Søknad revefangst Svalbard 2021/22

Søknad om revefangst forbeholdt fastboende på Svalbard. Servicegebyr vil bli refundert av Inatur i løpet av 1 virkedag.

Arter

  • Småvilt

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


05.10.2021 kl. 09:00

18.10.2021 kl. 23:59

Om oss

Sysselmesteren på Svalbard

Telefon: 79 02 43 00

www.sysselmesteren.no

Kontakt oss

Sysselmesteren på Svalbard

79024300

firmapost@sysselmesteren.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

NB: SØK PÅ ALLE DE OMRÅDENE DU ØNSKER Å FANGSTE. PRIORITER OMRÅDENE I SØKNADEN. DU ER KUN MED I TREKNINGEN PÅ DE OMRÅDENE DU FAKTISK HAR SØKT PÅ.

 

Sysselmesteren informerer om at alle som blir tildelt fangsttilatelse på rev kan bli pålagt å avgi byttet eller deler av byttet til vitenskapelig formål (bla. rabies analyser). 

 

De som blir tildelt fangsttillatelse på rev blir innkalt til et informasjonsmøte fra Sysselmesteren hvor Mattilsynet og Norsk Polarinstitutt vil være tilstede for å informere om bla. rabies og hvordan en best kan ivareta egen sikkerhet, samt praktisk bruk av feller etc. Dette vil finne sted i november og er åpent for alle som skal fangste rev. 

 

Generelle råd ved fangst av fjellrev 2021/2022.

  • Alle jegere som deltar i fangsten må være fullvaksinert mot rabies
  • Unngå å berøre dyrets munn, hjerne og ryggmarg
  • Bruk beskyttelesbriller og tykke gummihansker ved håndtering av feller og rev
  • Grundig håndhygiene er viktig for å redusere sjansen for smitte

Se for øvrig utfyllende råd og veiledning på Sysselmesterens hjemmeside her: www.sysselmesteren.no

 

Fangst av rev er kun tilgjengelig for registrerte fastboende på Svalbard (person som på tidspunkt for søknad om tillatelse og under utøvelse av høsting er gyldig innført i befolkningsregisteret for Svalbard).

NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur i løpet av 1 virkedag. Personer under 18 år som blir tilbudt fangstområde på rev vil få avgiften på kr 200,- refundert.

 

Alle feller skal godkjennes av Sysselmesteren før disse kan tas i bruk.

De som blir tildelt jakt får tilsendt informasjon om dette og øvrig informasjon om jakta etter trekning. 

Det blir ikke publisert en offentlig trekningsliste med navn og fangstområde etter at trekningen er gjennomført  2021, grunnet nye regler tilknyttet personvern/GDPR.

Sysselmesteren åpner for at det kan føres opp en medfangster på jaktkortet. Medfangster meldes inn til Sysselmesteren etter trekning er foretatt. Alle medfangstere må tilfredstille nødvendige krav for å fangste og godkjennes av Sysselmesteren. Kun navn som er påført jaktkortet kan utføre fangst.

 

NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur i løpet av 1 virkedag. Personer under 18 år som blir tilbudt fangstområde på rev vil få avgiften på kr 200,- refundert.

Jaktregler

Fangst av fjellrev er kun tillatt med slagfelle og fallem. Fangstredskapene skal virke og ha slik slagkraft at reven blir drept øyeblikkelig.

Sysselmesteren kan fastsette særskilte krav til spesifikasjon av feller og brukerkompetanse før disse tas i bruk.

Den som driver fangst plikter å innrette fangsten på en slik måte at ikke annet enn fjellrev kan fanges. Fangstredskaper skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at det kan oppstå fare for mennesker og husdyr.

Redskapene skal merkes med brukerens navn, adresse og eventuelt telefonnummer. Det skal så langt det er mulig føres tilsyn med redskapene hver uke.

 

For øvrig gjelder aktuelle bestemmelser i høstingsforskriften og øvrig regelverk om jakt og fangst på Svalbard.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-24-712

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-79/KAPITTEL_4-4#§31

 

Det er skyte og fangstforbud rundt Longyearbyen, Mer info: Jakt- og fangstkart | Sysselmesteren på Svalbard