LAKSEFISKE I VERDALSELVA

Velkommen til spennende dager og netter i Innherreds mest intime og vakre lakseelv. Kanskje storlaksen venter på akkurat deg.

Arter

 • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Verdal Jeger og Fiskerforening Elveutvalget

Harald Martinussen

+4790020967

xxxxx@online.no

Kjøp laksefiske her

Om selger

Elveutvalget i Verdal jeger og Fiskerforening består av en gjeng ildsjeler i alle aldre. Vi tilbyr mange gode vald i verdalselva og har i en årrekke hatt ett meget godt samarbeide med våre grunneiere.

Fiskekvoter

Se under avsnittet fiskeregler.

 

Mer detaljert beskrivelse

 

Velkommen til spennende dager og netter i Innherreds mest intime og vakre lakseelv. Her kan Verdal Jeger og Fiskerforening by på en variert elv med tilgang til 26 vald fra Stiklestad og opp til Granfossen 25 km oppe i dalføret.

 

VJFF disponerer 26 vald i Verdalselva hvor fiskesesongen varer fra og med 1. juni og t.o.m. 31 august...(Sesongen blir evaluert først på juli og kan bli innkortet hvis fangsten tilsier det.) Fra Vera kommer elva Helgåa som renner sammen med Inna i Vuku og danner Verdalselva. VJFF disponerer vald helt oppe fra Granfossen i Helgåa og fra Dillfossen i Inna samt flere vald i Verdalselva fra Vuku og nedover. Her kan fiskes med flue, mark og sluk. Tidlig på sesongen tas det mye fisk på mark/sluk mens utover sommeren når elva blir mindre og varmere kan det være spennende å ta med fluestanga. Flere vald er utmerket til fluefiske. For nærmere info angående fiskeregler se vår hjemmeside www.vjff.no.

HUSK: DESINFISERING AV ALT FISKEUTSTYR! Dette får du utført flere steder, blant annet ved Vuku Bilservice, Stiklestad Camping,Landfald Fiskecamp.

All fangst skal innrapporteres på fiskebørsen(www.lakseboersen.no)(Navn,dato,art,vekt,vald,redskap og evt. bilde.) innen 12 timer.

Her må du først registrere deg som bruker.

Overtredelse av dette medfører straffereaksjoner.

Firmakort.

Vi selger også firmakort som ansatte i bedriften kan disponere.

Fisker er ansvarlig for å ha betalt fisketrygden,kjøpt verdalskortet samt desinfisert utstyr.

Firmakort koster kr. 6000,00

Ved kjøp av firmakort ta kontakt med  Harald Martinussen, Tlf. 90020967

 

For vald 28 og 29 gjelder følgende fisketider: Uke 23,24,26,27,29,30,32,33,35.

Det er tillatt med mark, sluk og fluefiske.

Medlemmer NJFF/VJFF - se egen rabatt på fiskekortene.

Sesongkort ungdom fom 16 år tom 23 år, alle soner medlem NJFF - se rabatt på kortet.

Pensjonister (f.o.m. 67 år) og uføre,se rabatt på sesongkort.

Fiskebestand 
I 2023 ble det tatt 630 fisk, med en samlet vekt på 2476 kg. i Verdalselva. Største laks i 2023 var 16,2 kg. og ble tatt på vald som VJFF disponerer.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Vald som VJFF disponerer er i deler av  Helgåa  og deler av Inna samt vald i Verdalselva. Alle vald som vi disponerer er tydelig merket med VJFF samt valdnummer. Det er stor variasjon på valdene både når det gjelder dybde, strøm og kulper/stryk. Noen vald har flotte steinstrender,andre dype kulper mens noen kan ha vegetasjon hengende helt ned til elvkanten.

Lenker:

 

Søppel: Jeg oppfordrer alle som er glad i elva  om å ta med seg søpla heim, og ikke la det ligge igjen på elvekanten.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Husk å medbringe kvittering for betalt fisketrygd, medlemsbevis, desinfiseringsbevis og fiskekort under fiske.

Fiskekortet er kun gyldig når desinfiseringsbevis medbringes.

All avlivet fisk skal det tas skjellprøve av. Disse leveres i utsatte postkasser ved Grunnfossen,Breding fiskevald eller avkjøring til Stiklestad camping.

Fredning (ikke åpnet for uttak)

 • All sjøørret er fredet hele sesongen
 • All hunnlaks fredet fra 15. Juli
 • All gytefarget laks skal settes skånsomt tilbake.

Kvoter:

 • Døgnkvote 1 laks
 • Sesongkvote 3 laks, hvorav maks 2 kan være over 65 cm. 
  Tar man opp 2 lakser over 65 cm, så er sesongen ferdig. Hvis man tar opp laks under 65 cm først, kan
  fisket fortsette frem til års-kvoten på 3 lakser.
 • Total sesongkvote for hele vassdraget er i utgangspunktet 270 avlivet laks. Etter midveisevalueringen kan denne kvoten bli endret. 
 • Hvis vi får utvidet totalkvoten etter midtveisevalueringen, øker sesongkvoten pr fisker med 1/en smålaks under 65 cm. Hvis en fisker allerede har tatt kvoten sin, kan ikke fiske gjenopptas denne sesongen.
 • Fisk som ikke kan settes ut pga. skade SKAL innleveres til Verdalselva Fellesforvaltning.
 • Pukkellaks går ikke på personlig kvote men skal avlives.
 • All fisk sjøørret/laks/pukkellaks og oppdrettslaks skal rapporteres på laksebørsen innen 12 timer etter fangst.
 • Skjellprøver skal leveres inn som tidligere

 

Straffebestemmelser

Nytt med tanke på innskjerping og sankjonsmetoder fra og med sesongen 2023 og gjelder også sesongen 2024.

Etter samtaler med politiet og jurister har Verdalselva Fellesforvaltning måtte endre ordlyden i straffebestemmelsene slik at det holder i en eventuell rettsak/tvistesak.


§11. Fisker plikter til enhver tid under fisket å ha tilgjengelig all dokumentasjon som er
pålagt for å kunne utføre fiske (se paragraf 2 og 3), og uoppfordret kunne vise dette til
Fiskeoppsyn ved kontroll.


§12. Brudd på regelverket/sanksjoner:
Brudd på (paragrafene i) fiskereglene samt medvirkning til brudd vil medføre sanksjoner.
Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse.


a. Gebyr for manglende registrering (ikke betalt Desinfiseringskort for Verdalsvassdraget, tidligere Verdalselvkort) jf. §2, er kr 2000,-. Fiske uten
fiskekort/valdkort eller dokumentasjon for lovlig fiske, rapporteres til valdansvarlige i det
respektive vald.


b. Gebyr for ikke å ville framvise pålagt dokumentasjon jf § 11 er kr 3000,-.


c. Gebyr for manglende rapportering av fangst jf. §4, og brudd på reglene i forbindelse med
redskapsbruk, §10, er kr 3000,-.


d. Gebyr for brudd på døgn og totalkvote og/eller medvirkning til kvotebrudd jf. §6, er kr
6000,-.


e. Brudd på andre paragrafer kan medføre advarsel eller gebyr opp til kr 2000,-.


f. Brudd på mer enn en paragraf i fiskereglene, gjentagende regelbrudd, og/eller uakseptabel
adferd, kan medføre gebyr opp til kr 10 000,- og/eller utestengelse opptil to år.
Fisket kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.
Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Fiskere som har blitt utestengt fra Verdalsvassdraget er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Dersom dette ikke blir overholdt, utvides utestengelsen ytterligere.
Verneting for tvistesaker er Verdal forliksråd og/ eller Trøndelag Tingrett.


NB: Rapportering om regelbrudd vil bli behandlet med total anonymitet.

Øvrig:

Ved vannføring under 10m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte - flueline
som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).
Verdalselva Fellesforvaltning kan ved liten og varm elv stenge elva for fiske, og åpne den igjen når vannstand og
temperatur tillater det. Dette varsles på hjemmesiden. Ingen refusjon for fiske.
Vannføring finner man på NVE sine hjemmesider til enhver tid. Man finner også lenke til vannføring/Grunnfoss
på Verdalselva.no

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang per person.
Redskapen skal ikke forlates under fiske.
Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig
mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes
agn med mer enn maks en trippelkrok, wobbler skal også kun ha 1 trippelkrok. Avstanden mellom
krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er bare tillatt
ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte
at fisken sannsynligvis vil krøkes. Ved markfiske anbefales sirkelkrok.
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark.
**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.
6. MINSTEMÅL, DØGNKVOTER OG SESONGKVOTER:
All anadrom laksefisk som er kortere enn 35 cm skal settes ut igjen. Det samme gjelder gytefarget laks og
vinterstøinger. Hunnlaksen skal settes ut fra 15 Juli.
Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn
(fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. For ukekort og sesongkort følges datodøgnet.
Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er 1 laks. Når en laks er fanget
skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sjøørret er fredet. Det betyr at det er forbudt å fiske etter
sjøørret. Ved bifangst skal uskadet sjøørret settes tilbake til vassdraget. Skadet fisk skal avlives og leveres inn til
Fellesforvaltninga. Det samme gjelder for hunnlaks når fredningen starter 15 Juli.

 

 

 

All fangst skal innrapporteres på fiskebørsen(www.verdalselva.no) (Navn,dato,art,vekt,vald,redskap og evt. bilde.) innen 12 timer.

Du kan også melde inn fangst på appen "Laksebørsen"

Her må du først registrere deg som bruker.

Overtredelse av dette medfører straffereaksjoner.

 

For vald 28 og 29 gjelder følgende fisketider: Uke 23,24,26,27,29,30,32,33,35.

Det er tillatt med mark, sluk og fluefiske. Ved vannføring under 10 m3 (målestasjon Grunnfoss)er det kun tillatt med lett fiske. Dvs. fluefiske med flyteline,mark med flytende dupp uten søkke. Se link vannstand lengre opp på denne siden.
For Helgåa:se regler på skilt langs elva.

Medlemmer NJFF - se egen rabatt på fiskekortene.

Sesongkort ungdom fom 16 år tom 23 år, alle soner medlem NJFF - se rabatt på kortet.

Pensjonister (f.o.m. 67 år) og uføre,se rabatt på sesongkort.

 

 

Veibeskrivelse

Alle vald er merket med skilt fra VJFF. Vald som ligger på sørsiden av elva er merket adkomst fra RV 72 mens vald på nordsiden av elva er merket langs fylkesvei 757. Det er lett adkomst til de fleste vald med bilvei frem til elva.

Klikk på kartikonet på denne siden for å finne nøyaktig hvor de forskjellige vald befinner seg.