Sokndalselva, Presthølen sone; laksefiske i Sokno.

Sokno er en liten fin lakseelv med gode fangster. Sone "Presthølen" er en av de beste steder i elva. GPS posisjon "Presthølen" N 58g 20,7min E 06g 18,5min

Arter

  • Laksefiske
  • Laks

Beliggenhet

Kontakt selger

Dalane Miljø- og Ressurslag SA

916 51 965

post@dalafisk.no

Kjøp laksefiske her

Laksebørs

Se fangststatistikk

Om selger

 

Fisket startet 15. juni kl 00 og varer til  20. september 2023  KL 24.00 i hele elva

Forbud mot å fange mer enn 3 laks pr fisker pr døgn. Minstemål for laks 40 cm. 

NB: vi tar forbehold om at det kan være feil i tekst og informasjon. Dette blir rettet straks vi oppdager feil.

Det er forbudt å fange sjøørret og ål .

Det er forbudt å fage utgytt fisk∕vinterstøing; den skal setes ut igjen så skånsomt som mulig.

 

Det er sesongkvote på 30 laks. Oppdrettslaks og pukkellaks som dokumenteres med bilde og rapporteres og som det tas skjellprøver av teller ikke med i døgnkvoten eller sesongkvoten. Disse fiskene skal slaktes og tas bort fra vassdraget.

DET SKAL TAS SKJELLPRØVER AV ALL FISK SOM SLAKTES.

SJØØRRET ER FREDET.   ÅLEN ER FREDET. Disse skal sette ut igjen mest mulig uskadd.

 

ALL FISK SKAL (uten ål og bekkeaure) RAPPORTERES, også den som settes ut igjen.  UTSATT FISK TELLER I KVOTENE.

 

 REDSKAPSREGLER FRA 15.06.2023 til og med 20.09 -2023 blir oppdatert og lagt ut før fisket starter.

Følgende gjaldt i 2022:

Redskap / Tidsperiode / Begrensing

Enkel krok  15.6 – 20.09

Max 15 mm avstand fra krokspiss til krokstamme, dette er bestemt ved lov/forskrift og gjelder i hele landet

Trippel krok (trebel krok)  15.6 – 20.09

Max 13 mm avstand fra krokspiss til krokstamme, dette er bestemt ved lov/forskrift og gjelder i hele landet

AGN

Fiske med stang og håndsnøre med flue, flue med ikke vannfylt dupp, sluk, wobbler, spinner og mark er tillatt. Ekstra vekt kan kun brukes ved markfiske.Ingen form for biologisk agn utenom mark er tillatt. 2 agn er tillatt pr snøre, eks 2 fluer eller eks flue og sluk.

 

DET KAN KOMME ENDRINGER I FISKEREGLENE FØR FISKET BEGYNNER ELLER I LØPET AV SESONGEN.

 

Sone Presthølen er et samarbeid mellom 5 eiendommer med fiskeretter i sonen. Sonen er en av de beste fiskeområdedene i elva og det er opp gjennom tidene tatt mye og stor laks i sonen. Laksen på hovedbildet ble tatt i 2016 og veide litt over 13 kg.

KORTSALG:

 1 kort pr fisker/stang. Fisketiden er fra kl 00:00 til 24:00 på den angitte dato.

Det selges 8 kort til gjester pr døgn. I tillegg forbeholder eierne seg å fiske etter behov på egen fiskestrekning.

PARKERING /CAMPING:

Det er etablert en parkeringsplass for fiskere på vestsiden av Hanebergvegen like ved krysset mot RV 44 og det er ferdigstilt gang/sykkelveg fra parkeringsplassen og over  brua og over jordet til husa på gården Eik. Gang-/sykkelvegen går videre delvis langs elva gjennom Hauge sentrum og videre helt til Rekefjord Gjestehavn.

Det er gode muligheter for parkering på begge sider av elva i fiskesonen.

Fiskere med gyldig  fiskekort kan oppstille bobil /vogn etc så lenge de har rett til å fiske men kun på plasser som rettigheteierne i elva selv disponerer og evt anviser.

Ingen plasser er spesielt tilrettelagt.

Det er etablert offentlig bobiloppstilling ved kommunesenteret ved elva nær Coop-butikk. Der er også tømmestasjon for septik fra bobil /campingvogn. For øvrig er der campingplass på Bakaåno og hotell i Sogndalstrand.

Velkommen og skitt fiske !

Til orientering:

Det har til tider vært fisket ulovlig i området ved elvas utløp i sjøen. Grensen mellom elv og sjø er klart varig merket med skilt både på den østre og vestre molo.

Til orientering er det dette som gjelder:

Ved elvas utløp i sjøen er det et område der det gjelder spesielle regler.

Dette gjelder:

  • Mellom gammel steinbro og grense elv/sjø er alt fiske forbudt hele året.
  • Fra grense elv/sjø og 100 meter ut er det tillatt å fiske fra land med håndsnøre/stang i den tiden det er tillatt å fiske i elva. Dorging fra båt er følgelig ikke tillatt i dette området.  For øvrig er alt fiske i 100-meters-sonen forbudt resten av året (gjelder fra 2021 og inntil det evt oppheves).

Ref: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2003-05-28-650

 

For kontakt direkte i forbindelse med kortsalg i sonen:  tlf: 46789673

Ansvarlig styreleder i forvaltnigslaget for elva:

Atle Roger Mydland

Scanbare koder for ulike informasjonssider er slått opp på mange steder langs elva: Her finner en :

  • - vannføring
  • - fiskeregler
  • - direkte tilgang til kortkjøp
  • - kjøp av fiskeavgift
  • - varling av oppdrettslaks
  • - Google maps og kart

 

Fiskekvoter

3 laks pr døgn pr fiskekort

30 laks pr sesong pr fisker.

Dokumentert oppdrettslaks, pukkellaks eller regnbueørret teller ikke i kvoten.

Oppdrettslaks, pukkellaks og regnbueørret skal avlives.

Det skal tas skjellprøver av all slaktet fisk.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

I Sokna kan du fiske laks og aure. ÅL ER FREDET ! Sjørret er fredet fra 2021 !

The river Sokna is a nice salmon  and brown trout river. 

Fishing for seatrout and eale is prohibited

The fishing permits for Presthølen is valid from 00:00 until 24:00 hours on aktual date.

KORTSALG:

 1 kort pr fisker / stang.  Fisketiden er fra kl 00:00 til 24:00 på den angitte dato.

Det selges 8 kort til gjester pr døgn. I tillegg forbeholder eierne seg å fiske etter behov på egen fiskestrekning.


Sokna ligger i Sokndal kommune og er en variert og fin lakseelv. Anadrom strekning er ca 12 km.

På enkelte strekk er det kun grunneierne som kan fiske, men for øvrige deler av elva selges det fiskekort. Områder som er sperret eller fiskbare fraamgår av kart fra skannbare  kodeark som er oppslått langs elva.

Sonens utstrekning:

 Sonen "Presthølen" strekker seg fra jernbanebrua ( gang og sykkelvegen over elva) og ned til tvers over elva for søndre grense på prestegården,

Kortet gjelder for hele strekningen på begge sider av elva.

 

Rapporteringsplikt:

Det er særs viktig at alle som fisker rapporterer fiskedager og fangst ved å rapportere hver dag en har fisket.

Rapportering av ikke noe fangst er også en viktig rapport for elva og for de myndighetene som regulerer fisketider og kvoter. Det er å lure seg selv å unngå rapportering.

Hvis det er umulig av en eller annen grunn å få rapportert ; send en epost   snarest til viento@online.no med de nødvendige opplysningene.

Det er felles oppsyn for hele elva og i tillegg av representanter for grunneierne i de enkelte soner / eiendommer .

 

Se også nærmere på mulighetene for aurefiske / ørretfiske,laksefiske og jakt i Dalane.

 

Nyttige linker :

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

 

Fisket åpnes 15. juni kl 00:00 og varer fram til  kl 24:00 den 20 september   i 2022 dersom ikke annet bestemmes under veis.

 

Det praktiseres bevegelig fiske og god oppførsel i elva.
HUSK en viktig ting: Alle som har fisket i andre vassdrag SKAL desinfisere utstyret FØR fisket starter.
 

Det er desinfeksjonsstasjoner på følgende lokaliter:

Bakkaåno Gjestegard og Camping                                                                            GPS pos  N58:21,709 E06:18,567

Bak pumpestasjonen på veg til Sogndalstrand nedenfor krysset til Rekefjord.         GPS pos  N58:19,923 E06:17,019

Spørsmål omkring generelle fiskeregler, desinfisering ol. kontakt styret i forvaltningslaget.

Gode fisketips

For dem som vil følge med på vannstandsutviklingen i elva finnes det pr nå ikke målestasjoner som direkte måler vannstand i hovedelveløpet, men det er en automatisk målestasjon ved utløpet av Refsvatnet i Sokndal som kan brukes for å indikere forandringer i vannføringen.

Stasjonen finner du her:

https://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0026.00029.000/

Denne stasjonen måler direkte i sideløpet i elva som renner ut gjennom Litleå til hovedløpet ved Prestbru.