Introduksjonsjakt på rådyr nær Oslo by

Solemskogen JFF tilbyr dagskort på opplæringsjakt med drivende hund på rådyr i "hjertet av Oslo" for medlemmer i NJFF.

Arter

 • Rådyr
 • Rødrev
 • Grevling

Beliggenhet

Kontakt selger

Solemskogen Jeger- og Fiskerforening

90086872

jakt@solemskogen.org

Kjøp/søk kort her

Om selger

Solemskogen Jeger- og Fiskerforening ble startet av en gruppe lokale jakt- og fiskeinteresserte i 1980. Foreningen har etterhvert fått medlemmer fra store deler av Oslo og områdene rundt byen, men fremdeles har vi en sterk lokal forankring.

 

40 år etter starten har foreningen ca 1400 medlemmer og aktive utvalg med egen satsing mot ungdom, vi har spesielle utvalg som retter seg mot jakt, skyting, hund, fiske og opplæring. Foreningen arrangerer ulike kurs, hvorav Jegerprøvekurset er det mest kjente.

 

Vi disponerer vår eget jaktterreng i Lillomarka. Her jakter vi både småvilt og rådyr. Det er mulig å kjøpe sesongkort eller døgnkort, og vi setter av egne jaktdager til opplæring. Hver mandag fra kl 1800 treffes vi i Fjellhallen, Myrerskogveien 17. Der kan du skyte med rifle (skyteprøven og treningsskudd) eller bare trene. I kafeen slår du av en jaktprat med kjente og nye medlemmer.

Jaktkvoter

Jaktleder informerer om kvoter med mer ved oppmøte til hver enkelt jakt.

Mer detaljert beskrivelse

For å delta på Introjakt må du kjøpe kort før du melder deg på til jaktleder. Jaktleder har ikke jaktkort å selge. For å finne hvilken jaktleder som er ansvarlig for den datoen du har kjøpt kort må du se på lista for Fellesjakt-Introjakt og der finner du introjakta merket med gult. jaktkort som ikke blir benyttet refunderes ikke

Jaktregler

Rådyrjakt.

1.  Jakttid og andre begrensninger

Følgende krav/begrensninger er gjort i forhold til gjeldende jakttider/jaktformer, hundebruk m.m:

 1. Jakttid er 10. august til 23. desember. Kun råbukk frem til 25. september. Under jakt på rådyr med løs på drevet halsende hunder kan ikke boghøyden på hunden overstige 41 cm.
 2. Det er ikke tillat å benytte løs på drevet halsende hund under jakt innenfor ordinær båndtvangsperioden. Det er heller ikke tillatt å bruke løs hund under jakt på voksen råbukk i perioden fra 10. august til og med 24. september. Det er imidlertid tillatt under den ordinære rådyrjakta fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt.
 3. LV lar ikke andre jegere få mulighet til å jakte i rådyr i området, men bedriftens eiere, jaktoppsyn og skogfunskjonærer har rett til all jakt og oppsyn i området.
 4. Kun småviltjakt og rådyrjakt hver helg i elgjakt periode
 5. Jakthundprøver – ingen jakt.
  Elghundprøven er mandag 1. november og tirsdag 2. november, 2022
  Harehundprøve for Støvere er torsdag 4. november og fredag 5. november, 2022

  Det er ikke jakt på disse datoer, gjelder alle terreng

2.Leietakers plikter Leietaker/jaktleder skal:

 • Gjøre seg kjent med områdets avgrensing og gjeldende lover, forskrifter og reglene for jakt i terrenget.
  • Identifisere seg og vise til denne avtale på eventuell forespørsel fra oppsyn.
  • Være ansvarlig for at alle jegerne i jaktlaget har betalt jegeravgift, har avlagt godkjent skytterprøve og er kjent med lover, forskrifter og reglene for jakt i terrenget.

 

 • Stå som ansvarlig for skader jeger eller hunder måtte påføre hus, utstyr eller bufe.

 

 • Rapportere felt vilt til jaktutvalget Solemskogen JFF .

 

Leietaker har ingen rett til å kreve annen jakt, beitebruk eller vanlig arbeid i skogen stanset i jaktperioden. Dersom dette er forhold som forstyrrer jakta, kan det tas opp med utleier.

 

3.Utleier plikter å:

 • Orientere leietaker om terrengets grenser, adkomst, regler for jakt etc.
 • Gi opplysninger om det vil foregå annen jakt i terrenget i leieperioden.

 

4.Leietakers rapporteringsplikt

Leietaker plikter å rapportere fellingsresultat til utleier. Leietaker kan pålegges å samle inn kjever, ovarier, og lignende, samt fylle ut sett dyr - skjema. Skjemaer innsendes til utleier senest 10 dager etter at jakta er avsluttet.

 

5.Skadeskyting

Dersom et dyr blir påskutt, men ikke felt, skal dette snarest meldes til utleier. Leietaker har rett og plikt til å forfølge det skadeskutte viltet på terrenget som leies. På annen manns grunn har leietaker rett til å forfølge det skadeskutte viltet samme dag som viltet krysset grensen til annet terreng. Grunneiere utenfor det leide terrenget skal varsles før man går over grensen. Eventuelle utgifter i forbindelse med ettersøk av skadet vilt faller i sin helhet på leietaker.

 

6.Avtale om ettersøkshund

Leietaker skal sørge for å ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Dokumentasjon og kontaktinformasjon sendes utleier hvert år før jaktstart.

 

7.Troféer

Kjøtt, innmat, skinn og gevir tilfaller jaktlaget.

 

8.Spesielle forhold/bestemmelser

Det gis anledning til å utføre enkle viltstelltiltak etter godkjennelse og rådføring med LV. Hunder skal ha sauerenhetsbevis.

Leietaker skal vise hensyn til allmenheten og legge opp jakten deretter. Det er ikke tillatt å skyte geit fra kje. Vokse rågeiter skal spares.

I tillegg til den oppsynsmyndighet LV har, skal leietager selv foreta oppsyn i terrenget. Leietager er ansvarlig for at jakten skjer i samsvar med god jaktetikk og for at jakten skjer i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.

 

Leietager plikter å informere utleier om aktiviteter og arrangementer fortløpende gjennom året.

 

9.Reaksjoner ved overtredelse av avtalen eller lovverk

Brudd på denne avtalen kan medføre oppsigelse av kontrakten med øyeblikkelig virkning. Brudd på lovverk og eller forskrifter kan medføre anmeldelse til politiet.

 

10.Tvist

Overtredelser av avtalen som manglende betaling, kritikkverdig utøvelse av jakten m.m er grunnlag for oppsigelse. Eventuelle tvister skal løses i minnelighet

 

11.Jaktledere elglaget:

LØRENSKOG: Gunnar Svendsen mob.91544528 Mail: gunnar.svendsen@statnett.no