Laks- og sjøørretfiske i Åroselva

Velkommen til spennende fiskeopplevelser! I år starter fiske 1. juni, fordi vi ønsker at overvintringene skal gå ut av elva.

Arter

  • Laks
  • Sjøørret

Beliggenhet

Viktige datoer


09.05.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Åros Elveeierlag

sigmund fauske

45292282

follestadgaard@outlook.com

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Fiskekvoter

Det er Innført BAG LIMIT på 3 stk laks PR. Døgn,   Sjøørret er i år fredet og skal settes ut ved fangst. Se øvrige fiskeregler under. 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Åroselva ligger i Røyken kommune i Buskerud fylke, begynnelsen av Hurumhalvøya. Elva renner ut ved Åros i Oslofjorden og strekker seg nordover mot Asker kommune. Vassdraget er en typisk flomelv, hvor regn har betydning for hvor mye fisk som går opp. Snitt størrelese på laks er 3.6 kg og sjøørret 1.3 kg

 

Fiskebestand

Rik på storlaks, sjøørret, ørret og gjedde.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Fra Asker kommune slakt hellende til utløp ved Åros ved Oslofjorden. Varierende stryk, fosser, stille partier og kulper.

 

Dugnadsarbeid gir reduksjon i prisen

Medlemmer og ikke-medlemmer av Åros jeger- og fiskeforening får reduksjon i fiskekort sesongpris ved dugnad 12 timer = 500 kr. Dette tilbudet gjelder senior, pensjonist og ufør. Dugnad som er organisert av arbeidsutvalg er kun gyldig.

 

Salg av døgnkort via SMS

Send fiskekort aad10 til 2377, pris kr. 300,-

 

Anbefalt lenke

Betal fiskeravgift til Staten her

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

Mijødirektoratet har fått klarsignal fra Klima og Mijødepartementet om å vedta nye regler for fiske etter laks,sjøørret og sjørøye i elv og sjø.

Ref. forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag, ikrafttredelse 15.03.21.  Det betyr NYE FISKE TIDER 01.06-31.08.22..Viser til paragraf 6 og vedlegg 1 i nevnte forskrift.

  Elveeierlaget vil i samsvar med Åros Jeger og Fiske forening vurdere midtsesong fangst resultat for å i vareta ønsket gyte bestandsmål.Det er derfor viktig spesielt i år og rapportere fangst raskt etter fiske. Sjøørret er i år fredet og skal settes ut. Bakgrunn for dette er at sjøørret bestanden på landsbasis er nedadgående, det gjelder også i vårt område.

  Elveeierlaget sammen med Åros Jeger og Fisk ønsker å legge fokus på ytterlige forbedringer av naturlige gyte muligheter i vassdraget og dette jobbes det i herdig med. Det er i år 2022 planlagt og legge ut gytegrus på ca 250m elvestrekning med habitat forbedringer i tilknytning. Arbeidene blir gjort på lav vann stand og skal ikke ha betydning for fisket.

Fra sesongen 2018 ble det innført "Bag limit "på 2 stk fisker PR. Døgn, uansett type ( laks/sjøørret).

  I år 2022  er "Bag limit" økt til 3 stk Laks pr døgn og all SJØØRRET ER FREDET og skal settes ut ved fangst. Det oppfordres til at all hunnfisk  anadrom laksefisk over 4 kg settes ut, se plakater som forklarer. Dette er i samarbeid med Røyken og Åros jeger og fisk forening , som ett av flere tiltak for å bedre gytebestanden i vassdraget. Alle som skal fiske må betalte  fiskeravgift, se egen link til betaling. Fiske fra båt er ikke tillatt.

Fisket vil om nødvendig bli stoppet før sesong slutt (31 aug 2022 ) om det er nødvendig for å sikre god nok gyting/rekruttering i vassdraget.

Ved Fabrikkhølen og Bedehushølen er det bevegelig fiske 30 minutter og maks antall 4 stenger.

Minstemål er 35 cm for anadrom laksefisk.

Fiskedøgnet går fra klokken 00:00-24:00 .
Fiskekort, sammen med fiskeravgiftskort (eller sms hvis betalt med mobil) og personlig legitimasjon, skal tas med på fiske og framlegges ved kontroll.

 

Grunneierkortet;

Det tillates maks to kort pr grunneier. Grunneierkortet skal kun gjelde nær familie, dvs. grunneiers ektefelle, samboer, barn, søsken og foreldre.

 

Husk fangstrapport ( innen 14 dager etter endt fiske) . Desinfisering gjøres i kar hos Jens Sundby/ Håkon Sundby Sundbygård.

Desinfisering av fiskeutstyr

Sundbygård, Kar for dypping av fiske utstyr.

Tlf: 31288225, 97070882 Jens Sundby.

Tlf: 95481929 , Geir Moen

Generell info om elva:  Åros elveeierlag v/Sigmund Fauske mob.45292282

Husk innrapportering av fangst - dette som et ledd i kultiveringsarbeidet. Det koster 50 kr pr sesong og 20 kr for dagskort for desinfisering av utstyr. Disse beløp er bakt inn i fiskekortprisene. Dugnad som er organisert av arbeidsutvalg er kun gyldig og vil generere reduksjon av fiskekortpriser, dog ikke lenger ned enn til gratis fiskekort. Dette gjelder kun sesongkort.

 

Pukkel laks som fanges skal ikke settes ut, men rapporteres inn til telefon 95481929 og 45292282 som Sms.

Vi oppfordrer til at fiskere respekterer dyrka mark med avlinger. Parker på egnede steder langs elva Og Ramton Camping ligger like ved elva,overnatting.

Gode fisketips

Flue, mark og spinner