Skogsfugljakt - Børresen i Finnemarka

Søk skogens ro like utenfor Oslo og Drammen. Terrenget er ca 100 000 daa. Muligheter for hytteleie. Du må aktivere kortet på det enkelte jaktfelt. Les mer detaljert beskrivelse nede på siden.

Arter

  • Småvilt
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare

Kjøp kort her. Kortene må aktiveres før jakt for å være gyldige

Sjekk jakttrykk i området

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


20.05.2021 kl. 09:00

10.03.2021 kl. 09:00

10.04.2021 kl. 23:59

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Kontakt oss

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Informasjon om aktivering og rapportering av jaktkort

På våre jaktfelt i Finnemarka forvaltes skogsfugljakta gjennom et et system med aktivering av jaktkort. Dette bidrar til en bedre oversikt over jakttrykket/uttaket og gir oss en veldig god fangstrapportering som igjen bidrar til en bedre forvaltning. Samtidig får jegere muligheten til å jakte på større områder med kun ett jaktkort. Eksempelvis kan du med et sesongkort jakte på hele arealet, gitt at du aktiverer kortet på det enkelte jaktfelt den dagen du har tenkt deg på jakt.  

Aktivering av jaktkort betyr altså at du som jeger kjøper jaktkort på sammen måte som tidligere, men at du må gi beskjed om når og på hvilket jaktfelt du har tenkt deg på jakt. Du må altså aktivere jaktkortet ditt for den enkelte jaktdag for at kortet skal være gyldig. Dette gjelder for alle korttyper. Eksempelvis må dagskort aktiveres på det jaktfeltet de skal benyttes selv om disse er kjøpt for en enkelt dag i kalenderen. Tilsvarende må også periodekort (ukekort/sesongkort) aktiveres for hver dag du skal ut på jakt. Utgangspunktet er altså at du må ha en gyldig aktiveringskvittering for den enkelte dag du skal ut på jakt. Om du eksempelvis har kjøpt deg et sesongkort, vil du kunne aktivere jaktdagen din på ønsket jaktfelt tidligst 10 dager før dagen du skal på jakt. Skal du på jakt den 10 september kan du altså aktivere jaktkortet ditt for 10 september tidligst fra kl. 21:00 på kvelden den 31. august. Tilsvarende må du aktivere kortet på nytt dersom du også ønsker å jakte 11 september, som da tidligst kan aktiveres kl. 09:00 på kvelden den 1 september. 

Vi har på forhånd definert hvor mange jegere det er plass til på de ulike jaktfeltene/delområdene hver dag. En viktig forutsetning for å få aktivert ditt jaktkort på et spesifikt jaktfelt er derfor at det er ledig plass den aktuelle dagen du har tenkt deg på jakt. I enkelte tilfeller, særlig tidlig i sesongen og i tilknytning til helger, vil man kunne oppleve at de mest populære jaktfeltene blir fullbooket relativt raskt. Det vil imidlertid da være mulig å finne andre alternative jaktfelt med færre jegere og lavere jakttrykk. Du kan med andre ord sjekke jakttrykket på de ulike jaktfeltene før du skal ut på jakt, og velge områder hvor sannsynligheten for å møte på andre jegere er betydelig lavere.  

Basert på forskningsresultater om bærekraftig jaktuttak og erfaringsdata på hvor mange jegerdager som skal til for å oppnå et gitt prosentuttak av en taksert bestand, har vi en formening om hvor mange jaktdager som er forsvarlig pr. km2. Vi gjør oppmerksomme på at dersom bestandssituasjonen det enkelte år tilsier at vi må stenge jakta tidligere enn 23 desember, vil det ikke bli refundert penger for sesongkort som får innkortet sesong.

Når man har aktivert en eller flere jaktdager blir man automatisk bedt om å rapportere fangsten etter endt jakt. Selve rapporteringen av fangsten foregår slik den har gjort tidligere, men i tillegg til ferskere rapporter får vi med dette systemet også inn bedre data om antall jaktdager og fordelingen av disse gjennom sesongen.

Andre småviltarter som for eksempel hare kan også felles på dette kortet så lenge det er mulig å aktivere kortet på det ønskede jaktfeltet. For de som ikke skal jakte rype/skogsfugl kan det kjøpes et eget harejaktkort. 

Dersom noe skulle være uklart ifbm aktivering av jaktkort vil dere kunne få hjelp og veiledning på Friluftstorget på telefon 74 21 30 00, eller hos Intaur på 74 21 30 90.

Dagskortsalg

Det forhåndselges kun dagskort ut oktober. Disse kortene vil bli tilgjenglig for salg i 2 puljer. Pullje 1 forhåndselges i mai, og pulje 2 vil bli lagt ut for salg i starten av september, etter at takseringsresultaene er klare.  

Vi vil åpne for dagskort fra 1.november og frem mot jul dersom midsesongsevalueringen gjør at vi finner dette forsvarlig. Salget av disse kortene vil i tilfelle da åpne for salg den 20.oktober.

Om Børresen i Finnemarka

Statskog sin eiendom Børresen, på omlag 100000 dekar ligger sentralt plassert midt i det flotte skogområdet Finnemarka. Åsen mellom Liervassdraget i øst, Drammensvassdraget i vest, og Tyrifjorden i nord omtales som Finnemarka, og er omlag 450000 dekar. Finnemarka består av mange private grunneiere, i tillegg til Statskog som er grunneier av "toppen" av åsen. Midt i hjertet av Børresen ligger innsjøen Glitre, som er drikkevannskilde for mange tusen mennesker i områdene rundt Finnemarka. Av denne grunn er skogsbilveiene inn i åsen stengt med bom, og det er et stregt nøkkelregime knyttet til bommene. Dette for å hindre forurensing av drikkevannet. På grunn av dette deles det ikke ut bomnøkler sammen med noen småviltkort. Vi anbefaler at våre småviltjegere benytter seg av sykkel på det godt utbygde skogsbilveinettet, for å komme seg innover i åsen. 

Skogsfugljakta på Børresen er svært ettertraktet. For å unngå for høyt jaktpress på de områdene som ligger nærmest bommene, er eiendommen fra 2020 delt i jaktfelt.

Statskog har et samarbeid med NJFF - Buserud om linjetaksering av skogsfuglbestanden på Børresen. Hvert år blir det gått ca 40 linjekilometer med takseringslinjer, etter distance sampling metodikk. Dette gir oss et godt bilde av årets kyllingproduksjon, samt et tall på samlet tetthet av skogsfugl. Disse dataene brukes for å vurdere årlige reguleringer av jakttrykk, og utviklingen av skogsfuglbestanden på eiendommen over tid. 

Vi vil gjøre oppmerksom på at mange av bommene på innfartsårene står på privat grunn. Vi ber dere sette dere nøye inn i hvor grensene for Statskog sin eiendom går, og beholde hunden i bånd og hagla knekt inntil dere er på Statskogs grunn. 

Finnemarka er et viktig utmarksbeiteområde for sau og krøtter. Det betyr at jakthunder må være sauereine og ha sauereinhetsbevis. Vis hensyn til beitedyr! 

Statskog har den flotte hytta "Lelangsplassen", som ligger sentralt på eiendommen, med bilvei helt frem. Denne kan bookes på egen side på inatur. Hytta er svært ettertraktet og bookes i god tid. Linken til hyttesiden ligger nede på denne siden.

Jaktregler

Jegeravgiften være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

For å få registrert jegeravgiften som betalt samme dag kan den betales direkte på www.brreg.no

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta flere dager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Oversikt over jakt- og fangsttidene kan du finne her.

Statskog praktiserer samjakt. Det vil si at det kan være småviljegere og storviltjegere på de samme områdene. Under 1. uka i elgjakta skal småviltjegere ta kontakt med storviltjegerne som jakter på det Statskog-jaktfeltet hvor du skal utøve småviltjakt.

Ellers i jakta oppfordres det til kontakt. 

Du kan finne jaktlederne på Statskog sine jaktfelt ved å bruke kartinnsynet for storviltjakt eller via fellingsrapporten.

 

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort

 

Kartinnsynet hjelper deg med:

•kart over jaktfelt

•navn på jaktleder

•navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.

Her finner du kartinnsynet for storvilt (elg og hjort)

 

Tidspunkt for aktivering av jaktkort blir fra og med mandag 5. oktober endret fra midnatt til kl 21:00. 

 

Dvs at du da kan aktivere ditt jaktkort for 15. oktober allerede fra kl 21:00 på kvelden den 5. og slipper 

å vente til midnatt som tidligere.  

Jakttips

Andre aktuelle tilbud