Småviltjakt Løiten Almenning for hytteeiere

Hytteeiere i Løiten Almenning sitt området kan her søke om småviltjakt for 2018.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And
 • Skarv
 • Vadefugler
 • Spurvefugler
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


08.01.2018 kl. 09:00

01.05.2018 kl. 23:59

Om oss

Løiten Almenning er en bygdeallmenning på til sammen 225 000 mål, og utgår med det ca. 65% av Løten Kommune. Eiendommen strekker seg fra rene skogsmarker i søndre og midtre deler til fjell og fjellskog i de nordligere, noe som gjør at vi har gode biotoper for både skogsfugl, ryper, rådyr, harer og bever. Eiendommens beliggenhet med lett adgang til sentrale strøk gjør at det til tider har vært et høyt jakttrykk, det har derfor vært nødvendig å innføre restriksjoner på hvem som kan jakte.
For å jakte småvilt i Løiten Almenning må du enten være innenbygdsboende, bruksberettiget, koieleier eller hytteeier i Løiten Almenning.

Rådyr og beverjakt er åpent for alle, men de samme gruppene vil bli prioritert.

Kontakt oss

Løiten Almenning

62547440

firmapost@loitenalmenning.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Baglimit er 2 fugler pr dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

De siste årene har det til tider vært et stort jakttrykk under småviltjakta, og vi vil derfor forsøke å justere dette ved å innføre to jaktperioder med litt forskjellige regler hva gjelder salg av jaktkort.
Av samme grunn vil det nå ikke lengre være anledning for utenbygdsjegere å kjøpe jaktkort, så småviltjakten vil være forbeholdt innenbygdsjegere, hytteeiere og koieleiere i Løiten Almenning.

For mere info se Løiten Almenning sin hjemmeside.

Jaktregler

Jakttider:
And og ringdue

21/8 - 23/9, 2/10 - 23/12


Kanadagås

10/8 - 23/12


Skogsfugl, rype (forbudt med rifle)

10/9 - 23/9, 2/10 - 23/12


Hare

1/1 - 28/2, 10/9 - 23/9, 2/10 - 23/12


Rev

15/7 - 15/4


Mår

1/11 - 15/3

 

Mink Hele året

 

Jaktregler
•Jaktgrensene til våre naboer skal overholdes.
•I respekt for beitedyr er det ikke lov å slippe hund for å trene før jaktstart 10.september.

•For jakt med hund i første periode er det krav om sauerenhetsbevis.

•Postering og jakt på almenningens veger er ikke tillatt. Avfall og bålrester i eller på veger skal ikke etterlates.
•Jakt i hyttefelt er ikke lov

•Det tas forbehold om tidligere jaktslutt og/eller begrensninger av jaktområder. Det kan avholdes jaktprøver eller annet etter spesielle avtaler. Vis hensyn der det er oppslag om at jaktprøve pågår!

•For jakt på rovvilt (rev, mår og mink) utenfor jakttiden for øvrig småvilt, utsteder LJFF rovviltkort gratis. All jakt uten jaktkort eller rovviltkort er forbudt.

•Bruk av rifle på skogsfugl og rype er forbudt i Løiten Almenning

•Brudd på jaktreglene fører til inndragning av jaktkort og utestengelse opptil 3 år.