Sokndalselva, Presthølen sone; laksefiske i Sokno.

Sokno er en liten fin lakseelv med gode fangster. Sone "Presthølen" er en av de beste steder i elva. GPS posisjon "Presthølen" N 58g 20,7min E 06g 18,5min

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

 

Fisket startet 15. juni kl 00 og varer til  31.august 2021  KL 24.00 i hele elva.

 

Forvaltningslaget for  elva sitt styre har den 17.august 2021 fattet vedtak om å STENGE FISKET I HELE ELVA FRA OG MED 31. AUGUST KLOKKA  24,00.

I tillegg er det innført forbud mot å fange mer enn 1 laks pr fisker pr døgn. Minstemål for laks 35 cm. Totalkvote for hele sesongen er fremdeles 30 laks pr fisker.

 

STYRETS VEDTAK GJENGIS I SIN HELHET VED Å ÅPNE LINKEN NEDERST . 

 

ALLE REDSKAPSREGLER FRA 15.06.2021 til og med 31.08.2021:

De to første postene i tabellen er regulert ved lov/forskrift og gjelder HELE sesongen se link https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-25-256

PÅ GRUNN AV STYRETS VEDTAK AV 17.08.2021 VIL DISSE REDSKAPSREGLER GJELDE UT SESONGEN :

Redskap / Tidsperiode / Begrensing

Enkel krok  15.6 – 31.08

Max 15 mm avstand fra krokspiss til krokstamme, dette er bestemt ved lov/forskrift og gjelder i hele landet

Trippel krok (trebel krok)  15.6 – 31.08

Max 13 mm avstand fra krokspiss til krokstamme, dette er bestemt ved lov/forskrift og gjelder i hele landet

Sluk  15.6 – 31.08

Ingen begrensning ut over krokstørrelse som gjelder HELE sesongen   

Spinner  15.06 – 31.08

Ingen begrensning ut over krokstørrelse som gjelder HELE sesongen

Wobbler  15.06 – 31.08

Ingen begrensning, det oppfordres å bruke max 2 trippel kroker og max 13 mm fra krokspiss til krokstamme

Makk  15.06 – 31.08

Max 15 mm avstand fra krokspiss til krokstamme   

 

 

AVKORTINGEN AV FISKETIDEN  DET ER DESVERRE IKKE NOE VI SOM FISKESONE KAN GJØRE NOE MED.  VI BLE FORMELT UNDERRETTET OM VEDTAKET I DAG 18.08.2021.

**********************************************************

Sone Presthølen er et samarbeid mellom 5 eiendommer med fiskeretter i sonen. Sonen er en av de beste fiskeområdedene i elva og det er opp gjennom tidene tatt mye og stor laks i sonen. Laksen på hovedbildet ble tatt i 2016 og veide litt over 13 kg.

Det selges kun 8 døgnkort i sonen pr døgn, 1 kort pr fisker/stang. Fisketiden er fra kl 00:00 til 24:00 på den angitte dato.

Det er etablert en parkeringsplass for fiskere på vestsiden av Hanebergvegen like ved krysset mot RV 44 og det er ferdigstilt gang/sykkelveg fra parkeringsplassen og over  brua og over jordet til husa på gården Eik. Gang-/sykkelvegen går videre delvis langs elva gjennom Hauge sentrum og videre helt til Rekefjord Gjestehavn.

Det er gode muligheter for parkering på begge sider av elva i fiskesonen - se oppslag ved elva med kart over sonen.

Fiskere kan oppstille bobil /vogn etc så lenge de har rett til å fiske men kun på plasser som rettigheteierne i elva selv disponerer og evt anviser.

Ingen plasser er spesielt tilrettelagt.

Det er etablert offentlig bobiloppstilling ved kommunesenteret nær butikk og nær elva.

 

Dersom det er spesielle plasser i sonen det er  behov for rydding av skog og kratt så ta kontakt med oss på mobil +4746789673.

 

Det er en gapahuk i sonen men det er ingen grunn til å fiske bare der, Det er godt fiske i hele sonen på begge sider av elva.

Myndighetenes smittevernregler om avstand osv. forutsetter vi blir fulgt. Åpenbare brudd på offentlig påbud og anvisninger kan medføre bortvising fra elva.

 

Velkommen og skitt fiske !

Til orientering:

Det har til tider vært fisket ulovlig i området ved elvas utløp i sjøen. Grensen mellom elv og sjø er klart varig merket med skilt både på den østre og vestre molo.

Til orientering er det dette som gjelder:

Ved elvas utløp i sjøen er det et område der det gjelder spesielle regler.

Dette gjelder:

  • Mellom gammel steinbro og grense elv/sjø er alt fiske forbudt hele året.
  • Fra grense elv/sjø og 100 meter ut er det tillatt å fiske fra land med håndsnøre/stang i den tiden det er tillatt å fiske i elva. Dorging fra båt er følgelig ikke tillatt i dette området.  For øvrig er alt fiske i 100-meters-sonen forbudt resten av året (gjelder fra 2021 og inntil det evt oppheves).

Ref: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2003-05-28-650

 

For kontakt direkte i forbindelse med kortsalg i sonen:  tlf: 46789673

Ansvarlig styreleder i forvaltnigslaget for elva:

Oddvar Mydland tlf 90977705

 

 

Kontakt oss

Dalane Miljø- og Ressurslag SA

415 09 411

post@dalafisk.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Fra17.08.2021 og til fisket slutter 31.08.2021 er kvoten kun 1 laks pr fisker pr døgn..

For sesongen som helhet er kvoten fremdeles 30 laks pr fisker.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

I Sokna kan du fiske laks og aure. ÅL ER FREDET ! Sjørret er fredet fra 2021 !

Presthølen selger 8 døgnkort som gjelder fra kl 00:00 til kl 24:00

The river Sokna is a nice salmon  and brown trout river.  Fishing for seatrout and eale is prohibited

The fishing permits for Presthølen is valid from 00:00 until 24:00 hours on aktual date.


Sokna ligger i Sokndal kommune og er en variert og fin lakseelv. Anadrom strekning er ca 12 km.

På enkelte strekk er det kun grunneierne som kan fiske, men for øvrige deler av elva selges det fiskekort i 4 ulike soner. 

Sone "Presthølen" og sone "Lindland" har  egne kort som selges via iNatur på nett. 

På Lindland selges i tillegg kort manuelt av eieren. Her selges 3 på nett og ellers etter avtale med eieren.

På Brandsberg lenger opp i hovedløpet i elva selges det kort via en pstkasseordning ved elva. Se salgsreglene ved postkassen.

 

Sonens utstrekning:

 Sonen "Presthølen" strekker seg fra jernbanebrua ( gang og sykkelvegen over elva) og ned til tvers over elva for søndre grense på prestegården,

Kortet gjelder for hele strekningen på begge sider av elva.

 

Rapporteringsplikt:

Det er særs viktig at alle som fisker rapporterer fiskedager og fangst ved å rapportere hver dag en har fisket.

Rapportering av ikke noe fangst er også en viktig rapport for elva og for de myndighetene som regulerer fisketider og kvoter. Det er å lure seg selv å unngå rapportering.

Hvis det er umulig av en eller annen grunn å få rapportert ; send en epost   snarest til viento@online.no med de nødvendige opplysningene.

Det er felles oppsyn for hele elva og i tillegg av representanter for grunneierne i de enkelte soner / eiendommer .

 

Se også nærmere på mulighetene for aurefiske / ørretfiske,laksefiske og jakt i Dalane.

 

Nyttige linker :

Fiske ∕jakt:

Opplevelser ∕kunnskap:

Gjestehavn /bobilplass:

  • https://velihavn.no/gjestehavner/rogaland/rekefjord-gjestehavn

Sjøturer /sightseing:

  • http://www.nesvaag-motormuseum.no/

Museum:

  • https://www.dalanefolkemuseum.no/anlegg/egersund-fayancemuseum/

Utlån utstyr / turforslag:

  • https://www.dalanefriluftsråd.no/

Hotell:

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

NYE REGLER FOR 2021:

Sjøørreten er totalfredet hele sesongen og må settes tilbake i elva. Sesonge for alt fiske i elva slutter i 2021 den 31.august kl 24.

Minstemål for laks 35 cm. Fra 17.08.2021 Max 1 laks pr døgn. Totalkvote for sesongen er 30 laks.

 

Myndighetenes smittevernregler om avstand osv. forutsetter vi blir fulgt. Åpenbare brudd på offentlig påbud og anvisninger kan medføre bortvising fra elva.

 

Fisket åpnes 15. juni kl 00:00 og varer fram til 31 august  kl 24:00 etter den siste reguleringen fra forvaltnigslaget.

 

Det praktiseres bevegelig fiske og god oppførsel i elva. HUSK CORONA-AVSTAND !
HUSK en viktig ting: Alle som har fisket i andre vassdrag SKAL desinfisere utstyret FØR fisket starter.
 

Det er desinfeksjonsstasjoner på følgende lokaliter:

Bakkaåno Gjestegard og Camping                                                                            GPS pos  N58:21,709 E06:18,567

Bak pumpestasjonen på veg til Sogndalstrand nedenfor krysset til Rekefjord.         GPS pos  N58:19,923 E06:17,019

Spørsmål omkring generelle fiskeregler, desinfisering ol. kontakt styret i forvaltningslaget.

Gode fisketips

For dem som vil følge med på vannstandsutviklingen i elva finnes det ikke målestasjoner som direkte måler vannstand i hovedelveløpet, men det er en automatisk målestasjon ved utløpet av Refsvatnet i Sokndal som kan brukes for å indikere forandringer i vannføringen.

Stasjonen finner du her:

https://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0026.00029.000/

Denne stasjonen måler direkte i sideløpet i elva som renner ut gjennom Litleå til hovedløpet ved Prestbru.