Dagskort fellesjakt på rådyr, for medlemmer i Solemskogen JFF

Solemskogen JFF tilbyr dagskort på fellessjakt med drivende hund på rådyr i "hjertet av Oslo" for medlemmer i Solemskogen Jeger- og Fiskerforening.

Arter

 • Rådyr
 • Rødrev
 • Grevling

Beliggenhet

Viktige datoer


15.07.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Solemskogen JFF

90086872

jakt@solemskogen.org

Kjøp/søk kort her

Om selger

Solemskogen Jeger- og Fiskerforening ble startet av en gruppe lokale jakt- og fiskeinteresserte i 1980. Foreningen har etterhvert fått medlemmer fra store deler av Oslo og områdene rundt byen, men fremdeles har vi en sterk lokal forankring.

 

42 år etter starten har foreningen ca 1500 medlemmer og aktive utvalg med egen satsing mot ungdom, vi har spesielle utvalg som retter seg mot jakt, skyting, hund, fiske og opplæring. Foreningen arrangerer ulike kurs, hvorav Jegerprøvekurset er det mest kjente.

 

Vi disponerer vår eget jaktterreng i Lillomarka. Her jakter vi både småvilt og rådyr. Det er mulig å kjøpe sesongkort etter søknad eller døgnkort på Inatur, og vi setter av egne jaktdager til opplæring. 

Jaktkvoter

Jaktleder informerer om kvoter med mer ved oppmøte til hver enkelt jakt.

Mer detaljert beskrivelse

Solemskogen JFF tilbyr dagskort på fellessjakt på rådyr med drivende hund  for medlemmer av Solemskogen Jeger- og Fiskerforening. Jakta foregår på terrenget Lørenskog i Nordmarka.

 

Dagskort fellesjakt på rådyrjakt med drivende hund hos oss i Solemskogen JFF er et tilbud til alle våre jaktende medlemmer. Dagskortet gir kun rett til jakt på og felling av rådyr på terminsfestet fellesjakt arrangert av foreningen, og ledet  av en av våre dyktige jaktledere.
Tilbudet er åpent for alle våre medlemmer, men er du uerfaren på rådyrjakt med drivende hund vil vi at du først deltar på en av våre mange "Introduksjonsjakter på rådyr", du finner også dagskort til det her på inatur.no.

 

Det er KUN tillatt å bruke hagle ved rådyrjakt med drivende hund i vårt terreng.

 

For å benytte deg av dette tilbudet MÅ du ha gyldig betalt medlemskap i Solemskogen Jeger- og Fiskerforening for inneværende jaktår.

Påmelding til jaktleder gjøres etter at jaktkort er kjøpt.

 

Program:

Oppmøte er senest klokken 08.00 på den aktuelle jaktdagen. For oppmøtested og navn/kontaktinfo på jaktleder se vedlagt terminliste

Her vil jaktleder informere om postfordeling og all annet relevant for jakten den aktuelle dagen.

Ved felling tilfaller det en fellingsavgift på 600 kroner per rådyr. Ved felling deles felt rådyr i 8 stykkningsdeler der skyter har første valg av del, hundefører annet valg av del, de resterende delen tilbys jaktens deltakere etter alder (lav til høy) og erfaring (kort til lang). Fellingsavgiften på 600 kroner fordeles forholdsmessig mellom de som får med seg kjøtt hjem.

 

Avtale om ettersøkshund er inkludert i dagskortprisen og administreres av jaktleder på den aktuelle jakten.

 

Her det bare å smøre matpakke, pakke haglen og melde seg på!!

Jaktregler

1.  Jakttid og andre begrensninger

Følgende krav/begrensninger er gjort i forhold til gjeldende jakttider/jaktformer, hundebruk m.m:

 1. Jakttid er 10. august til 23. desember. Kun råbukk frem til 25. september. Under jakt på rådyr med løs på drevet halsende hunder kan ikke boghøyden på hunden overstige 41 cm.
 2. Det er ikke tillat å benytte løs på drevet halsende hund under jakt innenfor ordinær båndtvangsperioden. Det er heller ikke tillatt å bruke løs hund under jakt på voksen råbukk i perioden fra 10. august til og med 24. september. Det er imidlertid tillatt under den ordinære rådyrjakta fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt.
 3. LV lar ikke andre jegere få mulighet til å jakte i rådyr i området, men bedriftens eiere, jaktoppsyn og skogfunskjonærer har rett til all jakt og oppsyn i området.
 4. Kun småviltjakt og rådyrjakt hver helg i elgjakt periode
 5. Jakthundprøver – ingen jakt.Elghundprøven er mandag 2. november og tirsdag 3. november, 2020 Harehundprøve NM for Støvere er torsdag 5. november og fredag 6. november, 2020
  Det er ikke jakt på disse datoer, gjelder alle terreng

2.Leietakers plikter Leietaker/jaktleder skal:

 • Gjøre seg kjent med områdets avgrensing og gjeldende lover, forskrifter og reglene for jakt i terrenget.
  • Identifisere seg og vise til denne avtale på eventuell forespørsel fra oppsyn.
  • Være ansvarlig for at alle jegerne i jaktlaget har betalt jegeravgift, har avlagt godkjent skytterprøve og er kjent med lover, forskrifter og reglene for jakt i terrenget.

 

 • Stå som ansvarlig for skader jeger eller hunder måtte påføre hus, utstyr eller bufe.

 

 • Rapportere felt vilt til jaktutvalget Solemskogen JFF .

 

Leietaker har ingen rett til å kreve annen jakt, beitebruk eller vanlig arbeid i skogen stanset i jaktperioden. Dersom dette er forhold som forstyrrer jakta, kan det tas opp med utleier.

 

3.Utleier plikter å:

 • Orientere leietaker om terrengets grenser, adkomst, regler for jakt etc.
 • Gi opplysninger om det vil foregå annen jakt i terrenget i leieperioden.

 

4.Leietakers rapporteringsplikt

Leietaker plikter å rapportere fellingsresultat til utleier. Leietaker kan pålegges å samle inn kjever, ovarier, og lignende, samt fylle ut sett dyr - skjema. Skjemaer innsendes til utleier senest 10 dager etter at jakta er avsluttet.

 

5.Skadeskyting

Dersom et dyr blir påskutt, men ikke felt, skal dette snarest meldes til utleier. Leietaker har rett og plikt til å forfølge det skadeskutte viltet på terrenget som leies. På annen manns grunn har leietaker rett til å forfølge det skadeskutte viltet samme dag som viltet krysset grensen til annet terreng. Grunneiere utenfor det leide terrenget skal varsles før man går over grensen. Eventuelle utgifter i forbindelse med ettersøk av skadet vilt faller i sin helhet på leietaker.

 

6.Avtale om ettersøkshund

Leietaker skal sørge for å ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Dokumentasjon og kontaktinformasjon sendes utleier hvert år før jaktstart.

 

7.Troféer

Kjøtt, innmat, skinn og gevir tilfaller jaktlaget.

 

8.Spesielle forhold/bestemmelser

Det gis anledning til å utføre enkle viltstelltiltak etter godkjennelse og rådføring med LV. Hunder skal ha sauerenhetsbevis.

Leietaker skal vise hensyn til allmenheten og legge opp jakten deretter. Det er ikke tillatt å skyte geit fra kje. Vokse rågeiter skal spares.

I tillegg til den oppsynsmyndighet LV har, skal leietager selv foreta oppsyn i terrenget. Leietager er ansvarlig for at jakten skjer i samsvar med god jaktetikk og for at jakten skjer i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.

 

Leietager plikter å informere utleier om aktiviteter og arrangementer fortløpende gjennom året.

 

9.Reaksjoner ved overtredelse av avtalen eller lovverk

Brudd på denne avtalen kan medføre oppsigelse av kontrakten med øyeblikkelig virkning. Brudd på lovverk og eller forskrifter kan medføre anmeldelse til politiet.

 

10.Tvist

Overtredelser av avtalen som manglende betaling, kritikkverdig utøvelse av jakten m.m er grunnlag for oppsigelse. Eventuelle tvister skal løses i minnelighet

 

11.Jaktledere elglagene:

LØRENSKOG  Gunnar Svendsen mob.91544528 Mail: gunnar.svendsen@statnett.no