Laks og sjøaurefiske i Flekke og Guddalsvassdraget

Flekke- og Guddalsvassdraget strekkjer seg omlag 30 km frå Flekkefjorden til fjellet i Guddal. Dei første 8,5 km opp til Harefossen utgjer anadrom del av elva.

Arter

 • Laksefiske
 • Laks
 • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


18.03.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Flekke elveigarlag SA

Hallvard Haaland

90633480

hallvard.haaland@gmail.com

Kjøp laksefiske her

Om selger

Forutan salet her på inatur kan du få tak i kort såleis:

Sone 1 og 3 : Hallvard Haaland tlf 90633480

Sone 2 og 3 : Ola Kjell Loneland tlf 90954812

Fiskekvoter

Det er ein kvote på 2 laksar pr fiskar pr døger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Flekke og Guddalsvassdraget strekkjer seg omlag 30 km frå Flekkefjorden til fjellet i Guddal. Dei første 8,5 km opp til Harefossen utgjer anadrom del av elva. På denne strekningen ligg det fire vatn. Dei siste 2 km opp til fossen er elv. Anadrom del av elva er delt inn i 3 soner. Sone 1 utgjer stryka mellom vatna. Sone 2 utgjer elvestrekningen øvst og sone 3 utgjer dei 4 vatna. Vassdraget med alle vatna både i hovudvassdraget og i fjellet og naturen omkring gjev høve til mange flott naturopplevinga.

 

Fiskebestand

God bestand av laks og sjøaure. Alle vatn fører aure og ovanfor anadrom strekning har Nautsundvatnet/Bjordalsvatnet og Holandsdalsvatnet røye.

2011 blei den beste sesongen vi nokon gong har hatt. Det blei landa i alt 502 laksar med ei vekt på 2665 kg.  Det er 32 fiskar og 837 kg meir enn forge rekordsesong som var 2010.

2018 vart ein sesong under snittet.Det vart landa totalt 306 laksar, samla vekt 1498 kg. 39 sjøaure, totalt 25 kg.

 

Vassdraget strekkjer seg frå Flekkefjorden og om lag 30 km gjennom eit svært innbydande landskap sør og austover til Steinset øvst i Guddal.

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Lokale tiltak i Flekkeelva for å sikre tilstrekkelig gytebestand 2024

Det er rapportert om dårlig innsig av laks til Norge i år. Miljødirektoratet har derfor stengt laksefisket i 33 vassdrag med virkning fra 23.06.24.

Flekkeelva er ikke blant disse.

For å sikre at vi har en tilstrekkelig stor gytebestand til høsten har Flekke elveeigarlag vedtatt følgende tiltak:

- det blir innført døgnkvote på 1 laks per fisker med umiddelbar virkning.

- etter 01.07.24 må all laks over 75 cm lengde settes ut igjen.

I den forbindelse innføres påbud om bruk av fiskeredskap med inneklemte mothaker. Ved fiske med makk må det brukes sirkelkrok. Fisken som blir satt ut, regnes som del av kvoten til fiskeren. Fisk som blir satt ut igjen skal rapporteres på vanlig måte.

Vi har ellers fått tilbakemelding om at det er blitt tatt relativt mye sjøaure i år.

- det innføres derfor en døgnkvote på 2 sjøaure per fisker.

Tiltakene ovenfor gjelder inntil videre.

 

Generelle regler

 • All fiske må føregå etter off. reglar. Fiskarar over 16 år må betale fiskaravgift.
 • Fisket skal rullere – slepp andre til. Stå ikkje meir enn 1 time på kvar plass !!
 • Ved bytte/overføring av fiskekort må den som gir frå seg eit fiskekort sende sms til kortseljaren seinast 24 timar før fiskedøgnet på det aktuelle kortet startar. Byttet/overføringa er ikkje godkjent før dette er bekrefta av kortseljaren. Sms skal sendast til Ola Kjell Loneland, tlf.: 90954812 i sone 2 og Hallvard Haaland, tlf.:90633480 i sone 1.
 • Born og ungdom under 16 år kan fiske på same kort som vaksen når innehavar av kortet tek pause og rettleier dei unge
 • Fiskarane pliktar å rette seg etter eventuelle forbodskilt.
 • Fangstavgrensing: 2 stk laks pr fiskar pr døger
 • Catch and release» er tillatt. All laks over 75 cm lengde som er fanga i august må settast ut igjen. Alle som fisker må gjere seg kjent med framgangsmåten for «Gjenutsetteing av laksefisk», sjå brosjyren «Gjenutsetting av laksefisk» frå Norges Jeger og Fiskerforbund og Norske Lakseelver. Fisken som vert sett ut, blir rekna som del av kvoten til fiskaren. Lengda og vekta på fisk som vert sett ut igjen, skal førast i loggboka som heng ved fiskebua i Kjergardfossen i Flekke eller i tunet på Loneland.  
 • Lovlegt fiskeutstyr er: A: Sluk/spinnar/wobblar, men berre med ein krok.  B:  Fluge og C:  Makk. (NB! Reke er forbode og nytte som agn). Ved fiske med makk i august må ein bruke sirkelkrok – dette er viktig for å skade fisken som blir gjenutsatt minst mogeleg.
 • Sjå elles meir detaljert informasjon i oppslag på fiskeplassen, se vedlagte fil!

NB!   Brot på desse reglane kan medføre bortvising frå elva for ein kortare eller lengre periode.

 

Veibeskrivelse

FV 57 går langs heile anadrom strekning av vassdraget. Frå Bergen følgjer du E39 nordover til Lavik, her frå FV 607 fram til FV 57 og følgjer så denne nordover til elva. Frå Førde følgjer du også E39 herfrå sørover til du kjem til FV 57 på Storehaug og tek så inn på denne og følgjer denne fram til elva rett sør for Flekke.

Andre aktuelle tilbud