Småviltjakt medlemmer LJFF og bruksberettige Løiten Almenning

For å kunne kjøpe dette jaktkortet må du være innenbygdsboende og medlem i Løten Jeger og fiskeforening, eller eier av bruksrettseiendom i Løiten Almenning. Ungdomskort f.o.m 16 år t.o.m 17 år.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Skarv
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Villsvin
 • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2023 kl. 09:00

11.04.2019 kl. 09:00

20.05.2019 kl. 23:59

Kontakt selger

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 221 000 mål, og utgjør med det ca. 64% av Løten Kommune. 

Jaktkvoter

Det er taksert fugl på samme måte som tidligere i Løiten Almenning sine omkringliggende områder.  Resultatet for rype på fjellet er svært dårlig med svært dårlig kyllingproduksjon.  Dette viser samme trend som over hele Sør-Norge.  En hovedårsak er nok økt predasjon grunnet totalt fravær av smågnagere.

I skogen er resultatet vesentlig bedre og omtrent som de to foregående årene.  Omtrent 2/3 av skogsfuglen er orrfugl, mens ca 1/3 er storfugl. Kyllingproduksjonen kan vel sies å være middels god.

Løiten Almenning har derfor vedtatt at for sesongen 2023 gjelder følgende:

All rype fredes.  Fjellet kan sjølsagt likevel brukes til å trene hund for de som har jaktkort.

Dagskvote for skogsfugl blir 2 stk. Vi anmoder om at brunfugl spares. 

Når du kjøper et jaktkort her, vil det automatisk gå en kopi på e-post til administrasjonen i Løiten Almenning. Der vil det bli foretatt en sjekk om du er berettiget til ditt kjøp. Kjøpes jaktkortet uten at du er innenbygds /medlem LJFF eller bruksberettiget blir kortet slettet og pengene BETALES IKKE TILBAKE.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 225 000 mål, og utgår med det ca. 65% av Løten Kommune. Eiendommen strekker seg fra rene skogsmarker i søndre og midtre deler til fjell og fjellskog i de nordligere, noe som gjør at vi har gode biotoper for både skogsfugl, ryper, rådyr, harer og bever. 

 

De siste årene har det til tider vært et stort jakttrykk under småviltjakta, og vi vil derfor forsøke å justere dette ved å innføre to jaktperioder med litt forskjellige regler hva gjelder salg av jaktkort.
Av samme grunn vil det nå ikke lengre være anledning for utenbygdsjegere å kjøpe jaktkort, så småviltjakten vil være forbeholdt innenbygdsjegere, hytteeiere og koieleiere i Løiten Almenning.

 

Jaktregler

Jakttider:
And og ringdue  21/8 - 23/9, 2/10 - 23/12

Kanadagås 10/8 - 23/12

Skogsfugl, rype (forbudt med rifle) 10/9 - 23/9          2/10 - 23/12

Hare  1/1 - 28/2      10/9 - 23/9          2/10 - 23/12

Rev  15/7 - 15/4

Mår  1/11 - 15/3

Mink Hele året

 Jaktregler:
•Jaktgrensene til våre naboer skal overholdes.
•I respekt for beitedyr er det ikke lov å slippe hund for å trene før jaktstart 10.september.

•For jakt med hund i første periode er det krav om sauerenhetsbevis.

•Postering og jakt på almenningens veger er ikke tillatt. Avfall og bålrester i eller på veger skal ikke etterlates.
•Jakt i hyttefelt er ikke lov

•Det tas forbehold om tidligere jaktslutt og/eller begrensninger av jaktområder. Det kan avholdes jaktprøver eller annet etter spesielle avtaler. Vis hensyn der det er oppslag om at jaktprøve pågår!

•For jakt på rovvilt (rev, mår og mink) må det løses jaktkort for småvilt. All jakt uten jaktkort er forbudt

•Bruk av rifle på skogsfugl og rype er forbudt i Løiten Almenning

•Brudd på jaktreglene fører til inndragning av jaktkort og utestengelse opptil 3 år.