Jakt på hornbærende rådyrbukk Skakland-Vestsiden Utmarkslag SA

NB! Fredningsområde/ikke jaktbare områder er skravert på Utmarklagets sitt tur- og jaktkart under "lenker på denne siden"

Arter

  • Rådyr

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


29.05.2021 kl. 09:00

15.06.2021 kl. 23:59

Kontakt oss

Skakland-Vestsiden Utmarkslag SA

977 19 840

arve.bones@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Hornbærende råbukk:

1 dyr pr rett.

Fra 25.09. kan kortet benyttes som ordinært jaktkort for rådyr og da er det tillatt med 2 jegere pr. rådyrrett. Medjakter må ha eget kort til kr 500,-

Gjelder KUN for grunneiere i Skakland-Vestsiden Utmarkslag SA og jegere bosatt innenfor utmarkslagets område.

Fredningsområder/ikke jaktbare områder er skravert på Utmarklagets sitt tur- og jaktkart. 

LAST NED/SE KART HER

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Skakland –Vestsiden Utmarkslag jobber for å legge forholdene til rette slik at flest mulig av brukerne til utmarka skal føle seg velkommen. Dette gjelder så vel bæreplukkere og turfolk som jeger. Årsaker til konflikter kan være forskjellig, så vi oppfordrer derfor alle til å respektere hverandre og vise god jaktmoral.

Tildelte jaktkort angir hva du kan jakte og hvilke soner eller områder hvor det er tillatt å drive jakt. Det er ikke tillatt å låne andres fellingsrett. 
Ikke jaktbare områder
Området mellom Setersetervegen og kraftlinja på A-terrenget, er fredet fra og med 2018 og inntil videre.
Fredningsområder/ikke jaktbare områder er skravert på Utmarklagets sitt jaktkart på vår hjemmeside.

Utmarkslaget ønsker også tilbakemelding på hva du mener om bestandens størrelse for den viltarten du har jaktet på. (Dette er frivillig.)
Gi oss en tilbakemelding her 

For å prøve å holde rovviltet på et akseptabelt nivå, har vi laget et poengsystem for å oppmuntre til litt predatorbekjempelse.
Den som etter årets jaktsesong har flest poeng, får gratis småviltkort neste år.
For registrering / kontroll av felt vilt, kontakt Per Gunnar Gjølstad Tlf. nr 90 57 98 40.
Høyre vinge ev. forlabb eller hele dyret godtas som bevis.
Poengskalaen er som følger:
Mår 50 poeng - Mink 30 poeng - Rev  30 poeng - Røyskatt 20 poeng - Grevling 10 poeng - Ravn 5 poeng - Kråke 2 poeng - Nøtteskrike 2 poeng    - Skjære 2 poeng

Jaktregler

  • Det er generelt jaktforbud i en avstand på 100 meter fra dyrket mark eller fast bosetning.(LAST NED/SE KART HER )

I henhold til Friluftsloven er all ferdsel på innmark forbudt uten grunneiers tillatelse, unntatt når marka er frossen eller snødekt. Jakt på, langs             eller over veg er forbudt. Posteringsjakt i bilveger er heller ikke tillatt.

  • Kopi av jaktkort skal festes godt synlig på innsiden av frontruten på bil dersom bil er benyttet som framkomstmiddel under jakta.
  • Dersom man har tillatelse fra grunneier til å ferdes på dennes innmark, skal det legges lapp med navn på grunneier på innsiden av frontruten, dersom bil benyttes som framkomstmiddel under jakta. 
  • Bruk av skogsbilveier er normalt tillatt på utmarkslagets areal. Kjøring skjer på eget ansvar og slik at det ikke er til ulempe for annen skogsdrift eller sjenanse for andre brukere. Eventuelle bomavgifter må betales.

Grunneier eller rettighetshaver kan stenge veien for motorferdsel i perioder av forskjellige årsaker. (F.eks. ved mye nedbør.) Skilt eller bom som forbyr slik ferdsel skal respekteres. 

  • Utmarkslaget har avtale med Kongsvinger Ettersøksring. Ved behov for ettersøk av rådyr eller hjort kan alle som har gyldig jaktkort få slik hjelp. Dette er inkludert i jaktkortet

Vakttelefon for ettersøk er  47 64 96 07. Bakvakt 40 10 69 72. 

  • Rapportering

Før dyret fraktes fra fellingsstedet skal jeger umiddelbart etter å ha felt rådyr, gi tilbakemelding om dette pr. SMS/telefon til oppsynsmann, Kjetil Hagen tlf.478 40 351 eller Lennart Høgberg tlf. 916 40 454. Kontroll av felte dyr kan påregnes

I tillegg skal fangsten innrapporteres på Inatur senest dagen etter felling.

Dersom man ikke oppnår å felle rådyr innen sesongavslutning, skal det gis rapport på Inatur om dette senest 23. desember. 

 

  • Jegere som ikke jakter i henhold til våre regler og bestemmelser kan bli ilagt straffegebyr eller nektet kjøp av jaktkort for senere år.


Kontaktpersoner:

Arve Bones - Fjeldvegen 35 - 2219 Brandval - Tlf: 977 19 840 - arve.bones@gmail.com 

Jens Erik Onsrud - Storhaugvegen 39 - 2219 Brandval - Tlf: 908 56 417 - jeons@online.no

Ole Aksel Grønnerud - Grønnerudgutua 35 - 2212 Kongsvinger - Tlf: 916 21 269 -  aks-gro@hageogutemiljo.no