Småviltjakt Søre Trysil Utmarkslag

Småviltjakt i Søre Trysil Utmarkslag, fortrinnsvis skogsfugl og hare. Mange koier som kan leies for overnatting.

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


20.06.2018 kl. 09:00

Kontakt oss

Søre Trysil Utmarkslag

Rolf Kvile

45600587

rolkvile@bbnett.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Kortet gjelder på alt jaktbart småvilt (arter som i utgangspunktet ikke har kvotebegrensninger).
Baglimit på 2 fugler pr. jager og dag (gjelder all skogsfugl).
Det er ingen baglimit på de andre småviltartene.
Alle papirer må medbringes under jaktutøvelsen. ( Betalt jegeravgift, våpenkort )
Det utføres jaktoppsyn i terrenget.

 

VIKTIG! se detaljert kart her for jaktbart terreng.

 

Vedlagte filer

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beskrivelse av området:
Jaktområdet består av skogsterreng med stor variasjon fra tørre furumoer til fuktige granlier og myrområder. Gran, furu og bjørk er de dominerende treslagene. Terrenget er kupert, men lett å ferdes i uten mange bratte lier. Et godt utbygd skogsbilvegnett gjør tilgjengeligheten god. Enkelte skogsbilveger er imidlertid bommet. Innenfor jaktområdet finnes mange hytter og skogskoier som er til utleie. Fra og med den 2. oktober utøves det jakt på både storvilt og småvilt.
Første uka fra 10. september til 16. september er feltet delt i to. Du kan da kjøpe kort for felt 1 Galåsen eller felt 2 Lutnes / Skjærberget. Etter 16. september gjelder kortet for begge områder samlet.

Jaktfelt:

Område 1 er alt terrenget merket med grønt på østsiden av Trysilelva nord for Grøna. Området her betegnes «Galåsen».
Område 2 er alt terrenget som er merket med grønn farge på vestsiden av Trysilelva mot svenskegrensen pluss området ved Lutnes sør for Grøna
på østsiden av Trysilelva. Området her betegnes «Lutnes/Skjærberget».
Det er jeger sitt ansvar å påse at en jakter innenfor riktig terreng.


Bestandstetthet:
Skogsfuglbestanden kan variere mye fra sesong til sesong. I sommer er det observert en del kull slik at muligheten for et normalår er til stede.
Jevnt over er harebestanden god og det ser ut til at denne høsten blir meget bra.

Størrelse:
Totalarealet for kortsalget er på ca. 156.000 daa.

Priser innenbygdsboende:
1 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 240,-

2 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 345,-
3 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 465,-
Uke kort perioden 17. til 23. sept kr 710,-
Sesong kort perioden 17. til 23. sept kr 1025,-

1 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 180,-
2 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 250,-
3 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 355,-
Uke kort perioden 02. okt til 23. des kr 470,-
Sesong kort perioden 02. okt til 23. des kr 705,-

Priser utenbygdsboende:
1 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 300,-

2 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 490,-
3 Døgn kort perioden 17. til 23. sept kr 640,-
Uke kort perioden 17. til 23. sept kr 935,-
Sesong kort perioden 17. til 23. sept kr 1525,-

1 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 235,-
2 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 415,-
3 Døgn kort perioden 02. okt til 23. des kr 535,-
Uke kort perioden 02. okt til 23. des kr 820,-
Sesong kort perioden 02. okt til 23. des kr 1165,-

Jaktregler

Jakt er tillatt med hund.

Jeger plikter til enhver tid å følge de forskrifter og lover som gjelder i
forbindelse med utøvelse av jakten.
Jeger plikter å levere fangstoppgave uavhengig av fangstresultat (også om
fangst er uteblitt)
Fangstoppgave leveres over Internett, se www.jaktspot.no (ha jaktkortnr. tilgjengelig)
Jegere som ikke leverer fangstrapport vil bli utestengt fra neste års jakt.

 

Jegeravgiften må være registrert betalt før jaktkort kan kjøpes.  

 

For å få registrert jegeravgiften som betalt umiddlebart, kan den betales direkte hos Jegerregisteret

Ved betaling over nettbank må man regne med at det kan ta 2 -3 virkedager før betalingen er registrert hos jegerregistret.

Jakttips

I jaktområdet finnes det mange koier som leies ut til jegere, ta kontakt med utmarkslaget for mer info.