Laksefiske i Storelva i Arna (Arna elva) Nedre Del

Storelva i Arna er eneste Lakseførende vassdrag i Bergen kommune. Elva er forholds liten. 4,8 km lang, smal, kupert, og har en god bestand av mellom laks

Arter

  • Laksefiske

Kjøp laksefiske her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


22.06.2020 kl. 09:00

Om oss

Arna Sportsfiskarlag ble stiftet i 1985 av entusiaster som ønsket å reetablere laksestammen i Storelva i Arna. Laget driver med kultivering og tilrettelegging for fiske langs hele den lakseførende strekningen i elva som nå er blitt 4,8 km etter at vi fikk etablert laksetrapp i 2009. Storelva er det eneste lakseførende vassdrag i Bergen kommune.

Arna Sportsfiskarlag har eget klekkeri og setter hvert år ut over 75000 yngel i vassdraget. Arna Sportsfiskarlag har i dag ca. 150 medlemmer og er tilsluttet Norges Jeger og Fiskeforbund.

 

Vår sammarbeidspartner på fiske og jakt utstyr er www.bergenaktiv.no

Kontakt oss

Arna Sportsfiskarlag

Roald Meyer

+47 917 93886

arna.sportsfiskarlag@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Info / Døgnkvoter

 

For og få nok gytefisk til Klekkeriet er det sammen med styre bestemt at fra 25.august vil det i en periode bli tatt ut gytefisk fra trappen ,og satt ned i Klekkeriet. 

All annen fisk i trappen vil bli satt opp på øvre del, slik at det kontinuerlig vil være oppgang av ny fisk til øvre del

Fra og med 16.september vil det være et begrenset antall fiskere med stang, og håv som driver stamfiske i elven. 

Fiskere som deltar skal bære vaktskilt på seg. 

Dykkere vil også bidra dersom forholdene tillater det .

Hilsen Arna Sportsfiskarlag Klekkeri Team 

 

Se vedlegg under for fiske i KIRKEHØLEN

Fang og slipp ( Catch & Release) er mulig på villaks

All fettfinne klippet laks teller på kvoten, og kan ikke gjenutsettes.

Du kan ta opp MAX 2 Fettfinne klippet laks pr døgn,og da må fiske avsluttes.

Du kan ta opp MAX 1 Villaks pr døgn,og da må fiske avsluttes

Innlysende Oppdretts Laks/Regnbuørret/Pukkellaks skal avlives,men teller ikke på døgn kvoten.

Får mer info, se fiskeregler 

Det skal tas skjellprøver av all fisk. Skjellkonvolutter hentes og leveres i lagets postkasse ved Øyrane fiskebu.

På lav vannstand kan hele eller deler av elva bli stengt, uten at kjøpt fiskekort blir refundert.

 

For oppdatering på: fiskeregler, registrering  av fangst, eventuell stenging ved lav vannføring og annen informasjon, gå inn på vår nettside  www.arnasportsfiskarlag.com eller Facebook side Arna sportsfiskarlag

Vedlagte filer

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Siden 1985 har Arna Sportsfiskarlag disponert og kultivert den 1,8 km lakseførende delen av Storelva i Indre Arna. Elva er smal og fiskes stort sett fra en side, og elvebredden er svært godt opparbeidet og tilrettelagt.

I 2009 ble der anlagt laksetrapp ved Lilandsfossen, og Sportsfiskerlaget disponerer det meste av den nye 3 km lakseførende delen som åpnet for fiske i 2013. Over 500 fisk gikk gjennom trappen i 2012.

I 2016 ble det totalt landet 2,757kg fisk. Største laks var på 13.8 kg.

 

Fangst 2010 - 2018 se:  www.arnasportsfiskarlag.com

 

 

Gjenutsetting av laks (C&R) er mye praktisert.

Arna Sportsfiskarlag med ca. 150 medlemmer er tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund.

 

Det er mulig for barn og ungdom under 16 år å fiske på samme kort som voksen

når innehaver av kortet tar pause og rettleder de unge.

 

 

 

For oppdatering på fiskereglene, registrering av fangst og annen informasjon, gå
inn på vår hjemmeside på : www.arnasportsfiskarlag.com

 

Storelva har for tiden en god bestand av mellomlaks 3-7 kg.

Sjøørretbestanden har dessverre gått kraftig tilbake de siste årene og er nå fredet.

 

 

 

 

 

Fiskeregler

Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fiskeravgift.

Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.

REGLER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I STORELVA I ARNA.        

 

§ 1 Omfatter

Reglene gjelder for den laksførende delen av Storelva,  Øvre og Nedre del( skille v/ Laksetrapp på Liland)

§ 2 Fisketid.

Det er tillat å fiske etter anadrom laksefisk i perioden:

Nedre del: f.o.m. 01.07.2018  t.o.m. 15.09.2018 - Øvre del: f.o.m. 15.07.xx t.o.m. 15.09. 2018

 § 3 Redskapsbruk

Til fangst av anadrom laksefisk er det kun tillat å bruke stang.

Det kan bare brukes ett redskap pr person, et snøre pr redskap og et agn pr snøre.

Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillat å bruke mark (kan også være kunstig mark/gulp), sluk, spinner, flue med maks en trippelkrok.

På wobbler / sluk er det tillat med en stk. trippelkrok.

For følgende høler / fiskeplasser er det kun tilatt og fiske med flue eller mark:

Nedre del: Kulverten, Trollhølen og Store Kvernhushøl. - Øvre del: Storehølen.

(Se skilt anvisning på nevnte høler / fiskeplasser)

Fiske med reke er forbudt.

Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en enkeltkrok ikke større enn 15 millimeter.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret.

Bruk av søkke er bare tillat ved fiske med mark.

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

Klepp er forbudt. 

§ 4 Kvoter, Minstemål og Gjenutsetting

Sjøørret er fredet.

Fang og slipp ( Catch & Release) er mulig på villaks

All fettfinne klippet laks teller på kvoten, og kan ikke gjenutsettes.

Du kan ta opp MAX 2 Fettfinne klippet laks pr døgn,og da må fiske avsluttes.

Du kan ta opp MAX 1 Villaks pr døgn,og da må fiske avsluttes

Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på dagskort og datodøgn på sesongkort. Døgn kvoten gjelder samlet for hele elven

Innlysende Oppdretts Laks/Regnbuørret/Pukkellaks skal avlives,men teller ikke på døgn kvoten.

Villaks med lengde under 40 cm skal gjenutsettes

All feil kroket villaks, også fettfinne klippet laks skal gjenutsettes. Unntak er skadet fisk som skal avlives

Vi anmoder om at gyte farget Villaks som ikke er skadet gjenutsettes.

Gjenutsetting skal skje skånsomt og forsiktig. Anslå vekt ved øyemål, målebånd, håv/nett med vekt. Se vedlegg.

https://lakseelver.no/nb/news-2016/gjenutsetting-av-laksefisk

All fisk skal innrapporteres, også gjenutsatt fisk.

All vill holaks er fredet etter 15 August

§ 5 Rullerende fiske

Enkelte fiskeplasser er mer populære enn andreog det skal praktiserers rullerende fiiske.

Hver enkelt fisker kan maks stå en halvtime (30min) på en fiskeplass etter at en annen fisker har vist interesse for å overta.

Fiskeren skal da vike plass for neste fisker. Forøvrig vises det til skilting langs elven.  

 § 6 Desinfisering av fiskeredskap.

Hver enkelt fisker er selv ansvarlig for at alt fiskeutstyr, snører, vadere, håver etc. som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal være desinfisert og rengjort før bruk i Storelva.

Desinfisering stasjon finnes ved Øyrane torg. For Info/kode kontakt: Stein Sivertsen 901 93 016  eller Terje Holm 469 84 731

§ 7 Straffebestemmelser

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfiskm.v.§49.

Overtredelse kan medføre Politianmeldelse.

Styret har rett til å inndra fiskekort for resten av sesongen eller døgnet ved overtredelser. 

§ 8 Ikrafttreden.

De nye reglene trer i kraft 01.07.2018