Småviltjakt på statsallmenningene hos Steinkjer fjellstyre

Jaktkort for småvilt på alle statsallmenningene hos Steinkjer fjellstyre i perioden 25.09 - 31.12.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.08.2021 kl. 09:00

Om oss

Steinkjer fjellstyre har kontorsted i Høvdingveien 10, 7725 Steinkjer.

Kontakt oss

Steinkjer fjellstyre

Helene Lillevold

92081419

steinkjer@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det blir fastsatt jaktkvoter etter at taksering er gjennomført og vurdert. Det blir publisert på våre hjemmesider www.steinkjer-fjellstyre.no så snart det er klart (august/september). Alle som kjøper jaktkort, plikter å gjøre seg kjent med dette før de starter jakta.

Jakttid, jaktområde og kvoter kan endres før og under jakta, uten at dette gir rett til at man får pengene tilbake (jf. angrerettsloven §22, pkt. m).

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Kort som selges på denne siden er gyldig for Stod Sellifjell, Ogndal Sellifjell, Roktdal, Båbu, Kjesbu og Volhaug statsallmenning. 

Tidligere solgt kombikort utgår som ledd i en forsvarlig forvaltning av våre jaktområder. 

Jaktkortet er personlig, og betalt jaktkort refunderes ikke. 

For småviltjakt og fangst av småvilt, villreinjakt og fiske skal kommunegrensene pr. 1. januar 1956 definere hvem som er innenbygdsboende.

Jaktregler

A) Allmenne bestemmelser

 1. Alle som skal utøve jakt og fangst på statsallmenningene i Steinkjer plikter å sette seg inn i og følge de lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve sin jakt og fangst.
 2. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort, med unntak av 14- og 15- åringer under opplæring. Kortet er strengt personlig og kan ikke overdras til andre.
 3. Jaktkort, jegeravgiftskort og legitimasjon skal alltid medbringes under jakt og innehaveren plikter å vise det fram når dette blir krevd av fjelloppsynet, politiet, eller noen fra fjellstyret.
 4. Jaktrapport er obligatorisk og skal leveres umiddelbart etter jaktperiodens slutt. Dette gjøres digitalt.
 5. Fjellstyret kan av bestandsmessige hensyn innføre jakt- og fangstbegrensninger før og under jakta. Eksempler kan være begrensninger av antall jegere, jakttid, endringer av jaktområdet eller endringer av fangstbegrensninger (bag-limit). Dette gir ikke rett til refusjon av innbetalt jaktavgift. Eventuelle endringer blir kunngjort på fjellstyrets hjemmesider og på fjellstyrets salgssider for småviltjaktkort på inatur.no.
 6. Jegeren plikter å opptre hensynsfullt og varsomt. Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller beitedyr.
 7. Jaktområdene er beiteområder for sau og tamrein. Jegeren har det fulle ansvar for skader som måtte oppstå, og plikter å melde fra hvis hund jager sau/rein.
 8. Jegerne bes om å melde fra om observasjoner av levende sau samt kadaver av rein og sau.
 9. Tomhylser skal tas vare på og ikke kastes i terrenget.

 

B) Småvilt

 1. Jaktstart for ryper og skogsfugl er 10.09.
 2. Av hensyn til sau- og reindriftsnæringene er jakt med hund tillatt først fra og med 15.09.
 3. Det stilles krav til «saureinbevis», og helst også «rein-reinbevis».
 4. For perioden 10.09 – 24.09 er det innført regulert kortsalg. Kortsalg skjer da etter søknad og trekning. Søknadsfrist vil være 1.april fra og med 2022.
 5. Fra og med 25.september er det fritt kortsalg.
 6. I perioden 25.09 til 01.10 og 10.10 til 17.10 har elgjegerne fortrinnsrett til å utøve jakt under tregrensa. Småviltjegere da ta kontakt med elgjaktlaget før de starter jakta i skogen. Dette gjelder i utgangspunktet for hele jaktsesongen. Kontaktinfo vil bli annonsert.
 7. Det tillates kun en hund pr. jeger.
 8. Dags-, ukes- og sesongs begrensinger fastsettes av fjellstyret etter at taksering er gjennomført i august. Jeger plikter selv å oppdatere seg på dette før jakta.
 9. Det selges egne kort for harejakt. Jakttid for hare på statsallmenningene er 15.09 til 28./29.02. Innehar man et annet gyldig småviltkort for statsallmenningene inngår hare i dette, men kun jakt fram til 23.12.
 10. Alle som ønsker å jakte rådyr må ha et eget kort for dette. Jaktkortet gir rett til felling av ett dyr, og inkluderer bukkejakta som starter 10. august.

 

C) Rovvilt

 1. Fellefangst og jakt på smårovvilt: grevling, mårhund, mår, mink, røyskatt, rødrev, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike er tillatt etter de til enhver tid gjeldende jakttider for arten.
 2. Jakt og fangst av smårovvilt kan skje når jegeren fyller ett eller flere av følgende vilkår:
 3. a) Har gyldig smårovviltkort
 4. b) Har gyldig jaktkort for småvilt
 5. Der hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote og jakttid på jakt/felling av bjørn, ulv, jerv og gaupe, kan jegere som har kjøpt smårovviltkort drive slik jakt på statsallmenningene.
 6. Plassering av feller skal godkjennes av fjellstyret før utplassering skjer. Fangstredskap skal merkes med navn og adresse.

 

D) Diverse bestemmelser

 1. Brudd på disse reglene blir straffet etter fjellovens bestemmelser om ikke forholdet går inn under strengere straffebestemmelser.
 2. Reglene for jakt og fangst trer i kraft fra 25.03.2021 og gjelder inntil videre.

 

Jakttips

Fjelloppsynet er behjelpelig med gode tips for jaktutøvelsen. Videre har oppsynet oversikt over andre jegere (storvilt) som er i områdene.

Tlf 92081419.

Andre aktuelle tilbud