forvaltning og drift av elva (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering) 

Verdalskortet kjøper du her

 

Fiskeregler Verdalsvassdraget 2023

Sesong: 1.juni – 31 august opp til Granfossen

  1. juni – 31 august ovenfor Granfossen

Fredninger: All hunnlaks fredes i fra 15 juli, og all laks som har begynt å få gytedrakt skal settes ut.

Kvoter:

Sjøørret er fredet hele sesongen.

Døgnkvote 1 laks

Sesongkvote 3 laks, hvor maks 2 laks kan være over 65 cm.

Tar man opp 2 lakser over 65 cm, så er sesongen ferdig. Hvis man tar opp laks under 65 cm først, kan fisket fortsette frem til års-kvoten på 3 lakser.

Totalkvote på totalt 270 + 199 laks, hvor 50 laks er forbeholdt ovenfor Granfossen, og 419 laks nedenfor Granfossen

Man skal også rapportere kjønn ved innrapportering av fisk i tillegg til de andre fangstopplysningene.

Skjellprøver skal leveres inn som tidligere.

 

Hvis MD kommer med andre regler enn de foreslåtte, vil det bli lagt ut med fiskereglene på Verdalselva.no og i media.

 

  1. GENERELT:

Fiskekortet gjelder for 1-en- stang. Fiske fra båt er ikke tillatt på de soner VJFF disponerer. Vadebukser kan brukes - vis hensyn til andre fiskere! Det pliktes å utøve bevegelig fiske.

2. FISKEKORTET, LEGITIMASJON, FISKERAVGIFTEN OG DESINFISERINGSBEVIS SKAL MEDBRINGES UNDER FISKET.

3. DESINFISERING:

Før sesongstart, og når fiskeutstyret er brukt i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres før fisket starter. Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis!

4.FISKETIDEN:

Fiske er tillatt fra og med 1. juni til og med 31 august i hele vassdraget.

5.REDSKAPSBRUK:

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang per person. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes agn med mer enn maks en trippelkrok, wobbler skal også kun ha 1 trippelkrok.  Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Ved markfiske anbefales sirkelkrok.

*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark.

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

6.MINSTEMÅL, DØGNKVOTER OG SESONGKVOTER:

All anadrom laksefisk som er kortere enn 35 cm skal settes ut igjen. Det samme gjelder gytefarget laks og vinterstøinger. Hunnlaksen skal settes ut fra 15 Juli.

Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. For ukekort og sesongkort følges datodøgnet. Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er 1 laks. Når en laks er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sjøørret er fredet. Det betyr at det er forbudt å fiske etter sjøørret. Ved bifangst skal uskadet sjøørret settes tilbake til vassdraget. Skadet fisk skal avlives og leveres inn til Fellesforvaltninga. Det samme gjelder for hunnlaks når fredningen starter 15 Juli.

Personlig sesongkvote pr. fisker er 3/tre laks. Hvorav 2/to kan være over 65 cm. Når 2 laks over 65 cm er fanget og avlivet skal fisket avsluttes for sesongen.

Maks uttak av 2 laks i uken pr. fisker.

Ved eventuell utvidelse økes sesongkvote med 1 under 65 cm.

Hvis noen har fisket 2 over 65 cm, så kan de ikke gjenoppta fisket.

Fang og slipp før kvoten er fylt er frivillig. Slippes en laks etter at den er forsvarlig kjørt og ikke skadd kan fiske fortsette. Er fisken skadd, skal den avlives og regnes på kvoten for avlivet fisk. Fisker skal registrere all fanget fisk på laksebørsen for Verdalsvassdraget, også fisk som settes ut igjen. 

Sesongkvote for hele Verdalsvassdraget er 270 + 199 avlivet laks. Av disse er 50 laks forbeholdt elva ovenfor Granfossen. Når 419 laks er fanget og avlivet nedenfor Granfossen stenges fisket i denne delen av elva. Når 50 laks er avlivet ovenfor Granfossen stenges denne delen av elva.

All hunnlaks er fredet etter 15. juli, og skal forsvarlig settes ut igjen.

7.REGISTRERING AV FANGST:

MERK: Det er fra sesongen 2022 ny laksebørs i samarbeide med Elveguiden hvor det er to rapporteringsmuligheter. Web og APP på telefon. Man registrerer seg som bruker eller rapporterer fisk til grunneier for registrering av fangst hvis man ikke har tlf. eller web.

All fisk skal registreres, også gjenutsatt fisk. Dette skal gjøres innen 12 timer etter fangst på nettsiden Lakseboersen.no Navn, dato - vekt - vald og evt. bilde. Meld også gjerne inn redskap du brukte og tidspunkt for fangst. Følg med på Verdalelva.no for nyheter rundt registrering av fangst.

  1. SESONGVURDERING:

I løpet av sommeren vil sesongens lakseinnsig bli vurdert. Dette kan medføre endringer i kvoter og/eller fiskeregler. Det er ingen refusjon ved slike tilfeller. Slike bestemmelser tas av fellesforvaltningen i Verdalsvassdraget – innført etter flertallsvedtak. Fylkesmannen eller DN kan også endre reglene underveis i sesongen. Ingen refusjon.

  1. BEGRENSNINGER VED FOSSEKULPER:

Fiske innenfor en 70m grense til fosshølene Granfoss, Grunnfoss, Dillfoss, Kvernfossen, Voldenfossen, Skjækerfossen, Kløftåsfossen og Østnesfoss er forbudt. Merker settes av fylkesmannen i Nord Trøndelag i samarbeid med Statens naturoppsyn.

  1. TRÅKK OG LIGNENDE PÅ DYRKET MARK MÅ IKKE FOREKOMME.

 

  1. BRUDD PÅ BESTEMMELSER:

 

Straffebestemmelser

Nytt med tanke på innskjerping og sankjonsmetoder fra og med sesongen 2023.

Etter samtaler med politiet og jurister har Verdalselva Fellesforvaltning måtte endre ordlyden i straffebestemmelsene slik at det holder i en eventuell rettsak/tvistesak.


§11. Fisker plikter til enhver tid under fisket å ha tilgjengelig all dokumentasjon som er
pålagt for å kunne utføre fiske (se paragraf 2 og 3), og uoppfordret kunne vise dette til
Fiskeoppsyn ved kontroll.


§12. Brudd på regelverket/sanksjoner:
Brudd på (paragrafene i) fiskereglene samt medvirkning til brudd vil medføre sanksjoner.
Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse.


a. Gebyr for manglende registrering (ikke betalt Desinfiseringskort for Verdalsvassdraget, tidligere Verdalselvkort) jf. §2, er kr 2000,-. Fiske uten
fiskekort/valdkort eller dokumentasjon for lovlig fiske, rapporteres til valdansvarlige i det
respektive vald.


b. Gebyr for ikke å ville framvise pålagt dokumentasjon jf § 11 er kr 3000,-.


c. Gebyr for manglende rapportering av fangst jf. §4, og brudd på reglene i forbindelse med
redskapsbruk, §10, er kr 3000,-.


d. Gebyr for brudd på døgn og totalkvote og/eller medvirkning til kvotebrudd jf. §6, er kr
6000,-.


e. Brudd på andre paragrafer kan medføre advarsel eller gebyr opp til kr 2000,-.


f. Brudd på mer enn en paragraf i fiskereglene, gjentagende regelbrudd, og/eller uakseptabel
adferd, kan medføre gebyr opp til kr 10 000,- og/eller utestengelse opptil to år.
Fisket kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.
Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Fiskere som har blitt utestengt fra Verdalsvassdraget er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Dersom dette ikke blir overholdt, utvides utestengelsen ytterligere.
Verneting for tvistesaker er Verdal forliksråd og/ eller Trøndelag Tingrett.


NB: Rapportering om regelbrudd vil bli behandlet med total anonymitet.

  1. ANDRE BESTEMMELSER:

Ved vannføring under 10m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte - flueline som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).

Verdalselva Fellesforvaltning kan ved liten og varm elv stenge elva for fiske, og åpne den igjen når vannstand og temperatur tillater det. Dette varsles på hjemmesiden. Ingen refusjon for fiske.

 

 

For vald 28 og 29 gjelder følgende fisketider: Uke 22,24,25,27,28,30,31,33,34

Det er tillatt med mark, sluk og fluefiske.
For Helgåa:se regler på skilt langs elva.

Medlemmer NJFF - se egen rabatt på fiskekortene.

Sesongkort ungdom fom 16 år tom 23 år, alle soner medlem NJFF - se rabatt på kortet.

Pensjonister (f.o.m. 67 år) og uføre,se rabatt på sesongkort.

 

 

Veibeskrivelse

Alle vald er merket med skilt fra VJFF. Vald som ligger på sørsiden av elva er merket adkomst fra RV 72 mens vald på nordsiden av elva er merket langs fylkesvei 757. Det er lett adkomst til de fleste vald med bilvei frem til elva.

Klikk på kartikonet på denne siden for å finne nøyaktig hvor de forskjellige vald befinner seg.