Småviltjakt for bruksberettigede og innenbygdsboende i Romedal Almenning

Småviltjakt for bruksberettigede og innenbygdsboende (bosatt på eiendom innenfor gnr. 211-405 i Stange kommune) i Romedal Almenning.

Arter

  • Småvilt

Beliggenhet

Kontakt selger

Romedal Almenning

62 58 53 60

romedal.almenning@rasa.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Romedal Almenning er en stor skogeiendom beliggende på Østlandet, nærmere bestemt på Hedmarken. Eiendommen fremstår som svært veldrevet. Investeringene på eiendommen er stor sammenlignet med gjennomsnittet av skogbruket i Norge. Årsaken er at eierne er opptatt av å tenke langsiktig. Se mer på www.rasa.no

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

All jakt i Romedal Almenning er i utgangspunktet forbeholdt bruksberettigede og innenbygdsboende (bosatt på eiendom innenfor gnr. 211-405 i Stange kommune). Kunder som leier koie eller fester hyttetomt kan jakte etter bestemte regler. Det finnes også en gjestejegerordning.

Jaktregler

REGELVERK FOR UTØVELSE AV SMÅVILTJAKT I ROMEDAL ALMENNING 2024


Innledning
Dette regelverket er å anse som en del av jaktkortet. Det er kortinnehaverens ansvar å sette seg inn i og følge de anvisninger som er angitt i regelverket, samt vise god jaktkultur i forbindelse med jaktutøvelsen. Det henstilles til jegerne å være varsomme i sin framtreden og ikke jakte i nærheten av hus og hytter eller andre steder hvor det oppholder seg mye folk.


Jakttider
Gjess:        10.8.-23.12.
Mellomskarv:    10.8.-23.12.
Andefugler:    21.8.-23.12.
Ordinær skogsfugljakt med og uten hund:    10.9.-23.12.
Hare (med hund):     1.1.-28.02. (NB! Kan avbrytes på kort varsel) og 10.9.-23.12.
For rovvilt: Se viltlovens bestemmelser og eget reglement på www.rasa.no.


Begrensinger
Det er opphold i småvilt- og rådyrjakt f.o.m. 5.10. t.o.m. 11.10. Elgjakta starter 5.10.
Rype er fredet. Det henstilles til ikke å skyte brunfugl. Riflejakt på skogsfugl er forbudt.

Det er ikke tillatt å drive småviltjakt i området fra vegen Gata-Foss-Fossberget-Damstua-langs Fosselva til Kvennstugua-Katthølet-Gata.

Det er forbudt å jakte på, fra eller over skogsbilveg! 


Jaktkort priser 2024
Bruksberettigede            1 dag        2 dager    Uke        Sesong
(gjelder også egne ansatte)
Kort i Romedal alm.            kr 200,-    kr 350,-    kr    500,-    kr    700,-
Kort i Romedal alm. og Stange alm.            kr 500,-    kr    700,-    kr    900,-

Innenbygdsboende (bosatt på eiendom innenfor gnr. 211-405 i Stange kommune)
Kort i Romedal alm. 16-23 år:    kr 150,-    kr 250,-    kr    350,-    kr    500,-
Kort i Romedal alm.            kr 300,-    kr 600,-     kr    800,-    kr 1 100,-
Kort i Romedal alm. og Stange alm.            kr 700,-     kr 1 000,-    kr 1 400,-

Koieleiere/festere av hyttetomt    1 dag        2 dager    Uke        Sesong
Kort i Romedal alm. 16-23 år:    kr 350,-    kr    500,-    kr    800,-    kr 1 000,-
Kort i Romedal alm.            kr 500,-    kr    800,-    kr 1 200,-    kr 2 000,-
Kort i Romedal alm. og Stange alm.            kr 1 200,-    kr 1 600,-    kr 2 800,-

Det er inntil 2 sesongkort per koie eller hytte på festetomt i Romedal Almenning. Det kan løses ytterligere 2 sesongkort mot et pristillegg på 4000 kr per kort. For hytter er ordningen med kort nr. 3-4 en prøveordning i to år fra 01.09.2023. Koienavn/festenummer skal oppgis ved kjøp av jaktkort.

Gjestejegere
Kort i Romedal alm. 16-23 år:    kr 400,-    kr 600,-    kr    800,-
Kort i Romedal alm.            kr 500,-    kr 800,-    kr 1 200,-

Det kan være med 1 gjestejeger per vert. Det presiseres at verten må jakte sammen med sin gjestejeger. Brudd på denne regelen vil føre til inndragning av både gjestekort og vertskort.


Opplæringsjeger
Aldersgrensen for å jakte småvilt er 14 år. Du kan benytte deg av ordningen frem til du 
fyller 16 år. Tilsynsjegeren(e) skal ha påtegning på sitt jaktkort med navn på opplæringsjegeren(e).


Jaktoppsyn
Det er opprettet eget jaktoppsyn på allmenningen bestående av ansatte og medlemmer av R&V JFF. Det gjøres oppmerksom på at oppsynet også vil jakte som vanlige jegere i tillegg til sin oppsynsfunksjon. Ureglementerte forhold som oppdages vil bli anmeldt.
Innehaver av jaktkort har i og med mottakelse av jaktkortet akseptert de kontroller og undersøkelser som jaktoppsynet har fullmakt til etter gjeldende lovverk og retningslinjer.


Rapportering
Det skal leveres rapport over antall jaktdager per måned og antall fellinger per art for alle løste jaktkort, selv om det ikke har blitt jaktet eller felt noe. 
Rapportering skal skje senest 31.12. Unnlatelse av å sende inn rapport kan få konsekvenser for senere jakt. Rapportering gjøres der du kjøpte jaktkortet.


Under elgjakta
For å bedre samarbeidet mellom elgjegere og småviltjegere må småviltjegerne rette seg etter pålegg som her fremlegges: 
Hvis det ønskes å jakte i terreng hvor det pågår elgjakt, skal småviltjeger ta kontakt med elgjegerne hvor disse skal jakte den aktuelle dagen slik at dere ikke behøver å jakte småvilt i elgjaktdrevene. Dette er et viktig sikkerhetstiltak og gjelder fra 12.10. til elgjakta er ferdig. Kontaktinfo for elgjaktlagene og oversikten over ferdigjaktede felt ligger på jaktkartet på www.rasa.no.

Overtredelse av kontaktplikten kan få følger for fremtidig jaktmulighet. 

Når elgjegerne etter hvert blir ferdig med jakten, henstiller vi til småviltjegerne å jakte på de terreng som blir ledige. 
I tillegg har vi følgende kontakttelefon: Arne Elias Østerås, tlf. 954 28 305


Oppfordring angående beitedyr
Romedal og Stange Sauebeitelag henstiller til jegerne i allmenningen om å varsle om gjengående husdyr, observasjoner av rovdyr, kadaver, etc. snarest mulig. Stedsangivelse oppgis så nøyaktig som mulig. Funn av omkomne dyr er også av stor interesse. Vi takker på forhånd for hjelpen, og ber om at det blir gitt melding til:

Beitelaget vakttelefon:     tlf. 916 32 404
Hvis vakttelefonen ikke nås, kontaktes allmenningskontoret.


God jakt og god tur!

Romedal Almenning                     Romedal og Vallset jeger- og fiskerforening

Andre aktuelle tilbud