Rypejakt Hardangervidda Halnetunga, åremålsleie. Budfrist 16. feb.

Rypejakt leies ut for 5 år på Hardangervidda av Halne Sameige . Feltet Halnetunga på 25.000 dekar. Leieperiode 2023 til 2027. Auksjon på åremål

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Hare
 • Rødrev

Beliggenhet

Kontakt selger

Halne Sameige

Stein Georg Verpe

92248848

post@halnesameige.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Halne Sameige forvalter ca 127.000 dekar eiendom for 88 deleigarar på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eigendommen i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i øst. Store deler av sameiget ligger i landskapsvernområde. Virksomheten er utleie av hytter, inntekt av festetomter, utleie av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleie av fiskeretter og beiteutleie.

 

Jaktkvoter

 • Bruken av den leide jaktretten skal baseres på bærekraftig forvaltning, dvs. ivareta jaktens fremtidige verdi på best mulig måte.
  Fangsten tilpasses i den forbindelse det som må antas å være riktig årlig beskatning. 
 • Det er tillatt å felle hare på leiefeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander.
 • Jegere oppfordres til å felle Rødrev.

Mer detaljert beskrivelse

Budregler.

Feltet selges til høystbydene pris.  (Budgivning og vilkår se her.)

Budfrist 16.02.2023 kl. 20.00. |  Utropspris: kr 400 000,- pr. år  (tilsvarende 16,00 kr/daa jaktbart areal)
Minstebeløp ved budøkning: kr. 5000,-
NB:
Halne Sameige forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde - med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.

Vilkår og retningslinjer for budgivning på Inatur.

Jaktfeltet.
Svært attraktivt jaktfelt på 25.000 dekar i den sørvestlige delen av Halne Sameige. Rv7 helt frem til jaktfeltet. Terrenget er oversiktlig og ligger over tregrensen mellom 1150 og 1290 moh. Store deler av landskapet har steppelignende vegetasjon, men med godt innslag av vier langs vassdrag.
Godt hundeterreng og gode forhold for lirype.
Jaktfeltets grenser: Mot nord grenser retten mot Rv7, mot vest langs Halnefjorden, i sør mot kommunegrensa til Nore og Ulvdal og i øst til
Øvre Hein/Heinungen/Vesle Krækja. Se kart.

Jaktregler

  • Jaktfeltet leies ut for 5 år av gangen til en årlig leiepris til Halne Sameige.
  • Jakttid f.o.m. 10. september til 23. desember
  • Inntil 6 gevær og 6 hunder på jaktfeltet. 
  • Feltleier er ansvarlig for at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau) ikke eldre enn 26 mnd ved jaktstart.
   NB: Halne Sameige krever slik godkjent prøve, (ikke opp til hundeeier selv å avgjøre).
  • Styret i Halne Sameige anmoder feltleier om å gjennomføre produksjonstelling ved bruk av hund. Dette gjøres etter angitte takseringslinjer på feltet i første halvdel av august. Dette arbeidet er dugnadsbasert. 
  • Framleie av jaktfeltet/jaktfeltene er ikke tillatt.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres til Halne Sameige årlig.
  • Den årlige feltleien faktureres av Halne Sameige 15. april i jaktåret.
  • Kontrakten for leieperioden 2023 til og med 2027 skal være underskrevet innen 1. april 2023.

Andre aktuelle tilbud