Rovviltjakt i Romedal Almenning

Eget rovviltkort for jegere som ikke innehar noe annet gyldig jaktkort for å jakte rovvilt (småvilt-, elg-, hjorte-, rådyr- eller beverkort).

Arter

 • Rødrev
 • Røyskatt
 • Mår
 • Andre

Beliggenhet

Kontakt selger

Romedal Almenning

62 58 53 60

romedal.almenning@rasa.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Romedal Almenning er en stor skogeiendom beliggende på Østlandet, nærmere bestemt på Hedmarken. Eiendommen fremstår som svært veldrevet. Investeringene på eiendommen er stor sammenlignet med gjennomsnittet av skogbruket i Norge. Årsaken er at eierne er opptatt av å tenke langsiktig. Se mer på www.rasa.no

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

All jakt i Romedal Almenning er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende (bosatt på eiendom innenfor gnr. 211-405 i Stange kommune). Kunder som leier koie eller fester hyttetomt kan jakte etter bestemte regler. Det finnes også en gjestejegerordning.

Jaktregler

REGLER FOR BESKATNING AV ROVVILT I ROMEDAL ALMENNING OG STANGE ALMENNING FRA 2022 >

 1. Alle som driver aktiv rovviltjakt/fellefangst i Romedal Almenning og Stange Almenning må ha betalt jegeravgift. I tillegg kreves ett av følgende jaktkort:
  a)    Jaktkort elg
  b)    Jaktkort hjort
  c)    Jaktkort rådyr
  d)    Jaktkort bever
  e)    Småviltkort
  f)    Eget rovviltkort – pris kr 100,-
  - Det tillates ikke bruk av hund på jakt før 10.9. PS. Husk krav om sauerenhetsbevis.
 2. Rovviltkontroll må kun utføres innenfor lovens rammer for art og fredningstid.
  •    Fellefangst kan utføres fritt innen lovens rammer.
  •    Åtejakt i allmenningene skal registreres skriftlig på allmenningskontoret før utlegging av åte. Det påhviler dem som legger ut åte at det som legges ut er innenfor lovverket.
  •    Ordinær rovviltjakt skal skje i henhold til gjeldende lovverk 
  (våpen, ammunisjon, jakttid og ellers god jaktetikk).
 3. De arter som ikke er nevnt i premieringslista er fredet.
 4. Premiering av rovviltkontroll – se eget oppsett.


PREMIERING AV ROVVILTKONTROLL 2022>

NJFF Hedmark har ledet prosjektet «På spor etter rødreven» siden oppstarten 1.1.2010. Her ble alle felte rever registrert. Prosjektet betalte ut godtgjørelse for revene som ble tatt ut. Med virking fra 1.7.2021 er prosjektet avsluttet. Som følge av overnevnte endringer, har RASA sammen med de to JFF vi har avtale med, endret regelverket for beskatning av rovvilt. Nedenfor finner du det nye systemet:

Det er et firedelt system. Det er premiering for hver av eiendommene Romedal Almenning og Stange Almenning.

A. Revejakt krever at du har løst revepass hos den respektive JFF. 
Bor du ikke i Stange kommune kan du like fullt være deltaker på et lokalt jaktlag under forutsetning at du løser revepass hos JFF og rovviltkort hos allmenningen. 
B. Det utbetales kr 300,- per felte rev.
Felling av rev skal varsles på sms til leder i de respektive viltutvalg. For de med revepass skal all rev forevises/leveres felles viltmottak.
Øvrig rovvilt registreres hos de respektive viltkontrollørene i hver forening.
C. Alle jegere som oppnår mer enn 50 poeng etter skalaen nedenfor, og oppfyller kravene for å kunne løse småviltkort i den respektive allmenningen, oppnår gratis jaktkort (småvilt) påfølgende år.
D. Premiering til de som har mest rovviltpoeng:
•    1. premie     kr 3 000
•    2. premie    kr 2 000
•    3. premie     kr 1 000
•    4.-6. premie    kr    500
Ungdom (tom. året du fyller 23 år)
•    1. premie    kr 1 500
•    2. premie    kr 1 000
•    3.-5. premie    kr    500

Det trekkes ut gavepremier blant alle som har mer enn 15 rovviltpoeng.

Det er et krav at viltet er tatt ut på allmenningens arealer / i umiddelbar nærhet til allmenningsgrunn.

JFF er pålagt stikkprøvekontroll.


POENGSKALA:

Art                 Poeng
Villsvin            50 poeng
Mårhund         50 «
Mår                 25 «
Rev                 15 «
Grevling          10 «
Mink                10 «
Røyskatt           5 «
Korp                10 «
Mellomskarv   10 «
Kråke                3 «
Nøtteskrike       3 «
Skjære              1 «
 
Dette regelverket gjøres gjeldende fom. 01.01.2022 og i 3 år fremover. Sist oppdatert 31.07.2023.

Viltutvalgene / RASA 2023

Andre aktuelle tilbud