Søknad revefangst Svalbard 2023/24

Revefangst er forbeholdt fastboende på Svalbard. I utgangspunktet blir det ikke anledning til å pelse selv i år, fordi reven skal undersøkes for pelslus.

Arter

  • Småvilt

Beliggenhet

Viktige datoer


11.10.2023 kl. 09:00

22.10.2023 kl. 23:59

Kontakt selger

Sysselmesteren på Svalbard

79024300

firmapost@sysselmesteren.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Sysselmesteren på Svalbard

Telefon: 79 02 43 00

www.sysselmesteren.no

Jaktkvoter

For å kartlegge forekomst og utbredelse av pelslus vil Norsk Polarinstitutt (NP) i utgangspunktet organisere pelsing. Pelsingen vil bli utført av profesjonell taksidermist ved Agder Utstopping.

Dersom du likevel ønsker å pelse reven selv kan det gis mulighet for det, men uansett skal alle revene leveres til NP for innfrysing i superfryser (- 80 grader C). Dette gjøres av smittevernhensyn.

Når reven er sjekket for lus kan du få den tilbake i opptint tilstand dersom du vil pelse selv. Vi anbefaler likevel at pelsing gjøres av Agder Utstopping i samarbeid med Norsk Polar Institutt (som tidligere år).

På grunn av fortsatt usikkerhet knyttet til pelslus og hvilke virkninger dette har for revebestanden på lang sikt innfører vi  "bag limit" på 5 rev/fangstterreng for hele sesongen. Selv om ynglingen ser ut til å være god sist sommer, er det likevel uvisst hvordan situasjonen utvikler seg og hvilken effekt bl.a. fugleinluensa får for revebestand. 

Det er tillatt med inntil 3 feller/terreng.

I forkant av fangstsesongen vil det bli avholdt et obligatorisk møte om revebestand, pelslsus, rabies og smittevern. Alle som får tildelt terreng må møte på informasjonskveld tirsdag 24. oktober 2023 kl 18. Vær forberedt på dette selv om trekninga ikke blir foretatt før 23. oktober.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

NB: SØK PÅ ALLE DE OMRÅDENE DU ØNSKER Å FANGSTE. PRIORITER OMRÅDENE I SØKNADEN. DU ER KUN MED I TREKNINGEN PÅ DE OMRÅDENE DU FAKTISK HAR SØKT PÅ.

 

Sysselmesteren informerer om at alle som blir tildelt fangsttilatelse på rev blir kan bli pålagt å avgi byttet eller deler av byttet til vitenskapelig formål (bla. rabies analyser). 

 

Foreløpig er det usikkert hvilken effekt pelslusa har på revebestanden. I tillegg er det ukjent om fugleinfluensa også kan ha noe å si for fjellreven og derfor er det viktig å overvåke forekomst av pelslus i alle fangstterrengene. For å sikre representativ oversikt fra alle terreng er det satt antallsbegrensning på 5 rev/terreng for hele sesongen (bag limit).

De som blir tildelt fangsttillatelse på rev blir innkalt til et informasjonsmøte hos Sysselmesteren for å informere om revebestand, pelslsus, rabies og smittevern og hvordan en best kan ivareta egen sikkerhet, samt praktisk bruk av feller etc. Dette vil finne sted 24. oktober 2023 kl 18 og er obligatorisk for alle som skal fangste rev. 

 

Generelle råd ved fangst av fjellrev 2023/2024.

  • Alle jegere som deltar i fangsten må være fullvaksinert mot rabies
  • Unngå å berøre dyrets munn, hjerne og ryggmarg
  • Bruk beskyttelesbriller og tykke gummihansker ved håndtering av feller og rev
  • Grundig håndhygiene er viktig for å redusere sjansen for smitte

Se for øvrig utfyllende råd og veiledning på Sysselmesterens hjemmeside her: www.sysselmesteren.no

 

Fangst av rev er kun tilgjengelig for registrerte fastboende på Svalbard (person som på tidspunkt for søknad om tillatelse og under utøvelse av høsting er gyldig innført i befolkningsregisteret for Svalbard).

NB: Servicegebyr vil bli refundert av Inatur i løpet av 1 virkedag. Personer under 18 år som blir tilbudt fangstområde på rev vil få avgiften på kr 200,- refundert.

 

Alle feller skal godkjennes av Sysselmesteren før disse kan tas i bruk. Denne godkjenningen foretas i Sjøgarasjen etter nærmere avtale med Sysselmesteren.

De som blir tildelt jakt får tilsendt informasjon om dette og øvrig informasjon om jakta etter trekning. 

Sysselmesteren åpner for at det kan føres opp en medfangster på jaktkortet. Medfangster meldes inn til Sysselmesteren etter trekning er foretatt. Alle medfangstere må tilfredstille nødvendige krav for å fangste og godkjennes av Sysselmesteren. Kun navn som er påført jaktkortet kan utføre fangst.

Jaktregler

Fangst av fjellrev er kun tillatt med slagfelle og fallem. Fellene skal kontrolleres av Sysselmesteren før fangsten starter.

Fangstredskapene skal virke og ha slik slagkraft at reven blir drept øyeblikkelig.

Sysselmesteren kan fastsette særskilte krav til spesifikasjon av feller og brukerkompetanse før disse tas i bruk.

Den som driver fangst plikter å innrette fangsten på en slik måte at ikke annet enn fjellrev kan fanges. Fangstredskaper skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at det kan oppstå fare for mennesker og husdyr.

Redskapene skal merkes med brukerens navn, adresse og eventuelt telefonnummer. Det skal så langt det er mulig føres tilsyn med redskapene hver uke.

 

For øvrig gjelder aktuelle bestemmelser i høstingsforskriften og øvrig regelverk om jakt og fangst på Svalbard.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-24-712

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-79/KAPITTEL_4-4#§31

 

Det er skyte og fangstforbud rundt Longyearbyen, Mer info: Jakt- og fangstkart | Sysselmesteren på Svalbard