LAKSEFISKE I VERDALSELVA

Velkommen til spennende dager og netter i Innherreds mest intime og vakre lakseelv. Kanskje storlaksen venter på akkurat deg.

Arter

 • Laks

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Alle vald er merket med skilt fra VJFF. Vald som ligger på sørsiden av elva er merket adkomst fra RV 72 mens vald på nordsiden av elva er merket langs fylkesvei 757. Det er lett adkomst til de fleste vald med bilvei frem til elva.

Om oss

Elveutvalget i Verdal jeger og Fiskerforening består av 9 ildsjeler i alle aldre. Vi tilbyr mange gode vald i verdalselva og har i en årrekke hatt ett meget godt samarbeide med våre grunneiere.

Kontakt oss

Verdal Jeger og Fiskerforening Elveutvalget

Harald Martinussen

+4790020967

xxxxx@online.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Se under avsnittet fiskeregler.

 

Mer detaljert beskrivelse

 

Velkommen til spennende dager og netter i Innherreds mest intime og vakre lakseelv. Her kan Verdal Jeger og Fiskerforening by på en variert elv med tilgang til 27 vald fra Stiklestad og opp til Granfossen 25 km oppe i dalføret.

 

VJFF disponerer 27 vald i Verdalselva hvor fiskesesongen varer fra og med 1. juni og t.o.m. 31 august...(Sesongen blir evaluert først på juli og kan bli innkortet hvis fangsten tilsier det.) Fra Vera kommer elva Helgåa som renner sammen med Inna i Vuku og danner Verdalselva. VJFF disponerer vald helt oppe fra Granfossen i Helgåa og fra Dillfossen i Inna samt flere vald i Verdalselva fra Vuku og nedover. Her kan fiskes med flue, mark og sluk. Tidlig på sesongen tas det mye fisk på mark/sluk mens utover sommeren når elva blir mindre og varmere kan det være spennende å ta med fluestanga. Flere vald er utmerket til fluefiske. For nærmere info angående fiskeregler se vår hjemmeside www.vjff.no.

HUSK: DESINFISERING AV ALT FISKEUTSTYR! Dette får du utført flere steder, blant annet ved Vuku Bilservice, Stiklestad Camping,Landfald Fiskecamp.

All fangst skal innrapporteres på fiskebørsen(www.verdalselva.no) (Navn,dato,art,vekt,vald,redskap og evt. bilde.) innen 12 timer.

Du kan også melde inn fangst på appen "Laksebørsen"

Her må du først registrere deg som bruker.

Overtredelse av dette medfører straffereaksjoner.

 

For vald 28 og 29 gjelder følgende fisketider: Uke 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32 og 34.

Det er tillatt med mark, sluk og fluefiske.
For Helgåa:se regler på skilt langs elva.

Medlemmer NJFF - se egen rabatt på fiskekortene.

Sesongkort ungdom fom 16 år tom 23 år, alle soner medlem NJFF - se rabatt på kortet.

Pensjonister (f.o.m. 67 år) og uføre,se rabatt på sesongkort.

Fiskebestand 
I 2020 ble det tatt 3000 kg. laks i Verdalselva. Største laks i 2020 var 20 kg.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Vald som VJFF disponerer er i deler av  Helgåa  og deler av Inna samt vald i Verdalselva. Alle vald som vi disponerer er tydelig merket med VJFF samt valdnummer. Det er stor variasjon på valdene både når det gjelder dybde, strøm og kulper/stryk. Noen vald har flotte steinstrender,andre dype kulper mens noen kan ha vegetasjon hengende helt ned til elvkanten.

Her er linker til kart valdoversikt

Nedre del av elva :https://www.njff.no/fylkeslag/nord-trondelag/lokallag/verdal/Sider/Oversikt-alle-vald.aspx?menuid=9

Midtre og øvre deler av elva :https://www.njff.no/fylkeslag/nord-trondelag/lokallag/verdal/Sider/VALD-%C3%98VRE-DEL.aspx?menuid=9

Lenker:

 

Søppel: Jeg oppfordrer alle som er glad i elva  om å ta med seg søpla heim, og ikke la det ligge igjen på elvekanten.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

Fiskeregler for Verdalselva og Helgåa sesongen 2021

 1. GENERELT: Fiskekortet gjelder for 1-en- stang. Fiske fra båt er ikke tillatt på̊ de soner VJFF disponerer. Vadebukser kan brukes - vis hensyn til andre fiskere! Det pliktes å utøve bevegelig fiske der man normalt starter øverst på valdet.
 2. FISKEKORTET, LEGITIMASJON, FISKERAVGIFTEN, FISKEREGLER OG DESINFISERINGSBEVIS SKAL MEDBRINGES PÅ KROPPEN UNDER FISKET.

Ved oppsyn plikter fisker å vise fangst – ved frivillig å åpne sekk, bil eller annet sted som fangst oppbevares. Fiskeravgift, fiskekort, desinfiseringsbevis og legitimasjon skal vises uoppfordret.

 1. DESINFISERING: Før sesongstart, og før og etter fiskeutstyret brukes i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres . Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis!
 2. FISKETIDEN: Fiske er tillatt fra og med 1. juni til og med 31 august i hele vassdraget.
 3. REDSKAPSBRUK: Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang per person. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må̊ nasjonalt regelverk følges.

Det kan brukes agn på kun en enkeltkrok, en dobbeltkrok eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på̊ overflaten. Det er forbudt å fiske på̊ en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark. **) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis «Gulp».

 

 1. MINSTEMÅL, KVOTER OG SESONGKVOTER:

All anadrom laksefisk som er kortere enn 35 cm skal settes ut igjen. Det samme gjelder gytefarget laks og vinterstøinger.

Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre.

Sjøørret er fredet. Det betyr at det er forbudt å fiske etter sjøørret, og all sjøørret skal settes tilbake i elva død eller levende. Dette er regler som ikke er bestemt av fellesforvaltningen, men som vi må følge. All sjøørret skal uansett registreres på børsen.

Sesongkvoten for hele vassdraget er 270 avlivet laks. Av disse er 34 laks er forbeholdt elva ovenfor granfossen. Når 236 laks er avlivet nedenfor granfossen stenges fisket i denne delen av elva.

Personlig kvote:

2 laks over 65 cm og 1 laks under 65 cm.

Når to laks over 65cm er avlivet avsluttes fisket for sesongen.

(Ved sesongutvidelse kan fisket fortsette etter 1 laks inntil 65cm)

Det skal gå minst 48timer mellom hver avlivet laks.

Fang og slipp før kvoten er fylt er frivillig. Slippes en laks etter at den er forsvarlig kjørt og ikke skadd kan fiske fortsette. Er fisken skadd, skal den avlives og regnes på̊ kvoten for avlivet fisk. Fisket kan ikke startes før utsatt fisk er sluppet på forsvarlig vis tilbake i elva. Fisker skal registrere all fanget fisk på̊ laksebørsen for Verdalsvassdraget, også̊ fisk som settes ut igjen.

All hunnlaks er fredet etter 15. juli, og skal forsvarlig settes ut igjen. Er fisken skadet skal den avlives og leveres fellesforvaltningen. Innlevert fisk går ikke på den personlige kvoten.

 • All avlivet fisk skal det tas skjellprøve av. Disse skjellprøvene skal leveres i utsatte postkasser ved Grunnfossen, Breding fiskevald, Landfald fiskevald (VJFF) eller avkjøringen til Stiklestad camping.

«Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.» 

Det trekkes en LTS fiskeutstyr i premie blant alle skjellprøvene som leveres inn ved sesongslutt.

 

 1. MIDTVEISEVALUERING og KVOTER:

Midtveisevaluering 1-3 juli.**

Ved gytebestandsoppnåelse under 50% opphører beskatningen og elva stenges for alt fiske.

Ved gytebestandsmål mellom 50% og 90% reduseres kvoten  til 230 avlivet laks.

Ved gytebestandsmål mellom 90% og 130% er kvoten uendret.

Ved gytebestandsoppnåelse over  130% kan den personlige kvoten utvides med 1 laks inntil 65cm, og totalkvoten kan økes med inntil 199 laks.

Fordelingen på kvoten ovenfor og nedenfor Granfossen skal økes likt i prosent ved økning i totalkvote.**

** Detaljer vil annonseres på verdalselva.no på nett og facebook.

 1. REGISTRERING AV FANGST: Laksebørs hvor det er to rapporteringsmuligheter. Web og APP på̊ telefon. Man registrerer seg som bruker eller rapporterer fisk til grunneier evt. Vjff for registrering av fangst hvis man ikke har tlf. eller web.

All fisk skal registreres, også̊ gjenutsatt fisk. Dette skal gjøres innen 12 timer etter fangst på̊ nettsiden www.verdalselva.no Navn, dato - vekt - vald og evt. bilde. Meld også̊ gjerne inn redskap du brukte og tidspunkt for fangst. Følg med på̊ Verdalelva.no for nyheter rundt registrering av fangst.

 

 1. BEGRENSNINGER VED FOSSEKULPER: Fiske innenfor en 70m grense til fosshølene Granfoss, Grunnfoss, Dillfoss, Kvernfossen, Voldenfossen, Skjækerfossen, Kløftåsfossen og Østnesfoss er forbudt. Merker settes av Fylkesmannen i Nord Trøndelag i samarbeid med Statens naturoppsyn.
 2. TRÅKK OG LIGNENDE PÅ DYRKET MARK MÅ IKKE FOREKOMME.

 

 1. BRUDD PÅ BESTEMMELSER:

Brudd på̊ bestemmelsene fører til inndragelse av fiskekortet uten vederlag, og nytt fiskekort kan ikke kjøpes for inneværende sesong. Det må̊ også̊ søkes om å få kjøpe nytt fiskekort for påfølgende års fiske ved slike tilfeller.

Brudd på̊ reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.

Gebyr for manglende desinfisering, for sen eller manglende rapportering, og brudd på̊ reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3000,-.

Gebyr for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. I tillegg til gebyr blir vedkommende som blir tatt for kvotebrudd bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula.

Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på̊ kr 500,-. Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fisker avgift og har gyldig desinfiseringsattest.

Brudd rundt regler på sjøørret anmeldes.

 

 1. ANDRE BESTEMMELSER:

Ved vannføring under 10m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte - flueline som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).

Vannføring finner man på̊ NVE`s hjemmesider til enhver tid. Man finner også̊ lenke til vannføring/Grunnfoss på̊ www.verdalselva.no

Vassdraget vil i spesielle tilfeller med lav vannføring og høy temperatur kunne stenges på kort varsel.

Ved uforutsette hendelser som for eksempel stengt elv, plikter ikke grunneier å refundere fiskekort.

 

Ikrafttreden: Reglene trer i kraft 1.juni 2021. 

 

All fangst skal innrapporteres på fiskebørsen(www.verdalselva.no) (Navn,dato,art,vekt,vald,redskap og evt. bilde.) innen 12 timer.

Du kan også melde inn fangst på appen "Laksebørsen"

Her må du først registrere deg som bruker.

Overtredelse av dette medfører straffereaksjoner.

 

For vald 28 og 29 gjelder følgende fisketider: Uke 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32 og 34.

Det er tillatt med mark, sluk og fluefiske.
For Helgåa:se regler på skilt langs elva.

Medlemmer NJFF - se egen rabatt på fiskekortene.

Sesongkort ungdom fom 16 år tom 23 år, alle soner medlem NJFF - se rabatt på kortet.

Pensjonister (f.o.m. 67 år) og uføre,se rabatt på sesongkort.